Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadiDownload 87.68 Kb.
bet5/5
Sana11.01.2017
Hajmi87.68 Kb.
1   2   3   4   5

100


5

2

12

moddiy sarflardan*

mexnat sarfidan *

tashqi xarajatlardan


ichki xarajatlardan

o‘zaro xarajat


Moddiy sarflar nimalardan iborat:

101


5

2

12

bozor narxida xarid etilgan mashina-mexanizmlar*

asbob-uskunalar, bino-inshootlar*

ish xaqi, mukofotlar

sotsial sug‘urta ajratmalari

o‘z-o‘zini sug‘urtalash


Mexnat sarflari nimalardan iborat:

102


5

2

12

3

ish xaqi, mukofotlar*sotsial sug‘urta ajratmalari*

tadbirkorni qoniqtiradigan normal foydadan iborat*

bozorda xarid etilgan mashina-mexanizmlar, asbob usukunalar sarflar,

energiya, xom ashyo yoqilg‘i sarflari


Ishlab chiqarish xarajatlari qanday xarajatlarga bo‘linishi mumkin:

103


5

2

12

3

bevosita ishlab chiqarish xarajatlari*muomala xarajatlari*

umumiy xarajatlar

foyda olish uchun qilinadigan xarajatlar

doimiy xarajat


Xarajatlarning kanday turlari mavjud:

104


5

2

12

doimiy xarajatlar*

o‘zgaruvchan xarajatlar*

tashqi xarajat

foyda olish uchun qilinadigan xarajatlar

zararni qoplash


Foyda qanday taqsimlanadi:

105


5

2

12

bir qismi soliq sifatida davlat byudjetiga o‘tkaziladi*

bir qismi korxona egalari o‘rtasida daromad sifatida*

bir qismi yer egalari o‘rtasida taqsimlanadi


tadbirkorlar o‘rtasida taqsimlanadi

xar bir ishtirokchi o‘rtasida


Qanday sharoitlar raqobatni keltirib chiqaradi:

106


5

2

12

iqtisodiyot sub'ektlarining aloxidalashgan va mustaqil

bo‘lishi*

tovar-pul munosabatlarining bo‘lishi*

turli xil mulk shakllarining mavjudligi

bozorning rivojlangan bo‘lishi

g‘irrom raqobat
Bozor raqobati tarixan qanday bosqichlarni bosib o‘tgan:

107


5

2

12

3

4natural xo‘jalikdan bozor iqtisodiyotining davtlabki

bosqichiga o‘tish*

kapitalistik erkin raqobat bosqichi *

monopol raqobat bosqichi *

yangicha erkin raqobat bosqichi *

tartibsiz yovvoyi raqobat bosqichi


Raqobatning xarakteriga qarab qanday tipga bo‘lish mumkin:

108


5

2

12

tartibsiz yovvoyi raqobat*

qonun qoidalar bilan tartibga solinuvchi*

rejali raqobat

erkin kapitalistik raqobat

rejasiz raqobat


Nima uchun raqobat bozor iqtisodiyotini xarakatlantiruvchi kuchi xisoblanadi:

109


5

2

12

3

Iqtisodiy resurslarni tejamli ishlatishga*tovar va xizmatlarni ko‘plab va sifatli ishlab chiqarishga

undaydi*


Iqtisodiy o‘sishni ta'minlaydi*

qishloq xo‘jaligini rivojlantirishga olib keladi

tarkibiy o‘zgarishlarga olib keladi
Erkin raqobat davrida raqobatning qanday 2 shakli amal qiladi:

110


5

2

12

tarmoq ichidagi raqobat*

tarmoqlararo raqobat*

autsayderlar

korxonalar o‘rtasidagi raqobat

monopoliyalar o‘rtasidagi raqobat


Raqobatning qanday 2 usuli mavjud:

111


5

2

12

narx vositasida raqobatlashuv *

narxdan foydalanmay raqobatlashuv*

tarmoqlaro raqobatlashuv

davlat yordamida raqobatlashuv

tarmoqlararo raqobat


Raqobatning g‘irrom usullari qanday:

112


5

2

12

3

sanoat josusligi *raqibni xom ashyo bazalaridan *

raqib korxonasida diversiyalar uyushtirish*

tovarlar narxini tushirib yuborish

raqibini xar xil yo‘llar bilan aldash


Nomukammal raqobatning qanday 3 turi bor:

113


5

2

12

3

monopolistik raqobat*oligopolistik monopoliya raqobati*

kapitalistik raqobat*

tarmoqlararo raqobat

autsayderlar o‘rtasidagi raqobat


Narx nima:

114


5

2

12

tovar qiymatining puldagi ifodasi*

qiymatning bozordagi ko‘rinishi*

tovarni ayriboshlash shakli

tovarga qo‘yiladigan xarajatlar miqdori

tovarga ketadigan resurs

Narx qanday vazifalarni bajaradi:

115


5

2

12

3

4bozor muvozanatini ta'minlash*

xisob-kitob, o‘lchov vazifasi*

iqtisodiy regulyator vazifasi*

raqobat vositasida*


ishlab chiqarish bilan iste'molni bog‘lash
Narxning shakllanishida qanday omillar qatnashadi:

116


5

2

12

3

4qiymat*

raqobat*


talab va taklif*

naflik*


tannarx
Narxning qanday turlari mavjud:

117


5

2

12

3

4demping narx*

chakana narx*


milliy narx*

jaxon narx*


olib sotar narx
Bozor ko‘lami jixatidan olinganda qanday narxlar mavjud:

118


5

2

12

3

mintaqa xududiy*milliy narx*

xalqaro yoki baynalminal narx*

chakana narx
tarmoq narx
Ish xaqi nima:

119


5

2

12

3

4ishchi va xizmatchilarning mexnatining miqdori, sifati va

unumdorligiga qarab*

milliy maxsulotlardan olinadigan ulushning puldagi

ifodasidir*

ishchi va xizmatchilarning qilgan mexnatiga yarasha

olinadigan xaqqi *

ish kuchi qiymatini puldagi ifodasi*

ish kuchi sarfi


Ish xaqi tashkil etilishining qanday ikki shakli mavjud:

120


5

2

12

vaqtbay ish xaqi*

donabay yoki ishbay ish xaqi*

real ish xaqi

progressiv ish xaqi

bevosita to‘lov


Ish xaqining qanday ikki darajasi mavjud:

121


5

2

12

naminal daraja*

real daraja*
progressiv

mukofotli

rag‘batlantirish
Ish xaqiga ta'sir etuvchi omillar:

122


5

2

12

3

4Xayot kechirish vositalarining qiymati*

xodimning malakasi*

milliy farqlar*

ish joyi va mexnat sharoitlari*

ishchini iste'mol darajasi
Ish xaqini tabaqalashtirish jarayoniga nimalar ta'sir ko‘rsatadi:

123


5

2

12

3

jismoniy va aqliy qobiliyatning turli xilligi*mexnat sharoitlarining bir xil emasligi*

xayot kechirish vositalarining qiymati*

milliy farqlar

turmush darjasi


Real ish xaqiga ta'sir etuvchi omillar:

124


5

2

12

3

nominal ish xaqi *


iste'mol tovarlari*

inflyasiya sur'ati*

ishchining iste'mol darajasi

vaqtbay ish xaqi


Tarif tizimi o‘z ichiga nimalarni oladi:

125


5

2

12

3

tarif malaka ma'lumotnomasi*tarif setkasi*
tarif stavkasi*

real va nominal ish xaqi

porgressiv ish xaqi
Kasaba uyushmalari ish xaqini oshirishga qanday yo‘llar bilan

erishishlari mumkin:

126

5

21

2

34

ishchi kuchiga bo‘lgan talabni oshirish

ish kuchi taklifini qisqartirish *

kasbni malakali litsenziyalash*

jamoa shartnomalari tuzishda monopol xolatga ega bo‘lgan tadbirkorlarga qarshiliq ko‘rsatish yo‘li bilan*

umumiy ish tashlash yo‘li bilan


Bozor tizimining agrar munosabatlariga yangicha mazmun berish nimadan iborat:

127


5

2

12

3
yerning tovarga aylanishi*

yerga xilma-xil mulkchilikning paydo bo‘lishi*

yer uchun pul shaklida renta undirilish*

yerning cheklanganligi

yerning xammabop resurs ekanligi


Agrar munosabatlarning sub'ekti kimlar xisoblanadi:

128


5

2

12

3

yer egalari*yerda xo‘jalik yurituvchilar*

yerga mexnat sarflovchi kishilar*

yerni ijaraga oluvchilar

agro sanoat korxonasi raxbarlari


Nima uchun yer maxsus resurs xisoblanadi:

129


5

2

12

3

yer xarqanday ishlab chiqarishning umumiy sharti *qishloq xo‘jaligi uchun yer asosiy ishlab chiqarish omilidir*

yer cheklangan xammabop resurs*

yerning tadbirkorlik ob'ektiga aylanishi

yer uchun pul shaklida renta undirish


Rentaning qanday turlari mavjud

130


5

2

12

3

4absolyut renta*

differensial renta*

monopol renta*

qurilish uchastkalaridan va undirma sanoatda olinadigan

renta*

pul shaklida to‘lanadigan renta


Tuproq xosildorligining qanday xillari mavjud:

131


5

2

12

tabiiy xosildorlik *


iqtisodiy xosildorlik*

qo‘shimcha xosildorlik


aralash xosildorlik

iqtisodiy manfaat


Agrobiznesning qanday shakllari mavjud:

132


5

2

12

3

fermer xo‘jaligi*agrofirmalar*

agrosanoat birlashmalari*

xususiy tadbirkorlik
kolxozlar, sovxozlar
Butun milliy iqtisodiyotning xolatini xarakterlovchi muxim makroIqtisodiy ko‘rsatkichlar nimalardan iborat:

133


5

2

12

3

4YaMM*

ichki milliy maxsulot IMM*

sof milliy maxsulot SMM*

milliy daromad MD*

jami ijtimoiy maxsulot
Takror ishlab chiqarish nima:

134


5

2

12

ishlab chiqarishning doimo qaytarilish*

takrorlanib turishidir*

ishlab chiqarishning to‘xtab-to‘xtab davom etishi

ishlab chiqarishning yangidan boshlanishi

mexnat sarfi


Takror ishlab chiqarish qanday darajada sodir bo‘ladi:

135


5

2

12

mikro *


makro*

real


nominal

progressiv


Takror ishlab chiqarishning qanday turi mavjud:

136


5

2

12

oddiy takror ishlab chiqarish *

kengaytirilgan takror ishlab chiqarish*

aralash takror ishlab chiqarish

qisqartirilgan takror ishlab chiqarish

optimal ishlab chiqarish


Maxsulotlar va xizmatlar ishlatilishiga qarab nimalarga bo‘linadi:

137


5

2

12

ishlab chiqarish vositalari*

iste'mol buyumlari*

sanoat maxsulotlari

zaxiradagi maxsulotlar

oziq –ovqat maxsulotlari


Iqtisodiyot nazariyasi qanday vazifalarni bajaradi:

138


5

2

12

3

iqtisodiyotning sir-asrorlarini bilib olishboshqa iqtisodiy fanlarga ilmiy uslubiy asos bo‘lib xizmat qiladi

amaliy tavsiyalar berish

iqtisodiy siyosatni ishlab chikarish

amaliy bilim saviyasini oshirish


Iqtisodiyotni o‘rganishda qanday ko‘rsatkichlar qo‘llaniladi:

139


5

2

12

miqdoriy


sifatiy

ijtimoiy


me'yoriy

iqtisodiy


Iqtisodiy qonunlar qanday guruxlarga bo‘linadi:

140


5

2

12

3

umumiqtisodiy qonunlarfarmatsion-maxsus qonunlar

davriy-oraliq qonunlarjamiyat taraqqiyotining qonunlari

ishlab chiqarishning asosiy qonunlari
Katalog: uum2 -> Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Iqtisodiyot
Iqtisodiyot -> Mavz Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usullari. Ijtimoiy – iqtisodiy extiyojlar
Iqtisodiyot -> Iqtisodiyot nazariyaSI
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 6- bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va uning tuzilishi. Mavzu
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi
Iqtisodiyot -> Mavzu: Jaxon xo‘jaligi va uning evolyusiyasi. Jaxon bozori. Xalqaro valyuta va kredit munosabatlari
Iqtisodiyot -> Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadi
Iqtisodiyot -> 4-mavzu. Mulkchilik va xo`jalik yuritish shakllari
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 8- tadbirkorlik faoliyati Mavzu: Tadbirkorlik faoliyati. Tadbirkorlik sarf xarajatlari va foyda
Iqtisodiyot -> Mulkiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz ?

Download 87.68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat