Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadiDownload 87.68 Kb.
bet3/5
Sana11.01.2017
Hajmi87.68 Kb.
1   2   3   4   5

xizmatlarni ta'minlash

159. Yuksak rivojlangan ishlab chiqarish sharoitida qanday o‘zgarishlar sodir bo‘ladi:

iqtisodiyotni tarkibi, tashkil etish va boshqarishdagi sifat o‘zgarishlari*

mulkning demokratiyalashuvi*

turli xil shakllarni paydo bo‘lishi

axolining ish bilan bandligini o‘sishi

axolining ish bilan bandligini pasayishi

160 Taqsimot natijasida mulk egalari nimalarga ega bo‘ladi:

ish xaqi*

foyda*

renta*


zayom

obligatsiya

161. Daromadlarning manba jixatidan farqi nimadan iborat:

ish xaqining manbai zarur maxsulot *

foyda, renta, *

aralash maxsulot


zarur maxsulot

qo‘shimcha maxsulot

162. Qanday shaqllarda daromad o‘z egalari ixtiyoriga kelib tushadi:

pul shaklida*


natura shaklida*

resurs shaklida


kiyim kechak shaklida

sof foyda

163. Daromadlarning qanday turlari mavjud:

ish kuchini sotishda olingan daromad*


mol-mulkdan foydalanganlik uchun olingan xaq*

vositachilik faoliyatidan keladigan daromad

moddiy ishlab chiqarish soxalaridan keladigan daromad

ma'naviy soxadan keladigan daromad

164. Daromad turlarini taqsimlash qanday prinsiplarga asoslangan:

ijtimoy adolat prinsipi*

daromadni cheklashni inkor etish*

mexnatni miqdori va sifatiga qarab

lavozimi qarab

maqsadga qarab

165. Turmush darajasi nima bilan xarakterlanadi:

xayotiy extiyojlarni qondirilish me'yori*

noz-ne'matlar iste'moli*

xayot sharoitlarini ish yig‘indisi

xayot darajasini ta'minlanganligi

kiyim-kechak bilan ta'minlanishi

166. Turmush darajasini qanday ko‘rsatkichlari mavjud:

qiymat-pul*

moddiy natura*

real daromad

iste'mol tovarlarini miqdori

oziq-ovqat tovarlari

167. Turmush darajasiga ta'sir etuvchi omillar nimalardan iborat:

pul daromadning miqdori*

narx-navoning darajasi*

soliqlar

inflyasiya surati

to‘lovlar

168. Jaxon xo‘jaligi bilan xarakterlanadi:

ishlab chiqarish kuchlarini baynalminallashuvi *

xalqaro mexnat taqsimotining chuqurlashuvi*
ishlab chiqarish kuchlarini yiriklashib borishi

savdo-sotiq rolini ortib borishi

moddiy ta'minlash

169. Xalqaro iqtisodiy a'loqalarning asosiy shakllari mavjud:

savdo-sotiq*

xalqaro kredit*

xarbiy soxadagi xamkorlik

mamlakatlarni turli tashkilotlarga a'zo bo‘lishlari

o‘zaro yordam

170. Qanday xalqaro tashkilotlar mavjud:

xalqaro valyuta fondi*

yevropa taraqqiyot va tiklanish banki*

birlashgan millatlar tashkiloti

YuNeSKO*


YuNISeV*

171. Jaxon bozorining tarkibi nimalardan iborat:

xizmatlar, moliya bozori*

tovarlar bozori*

ilmiy ishlanmalar bozori*

iste'mol tovarlari bozori

resurslar bozori

172. Mamlakatlarning jaxon bozorida tutgan o‘rni nimaga bog‘liq:

iqtisodiy quvvatiga*

ishlab chiqarishning ixtisoslashuviga*

savdo-sotiqning rivojlanishiga

geografik joylashuviga


ekologik xolatiga

173. Jaxon bozori orqali nimalar mamlakatlar orasida taqsimlanadi:

pul kapitali*

ish kuchi*

texnoloigiya*

iqtisodiy resurslar

ishlab chiqarish kuchlari

174. Kapitalning xalqaro xarakati qanday shakllarda amalga oshiriladi:

davlat kapitali shakli*

pul va tovar shakli*

qisqa va uzoq muddatli kreditlar*

suda va tadbirkorliq kapitali shaklida*

xalqaro kredit shaklida

175. Umumjaxon krediti qanday ikki yo‘nalishda boradi:

oddiy kredit*
imtiyozli kredit*

uzoq muddatli kredit

chetga kapital chiqarish

mamlakat ichkarisiga kapital kiritish


176. Jaxon savdosi qanday ko‘rsatkichlar bila xaraterlanadi:

tashqi savdo oboroti*

eksport*

import*


saldo

balans


177. Jaxon savdosida esport tarkibi qanday omillar ta'sirida o‘zgaradi:

fan-texnika revolyusiyasi*

xalqaro fan texnikaning chuqurlashuvi*

ilmiy texnikaviy xamkorlik

xorijiy investitsiyalar

ish joylari bilan ta'minlash

178. Eksport tarkibi nimalardan iborat:

tovar eksporti*


kapital eksporti*

ish kuchi eksporti


iqtisodiy resurslar eksporti

xom-ashyo eksporti*

179. Valyuta kursi qanday 2 turga bo‘linishi mumkin:

qat'iy o‘zgarmaydigan kurs *

suzib yuruvchi kurs*
qotib qolgan kurs

o‘rmalovchi kurs

qotib qoluvchi va o‘rmalovchi kurs

180. Xalqaro miqiyosida valyutalar qanday 2 guruxga bo‘linadi:

kovertirlangan *
kovertirlanmagan*

odatdagi kovertirlangan

xalqaro to‘lovlarda yuritiladigan valyuta

optimal konvertirlangan

181. Iqtisodiyot nazariyasi nimani o‘rgatadi:

iqtisodiyot nazariyasi jamiyatda yuz beradigan iqtisodiy*

xodisalar, jarayonlar, ularga xos bo‘lgan aloqida bog‘lanishlarni *

ularning qonun-qoidalarda*

kishilar faoliyatida namoyon bo‘lishini o‘rgatuvchi fandir. *

madaniyatni

182. Nazariyada kategoriyalar qanday guruxlarga bo‘linadi:

umumiqtisodiy kategoriyalar *


formatsion-maxsus kategoriyalar *

davriy-oraliq kategoriyalar *

miqdoriy

sifatiy

183. Siz qanday kategoriyalarni bilasiz:

ish vaqti *

renta *

tovar *


pul *

talab *


184. Fanlarni shartli ravishda qanday ikki guruxga bo‘lish mumkin:

tabiiy-texnikaviy*

ijtimoiy-gumanitar*

badiiy


matematika

chizmachilik

185. Iqtisodiy fanlar shartli ravishda qanday ikki guruxga bo‘linadi:

umum iqtisodiy fanlar *

xususiy iqtisodiy fanlar *

aloxida iqtisodiy fanlar

aloqa

transport186. Iqtisodiyot nazariyasi fanining uslubi:

ilmiy abstraksiya *

taxlil va analiz *

tarixiylik va mantiqiylikning birinchi uslubi*

tajriba

kuzatish


187. Xayotiy extiyojlarning qanday turlari bor:

iqtisodiy *

sotsial *

madaniy *

siyosiy *

ma'naviy *

188. Extiyojlarning orasida qaysi extiyojlar ustuvor axamiyatga ega:

sotsial. *

iqtisodiy *

madaniy


xuxuxiy

ma'naviy


189. Moddiy extiyojlar nimalardan iborat bo‘ladi:

oziq-ovqat *

kiyim-kechak*

turar-joy extiyojlari *


transport extiyojlari

aloqa extiyojlari

190. Jamiyatdagi extiyojlar o‘zining turidan qat'iy nazar nimalarga bogliq:

jamiyat iqtisodiy taraqqiyotida erishgan daraja*

jamiyatning sotsial-iqtisodiy tuzumi *

xayot kechirishning tabiiy-geografik sharoiti *

tarixiy-milliy an'analar va odatlar

umumbashariy


191. Jamiyatning extiyoji nimani bildiradi:

bu turdagi extiyojiy toifa va guruxlarga mansub kishilar*

extiyojining yaxlitligi *

aloxidaligi

jamoaligi

uyushmaganligi

192. Turmush darajasi nimani bildiradi:

Extiyojlarni yuksalishini ishlab chiqarish, uni qondirishgaqanchalik qodir ekanligini. *

insoniyligi

xaqiqiyligi

qonuniyligi

madaniyligi

193. Yalpi milliy maxsulot nima:

yalpi milliy maxsulot bir yil davomida jamiyatda pirovard natijasida yaratilgan Maxsulotlar va xizmatlarning bozor qiymatida xisoblangan miqdoridir. *

viloyat maxsuloti *
tuman maxsuloti *

korxonamaxsuloti

shaxar maxsuloti
194. Sof milliy maxsulot qanday qismlardan iborat:

zarur maxsulot. *

qo‘shimcha maxsulot. *

tarkibiy qismdan

jami maxsulot
yakka maxsulot

195. Mexnat unumdorligini oshiruvchi uch omil nima:

ishlab chiqarishning texnika-texnologik darajasi. *

ishlab chiqarishning shaxsiy insoniy omilining sifati. *

ishlab chiqarishning tabiiy sharoiti*
tabiiy resurslarining ishlatilishi sharoitining na qadar

qulay bo‘lishi.

kimyoviy

196. Yalpi milliy maxsulot qanday maqsadlar uchun sarflanadi:

jamiyat a'zolarining shaxsiy extiyojlarini qondirish. *

ishlab chiqarishni qaytadan yangilash uchun sarf bo‘ladi. *

oilaviy

gumanitarabsolyut

197. Moddiy-ashyoviy omillarga nimalar kiradi:

tabiiy boyliklar. *

yaratilgan ashyolar (mexnat predmetlari) *

mexnat vositalari-qurollar. *

urf-odat


marosim

198. Xayotiy ne'matlar nimalardan iborat bo‘ladi:

moddiy maxsulotlardan. *

xar xil xizmatdardan. *

madaniy

estetik


199. Ishlab chiqarish xajmi qanday usulda o‘lchanadi:

moddiy, natural, *

issiqlik

suyuqlik


fizik
biologik

200. Ishlab chiqarish qanday shaklda yuz beradi:

natural ishlab chiqarish. *

tovar ishlab chiqarish. *

fizik

qotishma


sintetik

201. Tovar ishlab chiqarish qanday ikki asosga tayanadi:

mexnat taqsimoti. *

ishlab chiqaruvchilarning bir-biridan aloxidalashuvi. *

jamoa

guruxiy


oilaviy

202. Tovar qanday xossaga ega bo‘lishi kerak:

iste'mol qiymati*

qiymat *


narx

donali


aniqlik

203. Tovarda qanday mexnat gavdalangan.

aniq mexnat *

abstrakt mexnat *

noaniq

umumiy


tarixiy

204. Pul qanday vazifalarni bajaradi:

qiymat o‘lchovi*
muomala vositasi*

jamg‘arish vositasi *

to‘lov vositasi *

jaxon puli *

205. Iqtisodiy o‘sish nima:

ijtimoiy maxsulot va uning ishlab chiqarish omillarini. *

miqdor jixatidan o‘sishi va sifat jixatidan

takomillashishidir*

nisbiy o‘sish

xalq boy va kambag‘allarga ajratilishi

davlat xalqdan boyishi

206. Investitsiya qanday qismlardan iborat:

kapital fondi. *

sof investitsiya yoki jamg‘arish fondi. *

jamoa investitsiyasi

xalq investitsiyasi

mukammal investitsiya

207. Iqtisodiy o‘sish sikli nima:

Iqtisodiy dinamikadagi ko‘tarilish va pasayish

xodisalarini o‘z ichiga oluvchi, iqtisodning tebranib turishi bilan xarakterlanuvchi davr Iqtisodiy o‘sish sikli deyiladi. *

regressiya*

inflyasiya

pul aylanishi

inqiroz
208. Milliy boylik nima:

xamma avlodlar mexnati bilan yaratilgan va jamiyatda

jamg‘arilib kelingan moddiy va madaniy-ma'naviy ne'matlar avloddan-avlodga o‘tib tabiat in'omlari, to‘plangan bilimlar, malaka va maxorat majmuasidir. *

pul

shaxsiy mablag‘bankdagi sarmoya
chet el sarmoyasi

209. Iqtisodiy potensialning necha xil usullari mavjud:

mexnat potensiali. *

ilm-ma'rifat potensiali. *

texnika-texnologiya potensiali. *

tabiiy potensial. *


ijtimoiy potensial

210. Umumlashgan xolda olinganda Iqtisodiy o‘sish qanday ikki omilga bog‘liq:

mexnat sarfining massasiga (xajmiga) *

mexnat unumdorligiga *

mexnat taqsimotiga

ishchi kuchiga

texnika unumdorligiga

211. Milliy boyliq qanday umuminsoniy belgilarga ega:

u mexnat natijasida yaratiladi va ko‘payib boradi *

jamg‘arilib boriladi *

takroran xosil bo‘lishidir *

muayyan molu-mulk sifatida kishilar tasarrufida bo‘lishidir *

doimo turg‘un

212. Milliy boylik qanday ikki yo‘sinda sarflanadi:

ishlab chiqarish vositalari sifatida*

iste'mol vositalari sifatida *

xalq manfaatlari uchun

Iqtisodiy o‘sishga

tashqi bozorni rivojlantirishga

213. Iqtisodiy potensialning qanday ko‘rinishlari mavjud:

erishilgan potensial*

bo‘lg‘uvsi potensial *

texnologiya potensiali

umumIqtisodiy potensiali

fuqarolik potensiali

214. Mulk shakllari deganda nimani tushunasiz:

bu o‘zlashtirishning xarakatidir *

mulkni umumiy qiymati

mulkni tuzilmasi
mulkni shakllanishi

mulkni turlari

215. O‘zbekiston Respublikasining qaysi moddalarida mulkchilik to‘g‘risida so‘z yuritiladi:

konstitutsiyaning 53, 55-moddalarida *

konstitutsiyaning54, -moddalarida*
konstitutsiyaning 25,35-moddalarida

konstitutsiyaning 12-moddalarida


konstitutsiyaning 14-moddalarida

216. Xususiy mulk qanday mulk:


ayrim kishilarga tegishli*

daromad topishga qaratilgan mulk. *

jamoa mulki

oila a'zolarining mulki

qarindosh urug‘lar mulki

217. Sotsial raqobatlashgan jamiyatda o‘zlashtirish qanday ikki yo‘sinda boradi:

ishlab chiqarish resurslari (vositalarini o‘zlashtirish). *

ishlab chiqarish natijalarini o‘zlashtirish. *

yarim ishlab chiqarilgan maxsulot

tayyor maxsulotni uzlashtirish

xom ashyoni o‘zlashtirish

218. Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishning 3ta asosiy yo‘nalishlari nimalardan iborat:

davlat korxonalarini mexnat jamoalariga bepul berish. *

davlat korxonalarini mexnat jamoalariga sotish yoki

ijaraga berish, keyinchalik butunlay sotib olish *

davlat mulkini barcha jamiyat a'zolariga teng bo‘lib berish *

davlat mulkini faqat sotish

davlat mulkini faqat ijaraga berish

219. Tizim nima:

jamiyatning sotsial-Iqtisodiy tuzilishi,uni tashkil topishi. *

bir-birini taqazo etuvchi. *

o‘zaro ta'sir o‘tkazuvchi unsurlarning majmui. *

uni tashkiliy tarkibiy bo‘limii

uni boshqarilishi

220. Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning zarurati nimad

bozor iqtisodiyotiga o‘tish XX asrga xos umumjaxon voqyeligidir *

bozor iqtisodiyotiga o‘tish ob'ektiv zaruratdir*

vaqt taqqazosi*

mamlakatlar tarixiy tajribasi

natural xo‘jaligiga keng yo‘l ochish

221. Ishlab chiqarish munosabatlari deganda nimani tushunasiz:

kishilar o‘rtasida ishlab chiqarish*

taqsimlash*

ayirboshlash*

iste'mol borasidagi munosabatlarning yaxlitligi *

teng taqsimlash.

222. Ishlab chiqarish usuli deganda nimani tushunasiz:

ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlarining yaxlitligi *

faqat ishlab chiqarish kuchlari

faqat ayriboshlash


faqat taqsimlash

faqat teng taqsimlash

223. Texnologiya jixatidan ishlab chiqarishning qanday turlari mavjud:

qo‘l mexnatiga asoslangan ishlab chiqarish*

mashinalashgan ishlab chiqarish*
kompleks mexanizatsiyalashgan

industrial texnologiyaga asoslangan

postindustrial

224. Jamiyatning ishlab chiqaruvchi kuchlari deb nimaga aytiladi.

ishlab chiqarishning shaxsiy-insoniy*

moddiy-ashyoviy omillarining yaxlitligi*

kimyoviy vositalar.

tabiiy yaratilgan maxsulotlar.

biologik vositalar.

225. Aralash iqtisodiyotning muxim belgilari nimalardan iborat:

mukammal texnika va texnologiyaga asoslanadi*

xodimlar yollanib ishlamasdan o‘zi tadbirkorlik bilan shugullanishi mumkin*

daromad ishlab chiqarishning o‘zida taqsimlanib, yuqori ish

xaqi berishi xosdir

manfaatlarning muvozanatlashuvi xos

milliy boylik tarqibida axoli mol-mulki xissasining

ortib borishi

226. Bozor iqtisodiyotining qanday sub'ektlari mavjud:

iqtisodiy mustaqil mulk egasi yoxud iste'molchi bo‘lgan ayrim kishilar yoki guruxlar*

firma, korxona, xo‘jaliklar, ularda band bo‘lgan

tadbirkorlar*

davlat, aniqrog‘i davlatning barcha maxkama idoralari

tashkilotlari*

nodavlat tashkilotlari

maishiy xizmat ko‘rsatuvchi korxonalar

227. Bozor iqtisodiyotiga o‘tish yo‘llarining xususiyatlari nimadan kelib chiqadi:

sotsial-Iqtisodiy sharoitdan*

tarixiy, milliy*

xalqaro sharoitdan*

qadriyatlar

an'analar

228. Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning zarurati nimada:

bozor iqtisodiyotiga o‘tish XX asrga xos umumjaxon voqyeligidir *

bozor iqtisodiyotiga o‘tish ob'ektiv zaruratdir*

vaqt taqozosi

mamlakatlar tarixiy tajribasi

natural xo‘jaligiga keng yo‘l ochish

Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadi:

1

5

21

2
ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish*

iste'mol buyumlarini ishlab chiqarish*

ishlab chiqarish kuchlarini ishlab chiqarish

ishlab chiqarish munosabatlarini ishlab chiqarish

texnik ta'minlash


Sof milliy maxsulot qanday qismlardan iborat:

2

52

1

2zaruriy maxsulot*

qo‘shimcha maxsulot*


ortiqcha maxsulot

zaxiradagi maxsulot

yordamchi maxsulot
Milliy daromad ishlatilishi jixitidan qanday fondlarga bo‘linadi:

3

52

1

2iste'mol fondi*

jamg‘arma fondi*

qoplash fondi
zaxira fondi

qo‘shimcha fond

Siz qanday iqtisodiy qonunlarni bilasiz:

4

42

1

2mexnat taqsimoti

mexnat unumdorligining o‘sib borishi extiyojlarning yuksalishi

mulkchilik to‘g‘risidagi qonun

davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risidagi qonun


Xayotiy extiyojlarning qonuniy turlari bor:

5

52

1

23

iqtisodiy, sotsial

ma'naviy, siyosiy

moddiy, sof fiziologik

yakka tartibdagi extiyoj

oziq-ovqatga bo‘lgan extiyoj


Sotsial - iqtisodiy extityojlar qanday qismlarga bo‘linadi:

6

52

1

23

moddiy


sotsial-ma'naviy

mexnat


guruxiy extiyojlar

sof fiziologikextiyojlar


Extiyojning sub'eqtivligi nimada namoyon bo‘ladi:

7

52

1

23

iste'molchining odati didi

ma'naviy darajasi

nimaga qiziqishi

kishilarning yoshi

oilaviy axvoli


Extiyojlar yuksalishining qanday ko‘rsatkichlari mavjud:

8

52

1

23

4

extiyoj qo‘payib, miqdor o‘sib boradimutlaqo yangi extiyojlarning paydo bo‘lishi

bir extiyojning ikkinchisi bilan almashtirish

muayyan extiyojlar guruxi doirasida turli extiyojlar

nisbatining o‘zgarishi

extiyojni natural iste'mol orqali qondirilishi
Extiyoj qanday omillarga bogliq:

9

52

1

23

kishilarning yoshi, jinsi

oilaviy axvoli

kasbning, mexnatning turi

iste'molchining odati, didi

moddiy darajasi


Extiyojlar qanday guruxlarga bo‘lishi mumkin:

10

52

1

23

yakka tartibli

guruxiy

umum jamiyatmexnat

bilim olish


Moddiy extiyojlar nimalardan iborat bo‘ladi:

11

52

1

23

oziq-ovqat, kiyim-kechak extiyoj

a'loqa, gigiena extiyoj

turar joy, transport extiyoj

bilim olish extiyoj

uzoq umr ko‘rish extiyoj


Sotsial-ma'naviy extiyojlar tarqiban nimalardan iborat:

12

52

1

23

bilim olish

madaniy savodini oshirish

maxoratga ega bulish

oziq-ovqat, kiyim-kechak extiyoj

a'loqa, gigiena extiyoj


Shaxsiy extiyojni qondirishning qanday ikki usuli mavjud

13

42

1

2extiyojni natural iste'mol orqali qondirish

extiyojni tovar iste'moli orqali qondirish

sotsial-iqtisodiy extiyojlar orqali

extiyoj kengayib miqdoran usib borishi orqali


Ishlab chiqarishning omillarini ayting:

14

52

1

23

shaxsiy iqtisodiy omil

moddiy-ashyoviy omil

iqtisodiy resurslar

moddiy maxsulotlar va xizmatlar

moddiy maxsulotlar


Ijtimoiy ishlab chiqarish qanday tarkibiy qismlardan tarkib topgan:

15

52

1

23

moddiy ishlab chiqarish

nomoddiy ishlab chiqarish

ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish

iste'mol buyumlavrini ishlab chiqarish

oziq ovqat maxsulotlarini ishlab chiqarish


Moddiy ishlab chiqarishga qaysi soxalar kiradi :

16

52

1

23

sanoat, transport

a'loqa, qurilish, qishloq xujaligi

moddiy maishiy xizmat kursatish soxalari

tibbiyot xizmati, bilim berish soxalari

qishloq xo‘jaligi


Nomoddiy ishlab chiqarishga qaysi soxalar kiradi:

17

42

1

2axoliga madaniy maiyshiy xizmat ko‘rsatish

sport fizkultura xizmatlari

sanoat, aloqa, transport
qurilish, qishloq xo‘jaligi
Ishlab chiqarish omillarining birikishi:

18

52

1

2bilvosita birikish usuli

bevosita birikish usuli

miqdorga bog‘liq birikish

sifatga bog‘liq

umumiy birikish
Maxsulotlar va xizmatlar ishlatilishiga qarab nimaga bo‘linadi:

19

52

1

2ishlab chiqarish vositalariga

iste'mol buyumlariga

birlamchi xayotiy extiyojlarni qondiruvchi maxsulotlar

zebu-ziynat buyumlari

oziq- ovqat maxsulotlari
Ijtimoiy ishlab chiqarishning qanday ikki bo‘linmasi mavjud:

20

52

1

2ishlab chiqarish vositalari ishlab chiqarish

iste'mol buyumlari ishlab chiqarish

ishlab chiqarish buyumlarini ishlab chiqarish

ishchi kuchini ishlab chiqarish

maxsulot ishlab chiqarish.
Mexnat unumdorligini oshiruvchi 3 omil nima:

21

52

1

2ishlab chiqarishning texniq-texnologik darajasi

shaxsiy insoniy omillarining sifati

iqtisodiy resurslarning miqdori

ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasi

ishlab chiqarish vositalari
Yalpi milliy maxsulot qanday maqsadlar uchun sarflanadi:

22

52

1

2jamiyat a'zolarining shaxsiy extiyojlarini qondirish

ishlab chiqarishni qaytadan yangilash uchun

investitsiya uchun

ishlab chiqarishni kengaytirish uchun

texnologiyani yaratish

Iqtisodiy o‘sish nima:

23

5

21

2

ijtimoiy maxsulot va uning ishlab chiqarish omillarining miqdoriy o‘sishi*sifati jixatidan takomillashtirilish*

jamiyatni boyib borish sharti

ijtimoiy taraqqiyotning sharti

oila daromadi


Iqtisodiy o‘sish qanday darajada yuz beradi:

24

52

1

2mikroiqtisodiy

makroiqtisodiy

keng darajada
keng ko‘lamda

optimal xajm


Iqtisodiy o‘sishning qanday ikki jixati bor:

25

52

1

2uning ko‘lami

uning sur'atlari

ekstensiv

intensiv


keng ko‘lam
Iqtisodiy o‘sishning asosiy omillari nimalardan iborat

26

62

1

23

4

tabiiy resurslarning miqdori va sifatimexnat resurslarning miqdori va sifati


Katalog: uum2 -> Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Iqtisodiyot
Iqtisodiyot -> Mavz Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usullari. Ijtimoiy – iqtisodiy extiyojlar
Iqtisodiyot -> Iqtisodiyot nazariyaSI
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 6- bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va uning tuzilishi. Mavzu
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi
Iqtisodiyot -> Mavzu: Jaxon xo‘jaligi va uning evolyusiyasi. Jaxon bozori. Xalqaro valyuta va kredit munosabatlari
Iqtisodiyot -> Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadi
Iqtisodiyot -> 4-mavzu. Mulkchilik va xo`jalik yuritish shakllari
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 8- tadbirkorlik faoliyati Mavzu: Tadbirkorlik faoliyati. Tadbirkorlik sarf xarajatlari va foyda
Iqtisodiyot -> Mulkiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz ?

Download 87.68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik