Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet1/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   437
JASS STUDIES ATIF İNDEKSİ / JASS STUDIES CITATION INDEX

Not: Atıf indeksinde sıralama şu şekildedir: Atıf yapılan eserin künyesi / Atıfta bulunan makalenin künyesi / Makalenin İngilizce başlığı: The order in Citation index is as following: Tag of the work cited / Tag of the article citing / English title of article.DELİCE, H. İbrahim (2007), Türkçe Sözdizimi, Kitabevi Yayınevi, İstanbul / DELİCE, H. İbrahim (2008), Denkleştirme Öbeği / Acualızatıon Phrase, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 1-2, Winter 2008, Ankara.
ERGİN, Muharrem (1994); Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul / DELİCE, H. İbrahim (2008), Denkleştirme Öbeği / Acualızatıon Phrase, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 1-2, Winter 2008, Ankara.
KARAHAN, Leyla (2005); Türkçede Sözdizimi, Akçağ Yayınları, 9. Baskı, Ankara / DELİCE, H. İbrahim (2008), Denkleştirme Öbeği / Acualızatıon Phrase, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 1-2, Winter 2008, Ankara.
AYVERDİ, İlhan, TOPALOĞLU Ahmet, Misalli Büyük Türkçe Sözlük I-III, 2. Baskı, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2006 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
BANGUOĞLU, Tahsin, 1990, Türkçenin Grameri, 3. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
GABAIN, A. Von, Eski Türkçenin Grameri, Çev. Mehmet Akalın, TDK Yayınları, Ankara 1988 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
ERGİN, Muharrem, 1985, Türk Dil Bilgisi, 16. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Yayınları / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
SARIKAYA, Bekir, 2010, Rükneddin Ahmed'in Acaibü'l Mahlukat Tercümesi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri, Osmanlı Türkçesine Giriş I, 8. Baskı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1988.s. 133-137 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
TOPALOĞLU, Ahmet, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, 1. Basım, İstanbul 1989, Ötüken Yayınları / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
ABDULBÂKİ Muhammed Fuâd, el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’ân, Dâru‟d-Da‟ve, İstanbul 1986 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ABDULHALİM Mahmud Ali, et-Terbiyetü’l-İslamiye fi Surati’l-Maide, Daru‟t-Tevzi, 1. Baskı, Kâhire 1994 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ALİ İbrahim Muhammed, el-Ehadisü’s-Sahiha min Ahbarin ve Kasasi’l-Enbiya, Daru‟l-Kalem, 1. Basım, Dimeşk 1995/1416 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
BAYRAKTAR M. Faruk, Ailenin Eğitim Görevi, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, 1995, s. 120 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
CANAN İbrahim, Peygamberimizin Sünnetinde Terbiye, Tuğra Neşriyat, İstanbul Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ÇAMDİBİ Mahmut Hasan, Eğitim İlkeleri ve Rehberlik, İleti Yayınları, İstanbul 2000 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
DOĞAN D. Mehmed, Büyük Türkçe Sözlük, Gerçek Hayat Yayınevi, 15. Baskı, İstanbul 2001/ GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
el-ISBAHÂNÎ el-Huseyn b. Muhammed er-Râğıb, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, Dâru Kahramân, İstanbul 1986 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
el-MEVDÛDÎ Ebû‟l-A‟la, Tefhîmu’l-Kur’ân, İnsan Yayınları, İstanbul 1996 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
en-NESEFİ Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Tefsîru’n-Nesefî, Dâru Kahramân, İstanbul 1984 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
es-SÂBÛNÎ Muhammed Ali, Safvetu’t-Tefâsîr, Dâru‟s-Sâbûni, 10. Baskı, Kahire Tarihsiz1984 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
eş-ŞERİF Adnan, Min İlmi’t-Tıbbi’l-Kur’âni, Dâru‟l-İlmi li‟l-Melâyin, Beyrut 1990 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ez- ZEHEBİ Muhammed b Abdillah, et-Tıbbu’n-Nebevi, Tahk. Ahmed Rif‟at el-Bedrâvi, Dâru İhyâi‟l-Ulûm, 3. Baskı, Beyrut 1990 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
et-TABERİ Ebû Ca‟fer Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân Te’vîli Âyyil-Kur’ân, Dâru‟l-Fikr, 4. Baskı, Beyrut 1984 ve (Tahk. Abdullah et-Türki, Merkezu‟l-Buhûs, Kâhire Tarihsiz, 1. Baskı) nüshası / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ez-ZEMAHŞERİ Cârullah Ebi‟l-Kâsım Mahmûd b Ömer, el-Keşşâf…, Tahk. Adil Ahmed, Ali Muhammed, Mektebetu‟l-Ubeykân, 1. Baskı, Riyad 1998 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
FERÂHİDÎ Halil b Ahmed, Kitabu’l-Ayn, Daru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, Beyrut 2003 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
FEREC Seyyid Ahmed, el-Üstûra fi Dav-i’l-Kitabi ve’s-Sünne, Daru‟l-Vefa, 3. Baskı, Kâhire 1989/1409 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
FERSAHOĞLU Yaşar, İslam Eğitimine Giriş, Marifet Yayınları, İstanbul 2003 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
GÜL Emine, Kur’ân’da Engelliler, Akis Kitap, İstanbul 2005/ GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
GÜNAY İlhami, Kur’an-ı Kerim’de Gençlik Tipolojileri, (Yök‟te Yayınlanmış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2003 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
İBN KESİR Ebu‟l-Fida İsmâîl, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim, Daru‟l-Ma‟rife, 2. Baskı, Beyrut, IV/15 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
İBN MANZÛR, Lisanu’l-Arab, Daru’l-Meârif, Kahire Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
KARAMAN Hayreddin vd. Kur’ân Yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
KÂSIMÎ Muhammed Cemaluddin, Mehâsinu’t-Te’vîl, Daru‟l-Fikr, 2. Baskı, Beyrut

1398 / 1978 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.


Kitabu’l-Mukaddes,Kütübü’l-Ahdi’l-Kadim-ve’l-Ahdi’l-Cedid, Matbaatü‟l-Emrikiyye, Beyrut 1899 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
KUZGUN Şaban, İslam Kaynaklarına Göre Haniflik ve Hz.İbrahim, Üç Bilek Matbaası, Ankara 1988 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
MEBRÛK Osman Ahmed, Terbiyetu’l-Evlad ve’l-Aba fi’l-İslam, Daru Kuteybe, Beyrut 1992 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
MEDAR Ali, İnsan Eğitiminin Kur’ânî Metodu. Terc. Ali Yüksel, Fırat Yayınları, İstanbul 1987 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
MERÂĞÎ Ahmed Mustafa, Tefsîru’l-Merâğî, Şeriketu Mektebetu ve Matbaatu Mustafa, Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ÖZEK Ali vd, Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ÖZEN Müzeyyen, İslam Eğitimcilerinden Bazılarına Göre Çocukta Oyun ve Oyuncak, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1999 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
RÂZÎ Fahruddîn, et-Tefsîru’l-Kebîr, Dâru İhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî, 3. Baskı, Beyrut Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
RIZÂ Muhammed ReŞid, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm, Daru‟l-Menâr, 5. Baskı, Mısır

1373/1954 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.


ŞÜKUN Ziya, Gencine-i Güftar Ferheng-i Ziya, Farsça Türkçe Lügat, Milli Eğitim BakanlığıYayınları, İstanbul 1984 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin bedeni-hareki gelişi ve eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu Basımevi, Ankara 1998 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
VÂHİDÎ Ebû‟l-Hasan b. Ahmed, Esbabu’n-Nüzul, Müessesetü‟r-Reyyan, Beyrut 1411/1991 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
YAZIR Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
YÖRÜKOĞLU Atalay, Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunları, Özgür Yayıncılık, 7.Baskı, İstanbul 1990 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ÂŞIKPAŞAZÂDE (1992), Aşıkpaşazade Tarihi, (haz. Nihal Atsız)MEB yay. İstanbul / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BAĞDADLI İSMAİL PAŞA (1951-1955), Hediyyet el-ārifīn [buradan itibaren HA], İstanbul,c. I, s. 39, 40 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BARKAN, Ömer Lüfi-MERİÇLİ, Enver 1988, Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri I, TürkTarih Kurumu, Ankara/ KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BİNARK, İsmet-SEFERCİOĞLU, Nejat (1977), Erzurumlu İbrahim Hakkı Bibliyografyası,Ankara / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BULUÇ, S (1979), “Şaman”, İslam Ansiklopedisi, C. 11, 2. baskı, İstanbul, s. 310-311 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BURSALI MEHMED TAHİR, Osmanlı müellifleri [buradan itibaren OM], İstanbul 1334-1343, c. I, s. 33-36 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
BÜLBÜL, Zekeriya (2006), XVI. Yüzyıl Ortalarında İnegöl’ün Sosyoekonomik Yapısı,

Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsu Dergisi, Year: 2006, Vol: Issue:16 Pages/record No.: 185-203, TD 334, 53 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.


ÇAĞRICI, Mustafa (2000), “İbrahim Hakkı Erzurumî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam

Ansiklopedisi (buradan itibaren D İA), İstanbul, c. XXI, s. 305-311 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.ÇELEBİOĞLU, Amil (1988), Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ankara / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
DİCLEHAN, Şakir (1980), Çeşitli Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı, İstanbul / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
DOĞAN, Süleyman (2008), Nizami Gencevi’nin Eserlerinde Eğitim Eksenli Adalet, Devlet veHükümdar Öğretisi, Turkish Studies International Periodical For the Languages,Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/7, Fall, 2008, s. 308 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
DOLU, Halide (1953), Menşeinden Beri Yûsuf Hikayesi ve Türk Edebiyatındaki Versiyonları,Doktora Tezi, İstanbul, s. 48-67 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
ELÇİBEY, Ebülfez (1991), İsmail Celali, Multi Medya, “Edebiyat” Gazetesi, 11 Ocak, 1991 / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent axborot
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
махсус таълим
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
Buxoro davlat
fizika matematika
fanining predmeti
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat