Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadiDownload 87.68 Kb.
bet4/5
Sana11.01.2017
Hajmi87.68 Kb.
1   2   3   4   5

asosiy qonuniyatning miqdori va sifati

texnologik darajasi

tadbirkorlik qonuniyati

yer, kapital mexnati
Investitsiya nimalar beradi:

27

52

1

23

mexnat unumdorligini oshiradi


ishlovchilar sonini ko‘paytiradi

yangi tabiiy resurslarni xo‘jalik oborotiga tushiradi

ishlovchilar sonini qisqartiradi
tadbirkorlik qobiliyatni oshiradi
Iqtisodiy o‘sishning qanday tiplari mavjud:

28

52

1

2ekstensiv

intensiv


o‘sish cho‘qqisi

mikrodarajasi

optimal daraja
Iqtisodiy siklning qanday fazalari bo‘ladi:

29

52

1

23

4

o‘sish cho‘qqisipasayish

turg‘unlik

joylanish

ekstensiv


Milliy boyliq yaratilishi manbai jixatidan qanday qismlardan iborat:

30

52

1

2mexnat maxsuli bo‘lgan boylik

tabiat in'omi bo‘lgan boylik

moddiy ishlab chiqarishda yaratilgan boylik

jamg‘arilgan boylik

to‘plangan boylik
Milliy boylikning xarakati nimalardan iborat:

31

52

1

23

uning sarflanishi

tiklanishi

o‘sishdan iborat

jamg‘arilishidan

ayriboshlanishidan


Iqtisodiy potensialning necha xil unsuri mavjud :

32

52

1

23

4

mexnat potensialilm-ma'rifat potensial

texnik potensial

tabiiy potensial

jamgarilgan potensial


Mulkchilik o‘zlashtirish borasidagi munosabat bo‘lar ekan, u nimalarning yaxlitligini taqozo etadi:

33

52

1

23

egalik qilish

foydalanish

tasarruf etish

mulkni jamg‘arish

mulkni xususiylashtirish


Mulkchilik ob'ektlariga nimalar kiradi:

34

52

1

23

yer, suv, konlar

o‘simlik va xayvonot dunyosi

mashinalar, mashina-uskunalar

ayrim kishilar, oilalar

axolining sotsial guruxlari


Mulkchilik sub'ektiga kimlar kiradi:

35

52

1

23

ayrim kishilar, oilalar, axolining sotsial guruxlari

xududiy birlashmalar

xar xil jamoalar, ijtimoiy, diniy tashkilotlar, davlat kiradi

yer, suv, konlar

o‘simlik va xayvonot dunyosi


Mulkchilikning qanday shakllarini bilasiz:

36

52

1

2xususiy, jamoa

davlat, aralash

oilaviy, maxalla mulki

ijara mulki

diniy tashkilotlar mulki
Xususiy mulkning ko‘rinishlari bor:

37

52

1

2individual-xususiy mulk*

korporativ-guruxiy mulk*

maxalla mulki

ijara mulki

oila mulki
Jamoa mulkining qanday turlari mavjud:

38

52

1

23

koperativ mulk, korxona jamoalarining mulki*

korxona va tashkilotlar uyushmasi mulki*

ijtimoiy tashkilotlar mulki*

individual-xususiy mulk

ma'muriy-xududiy mulk


Davlat mulkining turlarini ayting:

39

52

1

23

respublika ixtiyoridagi mulk*

qoraqalpog‘iston respublikasi mulki*

ma'muriy-xududiy (komunal mulk)*

qo‘shma korxonlar mulki

ijtimoiy tashkilotlar mulki


Aralash mulkning tarkibi nimalardan iborat:

40

52

1

2xususiy - davlat mulki*
qo‘shma korxonalar mulki*

ijtimoiy tashkilotlar mulki

korporativ-guruxiy mulk

oilaviy mulk


Mulkni davlat tasarrufidan chikarish va xususiylashtirishning maqsadi va vazifalari nimalardan iborat:

41

52

1

2davlat tomonidan mulkka nisbatan yakka xokimlikni tugatish*

davlat mulkini nodavlat mulklariga aylantirish*

raqobatchilik muxitini shakllantirish

mulkni demokratlashtirish

mulkni o‘zlashtirish
Bozor munosabatlariga o‘tish davrida davlat mulkini
xususiylashtirish natijasida qanday ikki asosiy vazifa xal qilindi:

42

52

1

2davlat ixtiyoridagi mulk o‘zining xaqiqiy egalari qo‘liga

topshirish*

ko‘p ukladli iqtisodiyotning raqobatchiliq muxiti vujudga

keltiriladi*

aralash mulq shakllari vujudga keldi

qo‘shmakorxonalar vujudga keladi

oilaviy mulk
Bozor iqtisodiyotini shakllantirish:

43

62

1

23

jamiyatning sotsial-iqtisodiy tuzilishi*

uni tashkil etuvchi, bir-birini taqozo etuvchi

unsurlarning majmui*

xar xil unsurlar ta'sirida paydo bo‘ladigan umumiylikdir

ishlab chiqarishning shaxsiy -ijtimoiy omili

moddiy boylik
Tizim tarkibiga nimalar kiradi:

44

52

1

2ishlab chiqarishning shaxsiy-insoniy omili*

moddiy-ashyoviy omil*

ishlab chiqarish munosabatlari

ishlab chiqarish usuli

ishlab chiqarish kuchlari
5 ta iqtisodiy ijtimoiy formalarni ayting:

45

52

1

23

4

5ijtimoiy jamoa tizimi*

quldorlik*

feodalizm*

kapitalizm*

kommunizm*
Sotsial-iqtisodiy tizimning iqtisodiy taraqqiyotining 6 ta bosqichini ayting:

46

52

1

23

4

5ommaviy iste'mol jamiyat*

traditsion jamiyat*

o‘tkinchi jamiyat*

yangi turmush*

industrial jamiyatga utish*
Maxsulotning iqtisodiy shakli jixatidan ishlab chiqarishning qonuniy turlari mavjud:

47

52

1

2natural ishlab chiqarish*

tovar ishlab chiqarish*

qo‘l mexnatiga asoslangan ishlab chiqarish

ijtimoiy ishlab chiqarish


Mulkiy jixatdan qaraganda sotsial-iqtisodiy tizimlarni qanday toifalarga ajratish mumkin:

48

52

1

2monostruktrurali tizim*

polistrukturali tizim*

aralash iqtisodiyot

natural ishlab chiqarish

xususiy ishlab chiqarish
Bozor iqtisodiyoti qanday iqtisodiyot:

49

62

1

23

erkin tovar-pul munosabatlariga asoslangan *

iqtisodiy monopolizmni inkor etuvchi*

sotsial mo‘ljalga, axolini muxofaza qilish yo‘nalishiga ega

bo‘lgan *

tovar ishlab chiqarish, tovarlarni ayirboshlash

iqtisodiy faoliyat erkinligiga asoslangan erkin

iqtisodiyotdir


Bozor iqtisodiyotining qanday asosiy belgilari bor:

50

52

1

23

iqtisodiy plyuralizm*

narxlarning liberallashuvi*

novatsiyaga (yangilikka moyillik) *

iqtisodiy monopolizm

manfaatlarning uygunlashuvi

Bozor munosabatlari iqtisodning jadal borishini ta'minlovchi qanday kuchlarni yuzaga chiqaradi:

51

52

1

23

iqtisodiy faoliyat erkinligi*

raqobat kurashi*

daromadlarning cheksizligi*


narxlarning liberallashuvi

iqtisodiy monopolizm


Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning qanday shakllari mavjud:

52

52

1

23

rivojlangan mamlakatlar yo‘li*

rivojlanayotgan mamlakatlar yo‘li*

sobiq sotsialistik mamlakatlar yo‘li*

markaziy Osiyo mamlakatlari yo‘li

o‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tish yo‘li


Bozor iqtisodiyotining afzallik tomonlari nimada:

53

52

1

23

sharoitga moslashuvchanligi*

fan va texnika yangiliklarini darxal qabul qiilish*

yangi texnologiyalarni, ishlab chiqarishni joriy etish*

tarqoqliq va xudbinlik

iqtisodiy faoliyat erkinligi


Bozor iqtisodiyotining zaif tomonlari nimada:

54

52

1

2xudbinlik va tarqoqliq*
darxol foyda keltirmaydigan nazariy izlanishlarni xam

rag‘batlantirilmaydi*

fan va texnika yangiliklarini darxal qabul qilish

iqtisodiy faoliyat erkinligi

erkin tanlash
Isloxotlar qanday guruxlarga bo‘linadi:

55

52

1

23

mulkiy munosabatlar erkinligi *

moliya kredit tizimi isloxoti*

tashqi iqtisodiy aloqalar isloxoti*

moddiy-maishiy soxalar isloxoti

ta'lim tizimi isloxoti


O‘zbekiston uchun bosh yo‘l va maqsad nimadan iborat:

56

52

1

2iqtisodiyoti rivojlangan, xalqi farovon yashaydigan*

chinakam demokratik jamiyat barpo etishdan iborat*

iqtisodiy mustaqilliqni ta'minlash

mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish

yirik korxonalar tashkil etish
Bozor iqtisodiyoti qanday shakllanadi:

57

52

1

23

inqilobiy sakrashlarsiz*

sotsial to‘qnashuvlarsiz*

evolyusion o‘zgarishlarni o‘tkazish orqali shakllanadi*

davlat tomonidan qonun chiqarish orqali

revolyusion o‘zgarishlarni amalga oshirish orqali


O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tishning o‘z yo‘lini xususiyati nimalardan iborat:

58

52

1

23

mamlakatning milliy manfaatlarini ko‘zlagan*

real sharoitni xisobga olgan xolda o‘z dasturiga binoan*

totalitar iqtisodiy tizimdan bozor tizimiga o‘tish*

davlatning yakka xokimligini kuchaytirgan xolda o‘tish

kapitalistik tizimni chetlab o‘tishdan iborat


O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tishdagi tamoyillari:

59

52

1

23

4

iqtisodiyotning siyosatdan ustuvorligi*qonunlarning barcha narsalardan usutun turishi *

kuchli ijtimoiy siyosatni vujudga keltirish*


bozorga bosqichma-bosqich o‘tishni ta'minlash*

iqtisodiy monopolizmni kuchaytirish


Respublikada iqtisodiy isloxotlarni amalga oshirishning
asosiy yo‘nalishlari:

60

52

1

23

4

mulkiy munosabatlarni islox qilish*agrar, moliya-kredit va narx-navo isloxoti*

boshqrish tizimini islox qilish*

tashqi iqtisodiy aloqalar, ijtimoiy isloxotlar*

ta'lim tizimini islox qilish


Prezidentimiz asarlarida bozor iqtisodiyotiga o‘tishning birinchi

bosqichida qanday ikki vazifani xal qilish taqidlanadi:

61

4

21

2

iqtisodiyotni barqarorlashtirish*respublikaning bozor munosabatlarini shakllantirish*

kichik xususiylashtirishni amalga oshirish

bozor iqtisodiyotiga bosqichma bosqich o‘tish
Prezidentimiz asarlarida bozor iqtisodiyotiga o‘tishning 2bosqichida qanday vazifalari:

62

52

1

23

investitsiya faoliyatini kuchaytirish*

chuqur tarqibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish*

iqtisodiy o‘sishni ta'minlab, bozor munosabatlariga o‘tish*

katta xususiylashtirishni amalga oshirish

moliya kredit tizimini islox qilish


Bozor munosabatlariga o‘tish davrida milliy valyutani mustaxkamlash vazifalari nimalardan iborat:

63

52

1

23

4

milliy valyutaning tovar bilan ta'minlanishiga erishish*yetarli barqaror valyuta zaxiralariga ega bo‘lish*

ishlab topilgan xar bir so‘mni qadrlash*

pul qadrsizligiga qarshi puxta uylangan siyosat o‘tkazish*

antiinflyasion siyosat yuritish


Bozorda qanday jarayon amalga oshiriladi:

64

52

1

23

tovarni pulga ayirboshlash*

tovarni xarid etish*

tovarning foydali tomonini namoyon etish

iste'molchilarga tovarlarni reklama qilish

iste'molchilar xuquqini himoya qilish


Bozor ob'ektining tarkibiga nimalar kiradi:

65

52

1

23

iste'mol tovarlari*

ishlab chiqarish vositalari bo‘lgan tovarlar*

aqliy mexnat maxsuli bo‘lgan tovarlar*

yer, suv, tabiiy boyliklar

inshootlar, imoratlar, konlar


Bozorning sub'ektlari - ishtirokchilar kimlar:

66

52

1

2sotuvchilar*

xaridorlar*

dillerlar

tovar birjalari

brokerlar
Bozor qanday vazifalarni bajaradi:

67

52

1

23

4

ishlab chiqarish bilan iste'molni bog‘lash*qiymatni tovar shaklidan pul shakliga aylantirish*

iqtisodiyotni tartiblashda ishtirok etish*


iqtisodiy a'loqalarni o‘rnatish vositasi*

iste'molchilarga tovarlarni reklama qilish


Bozor o‘z rivojida qanday 2 bosqichni bosib o‘tadi:

68

42

1

2tartibsiz bozor bosqichi *

tartibli bozor bosqichi*

rejalashtirilgan bozor bosqichi

yovvoyi bozor bosqichi


Iqtisodiy a'loqalar xarakteriga ko‘ra bozorning qanday turlari mavjud:

69

62

1

23

erkin, raqobatli bozor*


monopollashgan, raqobat chegaralangan yoki raqobat mutlaqo

bo‘lmagan bozor*

tartiblanadigan bozor

kapitalistik bozor

qonuniy bozor
Monopollashgan bozorning qanday xillari bor:

70

52

1

23

monopol raqobatli bozor *

oligopolistik bozor*
sof monopoliya bozori*

tartiblanadigan bozor

erkin bozor

Bozor oldi-sotdi qilinadigan ob'ektlar jixatidan qaraganda qanday bozorlarga bo‘linishi mumkin:

71

5

21

2

34

ishlab chiqarish vositalari bozori*

mexnat bozori*

moliya bozori*

intellektual tovarlar bozori*

oltin bozori


Bozorning xududiy jixatdan qanday turlari mavjud:

72

52

1

23

4

maxalliy bozorlar*milliy bozorlar*
xududiy bozorlar*

jaxon bozorlar*

qurilish mollari bozorlar
Bozorni yetuklik darajasiga qarab qanday darajalarga bo‘lish mumkin:

73

52

1

23

rivojlanmagan bozor*

klassik (erkin bozor*

xozirgi zamon rivojlangan bozori*

tartiblanadigan bozor

rejalashtiriladigan bozor


Moliya bozori qanday qismlarga bo‘linadi:

74

52

1

2iste'molni qondiradigan pul bozori *

kapital bozori*

mexnat bozori

fond birjalari bozori

qurilish materiallari bozori
Qimmatbaxo qog‘ozlar bozorida nimalar oldi-sotdi qilinadi:

75

52

1

2aksiya, obligatsiya*

chek, depozit, sertifikatlar*

ilmiy qog‘ozlar

ish kuchi

oziq-ovqat maxsulotlari
Intelektual tovarlar bozorida nimalar oldi-sotdi qilinadi:

76

52

1

2ilmiy g‘oyalar, texnikaviy yangiliklar*

san'at va adabiyot asarlari*

milliy valyutalar

aksiya


obligatsiyalar
Bozorning rivojlanganligini nima aniqlaydi:

77

52

1

23

uning xajmi*

mexnat taqsimotining chuqurligi*

ishlab chiqarish xajmining kattaligi*

bozorning tarkibi

iqtisodiy a'loqalarning rivojlanganligi


Talab nima:

78

52

1

2biron bir ne'mat va xizmatlarga bo‘lgan extiyoj *

pul bilan ta'minlangan extiyoj*

to‘lovga qabul

iste'molchilarning bozordagi xarakati

fuqaro talabi

Talabga narxdan tashqari qanday omillar ta'sir ko‘rsatadi:

79

5

21

2

34

iste'molchining didi, bozordagi iste'molchilarning soni*

iste'molchining daromadlari*

bir-biriga bog‘liq tovarlarning narxi *

kutiladigan o‘zgarishlar*

tovarlar va xizmatlar narxi


Bir xil tovar yoki xizmatlarga bo‘lgan talabning qanday

turi farq qilinadi:

80

5

12

yakka talab*

bozor talabi*

oilaviy talab

jamiyat talabi

jamoa talabi

Talabga yana qanday omillar ta'sir etishi mumkin:

81

52

1

23

mintaqaviy*

milliy *

baynalminal*

maxalliy

xududiy
Talab o‘zining xarakteri va xarakat jixatidan qanday talablarga bo‘linadi:

82

5

21

2

3o‘sayotgan, barqaror, qondirilgan*

qondirilishi kechiktirilgan*


normal va vaxima talablar*

to‘liq qondirilmagan talab


davlat nazorat qiladigan talab
Bozorda taklif qilinadigan tovar xajmiga narxdan tashqari qanday omillar ta'sir qiladi:

83

52

1

23

resurslar narxi *

ishlab chiqarish texnologiyasi*
narx o‘zgarishining qutilishi *

iste'molchilarning didi, soni


iste'molchilarning bozordagi xarakati
Iqtisodiy resurslarga talabning o‘zgaruvchanligini aniqlovchi 3 omilni ko‘rsating:

5

21

2

3provard maxsulotga talabning o‘zgaruvchanligi*

resurslar o‘rnini almashtirish*

umumiy sarf xarajatlardagi resurslar xissasi*

to‘liq qondiriladigan talab

davlat nazorat qiladigan talab
Biznes munosabat sifatida qanday belgilarga ega:

85

52

1

23

bizneschilar o‘z manfaatiga ega*

foyda olishga intiladilar*

xatarli ishga qo‘l o‘rishga tayyor*

mulkiy munosabatlar ishtiroqchisi bo‘lish

xo‘jalik faoliyati turini aniqlash


Biznes munosabatining 2 ta asosiy talabi nimadan iborat:

86

52

1

2biznes ishtirokchilari suverenitetga, mustaqilliq,

erkinlikka ega bo‘lishlari shart*

biznes a'loqalarida ob'ektlar manfaatlarining murosali bo‘lishi talab qilinadi*
foyda olishga intiladilar

tijorat siriga ega bo‘lish

sirni oshkor etish
Biznesmen qanday qoidalarga amal qiladi:

87

52

1

2davlat tomonidan o‘rnatilgan va nazorat qilinadigan qoida va talablar doirasida amal qiladi*

biznesmenlar bir-birlariga zarar keltirmay faoliyat ko‘rstatishni o‘z bo‘yinlariga olishadi*


rejalashtirilgan faoliyat yuritish

iqtisodiy xatti-xaraqatlar uchun ma'suliyatni o‘z

zimmasiga olish

sirni oshkor etish


Tadbirkorlik tushunchasi:

88

52

1

2mulkchilik sub'ektlarining foyda olish maqsadida tavakkal

qilinadi*

mulkiy javobgarligi asosida, amaldagi qonunlar

doirasida tashabbus asosida olib boradigan*

yaratuvchilik faoliyati orqali daromad olishdir

maxsulot ishlab chiqarish,

xizmatlar ko‘rsatish orqali daromad topishni ko‘zlovchi faoliyatdir
Bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida tadbirkorlarning qanday guruxlari paydo bo‘ladi:

89

52

1

23

mayda ishlab chiqarish bilan band bo‘lgan ish bilarmonlar*

intelektual mulk soxiblari*

fermerlar, tomorqa xo‘jaligi soxiblari*

ish kuchini mexnat bozorida sotuvchilar
davlat korxonalarida band bo‘lganlar
Tadbirkorlikning muxim belgilari nimalardan iborat :

90

52

1

23

mulkiy munosabatlarning ishtirokchisi bo‘lish

iqtisodiy erkinlik

iqtisodiy xatti-xarakatlar uchun mas'uliyatni o‘z

zimmasiga olish

foyda olishga intilish, tijorat siriga ega bo‘lish

xo‘jalikni reje asosida yuritilish
Tadbirkorlik qanday asosda amalga oshiriladi:

91

52

1

2o‘z mulki asosida *

kishilarning moddiy va pul mablag‘larini jalb qilish asosida*

davlat krediti asosida

axoli jamg‘armalari asosida

kooperativ faoliyat asosida
Tadbirkorlikning qanday turlari mavjud:

92

52

1

23

4

xususiy tadbirkorlik *jamoa tadbirkorligi*
oilaviy tadbirkorlik*

davlat tadbirkorligi*


reja asosida ishlaydigan tadbirkorlik
Tadbirkorlikning sub'ektlari kimlar bo‘lishi mumkin:

93

52

1

23

O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi*

fuqarolar guruxi (sheriklar)*

ajnabiy davlatlarning fuqarolari yoki yuridik shaxslar*

fermerlar tomorqa xo‘jaligi soxiblari

o‘z korxonasiga ega, o‘zgalarni yonlab ishlatuvchi mulk soxibi


Davlat tadbirkorlikning rivojiga qanday yo‘llar bilan yordam beradi:

94

52

1

23

soliqlar, subsidiyalar, eksport imtiyozlari*

o‘zining axborot xizmatlari orqali*

o‘z xisobidan bepul umumiy ta'lim berish orqali*

davlat xisobidan korxonalar ko‘rib berish

tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish orqali


Korxonalar faoliyat soxasi va ixtisoslashuviga qarab qanday korxonalarga bo‘linadi:

95

52

1

23

sanoat, qurilish, a'loqa trasport*

qishloq xo‘jaligi, savdo, tijorat*

maishiy xizmat, moddiy xizmat*


kolxoz, savxoz, jamoa xo‘jaligi

agro sanoat birlashmalari

Bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida erkinlik darajasiga qarab necha

xil korxonalar paydo bo‘ladi:

96

5

21

2

3davlat buyurtmasi sanalgan korxona*

xam buyurtma, xam bozorga ishlovchi korxona*

faqat bozorga ishlovchi korxona*

davlat ixtiyoridan chiqarilgan korxona

iqtisodiy mustaqillikka erishgan korxona
Korxonalarning (firm qanday turlari mavjud:

97

72

1

35

xususiy firmalar*


davlat korxonalar*

aralash korxonalar*


davlat buyurmasiga asoslangan korxonalar

bozorga ishlaydigan korxonalar


Ishlab chiqarish xarajatlari deganda nimani tushuniladi:

98

52

1

2tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish*

is'temolchiga yetkazib berishga qilinadigan barcha sarflar

tushuniladi*

foyda olish uchun qilinadigan xarajat

moddiylashgan xarajatlar

ma'naviy xarajatlar


Xarajatlar qanday narsaga bog‘liq:

99

52

1

2resurslarni xarid etish narxiga *

resurslarni tejab, nes-nobud qilmay ishlatishga*

foydaning miqdoriga

resurslarning xarid etilish miqdoriga

resurs xajmiga
Xarajatlar qanday sarflardan iborat bo‘ladi:


Katalog: uum2 -> Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Iqtisodiyot
Iqtisodiyot -> Mavz Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usullari. Ijtimoiy – iqtisodiy extiyojlar
Iqtisodiyot -> Iqtisodiyot nazariyaSI
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 6- bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va uning tuzilishi. Mavzu
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi
Iqtisodiyot -> Mavzu: Jaxon xo‘jaligi va uning evolyusiyasi. Jaxon bozori. Xalqaro valyuta va kredit munosabatlari
Iqtisodiyot -> Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadi
Iqtisodiyot -> 4-mavzu. Mulkchilik va xo`jalik yuritish shakllari
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 8- tadbirkorlik faoliyati Mavzu: Tadbirkorlik faoliyati. Tadbirkorlik sarf xarajatlari va foyda
Iqtisodiyot -> Mulkiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz ?

Download 87.68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat