Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet233/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   229   230   231   232   233   234   235   236   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

EROĞLU, M. (vd) (1964), ‚Kur’ân-ı Kerîm’de İnsan‛, Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi, II, İstanbul / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ERTUĞRUL, R. (2004), Kur’ân’a Göre İnsanın Psiko-Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

FAZLUR RAHMAN, (2005), Ana Konularıyla Kur’ân, Ankara: Ankara Okulu Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

GÜLEN, M. F. (2010), Kur’ân’ın Altın İkliminde, İstanbul: Nil Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

HÂZİN, A. (1415), Lübâbü’t-Te’vîl fî Me’âni’t-Tenzîl, (Thk. Muhammed Ali Şâhin), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

İBN ÂŞÛR, M. (1997), et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Tûnus: Dâru Sahnûn / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

İBN KESÎR, E. (1999), Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, (Thk. Sâmî b. Muhammed Selâme), Kahire: Dâru Tayyibe li’n-Neşr ve’t-Tevzî’ / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

İBN TEYMİYE, T. (2005), Mecmû’u Fetâvâ, (Thk. Enver el-Bâz-Âmir el-Cezzâr), Mısır: Dâru’l-Vefâ / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

İBNÜ’L-CEVZÎ, C. (1984), Nüzhetü’l-A’yüni’n-Nevâzır fî İlmi’l-Vücûh ve’n-Nezâir, (Thk. Muhammed Abdülkerim Kâzım er-Râdî), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KALIN, F. (2005), Felsefe ve Bilim Işığında Kur’ân’da Zaman Kavramı, İstanbul: Rağbet Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KARA, N. (2004), Kur’ân’da Beden Dili, İstanbul: Bilge Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KARA, O. (2002), Kur’ân’da İnsan Tipleri, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KASAPOĞLU, A. (2008), ‚‚Gülme‛ Davranışıyla İlgili Âyetler Hakkında Psikolojik Bir Değerlendirme‛, Hikmet Yurdu, I/2, Malatya / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KASAPOĞLU, A. (2005), ‚Kur’an’da Koşullandırma Yoluyla Öğrenme –Hayvanların Koşullandırılması-‚, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi [www.dinbilimleri.com], V/3 / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KASAPOĞLU, A. (2011), ‚Kur’ân’ın Psikolojik Tefsiri‛, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II/1 / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KASAPOĞLU, A. (1997), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi, İstanbul: Yalnızkurt Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KASTALÂNÎ, A. (1323), İrşâdü’s-Sârî li Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, Mısır: el-Matbaatü’l- Kübrâ el-Emîriyye / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KIRCA, C. (2005), Kur’ân ve Fen Bilimleri, İstanbul: Marifet Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KIRCA, C. (1983), ‚Kur’ân’da Ruh Sağlığı‛, Diyanet İlmi Dergi, XIX/3, Ankara / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KURTUBÎ, E. (1964), el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, (Thk. Ahmed el-Berdûnî-İbrâhim Etfayyiş, Kâhire: Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KUTUB, M. (1974), İslam’a Göre İnsan Psikolojisi, (Trc. Akif Nuri), İstanbul: Şamil Yayınevi / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

KUTUB, M. (1992), İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, (Trc. Bekir Karlığa), İstanbul: İşaret Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

MÂTURÎDÎ, E. (2005), Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, (Thk. Mecdî Bâslûm), Beyrut: Dâru’l- Kütübi’l-İlmiyye / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

MÂVERDÎ, E. (t.y.), en-Nüket ve’l-Uyûn, (Thk. es-Seyyid İbn Abdi’l-Maksûd b. Abdirrahîm), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

MECLİSÎ, M. (1983), Bihâru’l-Envâr, Beyrut: Müessesetü’l-Vefâ / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

MUHAMMED, Y. (1994), ‚Bilginin İslâmîleştirilmesi: Bir Eleştiri‛, (Trc. Süleyman Gündüz), İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, II/3 / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

MÜSLİM B. EL-HACCÂC, E. (t.y.), Sahîhu Müslim, (Thk. Muhammed Fuâd Abdulbâkî), Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

NEHHÂS, E. (1409), Me’ânî’l-Kur’ân, (Thk. Muhammed Alî es-Sâbûnî), Mekke: Câmi’atü Ümmi’l-Kurâ / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

NEVEVÎ, E. (1392), Şerhu’n-Nevevî alâ Sahîhi Müslim, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-

Arabî / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

OKUYAN, M. (1998), ‚Kur’ân’da Olumsuz İnsan Tipleri‛, Kur’ân Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, I/10-11-12 / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, M. (2011), Kur’ân-ı Kerîm Meâli – Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri, İstanbul: Düşün Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

PLOTNİK, R. (2009), Psikoloji’ye Giriş, (Trc. Tamer Geniş), İstanbul: Kaknüs Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

RÂGIB EL-İSFEHÂNÎ, E. (1412), el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, (Thk. Safvân Adnân ed- Dâvudî), Beyrut: Dâru’l-Kalem / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

RÂZÎ, F. (2000), Mefâtîhu’l-Gayb, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

SAMUK, F. (2001), ‚Kur’ân ve Psikiyatri‛, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-II içinde, İstanbul: Ensar Neşriyat / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

SÜBHÂNÎ, C. (2000), el-Hadîsü’n-Nebeviyyü Beyne’r-Rivâye ve’d-Dirâye, Beyrut: Dâru’l- Edvâ li’t-Tıbâ’a ve’n-Neşr ve’t-Tevzî / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ŞANVER, M. (2001), ‚Dînî Tebliğ ve Eğitim Açısından Kur’ân’da İnsan Psikolojisi ve Özellikleri‛, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10/1, Bursa / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

TABERÎ, E. (2000), Câmi’u’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, (Thk. Ahmed Muhammed Şâkir), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

TABERSÎ, E. (1995), Mecme’u’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Beyrut: Müessesetü’l-A’lemî li’l-Matbû’ât / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

TÜTÜNCÜ, M. (1986), ‚Kur’ân ve Hadislerde İnsan Psikolojisi‛, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III, İzmir / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ÜNAL ÇİL, A. (2011), ‚Kur’an’da Zaman Kavramı‛, Kelam Araştırmaları Dergisi, IX/1 / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

YAKIT, İ. (2003), ‚Kur’ân’a Göre İnanç, Düşünce ve İfade Özgürlüğü‛, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Girişinin Din Boyutu (Sempozyum Metinleri) içinde, Ankara: DİB Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

YALIN, V. (2005), Kur’ân-ı Kerîm’de İnsanın Özellikleri ve Eğitim Yoluyla Şekillendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ, Y. (1993), Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul: Bedir

Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

YILMAZ, A. (2003), ‚Kur’ân’a Göre İnkârın Psikolojik Tezâhürleri‛, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20, Erzurum / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ZECCÂC, E. (1988), Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbuh, (Thk. Abdülcelil Abduh Şelebî), Beyrut: Âlemü’l-Kütüb / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ZEMAHŞERÎ, M. (1407), el-Keşşâf, Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ZÜLALOĞLU, F. (2012), Kur’ân’da İnsan, İstanbul: Ekin Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ALLAN, J.W., Nishapur:Metalwork of the Early Islamic Period, The Metropolitan

Museum of Art, New York, 1982 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

ANTONARAS A.C., “Placing, Contexts in a Context: Minor Objects from Medieval Andros”, (Eds.: B.B.Arslan-A.Ricci), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15, (Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts İstanbul), İstanbul 2012, pp.117-126 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

ARIK R. – ARIK O., Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, İstanbul 2007 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

ARIK R., “Kubad-Âbâd 1990 Yılı Kazı Çalışmaları”, XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, (Bildiriler 27-31 Mayıs 1991 Çanakkale) C.II, Ankara 1992, s.457-471 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

ARIK R., “Kubad-Abad 2002 Yılı Çalışmaları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, (Bildiriler 26-31 Mayıs 2003 Ankara) 2.Cilt, Ankara 2004, s.345-351 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

ARIK R., “Kubad-Abad 2005 Yılı Çalışmaları”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, (Bildiriler 29 Mayıs-2 Haziran 2006 Çanakkale) 2.Cilt, Ankara 2007, s.295-305 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

ARIK R., “Kubad-Abad 2006, 2007 Kazı Çalışmaları Raporu”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, (Bildiriler 26–30 Mayıs 2008) 2.Cilt, Ankara 2009, s.471–483 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

ARIK R., “Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Selçuklu Çağında Anadolu’da Sanat (Ed.: D.Kuban), İstanbul 2002 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

ARIK R., Kubad-Abad, Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

BERTI F., “Grave Goods from the Necropolis in the Agora of Iasos”, (Eds.: B.B.Arslan- A.Ricci), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15, (Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts İstanbul), İstanbul 2012, pp.187-211 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

DAVIDSON, G.R., The Minor Object, Corinth Results of Excavations, Vol. XII, New Jersey 1952 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   229   230   231   232   233   234   235   236   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik