Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet11/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
TAN, Nail (2001). İmla Kurallarına Uymaya Özen Göstermeliyiz Türk Dili 600, 760-763 / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
TULUM, Mertol (1986). Yeni İmla Kılavuzu. Tercüman Gazetesi, İstanbul, s.3-26. Türkçe Sözlük (2009) Ankara: Türk Dil Kurumu/ ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
UÇGUN, Duygu. “Yazılı Anlatımları” Açısından Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Değerlendirme. I. Uluslararası Türkiye Eğitim AraştırmalarıKongresi.1-3 Mayıs 2009. Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Erişim Adresi: http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/194.pdf ). (24.06.2012 tarihinde erişildi.) Yazım Kılavuzu, (2000). Ankara: Dil Derneği. Yazım Kılavuzu (2000). Ankara: Türk Dil Kurumu / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
YILDIZ, Cemal vd. (2006). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık/ ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
YILDIZ, Ziynet (2002). Değişik öğrenim kademelerindeki öğrencilerin noktalama ve yazım kurallarını uygulama düzeyi. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri / Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
YILMAZ, Oğuzhan, (2011) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Erzincan Örneği, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 13-2, s.167-17 / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.

ATATÜRK, Mustafa Kemal (1923), Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, (İnternetten Belgeye Erişim Adresi ve Tarihi: 28.01.2011) http://www. kultur.gov.tr/ TR/Genel/ BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8FE9074FF19B00056A5A2497543C96C6 / DOĞRAMACIOĞLU, Hüseyin (2011), Yakup Kadri’ye Göre Kadınlık Ve Kadınlarımız / Accordıng To Yakup Kadri Womanhood And Our Women, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 25-30, Summer 2011, Ankara.

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri (1923), Kadınlık ve Kadınlarımız, İstanbul, Orhaniye Matbaası / DOĞRAMACIOĞLU, Hüseyin (2011), Yakup Kadri’ye Göre Kadınlık Ve Kadınlarımız / Accordıng To Yakup Kadri Womanhood And Our Women, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 25-30, Summer 2011, Ankara.
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri (1338), Rahmet,İstanbul, Dergâh Mecmuası / DOĞRAMACIOĞLU, Hüseyin (2011), Yakup Kadri’ye Göre Kadınlık Ve Kadınlarımız / Accordıng To Yakup Kadri Womanhood And Our Women, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 25-30, Summer 2011, Ankara.

GÜNER, Zekâi; KABATAŞ, Orhan (1990), Millî Mücadele Dönemi Beyannâmeleri ve Basını, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları / DOĞRAMACIOĞLU, Hüseyin (2011), Yakup Kadri’ye Göre Kadınlık Ve Kadınlarımız / Accordıng To Yakup Kadri Womanhood And Our Women, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 25-30, Summer 2011, Ankara.

BURAN , Ahmet (1996), Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hal) Ekleri, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara / HAZAR, Mehmet (2011), Çağatay Türkçesinde Oğuzca Özellikler Ve Benzerlikler / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

CAFEROĞLU, Ahmet (1984), Türk Dili Tarih II, Enderun Kitabevi, İstanbul / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

DİLAÇAR, A. (1968), Dil, Diller ve Dilcilik, Türk Dil Kurumu yayınları, Sayı: 263, Ankara / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

ECKMAN, János (1988), Çağatayca El Kitabı, (Çeviren: Günay Karaağaç), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları: 3412, İstanbul / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

ECKMANN, János (1996), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Yayıma Hazırlayan: Osman Fikri Sertkaya, Ankara / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

EMRE, A. Cevat (1949), Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme), Birinci Kitap Fonetik, Türk Dil Kurumu, D. 28, Bürhaneddin Erenler Matbaası, İstanbul / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

ERGIN , Muharrem (1980), Orhun Abideleri, (7. baskı), İstanbul / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

GÜLSEVIN, Gürer (1997), Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KARA, Mehmet (1998), Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Ankara / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KARAAĞAÇ, Günay (1997), Lutfî Dîvânı, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KARAMANLIOĞLU, Ali (1986), Türk Dili, Dergâh yayınları, İstanbul / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KORKMAZ, Zeynep (1995), Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C. 1, Türk Dil Kurumu yayınları: 629, Ankara / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KORKMAZ, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu yayınları: 827, Ankara / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

ÖNER, Mustafa (1998), Bugünkü Kıpçak Türkçesi, Türk Dil Kurumu yayınları: 703, Ankara / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

PALA, İskender (1994), Türkçe Kültürü, Çocuk Vakfı yayınları, İstanbul, 1994 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

SÜMER, Faruk (1980), Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilâtı-Destanları, (İlâvelerle 3. baskı), Ana Yayınları, İstanbul / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

TEKİN, Şinasi (2000), İştikakçinin Köşesi, Türk Dilinde Kelimelerin ve Eklerin Hayatı Üzerine Denemeler, Simurg, İstanbul, 2000 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

TOGAN, A. Zeki Velidî (1972), Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili, İstanbul, 1972 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

ATALAY, Besim (1999), Divanü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”, Türk Dil Kurumu yayınları: 524, (4. baskı), C. 4, Ankara / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.
ATALAY, Besim (1998), Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I, (4. baskı), C. 1, Türk Dil Kurumu yayınları: 521, Ankara / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

EREN, Hasan (1999), Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro Basım Evi, (2. baskı), Ankara, 512 s / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KTLS (1991), Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

CANPOLAT, Mustafa (1967), “Behcetü‟l-Hadâik‟in Dili Üzerine”, TDAY Belleten, s.171 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

DOERFER, G., (1973–1974), “Eski Türkçe İle Halaçça Arasında Şaşırtıcı Bir Koşutluk”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara, s. 1–12 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

DOERFER, G. (1977), “Khalaj and Its relation to the other Turkic Languages”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dil Kurumu yayınları, s. 29 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.


DURBİLMEZ, Bayram (2003), “Efsaneden Destana: Kazakistan‟da Korkut Ata ve Korkut Küyü”, Millî Folklor, Uluslar Arası Halk Bilim Dergisi, Yıl: 15, Kış, Sayı: 60, s. 219–233 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

GÜLSEVIN, Gürer (1990), “Göktürk Anıtları İle Yaşayan Üç Lehçemizin (Halaç, Çuvaş ve Saha/Yakut) Tarihi İlgi Düzeni”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara 1994, s.56 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

GÜLSEVİN, Gürer (1998), “Köktürk Bengü Taşlarında Oğuzca Unsurlar”, Kardeş Ağizlar / (Türk Lehçe ve şiveleri Dergisi) / Sayı: 7, Ankara, s.12–18 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KARA, Mehmet (1998), “Mahdum Kulu‟nun Şiirlerinde Çağatayca ve Oğuzca Unsurlar”, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (bilig), Sayı: 7 / Güz, Ahmet Yesevî Üniversitesine Yardım Vakfı yayını, Ankara, s. 131–135 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KASAPOĞLU Çengel, Hülya (2003), “Fu-yü Kırgızcasının Temel Söz Varlığı”, Millî Folklor, Yıl 15, Sayı 60, s.184–200 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KAYMAZ, Zeki (2002), “Hoca Ahmet Yesevi‟nin Hikmetlerindeki Oğuz TürkçesiUnsurlar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 139, Ağustos, Osman Nedim Tuna Hatıra Sayısı, s.155–162 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.


KAYMAZ, Zeki (2004), “Çagatay Türkçesinde Oguzca Unsurlar Üzerine”, Amancolovskie Çiteniya, Kazakistan/Öskemen, 7–8 Ekim 2004, , s. 204–210 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KORKMAZ, Zeynep (1972), “Divanü Lûgat-it‟Türk‟e Göre Oğuzca Dil Özellikleri”, Türk Dili Divanü Lûgat-it‟Türk Özel Sayısı, Ekim / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KORKMAZ, Zeynep (1972), “Kaşgarlı Mahmud ve Oğuz Türkçesi”, Türk Dili, Divanü Lûgatit-it-Türk Özel Sayısı, Sayı 253, Ankara, s. 3–20 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KORKMAZ, Zeynep (1968), “Eski Bir Kudurî Çevirisi”, XI. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler, 1966, s. 225–231 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

LEVITSKAYA, L. S. (2006), “Çuvaş Türkçesinde Oğuz Türkçesi Unsurları Var mı?”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. VI, Sayı:Iss 1 / Yaz, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü yayını, İzmir, s. 251-255 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

ÖZÇELİK, Sadettin (2002), “Örnekseme İle İlgili Terim, Tanım ve Tasnif Sorunu”, Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 139, Ağustos, s. 211–220 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

SÜMER, Faruk (1997), “Oğuzlar(Türkmenler)”, “Oğuzlar(Türkmenler)”, Yeni Türkiye, C. 15, Türk Dünyası Özel Sayısı, Ankara, s. 251–261 / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KORKMAZ, Zeynep, http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/5.php, (Kaynak: http://www.tdk.gov.tr /oguz1.html,) Zeynep Korkmaz, “Oğuz Türkçesinin Tarihî Gelişme Süreçleri ve Divanu Lûgat-İt-Türk”, (15.10.2009) / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

KORKMAZ, Zeynep, http://www.turkleronline.com/turkler/soylesiler/turkcedediyalektoloji_calismalari.html, (25.04.2008), “Türkçe'de Diyalektoloji Çalışmaları ile Ağız, Lehçe, Yazı Dili ve Standart Dil Kavramlarının Tanımlanması”, Avrasya - Türkiye'den Bölüm 16, (pc12.soc.metu.edu.tr) (5.Mart.2000), Ankara, Sunan: Prof. Dr. Erol Mutlu, Konuşmacılar: Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder ve Prof. Dr. Zeynep Korkmaz / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.
TEKİN, Şinasi, http://www.mu.edu.tr/turkdili/turko.html, "Türkoloji Günleri" (26-29 Ağustos 2002) Oturum Özetleri, Hazırlayan: Yard. Doç. Dr. Ali Akar, Akademik Oturumlar, 1. Oturum, 26 Ağustos 2002, 14.00-16.00, Konuşmacı: Prof. Dr. Şinasi Tekin (Harvard Üniversitesi Abd), Konu: "Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Oluşumu" / The Characterıstıcs And Sımılarıtıes Of Oghuz Turkısh In Chagataı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 31-63, Summer 2011, Ankara.

AYDEMİR, Abdullah (Tarihsiz), Büyük Türk Bilgini ġeyhülislam Ebussûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, Ankara / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

CERRAHOĞLU, İsmail (1988), Tefsir Usûlü, Ankara. CEYLAN, Ömür (2000), Tasavvufî Şiir Şerhleri, İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

ÇAĞAN, Kenan (2007), “Hermeneutik Açıdan Tarih ve Sosyoloji”, Tarih Sosyolojisi, (Derleyen: R. Yelken), Ankara / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

ÇALDAK, Süleyman (2000), Neşâtî/Şerh-i Müşkilât-ı Ba‟z-ı Ebyât-ı Örfî, Malatya / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

ÇELEBİOĞLU, Âmil (1989), Ali Nihad Tarlan, Ankara / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

DOĞAN, Muhammet Nur (1999), “Metin ġerhi Üzerine”, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, (hzl. M.Kalpaklı), İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

BRUNS, Gerard (2001), Antik Hermenötik, (Çev.Ş.Durdu), İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

ELBİR, Bilal (2007), “Sürûrî‟nin Şerh-i Şebistân-ı Hayâl‟indeki Şerh Metodu ve Hurûfîlik Yansımaları”, Türkish Studies/Turkish Volume, 2/3 Summer / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

ERDOĞAN, Mustafa (1997), “Edebiyatımızda Şerh Geleneğine Genel Bir Bakış”, CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, S.1, Manisa / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

GADAMMER, Hans-Georg, (1995), Hermeneutik, (Çev. Doğan Özlem), Hermeneutik yorumbilgisi Üzerine Yazılar, İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

GENÇ, İlhan (2007), “Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern Yaklaşımlar”, Turkish Studies, Volume 2/4. HEKMAN, Susan (1999), Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, (Çev. H.Arslan-B.Balkız), İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

İNAM, Ahmet (2001), “Hermenötik‟in Anlam Dünyamızdaki Tekabülleri: Mana, Te‟vil ve Tefsir”, Kur‟an ve Dil -Dilbilim ve Hermenötik- Sempozyumu 17-18 Mayıs 2001, Van, s.81-92 / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

KORTANTAMER, Tunca (1994), “Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, s.VIII / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

KÖPRÜLÜ, Fuat (1999), Edebiyat Araştırmaları, “Türk Edebiyatı Tarihinde Usûl”, Ankara / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

MENGİ, Mine (1997), “Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine Düşünceler”, Dergâh/Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Kasım 1997, S.93, s.8-10 / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik