Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet299/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   295   296   297   298   299   300   301   302   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

İSEN, Mustafa, Gelibolulu Mustafa Âlî, Ankara 1988 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

KARATAY, Fehmi Edhem, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi Kataloğu, İstanbul 1961 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

KINALIZÂDE, Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu‘arâ, haz. İbrahim Kutluk, Ankara 1989 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

KÜTÜKOĞLU, Bekir , ‚Âlî Mustafa Efendi (Hayatı)‛, DİA, c.II, İstanbul 1989 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

MENDE, Rana von, Mustafa ‘Âlî’s Fursatnâme, Berlin 1989 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

MUHAMMED CÂMİ, Ebü'l-Berekât Nureddin Abdurrahman, Divan-ı Molla Câmi, Matbaa-i Vezîrhan, İstanbul 1284 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

MUHAMMED PARSA, Hace Ebü'l-Feth Celaleddin, Faslü’l-Hıtâb ,(tashih ve talikât) Celil Misger Nejad, Merkez-i Neşr-i Danişgahi, Tahran 1381 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

MÜSTEKÎMZÂDE, Süleyman Saâdeddîn Efendi, Tuhfetü’l-Hattâtîn, İstanbul 1928 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

ÖZEZEN, Muna Yüceol, Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Hilyetü’r-Ricâl’i :Metin-Gramer-Dizin(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi S.B.E., Adana 1994 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

PEKİN, Nermin, XVI. Asırda Bir Âdâb-ı Muâşeret Kitâbı (Kavâ‘idü’l-Mecâlis), Kubbealtı Akademi Mecmûası, sayı:2, 1972 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

SOHRWEİDE, Hanna, ‚Das Enîs El- qulûb‛, VIII. Türk Târih Kongresi: Kongreye Sunulan Bildiriler, c.2, 1979 Ankara / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

SUNGURHAN, Aysun, Beyanî Tezkiresi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi S.B.E., Ankara 1994 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

SÜSSHEİM, K., ‚Âli‛ İA , c.I, İstanbul 1993 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

ŞAHİNLİ, Hakan, Mustafa ‘Âlî’nin Mirkâtü’l-Cihâd Adlı Eserinin Tenkidli Metni (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi S.B.E., Sakarya 2004 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

ŞEKER, Mehmet, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Mevâ‛idü’n-Nefâ’is Fi-Kavâ‛idi’l-Mecâlis Adlı Eserin Tahlîli, Ankara 1997 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

ŞEKER, Mehmet, ‚Gelibolulu Mustafa Âli’nin Eserlerinin Yeni Bir Tasnîfi ve ‘Mevâ’ıdü’n Nefais fi Kavâ’ı-dı’l-Mecâlis’ Adlı Eseri‛ , İslâm Medeniyeti Mecmûası, sayı: 4, İstanbul 1979 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

ŞEKER, Mehmet, ‚Müverrih ‘Âlî’nin Tasavvufa Ait iki Eseri: Hilyetü’r-Ricâl ve Riyazü’s-Sâlikîn‛, Diyanet Dergisi, sayı :3, Ankara 1977 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

TİETZE, Andreas, Mustafa Âlî’s Counsel for Sultans of 1581, I-II, Wien 1979-1982 / ERTAŞ Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

TİETZE, Andreas, Mustafa Âlî’s Description of Cairo of 1599, Wien 1975 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

UĞUR, Ahmet *ve diğerleri+,Kitâbü’t-Târih-i Künhü’l-Ahbar: Kayseri Râşid Efendi Kütüphânesindeki 901 ve 920 Nolu nüshalara göre,Kayseri 1997 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

ÜNAL, Perihan, ‘Âlî Dîvânı Transkripisyon ve Edisyon Kritiği, Türkiyat Enstitüsü, T.480,İstanbul 1955-56 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

YILMAZ, Coşkun, ‚Osmanlı Siyaset düşüncesi Kaynakları ile İlgili Yeni Bir Kavramsallaştırma: Islahatnameler‛, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.1, sayı 2, İstanbul 2003, s.299-338 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

YÜCEL, Ebubekir Sıddık, Fusûli’-Hall ü-‛Akd ve Usûl-i Harc u Nakd (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi S.B.E., Kayseri 1990 / ERTAŞ, Kasım (2013), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hayatı Ve Eserleri / Gelıbolulu Mustafa Alı’s Lıfe And Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 191-211, March 2013, Fransa.

ARSLAN, E. (2008), Psychosocial Development Periods of Erikson in Teenagers in Terms of Attachment Types and Examining Ego Identity Processes, Selçuk University Institute of Social Sciences, Dissertation, Konya / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

ATAK, H. (2011), ‘Identity Development and Identity Shaping: A Theoretical Evaluation’, Current Developments in Psychiatry , 3(1):163-213,Ankara / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

AYTAÇ, K. (1999), School System in Federal Republic of Germany, Engin Publishing House, Ankara / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, S.. (2002) Data Analysis Manual For Social Sciences. 2. Edition. Pegem Publishing, Ankara / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

CAINE, R.N. and CAINE, G. (1995), Reinventing Schools Through Brain- Based Learning. Educational leadership, 32 (7), 43-48 / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

CANATAN, K. (1995), Muslim Minorities in Europe, İnsan Publications, İstanbul / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

COŞKUN, H. (1997), Intercultural Education in Terms of Education Technology, Konrad Adenauer Association Publications, Ankara / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

ELMAS, Y. (1974), ‘Education and Language Problems of Foreign Workers' Children in Germany ’, Turkish-German Culture Center, p. 40-48, İstanbul / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

ERCAN, N. (2008), ‘Problems of German Education System and Turkish Students’, Die Gaste, Issue 3, Duisburg / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

ERİKSON, E. (1984), Eight age of humans, Birey ve Toplum Publications, Ankara / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

GENÇ, Y. (2004), Multiculturalism, Intercultural Education and State of Turkish Students in Germany (Hessen Case), Dissertation, Sakarya University, Sakarya / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

KARASAR, N. (1986). Scientific Researches Method, Bilim Bookstore, Ankara / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

KILIÇARSLAN, A. , ‘Turkish Existence in Germany’, http://www.turkpartner .de/Yazarlar /Akilcarslan/ AlmTrk.htm, Date accessed. 01.05.2011 / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

KILIÇARSLAN, A. ‘Three Problems of Germany’, http://www.turk partner.de/Yazarlar/ AyKilicarslan.htm, Erş. 11.04.2011 / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

KULAKSIZOĞLU, A. (2000), Teenager Psychology, Remzi Bookstore, İstanbul / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

NURUAN, M. et al. ‚Family Structure of Turks Living in Federal Germany and Analysis of Problems‛ General Directorate of Family and Social Researches Publications, Afşaroğlu printing house, Ankara / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

ÖZER, A. et al. (2006), ‘Effects of Game on Children Development’, Eastern Anatolia Region Researches, Elazığ / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

ÖZGÜR, Ö. (2010), ‘Multiculturalist Social Service: A Critical Viewpoint’, Hacettepe İİBF SHB Journal, Volume 21, Issue 2, Ankara / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

SCHLEİN, S. (1987) ‚Erik Erikson: A Way of Looking at Things‛. New York: W. W. Norton / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

ÜSTÜNDAĞ, T. (2005). ‚Creative Drama: Diary of My Teacher". Pegema Publishing: Ankara / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. and ŞİMŞEK, H. (2006), ‚Qualitative Research Methods in Social Sciences‛, Seçkin Publishing, Ankara / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

http://yasamrehberlik.blogspot.com/2009/01/kiilik-kuramlari.html, Date accessed. 22.01.2013 / GENÇ, Yusuf; USTABAŞI, Dilara (2013), A Research On Psycho-Socıal Developments And Identıty Formatıons Of Turkısh Students In Germany / Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri Ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 213-238, March 2013, Fransa.

ANBARCIOĞLU, Meliha (1981). ‚Şeh-nâme-i Firdevsî ve Edebiyat-ı Türk‛, Doğu Dilleri, II:IV:1-6 / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

ATEŞ, Ahmed (1954), ‚Şâh-nâme’nin Yazılış Tarihi ve Firdevsî’nin Sultan Mahmud’a Yazdığı Hicviye Meselesi Hakkında‛, Türk Tarih Kurumu-Belleten, XVIII:LXX:159-168 / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

ARDIÇ, Nureddin, BABİNGER, Franz (1939), ‚Osmanlı Şeh-nâmecileri‛, Aramak, Güzeli, İyiyi, Gerçeği, S. XXXVII-XL / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

BABİNGER, Franz (1992), Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, 2.Bs., (Çev.: Coşkun Üçok), Ankara:Kültür Bakanlığı Yayını / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

BALCI, Rüştü (2007), Kâtip Çelebi-Keşfü’z-Zünûn, I-V, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

ÇİFTÇİOĞLU, İsmail (2003), ‚Karamanlı Dönemi Şehnâme Yazarları ve Eserler Üzerine‛, A.K.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, IV:II:57-66 / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

FERÎVER, Hüseyin (1341), Tarîh-i Edebiyât-ı Îrân ve Tarîh-i Şu’arâ, Tahran / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

FLEMMİNG, Barbara (1974), Fahrîs Husrev ü Şîrîn (Eine Türkische Dichtung Von 1367), Wiesbaden / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

GÖKYAY, O. Şaik (1950), ‚Şeh-nâme ve Türkçe Tercümeleri‛, Yücel, I:IV:17-23 / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

Hamîd Vehbî (1301), ‚Firdevsî‛, Meşâhîr-i İslâm, İstanbul: Mihran Matbaası, C. 3-4, Cüz: 32, s. 1009-1040 / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   295   296   297   298   299   300   301   302   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik