Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet97/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
OĞUZOĞLU Yusuf, Osmanlı Devlet Anlayışı, İstanbul 2000 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
ONGLEY F., The Ottoman Land Code, London 1892 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
ORTAYLI İlber, Türkiye TeŞkilat ve İdare Tarihi, Ankara 2008 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
PAMUK Şevket, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi (1500-1914), İstanbul 2010 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
QUATAERT Donald, Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım (1876-1908), Çev.: Nilay Özok Gündoğan-Azat Zana Gündoğan, İstanbul 2008 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
SAMİ Şemseddin, Kamus-u Türki, İkdam Matbaası, İstanbul 1317 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
ŞAHİNÖZ Ahmet ve ÖZGÜR Teoman, “Osmanlı Tarımında Bir Sistem Tartışması: “Timar”, G. Ü. İ. İ. B. F. Dergisi, S:3, Ankara 2002, s.67-88 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
TABAKOĞLU Ahmet, Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul 1998 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
TURAN Osman, “İkta”, İ.A., C.V/2, MEB Yay., 1993, s.949-959 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
UZUNÇARŞILI İ. Hakkı,“Kanun-ı Osmani Mefhum-ı Defter-i Hakani”, Belleten, C:XV, Ankara 1951, S.59 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
ÜÇOK Coşkun, “Osmanlı Devlet Teşkilatında Tımarlar”, AHFD, C:II, S:1, s.73-95 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
ÜÇOK Coşkun, “Osmanlı Devlet Teşkilatından Tımarlar”, AHFD, C:I, S:4, Ankara 1944, s.525-551 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
ÜNAL Mehmet Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1998 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
AĞIRAKÇA, Ahmet, “Büveyhîler Devrinde Türk Kumandanları I : Sebüktekin”, Belleten, 53/207- 208, Ankara,1989 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
AHMED ÇELEBÎ, et-Târîhu‟l-Ġslâmî ve‟l-Hadâratü‟l- slâmiyye, I-V, Kahire 1962 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
BARTHOLD, V. V., Orta-Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, İstanbul, 1927 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
CORCİ ZEYDAN, slâm Uygarlıkları Tarihi, c. I, (Çev. Nejdet Gök), İstanbul 2004 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
GÜNER, Ahmet, “Hamza el-İsfahânî ve Büveyhîler (I)”, D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı XX, İzmir 2004, ss.3-27 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
GÜNER, Ahmet, “Hamza el- sfahânî ve Büveyhîler (II),” D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı XXI, İzmir 2005, ss. 57-75 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
GÜNER, Ahmet, Büveyhîlerden Adudu'd-Devle ve Dönemi, (Basılmamış Doktora Tezi) İzmir 1992 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
HAMZA İSFAHÂNÎ, Târîhu Sinî Mülûki‟l-Arz ve‟l-Enbiyâ, Beyrut trz / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
HEMEDÂNÎ, Muhammed b. Abdülmelik (ö. 521/1127): Tekmiletü Târih-i Taberî, (Tahkik Muhammed Ebu‟1-Fadl İbrahim ), Beyrut 1967, (Taberî Tarihi‟nin XI. Cildinin içinde) / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, İmadeddin el-Katip el-İsfehani‟nin, Zubdet al-Nusra ve nuhbat al-Cusra, İhtisar eden El-Bondari, (İng. Çev. M. Th. Houtsma) Leiden, 1989, İng. Türkçeye çeviren, Kıvameddin Burslan, Maarif Matbası, İstanbul, 1943 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
İBN HALDÛN, Abdurrahmân b. Muhammed (ö. 808/1406): Kitâbü‟l-İber ve Divânü‟l- Mübtede‟ve‟l-Haber, I-VII, Beyrut 1971 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
İBN HALLİKAN, Ebu‟l-Abbâs Ahmed b. Muhammed (ö. 682/1282): Vefayâtu‟l-A‟yân ve Enbâü Enbâi‟z-Zaman, I-VIII, Beyrut, trs / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
İBN KESİR, Ebu‟l-Fida İsmail b. Ömer İbn Kesir, (ö.774/1372): el-Bidâye ve‟n-Nihâye, I-XII, Beyrut, 1990 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
İBN MİSKEVEYH, Ebû Ali Ahmed b. Muhammed, (ö.421/1030): Tecâribü‟l-Ümem ve Teâkubu‟l-Himem, I-II, Mısır, 1914 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
İBN TAĞRİBERDÎ, Ebu‟l-Mehâsin Cemâleddin Muhammed Yusuf b. Tağriberdî, (ö.874/1469): en- Nucûmü‟z-Zâhire fi Mülûki Mısır ve‟l-Kâhire, I-XII, Kahire, 1963 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
İBNÜ‟D-DEVÂDÂRİ, Ebû Bekr b. Abdillâh b.Aybek (736/1335) Kenzü‟d-Dürer ve Câmiu‟lĞurer, thk. Salahaddin el-Müneccid, I-IX, Beyrut-Kahire, 1960 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
İBNÜ‟L-ADİM, Kemaleddin Ömer (ö.660/1262) Zubdetü‟l-Haleb min Tarihi Haleb,(nşr. Halil el- Mansur), Beyrut,Trs. / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
İBNÜ‟L-CEVZİ, Cemâlüddin Ebu‟l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed (ö.597/1201): el- Muntazam fi Tarihi‟l-Ümem ve‟l-Müluk, (Neşr. Muhammed–M. Abdülkadir Ata) IXVIII, Beyrut, 1992. / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
İBNÜ‟L-ESÎR, İzzüddin Ebu‟l-Hasan Ali b. Muhammed b. Abdilkerîm el-Cezeri (ö. 630/1232): el-Kamil fi‟t-Târih, I-XIII, Beyrut, 1965 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
İBNÜ‟T-TİKTAKA, Muhammed b. Ali b. Tabâtabâ, (ö.709/1309), el-Fahrî fi‟l-Ậdâbi‟s-Sultâniyye ve‟d-Düveli‟l-İslâmiyye, Beyrut, 1966 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
SAUNDERS, J. J. A History of the Medieval Islam, London-New York 1990 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
ZETTERSTEEN, K. V., “Büveyhîler”, İA, İstanbul, 1977, I, 843-844 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
ZETTERSTEEN, K. V., “İbn Raik “, İA,, Eskisehir 1997, V/II, s. 777 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
ZETTERSTEEN, K. V., “Razi Billâh”, İA, Eskisehir 1997 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
KİNDÎ, Ebû Ömer Muhammed b. Yûsuf, (ö.350/961): Kitâbu‟l-Vülât ve‟l-Kitabu‟l-Kudat, (Neşr. Rhuven Guest), Beyrut, 1908 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
Kitâbü‟l-Uyûn ve‟l-Hadâık fi Ahbâri‟l-Hakâik, (Neşr. Ömer es-Saîdî), Dımaşk, 1972 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
LİNDA T. Darling, “Osmanlılar ve Rönesans”, Türkler Ansiklopedisi, XI, s.840-847 , Ankara 2002 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
MAHMUD, Mahmud Arafe, “Irak Büveyhîleri Dönemi Paraları ve Bunların Tarihi Değeri”., Çev.: Seyfullah Korkmaz, E.Ü.S.B.E.D., 8 Kayseri 1999 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
MAHMUT ŞAKİR, et-Târîhu‟l-İslâmî, Beyrut, 1991 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
MAKRÎZÎ, Ebu‟l-Abbas Ahmed b. Ali, (ö. 845/1441): Kitâbü‟l-Mevâiz ve‟l-Ġ‟tibar bi Zikri‟l- Hıtatı ve‟l-Ậsâr, I-II, Bulak, 1270 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
MERÇİL, Erdoğan, “Büveyhiler”, DİA, VI, 496-497. İstanbul 1992 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
MES‟ÛDÎ, Ebü‟l-Hasen el-Hüseyin b. Ali el-Mes‟ûdî, (ö. 345/956): Mürûcü‟z-Zeheb ve Meadinü‟l-Cevher, thk. Müfîd Muhmammed Kamîha, I-IV, Beyrut, 1987 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
MES‟ÛDÎ, Ebü‟l-Hasen el-Hüseyin b. Ali el-Mes‟ûdî, (ö. 345/956): et-Tenbih ve‟l-İşraf, Beyrut, trs / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
MUHAMMED MÂHİR HAMMÂDE, Dirâse Vesîkıyye li‟t-Târîhi‟l-İslâmî ve Masâdiruhû min Ahd-i Benî Ümeyye Hatte‟l-Fethi‟l-Osmânî li Suriye ve Mısır, 40-922/661-1516, Beyrut 1988 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
ÖZAYDIN, Abülkerim "Adudüddevle", DİA, I, 392-393, İstanbul, 1988 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
P.K. Hitti, Siyâsî ve Kültürel İslâm Tarihi, çev. Salih Tuğ, I-II, İstanbul, 1989 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
Sûlî, Ebû Bekir Muhammed b. Yahya es- Sûlî, (ö. 335/946): Ahbâru‟r-Râzî ve‟l- Müttakî Billah (Nşr. J. Heywort Dunne) Beyrut, 1983 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
SUYÛTÎ, Celaleddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr (ö. 911/1505) : Târihu‟l-Hulefâ thk.Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd, Beyrut, 1995 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
TABERÎ, Ebû Ca‟fer Muhammed b. Cerir, (ö.310/922): Târihu‟l- Ümemi ve‟l–Muluk, Thk. Muhammed Ebu‟l-Fadl İbrahim, I-XI, Beyrut, 1967 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
YILDIZ, Hakkı Dursun Yıldız, “Abbâsîler”, DĠA, I, 31-48, İstanbul 1988 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
ZEHEBİ, Ebû Abdillâh Şemseddîn Muhammed b. Ahmed (ö.748/1347), Düvelü‟l-İslâm, Beyrut, 1999 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
ZEHEBİ, Ebû Abdillâh ġemseddîn Muhammed b. Ahmed (ö. 748/1347) : Târîhu„l-İslâm ve Vefeyâtü‟l-Meşâhiri ve‟l-A‟lam, thk. Ömer Abdüsselâm et-Tedmûrî, I-XXXXVII, Beyrut, 1990 / ŞEN, Mehmet Emin (2012), Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü Ve Türklerin Akıbeti : (232-447/945-1055) / The Collapse Of Turkısh Power In Abbasıds And The Fate Of Turks (232-447/945-1055),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 463-477, December 2012, Ankara.
BANKS JAMES A. (2008a). Citizenship education and Diversity: Implications for Teacher Education, Citizenship Education, Vol:3, Ed. James Arthur and Ian Davies, London, p.22-23 / ŞİMŞEK, Ufuk (2012), Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet Ve Yurttaşlık Eğitimi Üzerine Bir Tartışma / The Dıscussıon On The Natıon-State And Cıtızenshıp Educatıon In The Process Of Globalızatıon,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik