Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet106/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
BUHÂRÎ, (1992), Sahîhu‟l-Buhârî, İstanbul / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
CERRAHOĞLU, İ. (1995), Tefsir Usûlü, Ankara / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
CEVHERÎ, E. (1990), es-Sıhah tâcü‟l-luga ve sıhâhi‟l-arabiyye, (Thk. Ahmed Abdülgafûr Attâr), Beyrut / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
ÇELEBİ, İ. (2000), “Îsâ”, DİA, XXII, İstanbul / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
ÇETİN, A. (2006), “Nesih”, DİA, XXXII, İstanbul / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
ÇETİN, M. (1995), “Kur‟ân IŞığında Reenkarnasyon”, Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi, IX, İzmir / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
DALGIN, N. (2004), Gündemdeki Tartışmalı Konular, İstanbul: Etüt Yayınları / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
ELİK, H. “Mushaf‟a Abdestsiz Dokunup-Dokunulmayacağı Problemi”, Kur‟an Mesajı: İmi Araştırmalar Dergisi, I/VI / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.

ERDOĞAN, M. (1998), Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Rağbet Yayınları / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.


“http://mozbulbul.blogcu.com/cadaslik-nedir-ne-degildir/9118447”, 30.09.12, 20:35 / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
İBN ÂŞUR, M. (1997), Tefsîrü‟t-tahrîr ve‟t-tenvîr, Tunus: Dâru Sahnûn / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
İBN HAZM (1986), en-Nâsih ve‟l-mensûh fi‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm, (Thk. Abdülgaffâr SüleymânBündarî), Beyrut / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
İBN KAYYİM EL-CEVZİYYE, E. (1968), İ‟lamü‟l-muvakkiîn „an Rabbi‟l-„Âlemîn, (Thk. Tâhâ Abdürrâuf Sa‟d), Kahire / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
İBN MANZUR, E. (t.y.), Lisânu‟l-Arab, Kahire: Dâru‟l-Maarife / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
İLHAN, A. (2000), Türkiye‟nin Çağdaşlaşma Problemi ve İslâm “Son Peygamber ve

Çağdaşlık”, Ankara: TDV / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.


KARACABEY, S. (1994), “Hadisler Çerçevesinde Mugayyebât-ı Hamse Meselesi”, UludağÜniversitesi İlahiyat Fakültesi, 6/6, Bursa / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
KURTUBÎ, A. (1967), el-Câmi‟ li-ahkâmi‟l-Kur‟ân, Mısır: Dârü‟l-Kitâbi‟l-Arabî / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
MÜSLİM B. EL-HACCAC, E. (1992), Sahihü‟l-Müslim, İstanbul / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
ÖZAKPINAR, Y. (2007), Din-Kültür ve Çağdaşlık “Çağdaşlık Kavramının Analizi”, Ankara: TDV / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
ÖZSOY, Ö. (2004), Kur‟ân ve Tarihsellik Yazıları, Ankara: Kitâbiyât / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
RÂZÎ, F. (1997), Tefsîr-i kebîr=Mefâtîhü‟l-gayb, y.y / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
SİFİL, E. (2006), Hz. Ömer‟in Sünnet Anlayışı, (Basılmamış Doktora Tezi), Selçuk

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.


SUYÛTÎ, C. (1985), el-İtkân fî ulûmi‟l-Kur‟ân, (Thk. Muhammed Ebû‟l-Fazl İbrâhim), , Kahire: Dârü‟t-Türas / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
ŞİMŞEK, S. (2012), Hayat Kaynağı Kur‟ân Tefsiri, İstanbul: Beyan Yayınları / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
TİRMİZİ, E. (1996), el-Câmiü‟l-kebîr, (Thk. Beşşar Avvad Ma„ruf), Beyrut / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
YAVUZ, S. (2005), “Mi„rac”, DİA, XXX, İstanbul / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
ZERKÂNÎ, (t.y.), Menâhilü‟l-irfân fî „ulûmi‟l-Kur‟ân, Mısır / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.
ZERKEŞÎ, E. (1957), el-Burhân fî „ulûmi‟l-Kur‟ân, (Thk. Muhammed Ebü‟l-Fazl

İbrâhim), Kahire / ATMACA, Gökhan (2012), M. Sait Şimşek’in Tefsirinde Kur’ân’ın Çağdaş Yorumları/ Contemporary Interpretatıon Of The Qur'an In M. Sait Simsek's Commentary,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 103-116, December 2012, Ankara.


Araştırma Serisi: (2002); “Freud ve Psikanaliz”, Araştırma Serisi, S.42, s.18 / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
AYTAÇ, Gürsel (1999); Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul: Papirüs Yayınları / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
BARAN, Ethem (2008); Yarım, İstanbul: Doğan Yayıncılık / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
BRESLAU N., SCOTT P., KESSLER R. (2004); “Psychiatric Disorder and Stages of

Smoking”, Biol Psychiatry, S.55, s. 69-76 / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.


BUDAK, Ali (2009); “Psikanalitik Edebiyat Elestirisi Ve Bir Uygulama Denemesi”,

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 25, s. 14 / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.


CEBECİ, Oğuz (2009); Psikanalitik Edebiyat Kuramı, İstanbul: İthaki Yayınları / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
ÇUBUKÇU, Feryal (2002); “Teaching Literature Through Literary Approaches”, 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, S.14, s.104 / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
EAGLETON, Terry (2011); Edebiyat Kuramı Giriş, (Çev: Tuncay Birkan), İstanbul: AyrıntıYayınları / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
ERİNÇ, S.M. (2004); Sanat Psikolojisine Giriş, Ankara: Ütopya Yayınevi / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
FREUD, Sigmund (1981) “Dostoyevski ve Baba Katilliği”, Psikanaliz Açısından Edebiyat, (Çev. S. Hilav), İstanbul: Dost Kitabevi / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
Kohut, Heinz (1998); Kendiliğin Çözümlenmesi, (Çev. Cem Atbaşoğlu, Banu Büyükkal, Cüneyt İşcan), İstanbul: Metis Yayınları / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
MORAN, Berna (2007); Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayınları / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
SAFFET, Murat (2000); Günümüzde Psikoterapi, İstanbul: Metis Yayınları / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
Skura, M.A.(1984); The Literary Use of the Psychoanalytic Process. New Haven : Yale

University Press / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.


TÜRKÇAPAR, Mehmet Hakan (1995); “Kendilik Psikolojisi ve Temel Kavramları”, Türk Psikiyatri Derneği Dergisi, S.6, s.125-131 / Avcı, Aybel (2012), Kuramsal Bir Yaklaşım: Ethem Baran’ın Yarım Romanı / A Theoretıcal Approach: Ethem Baran‟S Novel Yarım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 117-136, December 2012, Ankara.
AÇA, Mehmet vd. (2009). Başlangıçtan günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi, İstanbul: Kriter Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.
AKKUŞ, Metin (2007). Klâsik Türk Şiirinin Anlam Dünyası-Edebî Türler ve Tarzlar, II. Baskı, Erzurum: Fenomen Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.

AKTAŞ, Şerif (1998). Edebiyatta Türler Problemi, Edebiyatta Üslup ve Problemleri, Ankara: Akçağ Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.


AMBROS, E. Gülçin (2009). “Gülme Güldürme ve Gülünç Düşürme Gereksinimlerinden Doğan Türler ve Osmanlı Edebiyatında Ġroni”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IV,Nazımdan Nesire Edebî Türler, 25 Nisan 2008, Bildiriler. (Haz. Hatice Aynur vd.,) İstanbul: Turkuaz Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.
ATEŞ, Ahmet (1957). “Leylâ ile Mecnûn Maddesi”, İslâm Ansiklopedisi, C.VII, İstanbul: MEB Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.
AYVERDİ, İlhan (2005). Misalli Büyük Türkçe Sözlük, C.III, I. Baskı, İstanbul: KubbealtıYayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.
AZİZ, Kılınç (2006). Türk Edebiyatında Vasiyetnâmeler, Ankara: Akçağ yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.

CANIM, Rıdvan (2010). Dîvân Edebiyatında Türler, Ankara: Grafiker Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.


DOĞAN, D. Mehmet (1994). Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul: Ülke Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.
FROW, John (2006). Genre, London and New York: Routledge / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.
Fuzûlî (1996). Leylâ ve Mecnûn, (Haz. Muhammed Nur Doğan), İstanbul: Dergâh Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.
GÖKTÜRK, Akşit (1988). Geleneksel Yaklaşımlar: I, Metin Türleri Dilbilimi, Geleneksel Yazım Kuramının Yetmezliği, Okuma Uğraşı, İstanbul: İnkılâb Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.
KÜTÜK, Rıfat (2002). Lârendeli Hamdî’nin Leylâ ile Mecnûn Mesnevîsi (İnceleme/Metin ve Diğer Leylâ ile Mecnûn Mesnevîleriyle Mukayesesi), Yayımlanmamış Doktora Tezi,Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.
LEVEND, Âgâh Sırrı (1998). Türk Edebiyatı Tarihi, C.I, IV. Baskı, Ankara: TTK Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 137-162, December 2012, Ankara.
LEVEND, Âgâh Sırrı (1959). Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnûn Hikâyesi, Ankara: Türkiye ĠŞ Bankası Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2012), Fuzûlî’nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevîsinden Hareketle Edebî Metnin Üç Kilit Noktası Üzerine: Tür, Tarz Ve Teknik / About Lıterary Text’s Three Key Poınts: Genre, Style And Technıque, By Examınıng Fuzulı’s Leyla And Mecnun Mathnawı,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik