Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet365/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   361   362   363   364   365   366   367   368   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

FÎRÛZÂBÂDÎ, Ebü't-Tahir Mecdüddin Muhammed, el-Kamusü’l-Muhit, Müessesetü'rRisâle, Beyrut 1993 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

GARAUDY, Roger, Yaşayanlara Çağrı, çev.: Cemal Aydın, Nûri Aydoğmuş, Pınar Yayınları, İstanbul 1986 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

GÖRGÜN, Tahsin,‚ Kur’an: Vahyin Özü‛,İslam’a Giriş,DİB. Yayınları,Ankara 2007,s. 57 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

GÜNAY, Enver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

HÖKELEKLİ, Hayati, Din Psikolojisi, TDV. Yayınları Ankara 1998 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

HÖKELEKLİ, Hayati, ‚İbadet‛, DIA., Ankara 1999, c. XIX, s. 247 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

IZUTSU, Toshıhıko, Kur’an’da Allah ve İnsan, çev.: Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul ty / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

İBN ‘ÂŞÛR, Muhammed Tahir, Tefsirü’l- Tahrir ve’t- Tenvîr, yy., trs / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

İBN HALDUN, Ebû Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman, Mukaddime, çev.: Zakir Kadiri Ugan, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı kültür eserleri dizisi, Ankara 1986 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

İBN MANZÛR, Ebû'l-Fadl Cemaluddîn Muhammed, Lisânu'l-Arab, Dâru’l- Fikr, Beyrut 1990 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

İBN SİDE, Ali b. İsmail, el-Muhkem ve'l-Muhiti'l-A'zam fi'l-Luğa, Ma'hedu'l-Mahtûtati'lArabiyye, Kahire 1996 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

İBRAHİM, M. Zakyi, ‚Kur’an’da İletişim Modelleri: Allah-İnsan Etkileşimi‛, çev.: Burhan Sümertaş, DEÜİFD, sy: XXXI/2010, s. 235 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

İKBAL, Muhammed, İslâm’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, çev.: Ahmet Asrar, Birleşik Yayınları, İstanbul 1984 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

İSFEHÂNÎ, Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Râğıb, el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân, Mısır 1961 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

KEFEVİ, Ebû'l-Bekâ Eyyûb b. Mûsâ el-Hüseynî, el-Külliyyât, Müessesetü'r-Risale, Beyrut 1993 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

KİRMÂNİ, Abdullah Şemseddin Muhammed, Sahihü'l-Buhâri bi-Şerhi'l-Kirmani, Dâru İhyai't-Türasi'l-Arabi, Beyrut 1981 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

MEKKİ, Ebû Talib Muhammed b. Ali, Kûtu’l-Kulûb, Matbaatu Mustafa, Mısır 1961 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

MÜSLİM, Ebu'l-Hüseyin el-Kuşeyri en-Nisaburi Müslim b. el-Haccac, thk. Muhammed Fuad Abdülbaki, Dâru İhyai't-Türasi'l-Arabi, Beyrut 1956 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

MCQUAİL, Denis /Sven Windahl, İletişim Modelleri, çev. Konca Yumlu, İmge Kitapevi, Ankara 2005 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

NASR, Seyyid Hüseyin, İnsan ve Tabiat, çev: N. Avcı,Yeryüzü Yayınları, İstanbul 1982 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

ÖZCAN, Hanifi, Epistemolojik Açıdan İman, İFAV., İstanbul 1997 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

PARLADIR, Selahaddin, ‚Dua‛, DİA, Ankara 1994, c. IX, s. 530 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

RÂZÎ, Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer Fahreddin, Mefatihü’l-Gayb, Dâru’lFikr, Beyrut 1985 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve Murat Gümüş, Öğütlerle İletişim, Arıkan Yayınları, İstanbul 2008 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

SCHUON, Frithjof, Varlık, Bilgi ve Din, çev. drl. Şahabeddin Yalçın, İnsan Yay, İstanbul 1997 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

SERT, H. Emin, Kur'an'da İnsan Tipleri ve Davranışları, Bilge Yayınları, İstanbul 2004 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

SUBHİ’S-SÂLİH, Mebâhis fi ‘Ulûmi’l-Kur’an, Dâru’l-‘İlim, Beyrut 1968 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

ŞERİATİ, Ali, Dua, çev.: Ali Erçetin, Birleşik Yayınları, İstanbul 1999 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

TELMAN, Nursel/ Pınar Ünsal, İnsan İlişkilerinde İletişim, Epsiyon Yay., İstanbul 2005 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

TİRMİZİ, Ebû İsa Muhammed b.İsa b.Sevre es-Sülemi, Sünen, Çağrı Yay, İstanbul 1981 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

UYANIK, Mevlüt, Felsefi Düşünceye Çağrı, Elis Yayınları, Ankara 2003 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

VURAL, Mehmet, İslam Felsefesi Sözlüğü, Elis Yayınları, Ankara 2003 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

WATT, Montgomery, Günümüzde İslâm ve Hıristiyanlık, çev.: Turan Koç, İz Yayınları, İstanbul 1991 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

YAZIR, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, y.y., t.y / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

ZEMAHŞERİ, Ebû'l-Kasım Carullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed, el-Keşşaf an Hakaikı’t-Tenzil ve Uyuni'l-Ekavil fî Vücuhi't-Te’vil, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1977 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

ZÜRKÂNÎ, Muhammed Abdulazim, Menâhilu’l ‘İrfân fi ‘Ulûmi’l-Kur’an, Dâru İhyai'lKütübi'l-Arabiyye, Kahire 1943 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

ZERKEŞİ, Ebû Abdullah Bedreddin Muhammed, el-Burhan fî Ulumi'l-Kur'ân, Dâru'lMa'rife, Beyrut t.y / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

ZILLIOĞLU, Merih, İletişim Nedir?, Cem Yayınları, İstanbul 2007 / GÜMRÜKÇÜOĞLU, Süleyman (2013), Kur’an’da Allah Ve İnsan Arasındaki İletişim Kodları / The Codes Of Communıcatıon Between The God And The Human In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 837-862, April 2013, Fransa.

ABİDOĞLU Z., & TERZİ, H. (2009). “Enflasyon ve Bütçe Açıkları İlişkisi: Tanzi ve Patinkin Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(2),195-211 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

ADAK, M. (2010). “Kamu Açıkları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, 159, 233-243 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

AKÇORAOĞLU, A. (1999). “Kamu Harcamaları, kamu Gelirleri ve Keynesçi Politikalar: Bir Nedensellik Analizi”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi,1(2), 51-65 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

ALEXION, C. (2009). “Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Eur ope”, Journal of Economic and Social Research, 11(1) 1-16 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

ALTUNÇ, Ö. F. (2011). “Kamu harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye’ye İlişkin Amprik Kanıtlar”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18(2) 145-157 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

ARISOY, İ. (2005). “Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1950-2003)”, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, No.15 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

BAGHESTANI, H., & McNOWN, R., (1994). “Do Revenues or Expenditures Respond to Budgetary Disequilibria?”, Southern Economic Journal, 61(2), 311-322 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

BARIŞIK, S., & KESİKOĞLU, F., (2006). “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 59-82 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

BARRO, R. J. (1974). “Are Government Bonds Net Wealth?”, Journal of Political Economy, 82(6), 1095-1118 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

BARRO, R. J. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”,Journal of Political Economy, 98(5), 103-125 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

BARRO, R. J. (1991). “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, Quarterly Journal of Economics, 106(2) 407-443 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

BAYRAKTAR, N., & DONSON, M. B. (2012). “How Can Public Spending Help You Grow? An Empirical Analysis for Developing Countries”, Policy Research Working Paper, No.5367 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

BIRDSALL, N., ROSS, D. & SABOT, R. (1995). “Inequality and Growth Reconsidered: Lessons from East Asia”, World Bank Economic Review, 9(3) 477-508 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

BOSE, N., HAQUE, M. E., & OSBOM, D. R. (2003). “Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries”, Manchester School, 75(5), 533-556 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

BUCHANAN, J., & WAGNER, R. (1977). Democracy in Deficit. New York: Academic Press / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

DEVARAJAN, S., SWAROOP, V., & ZOU, H-F. (1996). “The Composition of Public Expenditure and Economic Growth”, Journal of Monetary Economics, 37(2), 313-344 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 863-893, April 2013, Fransa.

DICKEY, D. A., & FULLER, W. A. (1979). “Distribution of the Estimators of Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431 / KARGI, Bilal (2013), Bütçe Büyüklüğü/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012:03) Zaman Serileri Analizi / Budget Sıze / Performance And Growth Data: Tıme Serıes Analysıs (2000:01-2012:03) On Turkey,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   361   362   363   364   365   366   367   368   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik