Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet297/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   293   294   295   296   297   298   299   300   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

eş-ŞEVKÂNÎ, Muhammed b. Ali b. Muhammed (ö.1250/1792), Fethu'l-Kadir, Mısır, 1383/1964 / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

et-TABERÎ, Muhammed b. Cerîr (224/839-310/922), Câmiu'l-Beyân an Te'vîl-i Âyi'lKur'ân (Tefsîru't-Taberî), Beyrût, 1405/ 1984, / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

et-TABERÎ, Muhammed b. Cerîr ,Târihu'l-Umem ve'l-Mulûk, Mısır, Tarihsiz / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

et-TİRMİZÎ, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ (ö. 209/820-279/892), Sunenu't-Tirmizî, İsanbul, Çağ. Neşr.1401/1981 / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

el-UKBERî, Abdullah b. Hüseyn (ö.616/1219.), et-Tıbyân fî İ'râbi'l-Kur'ân, Beyrût, 1407/1987 / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

WENSNCK, A. J.(1882/1939), "Hûd mad.", İslâm Ansiklopedisi, II / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

WENSNCK, A. J "İrem Zâtü'l-İmâd" mad., İslâm Ansiklopedisi, V / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

YÂKÛT el-HAMEVÎ, Şihâbuddîn Ebû Abdullâh, Mu'cemu'l-Buldân, Mısır, 1324/1906 / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

YAZIR, Muhammed Hamdi (1294/1877-1360/1942), Hâk Dini Kur'ân Dili, İstanbul, 1390/1971 / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

YILDIRIM, Celâl, İlmin Işığında Asrın Kur'ân Tefsîri, İstanbul, 1408/1989 / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

YILDIRIM, Suad, Kur'ân'da Ulûhiyyet, İstanbul, 1406/1987 / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

YILDIZ, Hakkı Dursun, İslâm'dan Önce Araplar'da Sosyal ve İktisâdî Hayat, TDV İslâm Ansiklopedisi, III / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

YILDIZ, Hakkı Dursun, "Arap mad." (Tarih), TDV, İslâm Ansiklopedisi, II / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

ez-ZEBÎDÎ, Muhibbuddîn (ö.1205/1791), Tâcu'l-Arûs, Mısır, 1192/1778 / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

ez-ZEBÎDÎ, Zeynuddîn Ahmed b. Ahmed b. Abdi'l-Latîf, Sahîh'l-Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, (Çev. Kâmil Mîras), Ankara, 1401/1980 / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

ez-ZEMAHŞERÎ, Mahmûd b. Ömer (ö.538/ 1143), el-Keşşâf an Hakâiki Ğavâmidi't-Tenzîl (Tefsîru'l- Keşşâf), Beyrût, 1373/ 1953 / CORA, Mustafa (2013), Kur'ân'da Âd Kavmi / Add Trıbe In The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013, Fransa.

AKBAŞ, O. (2008). ‚Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış‛, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt: 6, No: 16, 9-27 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

AKYÜREK, E. (1994). Ortaçağ’dan Yeniçağ’da Felsefe ve Sanat, İstanbul: Kabalcı Yayınevi / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

ARSLAN, A. (1994). Felsefeye Giriş, Ankara: Vadi Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

BOLAY, S. H. (2004). Felsefeye Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

COMTE, A. (1896). The Positive Philosophy, (ed. Harriet Martineau), London: Bell / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

ÇİMEN, İ. T. (2007). İlköğretim Okullarındaki DKAB Dersi Öğretim Programında Ahlak Öğretimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

DENKEL, A. (1984). Bilginin Temelleri, İstanbul: Metis Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

DOĞAN, M. (2011). Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul: Yazar Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

DÜZGÜN, Ş. A. (2006). ‚Din-Bilim İlişkisinde Modeller ve Ortak Kavramlar‛, Kelam Araştırmaları, 4 (1), 51-62 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

GROOME, T. H. (1980). Christian Religious Education: Sharing Our Story and Vision, San Francisco: Herper Collins Publishers / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

KIZILTAN, G. (2007). Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

MAHNER, M., BUNGE, M. (1996). ‚Is Religious Education Compatible with Science Education?‛, Science & Education, 5, 101-123 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

MARTİN, M. (1997). ‚Is Christian Education Compatible with Science Education?‛, Science & Education, 6, 239-249 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

MEB (2010). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

MEB (2010a). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

PARLAK, E. A. (2011). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatında Ahlak Ve Değerler Eğitimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

RANDALL, J. H. ve BUCHLER, J. (1982). Felsefeye Giriş, çev. Ahmet Arslan, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

POOLE, M. (1996). ‚For More and Better Religiou Education‛, Science & Education, 5, 165-174 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

SETTLE, T. (1996). ‚Applying Scientific Openmindedness to Religion and Science Education‛, Science & Education, 5, 125-141 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

SHEPHERD, J. (1991). ‚İslam ve Din Eğitimi (Mezhebe Dayalı Olmayan Model)‛, I. Din Eğitimi ve Din Hizmetleri Semineri, (8-10 Nisan 1988), Ankara: DİB Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

SHEPHERD, J. (1997). ‚İngiliz Eğitiminin Kişilik Gelişimine Katkısı‛, Uluslararası Din Eğitim Sempozyumu, (20-21 Kasım 1997), Ankara / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

STARK, R., LAURENCE, R. I., ROGER, F. (1996). ‚Religion, Science and Rationality‛, The American Economic Review, 86 (2), 433-437 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

STENMARK, M. (1991). Science and Religion: Some Historical Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

TURNER, H. (1996). ‚Religion: İmpediment or Saviour of Science‛, Science & Education, 5, 155-164 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

WALLACE, A. F. (1966). Religion: An Antropological View, New York: Random House / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

WARBURTON, N. (2000). Felsefeye Giriş, çev. Ahmet Cevizci, İstanbul: Paradigma Yay / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

WOOLNOUGH, B. (1996). ‚On the Fruitful Compatibility of Religious Education and Science‛, Science & Education, 5, 175-183 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

WREN-LEWİS, J. (1996). ‚On Babies and Bathwater: A Non-ideological Alternative to the Mahner & Bunge Proposals for Relating Science and Religion in Education‛, Science & Education, 5, 185-188 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), İlim-Din İlişkisinin Hristiyan Din Eğitimine Yansımaları Ve Bilimsel Din Eğitimi Yaklaşımı / The Reflectıons Of Relatıons Between Scıence And Relıgıon On Chrıstıan Relıgıous Educatıon And Scıentıfıc Relıgıous Educatıon Approach The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 135-148, March 2013, Fransa.

ARDEL, A., KURTER, A., DÖNMEZ, Y. (1969). Klimatoloji Tatbikatı, İstanbulÜniversitesi Yayınları No:l 123, İstanbul / ÇOBAN, Asım (2013), Sungurlu-Boğazkale Yöresinin İklim Tipleri Ve Bazı Öneriler / Sungurlu, Bogazkale’s Clımates Types And Suggestıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 149-158, March 2013, Fransa.

ATALAY, İ. (1990). Vejetasyon Coğrafyasının Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, ISBN:0901 DK-89-004-056, İzmir / ÇOBAN, Asım (2013), Sungurlu-Boğazkale Yöresinin İklim Tipleri Ve Bazı Öneriler / Sungurlu, Bogazkale’s Clımates Types And Suggestıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 149-158, March 2013, Fransa.

DÖNMEZ, Y. (1979). Umumi Klimatoloji ve iklim Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:2506. İstanbul / ÇOBAN, Asım (2013), Sungurlu-Boğazkale Yöresinin İklim Tipleri Ve Bazı Öneriler / Sungurlu, Bogazkale’s Clımates Types And Suggestıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 149-158, March 2013, Fransa.

DÖNMEZ, Y. (1985). Bitki Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3319, İstanbul / ÇOBAN, Asım (2013), Sungurlu-Boğazkale Yöresinin İklim Tipleri Ve Bazı Öneriler / Sungurlu, Bogazkale’s Clımates Types And Suggestıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 149-158, March 2013, Fransa.

ERİNÇ, S. (1969). Klimatoloji ve Metodları İst. Ün. Yay. No: 994, Coğrafya Ens. Yay. No: 35, İstanbul / ÇOBAN, Asım (2013), Sungurlu-Boğazkale Yöresinin İklim Tipleri Ve Bazı Öneriler / Sungurlu, Bogazkale’s Clımates Types And Suggestıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 149-158, March 2013, Fransa.

ERTÜRK, A K.. BAYAR. F.A. (1984). Türkiye’nin İklim Tasnifi (Erinç Kuraklık indis Formülüne Göre), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara / ÇOBAN, Asım (2013), Sungurlu-Boğazkale Yöresinin İklim Tipleri Ve Bazı Öneriler / Sungurlu, Bogazkale’s Clımates Types And Suggestıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 149-158, March 2013, Fransa.

KOÇMAN, A. (1993). Türkiye İklimi. Ege Ün. Edebiyat Fak. Yayınları No: 72 İzmir / ÇOBAN, Asım (2013), Sungurlu-Boğazkale Yöresinin İklim Tipleri Ve Bazı Öneriler / Sungurlu, Bogazkale’s Clımates Types And Suggestıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 149-158, March 2013, Fransa.

GÜÇLÜ, Y. (2003). Thornthwaite ve Erinç İndislerine Göre Köyceğiz-Fethiye Yöresinin iklim Tipleri, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:7, Sakarya / ÇOBAN, Asım (2013), Sungurlu-Boğazkale Yöresinin İklim Tipleri Ve Bazı Öneriler / Sungurlu, Bogazkale’s Clımates Types And Suggestıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 149-158, March 2013, Fransa.

AKSU-KOÇ, A.,1988, The acquisition of aspect and modality: The case of past reference in Turkish, Cambridge: Cambridge University Press / DEPCİ, Aytemis (2013), A Contrastıve Study On Japanese And Turkısh Aspect: Focus On / –Te I-Ru And –(I)Yor -Te İ-Ru Ve - (I) Yor Üzerinde Odaklanarak Japonca Ve Türkçe Görünüşleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 159-189, March 2013, Fransa.

BATU P., 2009, ‚Bir taciz hikayesi‛, Haberturk, www.haberturk.com, 21.09.2009 / DEPCİ, Aytemis (2013), A Contrastıve Study On Japanese And Turkısh Aspect: Focus On / –Te I-Ru And –(I)Yor -Te İ-Ru Ve - (I) Yor Üzerinde Odaklanarak Japonca Ve Türkçe Görünüşleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 159-189, March 2013, Fransa.

COMRIE, B., 1976, Aspect, New York: Cambridge University Press / DEPCİ, Aytemis (2013), A Contrastıve Study On Japanese And Turkısh Aspect: Focus On / –Te I-Ru And –(I)Yor -Te İ-Ru Ve - (I) Yor Üzerinde Odaklanarak Japonca Ve Türkçe Görünüşleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   293   294   295   296   297   298   299   300   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik