Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet309/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   305   306   307   308   309   310   311   312   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

Özel, Ahmet, Hanefî Fıkıh Âlimleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1990 / ÖZDEMİR, Ahmet (2013), İmam Ebû Yûsuf'un Fukahâ Tabakâtındaki Yeri / Imam Abu Yusuf’s Posıtıon In The Classıfıcatıon Of Islamıc Jurıst, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

Özşenel, Mehmet “İmam Muhammed eş-Şeybânî’nin İctihad Usûlünde Sünnetin Konumu”, İslâm Araştırmaları, 2005, sayı:3, ss.91-105 / ÖZDEMİR, Ahmet (2013), İmam Ebû Yûsuf'un Fukahâ Tabakâtındaki Yeri / Imam Abu Yusuf’s Posıtıon In The Classıfıcatıon Of Islamıc Jurıst, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

Ünal, İsmail Hakkı, İmam Ebû Hanîfe’nin Hadis Anlayışı ve Hanefî Mezhebinin Hadis Metodu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1994 / ÖZDEMİR, Ahmet (2013), İmam Ebû Yûsuf'un Fukahâ Tabakâtındaki Yeri / Imam Abu Yusuf’s Posıtıon In The Classıfıcatıon Of Islamıc Jurıst, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

Veki', Muhammed b. Halef b. Hayyân (v. 306), Ahbâru'l-kudât, I-III, el-Mektebetü'lAsriyye, Beyrut, t.y. / ÖZDEMİR, Ahmet (2013), İmam Ebû Yûsuf'un Fukahâ Tabakâtındaki Yeri / Imam Abu Yusuf’s Posıtıon In The Classıfıcatıon Of Islamıc Jurıst, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

Yavuz, Yunus Vehbi, Hanefî Mezhebinde İctihad Felsefesi, İşaret Yayınları, İstanbul 1993 / ÖZDEMİR, Ahmet (2013), İmam Ebû Yûsuf'un Fukahâ Tabakâtındaki Yeri / Imam Abu Yusuf’s Posıtıon In The Classıfıcatıon Of Islamıc Jurıst, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

Zehebî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman (v. 748/1348), Menâkıbü'l-İmam Ebî Hanîfe ve sahıbeyhi Ebî Yûsuf ve Muhammed b. Hasan, Dârü'l-Kütübi'lArabiyye, Kahire, t.y. / ÖZDEMİR, Ahmet (2013), İmam Ebû Yûsuf'un Fukahâ Tabakâtındaki Yeri / Imam Abu Yusuf’s Posıtıon In The Classıfıcatıon Of Islamıc Jurıst, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

Zehebî,Tezkiretü’l-huffâz, Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, Beyrut 1956 / ÖZDEMİR, Ahmet (2013), İmam Ebû Yûsuf'un Fukahâ Tabakâtındaki Yeri / Imam Abu Yusuf’s Posıtıon In The Classıfıcatıon Of Islamıc Jurıst, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

Zehebî,Târihu'l-İslâm ve vefeyâtu'l-meşâir, Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, Beyrut 2003 / ÖZDEMİR, Ahmet (2013), İmam Ebû Yûsuf'un Fukahâ Tabakâtındaki Yeri / Imam Abu Yusuf’s Posıtıon In The Classıfıcatıon Of Islamıc Jurıst, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

Zeydan, Abdülkerim, el-Medhal li dirâseti'ş-şerîati'l-islâmiyye, Bağdat 1969 / ÖZDEMİR, Ahmet (2013), İmam Ebû Yûsuf'un Fukahâ Tabakâtındaki Yeri / Imam Abu Yusuf’s Posıtıon In The Classıfıcatıon Of Islamıc Jurıst, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

Zeyleî, Ebû Muhammed Cemaleddin Abdullah b. Yusuf (v.762/1360), Nasbü'r-râye liehâdîsi'l-Hidaye, Dârü’l-Me’mun, Kahire 1938 / ÖZDEMİR, Ahmet (2013), İmam Ebû Yûsuf'un Fukahâ Tabakâtındaki Yeri / Imam Abu Yusuf’s Posıtıon In The Classıfıcatıon Of Islamıc Jurıst, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

Ziriklî, Hayreddin, el-Aʻlâm, Matbaatu Kustasus, Kahire 1954 / ÖZDEMİR, Ahmet (2013), İmam Ebû Yûsuf'un Fukahâ Tabakâtındaki Yeri / Imam Abu Yusuf’s Posıtıon In The Classıfıcatıon Of Islamıc Jurıst, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 491-508, March 2013, Fransa.

AYDIN, İ. (2006) Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegama Yayınları / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

AYDIN, M. (1998). Eğitim Yönetimi. (Beşinci Baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayınevi / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

BELLİNGHAM, R. (2003) Ethical Leadership Rebuilding Trust in Corporations. Amherst: HRD Press Inc. / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

BUTCHER, W. C. (1987). The Need For Ethical Leadership. Executive Speeches. 6, (3), 55-58 / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

DEMİRTAŞ, Z., KAHVECİ, G., YİRCİ, R., ŞANLI, Ö. ve KARTAL E. S. (2011). Eğitim müfettişlerinin uyması gereken etik ilkeler. III. Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu, Mersin / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

DÖNERTAŞ, F. Can. (2008), Etik İklimin Kuruma Güven Üzerindeki Etkisi, Marmara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

ESER, G., (2007). Etik İklim ve Yöneticiye Güvenin Örgüte Bağlılığa Etkisi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

EİSENBEİß, S.A, GİESSNER, S.R. (2012). The Emergence and Maintenance of Ethical Leadership in Organizations, Journal of Personnel Psychology, 2012; 11(1), 7–19 / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

FİTCH, L.W. (2009) A Study of Relationships Between Ethical Decision Making, Leadership Styles, and Demographics in Pennsylvania Superintendents. Unpublished Doctorate Dissertation, Indiana University of Pennsylvania / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

National Association For School Principals (2011) Ethics for School Administrators.

http://www.principals.org/Content.aspx?topic=47104 / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

KARTAL, E. S., KARAKÖSE, T., ÖZDEMİR, T. Y. ve YİRCİ, R. (2011). Öğretmen görüşlerine göre eğitim müfettişlerinin sahip olması gereken mesleki etik ilkeler. III. Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu, Mersin / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

KAYIKÇI, K., & UYGUR, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (Bir durum çalışması). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 18(1), 65-94 / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

KIRANLI, S. & İLĞAN, A. (2007) Eğitim Örgütlerinde Karar Verme Sürecinde Etik, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8 (14) s.150- 162 / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

KİZZA, J. M. (2007) Ethical and Social Issues in the Information Age. Third Edition. London : Springer-Verlag London Ltd / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

LANGLOİS, L. (2011). The Anatomy of Ethical Leadership, Edminton: AU Press / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

PİCKETT, J.P. (2000) The American Heritage Dictionary of the English Language, Boston: Houghton Mifflin Company / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

PİEPER, A. (1999). Etiğe Giriş (Çev. V.Atayman, G. Sezer), Ayrıntı Yayınları, İstanbul Resmi Gazete, 25 Mayıs 2004, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

SHAPİRO, J.P. & STEFKOVİCH, J.A. (2001). Ethical leadership and decision making in education: Applying theoretical perspectives to complex dilemmas. Mahwah, NJ: Erlbaum Associates / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

STEFKOVİC, J.A. & SHAPİRO, J.P. (2003) Deconstructing Communities: Educational Leaders and their Ethical Decision-Making Processes. The Ethical Dimensions Of School Leadership (Ed. Begley, P.T & Johansson, O. ) Dordrecht: Kluwer Academic Publishers / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

ŞİMŞEK, Y. ve ALTINKURT, Y. (2009). Okul Mudurlerinin Etik Liderlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 1-3 Mayıs 2009 Canakkale / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

USTA, A. (2012). Kamu Örgütlerinde Meslek Etiği Ve Çalışma Ahlakı Üzerine Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012; 17 (1),403-421 / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

WERNER, I.(1993). Liderlik ve Yönetim. (Çev. Vedat Üner),İstanbul: Rota Yayınları.

http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2009/etik/index.html Erişim Tarihi: 25.09.2012 / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

YILMAZ, E., (2006). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, Türkiye / ÖZDEMİR, Tuncay Yavuz; BOYDAK ÖZAN, Mukadder; YİRCİ, Ramazan (2013), Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları / Teachers And School Admınıstrators’ Opınıons Regardıng Ethıcal Leadershıp Behavıours Of Provıncıal/Dıstrıct Natıonal Educatıonal Offıce Admınıstrators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 509-527, March 2013, Fransa.

ATAY, Hüseyin - Mustafa ATAY - İbrahim ATAY: Arapça-Türkçe Büyük Lûgat: I. Ankara 1964, 511 s. II, Ankara 1968, 511-1166. s.; III, Ankara 1981, 530 s / ÖZTÜRK, Faruk (2013), Dìvánu Luġáti ’T-Turk’ü Arap Sözlükçülüğü Açısından Değerlendirme / Assessment Of Compendıum Of The Turkıc Dıalects (=Dīwān Luġāt At-Turk), In Terms Of Arabıc Lexıcography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 529-545, March 2013, Fransa.

ad-DAHAH, Antoine: A Dictionary Of Universal Arabic Grammar [Revised by: Elias Matar Controlled by: Dr. George M. Abdulmassih]: Beirut 1990 / ÖZTÜRK, Faruk (2013), Dìvánu Luġáti ’T-Turk’ü Arap Sözlükçülüğü Açısından Değerlendirme / Assessment Of Compendıum Of The Turkıc Dıalects (=Dīwān Luġāt At-Turk), In Terms Of Arabıc Lexıcography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 529-545, March 2013, Fransa.

DANKOFF, Robert [MAHMUD al-KÂŞGARÎ]: Compendium of The Turkic Dialects (DíwÀn LuàÀt at-Turk): Edited and Translated with Inroduction and Indices Robert DANKOFF in collaboration with James KELLY / al-KÂŞGARÎ, Mahmud: Türk Şiveleri Lugat, (Divanü Lugati‟t-türk) İnceleme Tenkidli Metin İngilizce Tercüme Dizinler: Harvard I. Kısım 1982, XI+416 s. II. Kısım 1984, III+381 s. III. Kısım 1985 337 s. Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları 7. Türkçe Kaynaklar: VII / ÖZTÜRK, Faruk (2013), Dìvánu Luġáti ’T-Turk’ü Arap Sözlükçülüğü Açısından Değerlendirme / Assessment Of Compendıum Of The Turkıc Dıalects (=Dīwān Luġāt At-Turk), In Terms Of Arabıc Lexıcography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 529-545, March 2013, Fransa.

DURMUŞ, İsmail: “Arapça Sözlük Yazımı: Farklı Yöntem ve Türler”, Türkiye’de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri: İstanbul Ekim 2010, 1. Basım. 334-343. ss / ÖZTÜRK, Faruk (2013), Dìvánu Luġáti ’T-Turk’ü Arap Sözlükçülüğü Açısından Değerlendirme / Assessment Of Compendıum Of The Turkıc Dıalects (=Dīwān Luġāt At-Turk), In Terms Of Arabıc Lexıcography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 529-545, March 2013, Fransa.

EMERS, Robert: Arabic Grammars of Turkic, The Arabic Linguistic Model Applied to foreign languagaes & translation of Hebrew Abÿ ÓayyÀn al-éandulÿsì’s kitÀb al-éidrÀk li-lisÀn al-éatrÀk: Leiden Boston Köln 1999, 494 s. Brill / ÖZTÜRK, Faruk (2013), Dìvánu Luġáti ’T-Turk’ü Arap Sözlükçülüğü Açısından Değerlendirme / Assessment Of Compendıum Of The Turkıc Dıalects (=Dīwān Luġāt At-Turk), In Terms Of Arabıc Lexıcography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 529-545, March 2013, Fransa.

EREN, [Ali] Cüneyt: “Arapça Alfabetik Sözlüklerin Tanıtımı”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi: Samsun 2009, IX. c. Sayı: 1 129-151. ss / ÖZTÜRK, Faruk (2013), Dìvánu Luġáti ’T-Turk’ü Arap Sözlükçülüğü Açısından Değerlendirme / Assessment Of Compendıum Of The Turkıc Dıalects (=Dīwān Luġāt At-Turk), In Terms Of Arabıc Lexıcography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 529-545, March 2013, Fransa.

EREN, [Ali] Cüneyt: “Arapça Sözlükleri Kullanma Usûlü”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi: Samsun 2009, IX. c. Sayı: 4, 149-161. ss / ÖZTÜRK, Faruk (2013), Dìvánu Luġáti ’T-Turk’ü Arap Sözlükçülüğü Açısından Değerlendirme / Assessment Of Compendıum Of The Turkıc Dıalects (=Dīwān Luġāt At-Turk), In Terms Of Arabıc Lexıcography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 529-545, March 2013, Fransa.

al-FĀRĀBĪ, abì ibrÀhìm isóÀú bin ibrÀhìm (ö. 350): DivÀnu’l-adab [taóúìú: ad-duktur aómad muòtÀr èumar; ad-duktur ibrÀhìm anìs]: macmaèu ’l-luġati ’l-èrabiyya, Bayrÿt-LubnÀn 2003, I. c. 482 s., II. c. 503 s., III. c. 471 s., IV. c. 265 s. / ÖZTÜRK, Faruk (2013), Dìvánu Luġáti ’T-Turk’ü Arap Sözlükçülüğü Açısından Değerlendirme / Assessment Of Compendıum Of The Turkıc Dıalects (=Dīwān Luġāt At-Turk), In Terms Of Arabıc Lexıcography,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   305   306   307   308   309   310   311   312   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik