Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet312/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   308   309   310   311   312   313   314   315   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

CESSAS, E. (1985). Ahkâmü'l-Kur'ân, thk.: Muhammed Sadık Kamhavi, Beyrut, Dâru İhyai't-Türâsi'l-Arabi / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

CEVİZCİ, A. (2000). Felsefe Sözlüğü, 4.Bs., İstanbul, Paradigma Yayınları / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

DOĞAN, L.-KUTLUAY, Y. (1954). ‚Hasan Basrî'nin Kader Hakkında Halife Abdülmelik b. Mervan'a Mektubu‛ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, Sayı. 3, ss. 75-84 / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

EBÛ DAVUD, S. (trz). Sünenu Ebî Davud, nşr. M. Abdulhamid, Beyrut / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

EBÛ ZEHRA, M. (1981). Ebu Hanife, Çev.: Osman Keskioğlu, İstanbul, Üçdal Neşriyat / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

ESMENDÎ, A. (1992). Bezlu’n-Nazar fi’l-Usül, thk.: Zeki Abdulber, Kahire / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

GAZZÂLÎ, E. (1993). İhyâu Ulûmi'd-Dîn, Çev.: A. Aydın, İstanbul, Karaoğlu Yayınları / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

HOURANİ, A. (1991). A History of the Arap People, Massachusetts, USA, The Belknap Press of Harvard University Press / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN ABDİLVEHHAB, M. (2008). Kitâbu’t-Tevhîd, nşr., Ebu Malik er-Reyyâşi, Yemen / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN ES-SAATÎ, A. (1414). Nihayetü’l-Vüsûl ila İlmi’l-Usûl, Sa’a b. Garir, Mekke, Camiatu Ümmi’l Kura / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN KESİR, E. (1981). el-Bidâye ve’n-Nihây, Beyrut, Mektebetü’l- Me‘arif / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN TAĞRİBERDİ, E. (trz). en-Nücûmü'z-zâhire fî mülûkiMısrve'l-Kahire, Kahire, Vizaretü’s-Sekâfeve’l-İrşad / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN TEYMİYYE, (1987). el-Fetâva’l-Kübrâ, thk.: M. Abduklkadir Ata- Mustafa Abdulkadir Ata, Beyrut: Daru’l-Kütüb’l-İlmiyye / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN TEYMİYYE, (1986). Minhâcü’s-Sünenti’n-Nebeviyye, thk.: M. R. Salim, , Riyad / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN TEYMİYYE, (1994). el-Hilâfeve’l-Mülk, ed. Hammad Selâme, Ürdün, Mektebetü’lMenâr / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN TEYMİYYE, (1998). Kitâbu Beyânü’d-delil ala butlanü’t-tahlil. thk. Hamdi Abdülmecid es-Selefi, Beyrut, Mektebetü’l-İslâmî / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN TEYMİYYE, (2001). Câmi‘u’r-Resâil, thk.: M. Reşad Salim, Riyad / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN TEYMİYYE, (2005). Mecmû‘u’l-Fetâvâ, thk.: Amir el-Cezzâr-Enver el-Bâzî,3.bs., Riyad, Dâru’l- Vefâ / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN TEYMİYYE, (2007). el-Hisbe fî’l-İslâm = Vazifetü’l-hükümeti’l-İslâmiyye, tahkik. Ali b. Nafi eş- Şuhûd, Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İBN TEYMİYYE, T. (1983). es-Siyasetü’ş-şer’iyye fi Islahi’r-Rai ve’r-Raiyye, Beyrut, Dârü’lAfaki’l-Ceide / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

İŞCAN, M. Z. (2006). Selefilik; İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri, İstanbul, Kitabevi / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

KHAN, Q. (1973). The Political Thought of Ibn Taymiyah, İslamabad, Islamic Research Institute / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

KOCA, F. (1999). ‚İbn Teymiyye, Takıyyüddin‛, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, XX, 394-97 / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

KULEYNÎ, E. (1983). el-Kâfî, nşr. A. E. El- Gaffârî, Tahran / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

KURTOĞLU, Z. (2007). İslam Düşüncesinin Siyasal Ufku, İstanbul, İletişim Yayınları / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

KUTLU, S. (2000). Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

KUTLU, S. (2008). ‚Ehl-i Sünnet Siyaset Anlayışının Dinî Temellerinin Sorgulanması‛, e-makâlât Mezhep Araştırmaları, C. I, Sayı. 1,Bahar, ss. 7-26 / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

LEVEND, A. S. (1962). ‚Siyaset-nâmeler‛, TürkDili Araştırmaları Yıllığı Belleten,Ankara, ss.167-194 / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

LEWİS, B. (2011). İslam’ın Siyasal Söylemi, çev.: Ünsal Oskay, İstanbul, Phoenix Yayınları / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

MAVERDİ, E. (1989). el-Ahkâmü's-Sultaniyyeve'l-Vilayatü'd-Diniyye, thk.: A. M. Bağdadi, Kuveyt, Dâru İbn Kuteybe / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

MÜSLİM, E. (trz). Sahîhu Müslim, thk. M. Fuad Abdulbâkî, Beyrut, Dâru İhyâi’tTürâsi’l-‘Arabî / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

NEDVÎ, E. (1992). İslam Önderleri Tarihi: İbn Teymiye, Çev.: Yusuf Karaca, İstanbul, Kayıhan Yayınevi / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

ONAT, H. (1992). ‚Şiî İmamet Nazariyesi‛, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, c. 32, ss, 89-110 / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

ÖNER, N. (1986). Klasik Mantık, Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, M. (2000). ‚İslam Tefsir Geleneğinde Yorum Manipülasyonu: Ulû’l-Emr Kavramı‛, İslâmiyât, c. III, sayı 3, ss. 79-98 / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

RAHMAN, F. (1992). İslam. Çev.: Mehmet Dağ- Mehmet Aydın, Ankara, Selçuk Yayınları / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

SİVAN, E. (1990). Redical Islam: Medeavel Theology Modern Politics, 2.ed. London / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

UYANIK, M. (2001). İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik, İstanbul, Kaknüs Yayınları / ŞAHİN, Hanifi (2013), İbn Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı / The Polıtıcal Thought Of Ibn Taymıyah, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013, Fransa.

AİKEN, L. R. (1976). Attitudes towards mathematics. Review of Educational Research. Spring. 40(4).551-596 / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

AKTAŞ, M. C. ve AKTAŞ, Y. D. (2012). Öğrencilerin dörtgenleri anlamaları: paralelkenar örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Cilt 1, Sayı 2, s.319-329. ISNN: 2146-9199 / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

ALBAYRAK, M. (2000). İlköğretim okullarının I. kademesinden II. kademesine geçişte matematik eğitimi ile ilgili ortaya çıkan sorunlar. IV. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

ALKAN, H. ve ALTUN, M. (1998). Matematik öğretimi. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

ARIKAM, G. (2004). Kırşehir ilköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri ile matematik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

ASHCRAFT, M. & FAUST, M. (1994). Mathematics anxiety and mental arithmetic performance: An exploratory investigation. Cognition and emotion, 8(2): 97–125 / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

BALCI, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

BALIM, G. A., İNEL, D., ve EVREKLİ, E. (2008). The effects the using of concept cartoons in science education on students’ academic achievements and enquiry learning skill perceptions. Elementary Education Online, 7(1), 188-202 / ŞENGÜL , Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

BALOĞLU, M. (2001). Matematik korkusunu yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1), 59-76 / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

BAYDAR, S. C. ve BULUT, S.(2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:23 (2002) / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

BENTLEY, D., & WATTS, M. (1989). Learning and teaching in school science (Practical Alternatives). Milton Keynes, Philadelphia, USA: Open University Press / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

BLOOM, S.B. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Çev. D. A. Özçelik, İstanbul: Milli Eğitim Yayınları / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

BYRD, P. (1982) A descriptive study of math anxiety: its nature and antecedents. Unpublished doctoral dissertation, Indiana Univer., Bloomington / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

BULDUK, S. (2003). Psikolojide deneysel araştırma yöntemleri. İstanbul: Çantay Kitabevi / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

CHIN C. & TEOU, L. Y. (2009). Using concept cartoons in formative assessment: scaffolding students' argumentation. International Journal of Science Education, 31: 10, 1307 – 1332 / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

CHRİSTENSEN, L. B. (2004). Experimental methodology. United States of America: Pearson Education / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

CURTAİN, M.(1999). How to reduce math anxiety in the classroom at work and in everyday personal use. New York: Paperback / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

ÇİĞDEMTEKİN, B. (2007). Fizik eğitiminde elektrostatik konusu ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik bir karikatüristik yaklaşım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 639-659, March 2013, Fransa.

DERELİ, M. (2008).Tamsayılar konusunun karikatürlerle öğretiminin öğrencilerin matematik başarılarına ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul / ŞENGÜL, Sare; AYDIN, Yusuf (2013), Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Effects Of Learnıng Envıronment Enrıched Wıth Concept Cartoons On Students' Mathematıcs Anxıety,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   308   309   310   311   312   313   314   315   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik