Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali


Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika UniversitetiDownload 79.53 Kb.
bet7/7
Sana08.09.2021
Hajmi79.53 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

47-VARIANT


1.Davriy sistеmaning tuzilishini tushuntiring.

2.Metallar korroziyasi, ularning turlari va korroziyadan himoyalanish usullar.

3.Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Pb + HNO3 (suyultirilgan., 10%) = Pb(NO3)2 + N2↑ + H2O

Pb + HNO3 (juda suyultirilgan., 3%) = Pb(NO3)2 + NH4NO3 + H2O


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

48-VARIANT

1.Davriy sistemasini atom tuzilishi nuqtayi nazardan qanday tushuntirish mumkin?

2. Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi (elektrolitlar, noelektrolitlar, dissotsilanish nazariyasi, dissotsilanish darajasi).

3. 80 gr natriy gidroksid (NaOH) ni modda miqdor(mol)ni toping.


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

49-VARIANT


1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi, Ekvivalentlar qonuni).

2. 1.Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi (elektrolitlar, noelektrolitlar, dissotsilanish darajasi).

3.Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Zn + HNO3 (suyultirilgan., 10%) = Zn(NO3)2 + N2↑ + H2O

FeCl2 + KMnO4 + HCl (suyultirilgan) = FeCl3 + MnCl2 + H2O + KCl


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

50-VARIANT


1.D I Mendeleyev davriy sistemasi (guruh, davriylik va davr)?

2.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (molekulalararo, ichki molekulyar, sinproporsiyalanish, disproporsiyalanish).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

FeCl2 + HNO3 (konsentrlangan) = Fe(NO3)3 + HCl + NO2↑ + H2O

FeCl2 + KCN (suyultirilgan) = KCl + Fe2[Fe(CN)6]↓


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

51-VARIANT


1.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (oksidlanish darajasi, oksidlovchilar va qaytaruvchilar).

2.Kimyoviy reaksiya tezligi (reaksiya tezligi, temperatura, bosim, hajm, katalizator, Vant-Goff qoidasi).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

S + HNO3 (konsentrlangan., 60%) = H2SO4 + NO2↑ + H2O

Fe + NaOH (50% li) + H2O = Na2[Fe(OH)4] + H2


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.


Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

52-VARIANT

1. Metallar, ularning tabiatda tarqalishi, olinish usullari, fizik- kimyoviy xossalari.

2. Atom tuzilishi (izotoplar, izobarlar, izotonlar).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing

Fe + NaOH (50% li) +O2 + H2O = Na5[Fe(OH)8]↓

Mg + HNO3 (juda suyultirilgan., 3%) = Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2OKafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

53-VARIANT


1. Metallar korroziyasi, ularning turlari va korroziyadan himoyalanish usullar.

2. Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari (Ekvivalent va ekvivalentlar qonuni, oksid, asos, kislota va tuzlarning ekvivalenti qanday topiladi).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + H2O


KMnO4 + K2SO3 + KOH = K2MnO4 + K2SO4 + H2O

Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov Nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

54-VARIANT


1.Kimyoning asosiy qonunlari (Moddalar massasini saqlanish qonuni, nisbiy zichlik, Avogadro qonuni).

2.Elektrolizning miqdoriy qonunlari ayting va formulalarni yozib tushuntiring.

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Br2 + NaOH + NH4OH = NaBr + N2↑ + H2O

KMnO4 + K2SO3 + H2O = MnO2↓ + KOH + K2SO4


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

55-VARIANT

1.Kimyoviy bog’lanishning asosiy turlari (qutbsiz, qutbli kavolent bog’lanish, ion bog’lanish va metal bog’lanish).

2. Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi (elektrolitlar, noelektrolitlar, dissotsilanish nazariyasi, dissotsilanish darajasi)

3.Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

KMnO4 + KI + H2SO4 (suyultirilgan) = I2↓ + MnSO4 + H2O + K2SO4


KMnO4 (konsentrlangan) + KI + KOH (konsentrlangan) = K2MnO4 + KIO4↓ + H2O

Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

56-VARIANT

1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi).

2. Kimyoviy reaksiya tezligi (reaksiya tezligi, temperatura, bosim, hajm, katalizator, Vant-Goff qoidasi).

3. 12 l hajmli po’lat ballonga 0°C temperaturada va 200 atm. bosimda kislorod to’ldirilgan. Shu ballondan n.sh.ga keltirilgan necha litr kislorod olish mumkin? J:2401,5.


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

57-VARIANT

1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi, Ekvivalentlar qonuni).

2.Korroziyaga qarshi kurashning qanday turlari bor va ularni yoriting.

3. 25°C harorat 720 ml hajmli idishda 56 g kislorod bo‘lsa, gazning bosimi (kPa) qanday bo‘ladi? J:6022


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

58-VARIANT


1.Oksidlarning turlari, nomlanishi, olinishi va fizik-kimyoviy xossalarini yozing.

2.Fritmalar va ularning turlari (eritmalar, to’yingan va to’yinmagan eritmalar, eruvchanlik, eritma konsentratsiyasi ).

3.Uglerod (IV) oksidning 22°C da va 500 kPa bosimda hajmi 20 l bo‘lgan idishda saqlanadi.Uning massasini toping? J:179,4


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

59-VARIANT

1.Kislotalarning turlari, nomlanishi, olinishi va fizik-kimyoviy xossalarini yozing.

2.Elektrolizning miqdoriy qonunlari ayting va formulalarni yozib tushuntiring.

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing

Fe + HNO3 (suyultirilgan., 20%) = Fe(NO3)2 + N2O↑ + H2O

Al + HNO3 (juda suyultirilgan., 2%) = Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

60-VARIANT

1. Tuzlarlarning turlari, nomlanishi, olinishi va fizik-kimyoviy xossalarini yozing.

2.Elektrolit eritmalari. (Areniusning elektrolitik dissotsilanish nazariyasi.).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Al + K2Cr2O7 + H2SO4 (suyultirilgan) = CrSO4 + Al2(SO4)3 + H2O + K2SO4


Al + K2Cr2O7 = Cr + KAlO2 + Al2O3

Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

61-VARIANT


1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Gaz qonulari, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi).

2.Kimyoviy muvozanat va uning siljishi( Le-Shatel'ye prinsipi. Muvozanat konstantasi).

3.Tarkibida 11,7 g natriy xlorid bo’lgan eritmani elеktroliz qilinganda katod va anodda ajralib chiqqan moddalarni ko’rsating.

1) natriy 4,6g; 2) xlor 7,1g; 3) vodorod 0,2g; 4) kislorod 1,6g.

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 3 Е) 4


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

62-VARIANT


1. Gaz qonunlari.

2.Metallar, ularning tabiatda tarqalishi, olinish usullari, fizik-kimyoviy xossalari.

3.100 g suvda 4,6 g natriy eritilganda xosil bo’lgan moddaning eritmadagi massa ulushini xisoblang.

A) 4,6% B) 4,4% C) 8% D) 7,66% Е) 8,24%Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

63-VARIANT


1.Davriy sistеmaning tuzilishini tushuntiring.

2.Metallar korroziyasi, ularning turlari va korroziyadan himoyalanish usullar.

3.Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Pb + HNO3 (suyultirilgan., 10%) = Pb(NO3)2 + N2↑ + H2O

Pb + HNO3 (juda suyultirilgan., 3%) = Pb(NO3)2 + NH4NO3 + H2O


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

64-VARIANT

1.Davriy sistemasini atom tuzilishi nuqtayi nazardan qanday tushuntirish mumkin?

2. Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi (elektrolitlar, noelektrolitlar, dissotsilanish nazariyasi, dissotsilanish darajasi).

3. 80 gr natriy gidroksid (NaOH) ni modda miqdor(mol)ni toping.


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

65-VARIANT

1.Kimyoviy bog`lanish turlarining ta’riflari va har bir kimyoviy bog’lanishga 10 tadan modda yozing.

2.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (molekulalararo, ichki molekulyar, sinproporsiyalanish, disproporsiyalanish).

3.5,31g bеrilliy sulfat kristallogidrati kuydirilganda uning massasi 2,16 g ga kamaygan. Kristallogidratning formulasini aniqlang.

А) ВеSO4 • 0,5H2O B) ВеSO4 •2H2O

С) ВеSO4 •4H2O D) ВеSO4 •6H2O Е) ВеSO4 • 7H2O


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

66-VARIANT

1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi, Ekvivalentlar qonuni).

2. Kimyoviy muvozanat va uning siljishi( Le-Shatel'ye prinsipi. Muvozanat konstantasi).

3. Kimyoviy reaksiya tezligi 10 ˚C da 2 mol/l∙min gat eng bo’lgan reaksiyaning temperatura koeffisiyenti 2 ga teng. Shu reaksiyaning temperaturasi 40˚C gacha oshirilsa, reaksiya tezligi(mol/l∙min) nechaga teng bo’ladi.

A) 64 B) 256 C) 8 D) 16.Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

67-VARIANT


1. Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari(Ekvivalent va ekvivalentlar qonuni, oksid, asos, kislota va tuzlarning ekvivalenti qanday topiladi).

2.Kimyoviy muvozanat (qaytar va qaytmas reaksiyalar. kimyoviy muvozanat, Le-Shatele prinsipi).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Na2O2 + KMnO4 + H2SO4 (suyultirilgan) = O2↑ + MnSO4 + H2O + Na2SO4 + K2SO4

Na2O2 + NaI + H2SO4 (suyultirilgan) = I2↓ + Na2SO4 + 2H2O


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

68-VARIANT


1. Anorganik birikmalarni asosiy sinflari.

2.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (molekulalararo, ichki molekulyar, sinproporsiyalanish, disproporsiyalanish).

3.500°C da 500 g azot qanday bosimda 50 l hajmni egallaydi? J:2295


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

69-VARIANT


1. Modda massasining saqlanish qonunini reaksiya yozib tushuntiring.

2.Eritmalar elektroliziqanday amalga oshadi, katodda va anoda jarayonlar ketadi reaksiyalar bilan tushuntiring.

3.Reaksiya tezligini harorat koeffisenti 2 ga teng bo‘lganda reaksiya tezligini 128 marta oshirish uchun haroratni necha (0C) ko‘tarish kerak?

A) 70 B) 90 C) 50 D) 60Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

70-VARIANT

1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari (Ekvivalent va ekvivalentlar qonuni, oksid, asos, kislota va tuzlarning ekvivalenti qanday topiladi).

2.Oksidlanish potensiali. Galvanik elementlar (Nernest tenglamasi, galvanik elementlar, oksidlanish potensiali).

3.Reaksiya 333 K da 30 sekundda tugaydi. Agar reaksiyaning temperatura koeffitsienti 3 ga teng bo’lsa, shu reaksiya 30 ºC da qancha vaqt davom etadi?

A) 10 min 30 sek B) 11 min 30 sek

C) 12 min 30 sek D) 13 min 30 sek


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

71-VARIANT

1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Gaz qonulari, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi).

2.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (molekulalararo, ichki molekulyar, sinproporsiyalanish, disproporsiyalanish)

3.Gazning 640 ml, 39°C va bosimi 98792 Pa dagi massasi 1,73 grammga teng. Uning molekulyar massasini toping? J:71?


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.


Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

72-VARIANT


1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi, Ekvivalentlar qonuni).

2. 1.Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi (elektrolitlar, noelektrolitlar, dissotsilanish darajasi).

3.Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Zn + HNO3 (suyultirilgan., 10%) = Zn(NO3)2 + N2↑ + H2O

FeCl2 + KMnO4 + HCl (suyultirilgan) = FeCl3 + MnCl2 + H2O + KCl


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

73-VARIANT


1.D I Mendeleyev davriy sistemasi (guruh, davriylik va davr)?

2.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (molekulalararo, ichki molekulyar, sinproporsiyalanish, disproporsiyalanish).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

FeCl2 + HNO3 (konsentrlangan) = Fe(NO3)3 + HCl + NO2↑ + H2O

FeCl2 + KCN (suyultirilgan) = KCl + Fe2[Fe(CN)6]↓


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

74-VARIANT


1.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (oksidlanish darajasi, oksidlovchilar va qaytaruvchilar).

2.Kimyoviy reaksiya tezligi (reaksiya tezligi, temperatura, bosim, hajm, katalizator, Vant-Goff qoidasi).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

S + HNO3 (konsentrlangan., 60%) = H2SO4 + NO2↑ + H2O

Fe + NaOH (50% li) + H2O = Na2[Fe(OH)4] + H2


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.


Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

75-VARIANT

1. Metallar, ularning tabiatda tarqalishi, olinish usullari, fizik- kimyoviy xossalari.

2. Atom tuzilishi (izotoplar, izobarlar, izotonlar).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing

Fe + NaOH (50% li) +O2 + H2O = Na5[Fe(OH)8]↓

Mg + HNO3 (juda suyultirilgan., 3%) = Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2OKafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

76-VARIANT


1. Metallar korroziyasi, ularning turlari va korroziyadan himoyalanish usullar.

2. Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari (Ekvivalent va ekvivalentlar qonuni, oksid, asos, kislota va tuzlarning ekvivalenti qanday topiladi).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + H2O


KMnO4 + K2SO3 + KOH = K2MnO4 + K2SO4 + H2O

Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov Nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

77-VARIANT

1.Kimyoning asosiy qonunlari (Moddalar massasini saqlanish qonuni, nisbiy zichlik, Avogadro qonuni).

2.Elektrolizning miqdoriy qonunlari ayting va formulalarni yozib tushuntiring.

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Br2 + NaOH + NH4OH = NaBr + N2↑ + H2O

KMnO4 + K2SO3 + H2O = MnO2↓ + KOH + K2SO4


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

78-VARIANT

1.Kimyoviy bog’lanishning asosiy turlari (qutbsiz, qutbli kavolent bog’lanish, ion bog’lanish va metal bog’lanish).

2. Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi (elektrolitlar, noelektrolitlar, dissotsilanish nazariyasi, dissotsilanish darajasi)

3.Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

KMnO4 + KI + H2SO4 (suyultirilgan) = I2↓ + MnSO4 + H2O + K2SO4


KMnO4 (konsentrlangan) + KI + KOH (konsentrlangan) = K2MnO4 + KIO4↓ + H2O

Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

79-VARIANT

1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi).

2. Kimyoviy reaksiya tezligi (reaksiya tezligi, temperatura, bosim, hajm, katalizator, Vant-Goff qoidasi).

3. 12 l hajmli po’lat ballonga 0°C temperaturada va 200 atm. bosimda kislorod to’ldirilgan. Shu ballondan n.sh.ga keltirilgan necha litr kislorod olish mumkin? J:2401,5.


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

80-VARIANT

1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi, Ekvivalentlar qonuni).

2.Korroziyaga qarshi kurashning qanday turlari bor va ularni yoriting.

3. 25°C harorat 720 ml hajmli idishda 56 g kislorod bo‘lsa, gazning bosimi (kPa) qanday bo‘ladi? J:6022


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

81-VARIANT


1.Oksidlarning turlari, nomlanishi, olinishi va fizik-kimyoviy xossalarini yozing.

2.Fritmalar va ularning turlari (eritmalar, to’yingan va to’yinmagan eritmalar, eruvchanlik, eritma konsentratsiyasi ).

3.Uglerod (IV) oksidning 22°C da va 500 kPa bosimda hajmi 20 l bo‘lgan idishda saqlanadi.Uning massasini toping? J:179,4


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

82-VARIANT

1.Kislotalarning turlari, nomlanishi, olinishi va fizik-kimyoviy xossalarini yozing.

2.Elektrolizning miqdoriy qonunlari ayting va formulalarni yozib tushuntiring.

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing

Fe + HNO3 (suyultirilgan., 20%) = Fe(NO3)2 + N2O↑ + H2O

Al + HNO3 (juda suyultirilgan., 2%) = Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

83-VARIANT

1. Tuzlarlarning turlari, nomlanishi, olinishi va fizik-kimyoviy xossalarini yozing.

2.Elektrolit eritmalari. (Areniusning elektrolitik dissotsilanish nazariyasi.).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Al + K2Cr2O7 + H2SO4 (suyultirilgan) = CrSO4 + Al2(SO4)3 + H2O + K2SO4


Al + K2Cr2O7 = Cr + KAlO2 + Al2O3

Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.Download 79.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat