Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet43/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 137-153, June 2012, Ankara.
YAVUZER, Haluk. 2006. Okul Çağı Çocuğu, 12. Basım, İstanbul: Remzi Kitapevi / ÖKSÜZ, Yücel; AYVALI, Meşale (2012), İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı İle Sosyal Uyum Düzeyi İlişkisi1 / The Relatıonshıp Between Level Of The Self-Respect And Level Of The Socıal Adjustment In 4th And 5th Grade Students,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 137-153, June 2012, Ankara.
YILDIZBAŞ, Füsun, 2007. “Okulöncesi Dönemde 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveyn Stillerinin ve Sosyal Uyum Davranışları Hakkındaki Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi”, 1. Ġlköğretim Kongresi, Bildiriler, Ankara, Hacettepe Üniversitesi / ÖKSÜZ, Yücel; AYVALI, Meşale (2012), İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı İle Sosyal Uyum Düzeyi İlişkisi1 / The Relatıonshıp Between Level Of The Self-Respect And Level Of The Socıal Adjustment In 4th And 5th Grade Students,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 137-153, June 2012, Ankara.
ZİNCİRKIRAN, Zeynep. 2008. “Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocuklarının Benlik Kavramlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ÖKSÜZ, Yücel; AYVALI, Meşale (2012), İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı İle Sosyal Uyum Düzeyi İlişkisi1 / The Relatıonshıp Between Level Of The Self-Respect And Level Of The Socıal Adjustment In 4th And 5th Grade Students,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 137-153, June 2012, Ankara.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Tapu Tahrir Defteri(TT), 166, 990 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliyeden Müdevver Defterleri (MAD.d.,) 22011 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
Tapu Kadastro Genel Müdürlü Arşivi(TKGMA), Tapu Tahrir Defteri, 172 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.

AKDAĞ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. I, Cem Yayınevi, Ankara 1992 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.


AKGÜL, Mehtap “16. Yüzyıl Arşiv Kayıtlarına Göre Alâiye’nin Sosyal ve Ekonomik Hayatı ile Nüfus ve İdari Taksimatı”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 1989 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
AKSAN, Doğan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1998 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.

AMANOĞLU, Ebülfez, “Orhun Yazıtlarındaki Bulak Boy İsmi ve Türk Tarihinde Yansımaları”, Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 2010, s.51-54.Antalya Kültür Envanteri, (Akseki-İbradı-Gündoğmuş-Gazipaşa), T.C. Antalya Valiliği, Antalya 2005 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
BAŞKAN, Özcan, “Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme”, TDAY-Belleten, S. 319, Ankara 1970, s. 237-253 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
BAYKARA, Tuncer, Türk Kültür Araştırmaları, İzmir 1997 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
BAYRAKTAR, Nesrin, “Kara ve Siyah Renk Adlarının Türkçedeki Anlam ve Kavram Boyutu Üzerine”, TÖMER Dil Dergisi, S. 126, Ekim-Kasım-Aralık 2004 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
BAYRAKTAR, Nesrin, “Orhun Yazıtlarında Geçen Renk Adlarının Anlam Alanları Üzerine”, Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 2010, s. 121-128 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
CAFEROĞLU, Ahmed, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 1968 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.

ÇAKAR, Enver, “Halep Sancağında Türkçe Yer Adları”, OTAM, 11 (Ankara 2000), s. 83-107 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.


GÜLENSOY, Tuncer, “Anadolu Yer Adlarına Genel Bir Bakış” Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara 1998, s. 41-48 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
GÜNDÜZ, Ahmet, “1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 5, S. 9 (2008), s. 141-160 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
HACIGÖKMEN, Mehmet Ali, “XVI. Yüzyıl‟a Ait Tahrir Defterine Göre Alanya‟da Yer Adları Hakkında Bir Araştırma”, Milli Kültür, S. 393, s. 29-38 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
KARACA, Behset, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Manavgat Kazası, Fakülte Kitabevi, Isparta 2010 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
KAYMAZ, Zeki, “Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, (2000) 1997, s. 251-341 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
KÖPRÜLÜ, Fuad, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ötüken Yayınları, Ankara 1994 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.

ÖZ, Suat, Evliya Çelebi Seyahatnamesi‟ne Göre Anadolu‟da Yer Adları, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale 2007 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.


ÖZKAN, Selim Hilmi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gündoğmuş (Kise ve Nağlu Nahiyeleri), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Alanya 2011 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
ÖZKAN, Selim Hilmi, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Alâiye Sancağının İdarî Yapısı ve Nüfus Durumu”, TÜBAR, S. XXIX, Bahar, 2011, s. 275-291 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
ÖZKAN, Selim Hilmi, “XVI. Yüzyıl Sonlarında Tomarza, Tomarza ve Kayseri Çevresinde Oğuzlar”, History Studies, Volume 2/3, 2010, s. 273-284 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
TUNÇEL, Harun, “Türkiye‟de İsmi Değiştirilen Köyler”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 10, S. 2, Elazığ 2000, s. 23-34 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
ŞEKER, Mehmed, Fetihlerle Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, TDVY, Ankara 1991 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
TAPUR, Tahsin, “Barcın Yaylası(Karaman/Sarıveliler)”, Türk Coğrafya Dergisi, S. 51, İstanbul 2008 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
YAKUPOĞLU, Cevdet, “Kastamonu ve Çevresinde Meyve İle İlgili Yer Adları(13-15. Yüzyıllar” Turkish Studies, Volume 3/5 Fall 2008, s. 420-451 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.
YEDİYILDIZ, Bahaddin, “Türkiye‟de Yer Adı Verme Usulleri”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, 11-13 Eylül 1984, Ankara 1984 / ÖZKAN,Selim Hilmi (2012), Xvı. Yüzyıl kayıtlarına göre Alâiye(Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme / An Investıgatıon Of Place Names In Alanya (Alaiye) Sandjak Accordıng To Records Of The Sıxteenth Century, / TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 155-168, June 2012, Ankara.

Anonim. (1988). Türkçe Sözlük, C. I, Ankara, Türk Dil Kurumu /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.


AKARSU, Bedia, (1998) Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
AKYÜZ, Yahya, (2011) Türk Eğitim Tarihi, 20. Baskı, İstanbul, Pegem Yay /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
ARSAL, S. M. (1947) Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul. İsmail Akgün Matbaası /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
BAŞARAN, İbrahim E., (1984) Eğitime Giriş, Ankara /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
BİNBAŞIOĞLU, Cavit, (1988) Eğitime Giriş, Ankara /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.

DEMİR, Necati, (2009) “Türk Tarihinin ve Kültürünün Kaynağı olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yazılar”, Zeitschrift für die Welt der Türken, Münih, s. 5-19. /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.


DEMİREL,Ö.,KAYA, Z., (2007) “Eğitim ile ilgili Temel Kavramlar”, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
FİDAN, N., ERDEN, M., (1998) Eğitime Giriş, İstanbul /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
HACİP, Y. H. (1985) Kutadgu Bilig, Çev. R. R. Arat, Ankara., TTK /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
Herodot, (2010) Tarih, Çev. Müntekim Ökmen, İstanbul, T. İş Bankası Yay /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
KAFESOĞLU, İ. (1984) Türk Milli Kültürü., İstanbul, Boğaziçi Yayıncılık /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
KARAKAŞ, M. (1991) Müsbet İlimde Müslüman Alimler. Ankara: Kültür Bakanlığı /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
MAHMUT, K. (2005) Divanü Lugati't-Türk. Çev. S. T. Seçkin Erdi, İstanbul, Kabalcı /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.

MAKDİSÎ, George, (2004) Ortaçağ’da Yüksek Öğretim İslâm Dünyası ve Hristiyan Batı Çev. Ali H. Çavuşoğlu - Hasan T. Başoğlu, İstanbul /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.


MEREY, Zihni, (2008) Türk Tarihi ve Kültürü, Ankara /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
ORKUN, H. N. (1994) Eski Türk Yazıtları, C. II. Ankara: TDK /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
ÖGEL, B. (1978) Türk Kültür Tarihine Giriş, C. II, İstanbul. MEB /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
ÖGEL, B. (1978) Türk Kültür Tarihine Giriş, C. IV, İstanbul, MEB /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
ÖNCÜL, Remzi, (2000) Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, İstanbul /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
PALA, Aynur, (2006) “Eğitimin Temel Kavramları”, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
SAKAOĞLU, S.-DUYMAZ, A. (2002) İslamiyet Öncesi Türk Destanları, İstanbul, Ötüken Yay /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
SAYILI, Adnan, (1962) Abdülhamit İbn Türk’ün Katışık Denklemlerde Mantıki Zaruretler Adlı Yazısı ve Zamanın Cebri, VII. seri, no. 41, Ankara, TTK /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik