Iqtisodiyot nazariyasi fanidan test savollariDownload 56 Kb.
Sana08.04.2017
Hajmi56 Kb.
Iqtisodiyot nazariyasi fanidan test savollari
1. Iqtisodiyot nazariyasi qanday fanlar jumlasiga kiritiladi ?

*A.ijtimoiy

B.hususiy iqtisodiy

C.tarmoq iqtisodiyoti

D.umumiy iqtisodiy
2. Iqtisodiyot nazariyasining vazifalarini aniqlang ?

*A. iqtisodiyotning sir-asrorlarini bilish

V. iqtisodiysiyosatni ishlab chiqish

S.Amaliy bilimsaviyasini oshirish

D. iqtisodiy dasturlarni ishlab chiqish
3. Iqtisodiyotni o‘rganishda qanday ko‘rsatkichlar qo‘llaniladi ?

*A.miqdor va sifat

V.strategiya va taktik

S.dinamik va statik

D.induktiv va deduktiv
4. Merkantalizm maktabining asosiy g‘oyasi nima ?

*A.boylik to‘plash, savdo qilish

V.qo‘shimcha qiymat nazariyasini ilgari surish

S. iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish

D.pul iqtisodiyotda asosiy vosita
5. Iqtisodiyot nazariyasining vazifalariga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi ?

*A.moliya tizimi bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonlarni taxlil qilish

V. iqtisodiyotning sir-asrorlarini bilib olish

S.boshqa iqtisodiy fanlarga ilmiy-uslubiy asos bo‘lib xizmat qilish

D.ommaviy tavsiyalar berish
6. Iqtisodiyot nazariyasining predmetini aniqlang ?

*A.bu kishilarning cheklangan iqtisodiy resurslar sharoitida muqobil ho‘jalik yuritish asosida o‘z ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan hatti-xarakatlari, bularni belgilovchi iqtisodiy shart-sharoitlar xisoblanadi

V.ishlab chiqarish jarayoni, ishlab chiqarish munosabatlari tizimini tahlil qiluvchi va o‘rgatuvchi fan

S.makroiqtisodiyot darajasidagi iqtisodiy voqye'likni o‘rgatuvchi fan

D. makroiqtisodiy jarayonlarni tahlil etish

7. Hayotiy jarayonlar ichida ustuvor ahamiyatga ega bo‘lgan ehtiyojlarni aniqlang ?

*A.sotsial-iqtisodiy

V.madaniy

S.ma'naviy

D.siyosiy


8. Sotsial-iqtisodiy ehtiyoj bu...

*A.insonlarning yashashi, mehnat qilish va iqtisodiy mavqye'ga ega bo‘lishi uchun iste'mol etilishi zarur tovarlar va xizmatlar yig‘indisi

V. ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelgan ehtiyoj

S.sotsial sohada yuzaga kelgan ehtiyojlar yg‘indisi

D. madaniy va ma'naviy ehtiyojlar yg‘indisi
9. Ehtiyojlarning cheksizligi nimadan iborat ?

*A. ehtiyojlarning to‘xtovsiz yangilanib borishidan iborat

V. ehtiyojlarning tor doirada ekanligidan iborat

S. ehtiyojlarning yangilanib borishidan iborat

D. ehtiyojlarning qisqa davrda davom etishidan iborat
10. Turmush darajasi nima ?

*A.aholi ehtiyojining qondirilish me'yoridir

V. ehtiyojlarning yuksalishidir

S.aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojining qondirilishi

D.iste'mol tovarlariga bo‘lgan ehtiyojlarning qondirilishi
11. Sotsial-iqtisodiy ehtiyojlarga quyidagilarning qaysi biri kirmaydi ?

*A.fiziologik ehtiyoj

V.moddiy ehtiyoj

S. sotsial-ma'naviy ehtiyoj

D.mehnat ehtiyoji
12. Ehtiyoj qanday omillarga bog‘liq ?

*A.insonning yoshi, jinsi…

V.byudjet mablag‘lari, pensiyalar darajasiga

S. ishlab chiqarish harajatlari, foyda, ish-haqi darajasi

D.tadbirkorlarning olayotgan daromadiga bog‘liq
13. Ehtiyojlar yuksalishining ko‘rsatkichlariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi ?

*A. ehtiyojni tovar iste'moli orqali qondirilishi

V. ehtiyoj ko‘payib, miqdoran o‘sib boradi

S. mutlaqo yangi ehtiyojlarning paydo bo‘lishi

D. bir ehtiyojni ikkinchisi bilan almashtirish
14. Sotsial-ma'naviy ehtiyojlar tarkibiga quyidagilarning qay birini kiritish mumkin emas ?

*A. oziq-ovqat va kiyim-kechak

V.bilim olish

S.madaniy saviyasini oshirish


D.maxoratga ega bo‘lish
15. Ishlab chiqarish omillariga quyidagilardan qaysi biri kiradi ?

*A.shaxsiy-insoniy

V.iqtisodiy resurslar
S.moddiy mahsulotlar va xizmatlar
D. ishlab chiqarishning natijalari
16. Hozirgi G‘arb madaniyatlarida iqtisodchilar iqtisodiy resurslarlarga nimalarni kiritadilar ?

*A.yer, kapital, mehnat, tadbirkorlik qoboliyati

V.pul, korxona, ishlab chiqarish hujjatlari

S.asosiy va aylanma fondlar

D.kredit, dotatsiya, subendiya
17. Moddiy ishlab chiqarishga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi ?

*A.moddiy-maishiy xizmat sohalari

V.sanoat, transport

S.aloqa, qurilish

D.qishloq xo‘jaligi
18. Nomoddiy ishlab chiqarishga quyidagilarning qay biri kiritilmaydi ?

*A.sanoat, transport

V. moddiy-maishiy xizmat sohalari

S.tibbiy xizmat sohalari

D.maorif sohalari
19. Yalpi milliy mahsulot nima ?

*A.bir yil davomida jamiyatda yaratilgan tovarlar va xizmatlarning bozor bahosi orqali ifodalanishi

V.yillar davomida yaratilgan tovarlarning bozor bahosi orqali ifodalanishi

S.bir necha yillar davomida yaratilgan xizmatlarning bozor bahosi orqali ifodalanishi

D.tovar va xizmatlarning davlat tomonidan belgilangan narxlarda ifodalanishi
20. Mehnat unumdorligining omillariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

*A.inflyasiyaning ko‘tarilishi

V. ishlab chiqarishning texnika-texnologtya darajasi

S.ishlovchilarning bilimi, malakasi

D. ishlab chiqarishning tabiiy sharoitlari

21. Iqtisodiy o‘sish tushunchasini aniqlang ?

*A.kishilarning ehtiyojini qondirish maqsadida moddiy ne'matlarni ishlab chiqarishning o‘sishi

V.iste'mol buyumlarini ishlab chiqarishning o‘sishi

S.ishlab chiqarishning vositalarini rivojlanishi

D.hizmat ko‘rsatishning o‘sish


22. Mikroiqtisodiy o‘sish ko‘rsatkichlariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi ?

*A.jamiyat miqyosidagi o‘sish

V.korxona iqtisodiyotini o‘sishi

S.firma faoliyatining o‘sishi

D.tarmoq doirasidagi o‘sish
23. Mikroiqtisodiy o‘sishga qaysi ko‘rsatkich mos keladi ?

*A.davlat miqyosidagi iqtisodiy o‘sish

V. tarmoq doirasidagi o‘sish

S. korxona doirasidagi o‘sish

D.fermer xo‘jaligi iqtisodiyotini o‘sishi
24. Iqtisodiy o‘sishning omillariga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi ?

*A.tadbirkorlik qobiliyati

V.tabiiy resurslarning miqdori va sifati

S.mehnat resurslarining miqdori va sifati

D.ishlab chiqarishning texnologik darajasi
25. Qo‘rsatilgan omillardan qaysi biri ekstensiv o‘sish deyiladi ?

*A.kapital qo‘yilmalarining ko‘paytirish va ishlab chiqarishning miqdoran o‘sishi

V.Fan-texnika yutuqlarini joriy qilinishi

S.mehnatni tashkil etishni takomillashtirish

D.mahsulotni iste'mol xususiyatlarini yaxshilash
26. Qo‘rsatilgan omillardan qaysi biri intensiv o‘sish deyiladi ?

*A. Fan-texnika yutuqlarini joriy qilinishi asosida mehnat unumdorligini oshirish

V. ishlab chiqarish natijasini miqdoran o‘sishi

S. kapital qo‘yilmalarining ko‘paytirish va ishlab chiqarishning miqdoran o‘sishiga erishish

D. mahsulotni iste'mol xususiyatlarini yaxshilash
27. Milliy boylik tushunchasiga quyidagilardan qaysi biri mos ?

*A.ajdodlar mehnati bilan yaratilgan va jamiyatda jamg‘arilib kelingan ne'matlar va tabiat in'omlari yig‘indisi

V.aholi qo‘lida to‘plangan mablag‘lar

S.yer osti va yer usti boyliklari

D.qishloq ho‘jaligida yaratilgan mahsulotlar
28. Qo‘rsatilganlardan qaysi biri iqtisodiy potensialning omillariga kiritilmaydi ?

*A.jamg‘arilgan potensial

V.mehnat potensiali

S.ilm-ma'rifat potensiali

D.texnologik, tabiiy potensial
29. Tovar ishlab chiqarish degani…

*A.ayriboshlash, bozor uchun, pul vositasida oldi-sotdi qilish uchun mahsulotishlab chiqarish

V.bozor uchun yaratilgan mahsulot

S.mahsulotlarni jahon bozoriga olib chiqilishi

D.mahsulotni barter asosida ayriboshlash jarayoni
30. Tovar ishlab chiqarish nimaga asoslanadi

*A.mehnat taqsimoti, ishlab chiqaruvchilarning bir-biridan alohidalashuviga

V.mehnat unumdorligi va intensivligi

S.aholi daromadi va soliqlari

D.shaxsiy va moddiy-ashyoviy omillarga
31. Pul nima ?

*A.umumiy ekvivalent vazifasini bajaruvchi mahsus tovar

V. mahsus tovar

S.qimmatbaho qog‘oz

D.valyuta
32. Qiymat qonunining ijtimoiy taraqqiyotdagi eng muhim vazifasi nima ?

*A.texnika taraqqiyotini rag‘batlantiradi

V.ishlab chiqarishni tartibga solish

S.ijtimoiy mehnat xarajatlarini tejashga undaydi

D.tovar ishlab chiqaruvchilarni raqobatlashtiradi
33. Tovarning hususiyati nimadan iborat ?

*A.iste'mol qiymati va qiymat

V.tovarda mujassamlashgan mehnat

S.tovarni ma'lum nisbatda ayirboshlash

D.o‘zining iste'moli uchun tayyorlanmaydi
34. Mulkiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz ?

*A.mulkni o‘zlashtirish jarayonida vujudga keladigan munosabat

V. mulk moddiy boylik degani

S. mulk moddiy boyliklar, kiyim-kechaklar, oziq-ovqatlar, zebi-ziynatlar

D.mulk biror shaxs yoki korxona, tashkilotlarga tegishli narsa
35. Mulkchilik ob'ektiga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

*A.xududiy birlashmalar, xar xil tashkilotlar

V.yer, suv, konlar

S.o‘simlik va xayvonot dunyosi

D.mashinalar, uskunalar
36.Sotsial – iktisodiy tizim kanday izoxlanadi?

*A. Jamiyatning sotsial-iktisodiy tuzilishi

V. Ishlab chikarishni tashkil etuvchi jarayon

C. Jamiyatning ishlab chikaruvchi kuchlari

D. Jamiyatning ishlab chikarish munosabatlari
37.Mulkiy jixatdan karaganda sotsial-iktisodiy tizimlarni kanday toifalarga ajratish mumkin?

*A. Monostrukturali tizim

V. Aralash iktisodiyot

C. Natural ishlab chikarish

D. Tovar ishlab chikarish
38.Monoiktisodiyot kanday izoxlanadi?

*A. Yakka mulk shakliga tayangan iktisodiyot

V. Bozor iktisodiyotiga asoslangan iktisordiyot

C . Erkin rakobatga asoslangan iktisodiyot

D. Aralash iktisodiyot
39. Kuyidagilardan kaysi biri poliiktisodiyot tizimiga mansub?

*A. Turli tuman mulk shaklllariga asoslangan aralash iktisodiyot

V. Bozor iktisodiyotiga asoslangan iktisordiyot

C. Yakka mulk shakliga asoslangan iktisodiyot

D. Erkin rakobatga asoslangan iktisodiyot
40.Kuyidagilardan kaysi biri totalitar rejali iktisodiy tizimga xos emas?

*A. Kup turli mulkchilikka asoslangan erkin iktisodiyot

V. Iktisodiyotni davlatlashtirishning yukori darajasi

C. Ishlab chikarishni reja asosida amalga oshirish

D. Siyosatni iktisodiyotdan ustuvorligi.
50.Kaysi xolat bozor iktisodiyotiga xos emas?

*A. Iktisodiy monopolizm

V. Iktisodiy plyuralizm

C. Narxlarning liberallashuvi

D. Novatsiyaga moyillik
51.Bozor iktisodiyotini xarakatga soluvchi vosita xili?

*A. Rakobat

B. Ish kuchi

C. Tovarlarning xilma-xilligi

D. Manfaatlarning ustunligi
52.Bozor munosabatlari iktisodning jadal borishini ta'minlovchi kanday kuchni yuzaga chikaradi?

*A. Iktisodiy faoliyat erkinligi

V. Narxlarning liberallashuvi

C. Iktisodiy monopolizm

D. Iktisodiyotni davlat tomonidan …
53.Kursatilganlardan kaysi biri bozor iktisodiyotiga utishning shakllariga tugri kelmayli?

*A. Markaziy Osiyo mamlakatlari yuli

V. Rivojlangan mamlakatlar yuli

C. Rivojlanayotgan mamlakatlar yuli

D. Sobik sotsialistik mamlakatlar yuli
54.Bozor iktisodiyotiga utish yullarining xususiyatlariga xos belgini aniklang:

*A. Sotsial iktisodiy sharoit

V. Geografik joylashuvi

C. Jaxon xujaligida tutgan urni

D. Iktisodiy alokalarning rivojlanishi
55.Kuyidagi kursatilganlardan kaysi biri Uzbekistonning bozor iktisodiyotiga utishda asosiy tamoyillariga xos emas?

*A. Revolyusion sakrashlar orkali tezlik bilan utishi

V. Iktisodiyotning siyosatdan ustuvorligi

C. Konunlarning barcha narsalardan ustun turishi

D. Boskichma-boskich utishni ta'minlash
56.Bozor – bu …

*A. Ishlab chikaruvchi va iste'molchilar urtasidagi alokalarni tovar-pul orkali tashkil etilishidan iborat munosabatlar yigindisi

V. Davlat korxonalari va jamoa xujaliklari urtasidagi munosabatlar

C. Fermer xujaliklari va jamoa xujaliklari urtasidagi munosabatlar

D. Ijaraga beruvchilar va ijaraga oluvchilar urtasidagi munosabatlar
57.Bozor ob'ektining tarkibiga kuyidagilardan nimani kiritish mumkin emas?

*A. yer, suv, tabiiy boyliklar

V. Iste'mol tovarlari

C. Ishlab chikarish vositalar bulgan tovarlar

D. Akliy mexnat maxsuli bulgan tovarlar
58.Bozorning sub'ektlari – ishtirokchilari kimlar?

*A. Sotuvchilar va xaridorlar

V. Dillerlar

C. Tovar birjalari

D. Savdo dukonlari
59.Bozorning vazifalariga kuyidagilardan kaysi biri kirmaydi?

*A. Iste'molchilarga tovarlarni reklama kilish

V. Ishlab chikarish Bilan iste'molni boglash

C. Tovarni kiymat shaklidan pul shakliga aylantirish

D. Iktisodiyotni tartibga solishda ishtirok etish
60.Monopollashgan bozorning xillariga kuyidagilardan kaysi biri kirmaydi?

*A. Rejalashtirilgan bozor

V. Monopol rakobatli bozor

C. Oligopolistik bozor

D. Sof monopoliya bozori

61.Ayirboshlash mikyosi jixatidan bozor bulinadi:

*A. Iste'mol tovarlari va xizmatlari bozori

V. Rejali, tartibga solinadigan bozor

C. Maxalliy, xududiy bozor

D. Tashki bozor


62.Bozorning yetuklik darajasiga karab kanday darajalarga bulish mumkin?

*A. Xozirgi zamon rivojlangan bozori

V. Tartiblanadigan bozor

C. Rejalashtiriladigan bozor

D. Kapitalistik bozor
63.Talab nima?

*A. Tulovchi kobil, pul Bilan ta'minlangan extiyoj

V. Biron-bir ne'matlar va xizmatlarga bulgan extiyoj

C. Iste'molchilarning bozordagi xarakati

D. Xayotiy extiyoj
64.Talabga ta'sir kiluvchi omillar ichiga kaysi biri kirmaydi?

*A. Resurslar narxi

V. Maxsulotlar narxi

C. Xaridor didi

D. Xaridorlar soni
65.Bozorda taklif kilinadigan tovar xajmiga narxdan tashkari ta'sir kiladigan omillarga kaysi biri kirmaydi?

*A. Iste'molchilarning bozordagi xarakati

V. Resurslar narxi

C. Ishlab chikarish texnologiyasi

D. Narx uzgarishining kutilishi
66.Nomukammal rakobat turiga kuyidagilardan kaysi biri kiritilmaydi?

*A. tarmoklar aro rakobat

V. Monopolistik rakobat

C. oligopolistik rakobat

D. sof monopoliya rakobati
67. Narxni aniklang?

*A.tovar kiyatining puldagi ifodasi

V.tovarni ayirboshlash shakli

C.tovarga kuyilgan xarajatlar mikdori

D.ishlab chikarilgan tovarlarni aniklovchi omil
68.Narx vazifalariga kuyidagilarning kaysi biri kiritilmaydi?

*A.ishlab chikarish Bilan istemolni boglash

V.bozor munosabatlarini taminlash

C.xisob-kitob, ulchov vazifasi

D.iktisodiy regulyator
69.moliyaviy resurslar turiga kursatilganlardan kaysi biri kiritilmaydi?

*A.davlvt ixtiyoridagi resurs

V.mikroresurslar

C.makroresurslar

D.zaxiradagi resurs
70.Moliyaning vazifalariga kursatilganlardan kaysi biri kiritilmaydi?

*A.ishlab chikarish bilan istemolchilarni boglash

V.taxsimlash

C.ragbatlantirish

D.sotsial ximoya
71. Davlat moliyasiningtarkuibiga kuyidagilardan kaysi biri kirmaydi?

*A.banklarda jamgarilgan jamgarmalar

V.davlat byudjeti

C.byudjetdan tashkari uyushtirilgan pul fondlari

D.davlat krediti
72.Davlat daromatlarining manbalarini aniklang?

*A.ichki va tashki manbalar

V.aralash manbalar

C.jamgarma fondlar

D.amortizatsiya fondlar
73.Solikning vazifalariga kaysi kursatkichlar kiritilmaydi?

*A.taksimlash

V.fiskal

C.xujalik faoliyatini ragbatlantirish

D.axoli ayrim toifalarini sotsial ximoya kilish
74.Kuyidagilardan kaysi biri byudjet daromatlarining manbalari emas?

*A.milliy daromatning bir kismi

V.soliklar

C.aksiz yiginlari

D.bojxona tulovlari
75.Byudjet xarajatlarining ishlatilishiga kayst omil kiritilmaydi?

*A.jamgarish fondini tashkil kilish uchun

V.ishlab chikarishni rivojlantirish

C.sotsial-madaniy sarflar

D.davlat boshkarish va mudofa sarflari
76.Bozor iktisodiyotida taxsimot turiga kaysi biri kiritilmaydi?

*A.umumiy taxsimot

V.taxsimotning dolzarb koidalari

C.noekvivalent taxsimot

D. ekvivalent taxsimot
77.Taxsimot natijasida mulk egalariega bulmaydigan narsani aniklang?

*A.obligatsiya

V.ish xaki

C.foyda


D.pensiya
78. Tumush darajalari bu …

*A.extiyojlarni kadirlash meyorlari

V.kishilarning istemol buyumlari Bilan taminlanishщi

C.yil davomida istemol kilingan tovarlar va xizmatlar summasi

D.xozirgi kundagi istemol
79.Ish xaki nimani ifodalaydi?

*A.ish kuchi soxibining sarflagan mexnatining kiymatini ifodalaydi

V.ish kuchini ekvivalentligi

C.mexnat xakini

D.ish kuchi soxibining tirikchilik vositalari narxini ifodalaydi
80.Turmush darajasiga tasir etuvchi omillarga kaysi biri kirmaydi?

*A.soliklar vatulovlar

V.pul daromadining imkdori

C.narx-navo darajasi

D.tovarlarning mul-kulligi
81.Kuyidagi tariflardan kaysi biri jaxon xujaligini tugri ifodalaydi?

*A.xalkaro iktisodiy munosabatlar tizimiva ularni amalga oshirishvositalarining

V.kushni mamlakatlar xujaligi

C.uzaro shartnomalar Bilan boglik davlatlar yigindisi

D.bir ijtimoiy tizimga xos mamlakatlar
82.Jaxon xujaligini moddiy asosini tashkil etuvchi omil?

*A.xalkaro mexnat taxsimoti

V.geografik muxit

C.shartnomalar

D.dustona munosabatlar
83.Xalkaro iktisodiy munosabatlarning asosiy shakllariga kiritish mumkin emas?

*A.mamlakatlarning iktisodiy tashkilotlariga a'zo bulishlari

V.savdo-sotik

C.xalkaro kredit

D.integratsiya alokalari
84.Jaxon bozorining tarkibiga kaysi kursatkich kiritilmaydi?

*A.istemol tovarlari bozori

V.xizmatlar moliya bozorlari

C.tovvarlar bozori

D.ilmiy ishlamalar,mexnat bozori
85.Jaxon bozrlari orkali mamlakatlar orasida taxsimlanadi?

*A.pul kapitali,ish kuchi,texnologiya

V.iktisodiy resurslar

C.ishlab chikarish kuchlari

D.yalpi milliy maxsulot
86.Umum jaxon krediti kanday yunalishda boradi?

*A.odatdagi kredit,imtiyozli kredit

V.uzok muddatli kredit

C.chetga kapital chikarish

D.kiska muddatli kredit
87.Jaxon xujaligidakanday valyuta kursi ma'kul topilgan?

*A.suzib yuruvchi(tebranuvchi) valyuta kursi

V.kat'iy valyuta kursi

S.kelishilgan valyuta turi

D.territoriyalarning uziga xos valyuta kursi
88.Mulkchilik sub'ektiga quyidagilardan qay birini kiritish mumkin emas ?

*A.yer, suv, konlar

V.ayrim kishilar, oilalar, aholining sotsial guruhlari

S.hududiy birlashmalar

D.xar xil jamoalar, ijtimoiy, dikiy tashkilotlar
89.Mulkchilik shakllariga quyidagilardan qaysisini kiritib bo‘lmaydi ?

*A.davlat byudjeti

V.xususiy mulk
S.davlat mulki
D.jamoa mulki
90.Xususiy mulk nima ?

*A.daromad topishga qaratilgan mulk

V.oila a'zolarining mulki
S.diniy tashkilotlar mulki
D.fuqarolar mulki
91.O‘zbekistonda qaysi soha xususiy mulk bo‘la olmaydi ?

*A.yer, yerosti, yerusti boyliklari

V.sanoat korxonalari
S.xizmat ko‘satish sohasi korxonalari
D.binolar, inshoatlar
92.Davlat mulki turlariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi ?

*A.korporativ-guruxiy mulk

V.respublika ixtiyoridagi mulk
S.Qoraqalpog‘iston Respublikasi mulki
D.ma'muriy-hududiy (kommunal) mulk
93.Aralash mulk tarkibiga quyidagilapdan qaysi biri kiritiladi ?

*A.chet-el fuqarolari, tashkilotlari mulki

V.ijtimoiy tashkilotlar mulki
S. korporativ-guruxiy mulk

D.mahalla mulki

94.Mulkni davlat tasarrufidan chiqarishning maqsadi…

*A.davlat tomonidan mulkka nisbatan yakka hokimlikni tugatish

V.raqobatchilik muhitini shakllantiri
S.mulkni demokratlashtirish
D.mulkni tarqatib yuborish
95.O‘zbekistondan boshqa davlatlarda uchramaydigan mulk turi qaysi?

*A.mahalla mulki

V.diniy tashkilotlar mulki
S. oila mulki
D. ijtimoiy tashkilotlar mulki
96.Quyidagilardan qaysi biri taklif omili emas ?

*A.Xaridorlar miqdori

V.maxsulotning tovarlik darajasi

S.ishlab chiqaruvchilar miqdori

D.resurslar narxi
97.Bozor muvozanati deb ataladi qachonki…

*A.talab va taklif miqdoran xamda tarkiban mos bulsa

V.narxlar past bulsa

S.xaridor va sotuvchilar miqdori teng bulsa

D.narxlar konikarli darajada bulsa
98.Talab va taklif muvozanatini kim ta'minlaydi ?

*A.bozor mexanizmi

V.davlat

S.xaridorlar

D.sotuvchilar
99.Tadbirkorlik deb nimaga aytiladi ?

*A.tavakkalchilik asosida, uz mol-mulki javobgarligi asosida ish yuritish

V.foyda olish maksadida ish yuritish

S.foyda olish maksadida, tavakkalchilik asosida iktisodiy faoliyat yuritish

D.yukori foyda olish maksadida kushimcha korxonalarni tashkil kilish
100.Tadbirkorlikning muxim belgilariga kuyidagilardan kaysi biri kiritilmaydi ?

*A.xujalikni reja asosida yuritish

V.mulkiy munosabatlarning ishtirokchisi bulish

S.iktisodiy erkinlikD.iktisodiy xatti-xarakatlar uchun ma'suliyatni uz zimmasiga olish
Katalog: uum2 -> Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Iqtisodiyot -> nazorat-va-taminot -> FAN%20BO`YICHA%20TESTLAR
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 6- bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va uning tuzilishi. Mavzu
Iqtisodiyot -> Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadi
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi
Iqtisodiyot -> Mavzu: Jaxon xo‘jaligi va uning evolyusiyasi. Jaxon bozori. Xalqaro valyuta va kredit munosabatlari
FAN%20BO`YICHA%20TESTLAR -> Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadi
Iqtisodiyot -> 4-mavzu. Mulkchilik va xo`jalik yuritish shakllari
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 8- tadbirkorlik faoliyati Mavzu: Tadbirkorlik faoliyati. Tadbirkorlik sarf xarajatlari va foyda
FAN%20BO`YICHA%20TESTLAR -> Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadi

Download 56 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat