Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet290/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   286   287   288   289   290   291   292   293   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

Munâvî, Abdurraûf,Feyzu’l-Kadir, el-Mektebetu’t-Ticâriyyeti’l-Kubrâ, Mısır 1356 / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

Muslim b. el-Haccac,es-Sahîh,Thk.: M. F. Abdulbaki, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut t.y / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

en-Nesâî, Ebû Abdurrahman,es-Sünenu’l-Kubrâ, Dâru’l-Kutubi’l-Ilmiyye, Beyrut 1411/1991 / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

en-Nevevî, Ebû Zekeriyya Yahya,Şerhu Sahihi Muslim, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1392 / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

ORUÇHAN, Osman,Hadis ve Bilim, TDV Yay. Ankara 2012 / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

er-Rûyânî, Muhammed b. Harun,el-Müsned, Thk.: Eymen Ali Ebû Yemânî, Müessetu Kurtuba, Kahire 1416 / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

eş-Şâşî, Ebû Said el-Heysem b. Kuleyb,el-Müsned, Mektebetu’l-Ulûm ve’l-Hikem, Medine 1410 / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

Taberânî, Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemu’l Evsat, Daru’l Harameyn, Kahire 1415 / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

Taberânî, Süleyman b. Ahmed,el-Mu’cemu’l-Kebîr,Thk.: Hamdi b. Abdilmecîd, Mektebetu’l-Ulûm ve’l-Hikem, Musul 1404/1983 / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

Taberânî, Süleyman b. Ahmed,el-Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, Thk.: Hamdi b. Abdilmecîd, Müessesetu’r-Risâle, Beyrût 1405/1984 / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

Tahâvî, Ebû Cafer Ahmet b. Muhammed,Şerhu Muşkıli’l-Âsâr, Muessesetu’r-Risale, Beyrut 1994 / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

Tayâlîsî, Süleymân b. Dâvud,el-Müsned, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut t.y / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

Tirmizî, Muhammed b. Îsâ,es-Sünen (el-Câmiu’s-Sahîh), Thk.: A. M. Şakir, Dâru İhyâi’t-Türâs el-Arabî, Beyrut t.y / ORUÇHAN, Osman (2013), “Ümmetimden Yetmiş Bin Kişi Cennete Sorgusuz Girecektir.” Hadisi Üzerine Metin Eksenli Bir Analiz Ve Değerlendirme / An Analysıs And Crıtısıze On Text Of Hadıth: “Seventy Thousand People Wıll Go To Heaven Wıthout Questıonıng From My Followers.”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1769-1802, February 2013, Fransa.

AKKAYA, R., SEZGİN MEMNUN, D. & KATRANCI, Y. (2012). Teacher Trainees' Self-Efficacy Beliefs about Mathematical Literacy: Turkey Case. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 (pp. 4330-4337). Chesapeake, VA: AACE / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

ÇOLAK, S. K. (2006). ‚Materyal Kullanımının Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Geometri Kavramları Bağlamında Matematiksel Okuryazarlığına Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

ERSOY, Y. (1997). Okullarda Matematik Eğitimi: Matematikte Okur-Yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 115-120 / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

GÜNEŞ, G. ve GÖKÇEK, T. (2010). Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlık Düzeyleri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Bildiri Özetleri, 144. 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

İŞ GÜZEL, Ç. ve BERBEROĞLU, G. (2005). An Analysis of the Programme for International Student Assessment 2000 (PISA 2000) Mathematical Literacy Data for Brazilian, Japanese and Norwegian Students. Studies in Educational Evaluation, 31, 283-314 / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

KARAKUŞ, F. ve AKBULUT, Ö. E. (2010). Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Özyeterlik Algılarına Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2), 110-129 / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

KÜÇÜK, A. ve DEMİR, B. (2009). İlköğretim 6-8. Sınıflarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 97-112 / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

LEECH, N.L. ve ONWUEGBUZİE, A.J. (2007). A Typology of Mixed Methods Research Designs. Qual Quant. 43, 265–275 / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

NRC (National Research Council), Everybody Counts: A Report to the Nation of theFuture of Mathematics Education. Washington, DC: National Academy Press, 1989. ÖZGEN, K. ve BİNDAK, R. (2008). Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 517-528 / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

ÖZGEN, K. ve BİNDAK, R. (2011). Determination of Self-efficacy Beliefs of High School Students Towards Math Literacy. Educational Sciences: Theory & Practice. 11(2), 1085-1089 / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

PAPANASTASİOU, E.C. ve FERDİG, R.E. (2006). Computer Use and Mathematical Literacy: An Analysis of Existing and Potential Relationships. Journal of Computers in Mathematics & Science Teaching, 25(4), 361-371 / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

POLAT, C. (2006). Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okuryazarlığı Öğretimi. A. Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 12(30), 249-266 / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

POLAT, C. ve ODABAŞ, H. (2008). Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okuryazarlığı Öğretimi. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu. Bildiri Kitabı, Antalya, 27-30 Mart 2008. Akdeniz Üniversitesi / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

SİEGLE, D., & MCCOACH, D. B. (2007). Increasing Student Mathematics Self-efficacy Through Teacher Training. Journal of Advanced Academics, 18 (2), 278-312.Tekin, B. ve Tekin, S. (2004). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma, MATDER, 01.01.2012 tarihinde

http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=77:matematik-ogretmen-adaylarinin-matematiksel-okuryazarlik-duzeyleri-uzerine-bir-arastirma-&catid=8:matematik-kosesi-makaleleri&Itemid=172 adresinden alınmıştır / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

UMAY, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısına Etkisi. Journal of Qafqaz University (January, 2012) / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

UYSAL, E. (2009). ‚İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Düzeyi.‛ Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

YENİLMEZ, K. (2010). Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik İnançları, 9. Matematik Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 455-460, 20-22 Ekim 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

YENİLMEZ, K. ve TURGUT, M. (2012). Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Düzeyleri. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 26-28 Nisan 2012, Antalya / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2005). Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı) . Ankara: Seçkin Yayıncılık / YENİLMEZ, Kürşat; ATA, Ayla (2013), Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi / Effects Of Mathematıcal Lıteracy Course On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers’ Self-Effıcacy Levels Of Mathematıcal Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1803-1816, February 2013, Fransa.

TERZi Ali Rıza Üniversite Örgencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi Necatibey Egitim Fakültesi, Egitim Bilimleri Bölümü, Sosyal Bilimler Dergisi BALIKESİR / BAYRAK, Esra; ÇINAR, Vedat; ÇOBAN, Bilal; COŞKUNER, Zeki (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretmen Adayları İle Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) / Prospectıve Teachers Of Physıcal Educatıon And Sport Schools And Faculty Of Educatıon Student Teachers Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs In Terms Of Dıfferent Varıables Comparıson Of ( Example Of Fırat Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1817-1828, February 2013, Fransa.

EROĞLU Sursan Erkan, GÜVEN Kemal Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) İsimli Tez Özeti / BAYRAK, Esra; ÇINAR, Vedat; ÇOBAN, Bilal; COŞKUNER, Zeki (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretmen Adayları İle Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) / Prospectıve Teachers Of Physıcal Educatıon And Sport Schools And Faculty Of Educatıon Student Teachers Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs In Terms Of Dıfferent Varıables Comparıson Of ( Example Of Fırat Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1817-1828, February 2013, Fransa.

Gürol, Altunbaş ve Karaaslan (2010) Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma, e-Journal of New World Sciences Academy Volume:5, Number:3 / BAYRAK, Esra; ÇINAR, Vedat; ÇOBAN, Bilal; COŞKUNER, Zeki (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretmen Adayları İle Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) / Prospectıve Teachers Of Physıcal Educatıon And Sport Schools And Faculty Of Educatıon Student Teachers Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs In Terms Of Dıfferent Varıables Comparıson Of ( Example Of Fırat Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1817-1828, February 2013, Fransa.

Küçükyılmaz, A., Duban , N., (2006) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz yeterlilik İnançlarının Artırılabilmesi İçin Alınacak Önlemlere İlişkin Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 1-23 / BAYRAK, Esra; ÇINAR, Vedat; ÇOBAN, Bilal; COŞKUNER, Zeki (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretmen Adayları İle Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) / Prospectıve Teachers Of Physıcal Educatıon And Sport Schools And Faculty Of Educatıon Student Teachers Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs In Terms Of Dıfferent Varıables Comparıson Of ( Example Of Fırat Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1817-1828, February 2013, Fransa.

Tuzun O. Y. Topcu, M. S. (2007) Relationships Among Preservice Science Teachers' Epistemological Beliefs, Epistemological World Views, and Self-Efficacy Beliefs. International Journal of Science Education,. 30 (1), 65-85 / BAYRAK, Esra; ÇINAR, Vedat; ÇOBAN, Bilal; COŞKUNER, Zeki (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretmen Adayları İle Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) / Prospectıve Teachers Of Physıcal Educatıon And Sport Schools And Faculty Of Educatıon Student Teachers Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs In Terms Of Dıfferent Varıables Comparıson Of ( Example Of Fırat Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1817-1828, February 2013, Fransa.

MERAL Mustafa, COLAK Esma (2009) Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 129-146 / BAYRAK, Esra; ÇINAR, Vedat; ÇOBAN, Bilal; COŞKUNER, Zeki (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretmen Adayları İle Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) / Prospectıve Teachers Of Physıcal Educatıon And Sport Schools And Faculty Of Educatıon Student Teachers Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs In Terms Of Dıfferent Varıables Comparıson Of ( Example Of Fırat Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1817-1828, February 2013, Fransa.

PAJARES, M. F. 1992 “Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning Up A Messy / BAYRAK, Esra; ÇINAR, Vedat; ÇOBAN, Bilal; COŞKUNER, Zeki (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretmen Adayları İle Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) / Prospectıve Teachers Of Physıcal Educatıon And Sport Schools And Faculty Of Educatıon Student Teachers Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs In Terms Of Dıfferent Varıables Comparıson Of ( Example Of Fırat Unıversıty),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   286   287   288   289   290   291   292   293   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik