Iqtisodiy bilim asoslari 8-sinf 201 201Download 63.57 Kb.
Sana11.01.2017
Hajmi63.57 Kb.

Iqtisodiy bilim asoslari 8-sinf

201___-201_____


1- NAZORAT ISHI

Mavzu: _________________________________________________________________

Nazorat shakli:_________________________________________________________

Nazorat ishini o‘tkazishdan maqsad: • o‘quvchilarning iqtisodiy bilimlarini chuqurlashtirish;

– o‘quvchilarda zamonaviy iqtisodiyot, uning rivojlanish qonuniyatlari haqidagi bilimlarni shakllantirish;

– o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish.I. Savol: Ehtiyojlar qanday qondiriladi?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________II. Quyida berilgan atamalarga mos talqinlarni topib, jadvalni to‘ldiring.
Atamalar

JavobiAtamalar

Javobi

1

Ehtiyoj
6

Ishlab chiqarish
2

Iqtisodiy resurslar
7

Erkin ne’matlar
3

Tanlovning muqobil qiymati
8

Iqtisodiy tizim
4

Ixtisoslashish
9

Tanlov
5

Mehnat taqsimoti
10

Aralash iqtisodiyot

Talqinlar

 1. Mahsulot va xizmatlar uchun asqotadigan barcha narsalar.

 2. Tanlov natijasida voz kechilgan eng katta nafga ega bo‘lgan imkoniyat.

d) Insonning muayyan sharoitda yashashi va kamol topishi uchun zarur bo‘lgan narsalarga muhtojligi.

 1. Mahsulot ishlab chiqarish jarayonining ishchilar o‘rtasida ishni taqsimlash asosida tashkil qilinishi.

f) Biror mahsulot turini yoki mahsulotning bir qismini ishlab chiqarish bo‘yicha korxonalar o‘rtasidagi mehnat taqsimoti.

g) Insonga tabiat in’om etgan tekin ne’matlar.

h) Inson ehtiyojlarini qondirish maqsadida iqtisodiy ne’matlar yaratish
jarayoni.

i) Jamiyat (mamlakat) iqtisodiy hayotini tashkil qilish shakli.

j) Cheklangan resurslardan foydalanish imkoniyatlari orasidagi birini tanlash.

k) Bozor iqtisodiyoti va markazlashgan rejali iqtisodiyotning maqbul tomonlarini o‘zida mujassamlashtirgan iqtisodiy tizim.


III. Quyida keltirilgan test savollariga mazmun jihatdan eng to‘g‘ri keladigan javobni toping.

1. Cheklanganlik muammosi bilan ko‘proq qaysi davlatlar to‘qnash keladi?

a) kambag‘al davlatlar,

b) rivojlanayotgan davlatlar;

d) rivojlangan davlatlar;

c) to‘g‘ri javob yo‘q.

2. Cheklanganlik muammosini qanday to‘la hal qilish mumkin?

a) boylikni qayta taqsimlab;

b) tanlab;

c) ko‘proq resursni jalb etib;

d) muammoning yechimi yo‘q;

3. Muqobil qiymat:

a) tanlangan imkoniyat;

b) tanlov natijasida voz kechilgan imkoniyatlar ichidan eng naflisi;

c) imkoniyatlar ichidan eng naflisi;

d) imkoniyatlar ichidan eng nafsizi;


 1. Qadimgi Misrda pul vazifasini nima o‘tagan?

a) choy;

b) teri;

c) bug‘doy;

d) tuz.


 1. Faqat moddiy ehtiyojlar keltirilgan qatorni toping.

a) daftar, non, kitob, televizor va xat yozish;

b) muzqaymoq, kompyuter, ta’lim olish, sport;

c) non, muzqaymoq, uy, kiyim;

d) ta’lim olish, musiqa eshitish, kasb-hunar o‘rganish.6. Nima uchun iqtisodiyotni o‘rganamiz?

a) iqtisodiy hayotni tushunish uchun;

b) tejamli bo‘lish uchun, tadbirli bo‘lish uchun;

c) oqilona iqtisodiy qaror qabul qilishni o‘rganish uchun;

d) yuqoridagi barcha javoblar to‘g‘ri.

7. Qaysi holatda mehnat unumdorligi yuqori?

a) 14 ishchi 140 ta detal tayyorladi;

b) 8 ishchi 96 ta detal tayyorladi;

c)10 ishchi 105 ta detal tayyorladi;

d) 21 ta ishchi 1000 ta detal tayyorladi.

8. Ishlab chiqarish — bu ...

a) tovar ayirboshlash jarayoni;

b) xizmat ko‘rsatish jarayoni;

c) resurslardan foydalanib iqtisodiy ne’matlar yaratish jarayoni;

d) loyihani moliyalashtirish.

9. Markazlashgan va bozor iqtisodiyotining eng yaxshi elementlaridan
iborat iqtisodiy tizim qanday nomlanadi?

a) aralash iqtisodiyot;

b) markazlashgan rejali iqtisodiyot;

c) bozor iqtisodiyoti;

d) barcha javoblar to‘g‘ri.

10. Bozor bu ....

a) savdo rastasi;

b) sotuvchilar uchrashadigan makon;

c) qat’iy belgilangan hudud;

d) xaridor va sotuvchilar uchrashadigan maskan.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

O‘quvchi javoblariO‘qituvchi javoblari
Nazorat ishi bali, bahosi:_______

2- NAZORAT ISHI
Mavzu: ___________________________________________________________________

Nazorat shakli:_____________________________________________________________
I. Berilgan savolga bob davomida egallagan bilimlaringizdan foydalanib
javob yozing.

Savol: Bozor qanday vazifalarni bajaradi? Mahalliy, hududiy, milliy va xalqaro bozorlarga misollar keltiring.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________II. Quyida berilgan atamalarga mos talqinlarni topib jadvalni to‘ldiring.Atamalar

JavobiAtamalar

Javobi

1

Ayirboshlash
6

Bozor infratuzilmalari
2

Pul
7

Mehnat birjasi
3

Bozor
8

Narx
4

Bozor qatnashchilari
9

Iste’molchilar
5

Ishlab chiqaruvchi
10

Intellektual tovarlar bozori

Talqinlar

 1. Tovar va xizmatlar uchun to‘lovni amalga oshirishga mo‘ljallangan, universal ayirboshlash vositasi.

 2. Aqliy mehnat mahsuli bo‘lgan tovarlar oldi-sotdi jarayoni amalga oshiriladigan bozor.

 1. Xaridor va sotuvchi oldi-sotdi jarayonini amalga oshirish uchun uchrashadigan joy.

 2. Davlat, ishlab chiqaruvchilar, uy xo‘jaliklari.

f) Bozorda bevosita qatnashmagan, unga yordam beruvchi korxona, tashkilotlar.

g) Tovar va xizmatlarni ishlab chiqaruvchi korxona.

h) Bir birlik tovar qiymatining puldagi ifodasi.

i) Yaratilgan tovar va xizmatlarni bevosita iste’mol qiluvchilar.

j) Korxonalar va ish qidirib yurgan kishilar o‘rtasida vositachilik faoliyatini olib boruvchi tashkilot.

k) Bir mahsulotni boshqasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri almashtirish.


III. Quyida keltirilgan test savollariga mazmun jihatdan eng to‘g‘ri keladigan javobni toping.

1. Iqtisodiyotda ayirboshlashning qanday usullari bor?

a) pul yordamida;

b) barter;

c) to‘g‘ridan to‘g‘ri;

d) pul yordamida va barter.

2. Pulning qanday vazifalari bor?

a) muomala, qiymat o‘lchovi;

b) jamg‘arish, to‘lov;

c)muomala, qiymat o‘lchovi, jamg‘arish, to‘lov;

d) omonat, jamg‘arish.


 1. Fond birjasida nima sotiladi?

a) pullar;

b) qimmatli qog‘ozlar;

c) kalta hajmdagi tovarlar;

d) tovarlar. 1. Bozorning asosiy vazifasi...

 1. ishlab chiqaruvchilar bilan iste’molchilarni bir-biriga bog‘lash;

 2. soliqlarning yig‘ilishi va boylikni taqsimlash;

c) ishsizlikning oldini olish;

d) pulning qadrini ushlab turish.5. Reklama nima uchun kerak?

 1. iste’molchilarga tovar miqdori haqida ma’lumot berish uchun;

 2. iste’molchilarni yangi tovarlar va ularning xususiyatlaridan xabardor qilish;

c) sifatsiz tovarni sotib olishga undash;

d) iste’molchilarni rag‘batlanlirish uchun;

e) ishlab chiqaruvchilarni jalb qilish uchun.

6. Oila budjetida...

a) kamomad bo‘lishi hollari uchramaydi;

b) faqat oilaviy chiqimlar keltiriladi;

c) faqat oilaviy daromadlar keltiriladi;

d) oilaning ma’lum davrdagi xarajatlari va daromadlari keltiriladi.

7. Qaysi guruhdagi daromadlar faqat ma’naviy boylikdan foydalanish
evaziga orttiriladi?

a) mualliflik, qalam haqi; b) dividend;

c) renta; d) foiz.


 1. Tadbirkorlikdan qaysi ko‘rinishdagi daromad olinadi.

a) renta; b) foiz;

c) dividend; e) foyda. 1. Xususiylashtirish...

a) xususiy mulkni davlat tasarrufidagi mulkka o‘tkazish;

b) davlat mulkini xususiy mulkka aylantirish;

c) korxona mulkini davlat tasarrufidagi mulkka o‘tkazish;

d) jamoa mulkini xususiy mulkka o‘tkazish.10. Iste’mol tovarlari qanday maqsadda ishlatiladi?

a) dastgohlar ishlab chiqarish;

b) boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish va qayta ishlash;

c) aholi va uy xo‘jaliklari ehtiyojlarini qondirish;

d) qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, shahar aholisiga transport xizmati ko‘rsatish.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

O‘quvchi javoblariO‘qituvchi javoblari
Nazorat ishi bali, bahosi:_______
3- NAZORAT ISHI
Mavzu: __________________________________________________________________

Nazorat shakli:____________________________________________________________

I. Berilgan savolga bob davomida egallagan bilimlaringizdan foydalanib
javob yozing.

Savol: Iqtisodiy qaror qabul qilishning qanday bosqichlari mavjud?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Quyida berilgan atamalarga mos talqinlarni topib jadvalni to‘Idiring.Atamalar

JavobiAtamalar

Javobi

1

Majburiy xarajatlar
6

Ishbay ish haqi
2

Jamg‘arma
7

Erkin xarajatlar
3

Omonat
8

Mulk
4

Daromad
9

Mulkdor
5

Vaqtbay ish haqi
10

Iste’molchilar

Talqinlar

 1. Mablag‘larni jamg‘arish uchun ma’lum ustama haq-foiz evaziga bankka qo‘yish.

 2. Ishchiga tayyorlagan mahsuloti miqdoriga qarab to‘lanadigan pul miqdori.

d) Kundalik turmushimizda ularsiz yashab bo‘lmaydigan birlamchi xarajatlar;

e) Odamlar tomonidan o‘zlashtirilgan va egalik qilish mumkin bo‘lgan barcha narsalar. 1. Mulkka egalik quluvchi shaxs.

 2. Kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish uchun jamg‘ariladigan pul.

h) Yaratilgan tovar va xizmatlarni bevosita istemol qiluvchi yoki ulardan
foydalanuvchilar.

i) Qondirilishi birlamchi bo‘lmagan ehtiyojlar uchun xarajatlar.

j) Kishining ma’lum vaqt davomida ishlab topgan va qo‘lga kiritgan barcha moddiy va pul tushumlari.

k) Ishchiga ishlagan vaqti miqdoriga qarab to‘lanadigan pul miqdori.


III. Quyida keltirilgan test savollariga mazmun jihatdan eng to‘g‘ri keladigan javobni toping.

1. Majburiy xarajatlar deb nimaga aytiladi?

 1. oilaning jami xarajatlariga;

 2. qondirilishi birlamchi bo‘lmagan ehtiyojlarni qondirish uchun sarflanadigan xarajatlar;

c) kundalik turmushda ularsiz yashab bo‘lmaydigan xarajatlar;

d) madaniy hordiq uchun sarflanadigan xarajatlarga.2. Odamlar mablag‘larni nima uchun jamg‘aradilar?
a) qimmatbaho iste’mol tovarlarni sotib olish uchun;

b) kelajakda qarilikni mablag‘ bilan ta’minlash uchun;

c) foiz ko‘rinishdagi daromad olish uchun;

d) barcha javoblar to‘g‘ri.3. Inflatsiya –

 1. kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish uchun jamg‘ariladigan pul;

 2. pulning qadrsizlanishi, narx navoning tushishi;

c) narx-navoning oshishi va pulning qadrsizlanishi;

d) narx-navoning tushishi, pul qadrining barqarorlashishi.4. Turli xil kutilmagan holatlar natijasida yuzaga keladigan moliyaviy
muammolardan muhofaza qilish nima deyiladi?

a) omonat;

b) jamg‘arma;

c) inflatsiya;

d) sug‘urta.

5. lnflatsiyadan kim ko‘proq zarar ko‘radi?

a) qarz bergan kishi;

b) qarz olgan kishi;

c) qimmatli kiyim xarid qilgan kishi;

d) kommunal to‘lovlarni vaqtida to‘lagan kishi.

6. Qaror qabul qilish jarayoning bosqichlarini ayting.


 1. muammoni aniqlash;

 2. muqobil yechimlarni sanab o‘tish;

c) baholash mezonlarini aniqlab olish, eng yaxshi yechimni tanlash;

d) yuqoridagi barcha javoblar to‘g‘ri.7. Iste’molchi tovarning kamchiligini aniqlagandan so‘ng, qanday
muddatgacha kafolat muddati belgilanmagan tovarlar uchun o‘z
huquqlaridan foydalanishi mumkin?

a) 2 yil;

b) 6 oy;

c) kafolat muddati ichida;

d) 1 kun.

8. Tovar ishlab chiqarish uchun zarur bo‘ladigan resurslar narxi o‘zgarganda

a) taklif miqdori o‘zgaradi;

b) talab miqdori o‘zgaradi;

c) talab ham, taklif ham o‘zgarmaydi;

d) tovarga bo‘lgan talab o‘zgaradi.

9. Tovarga bo‘lgan talab va taklifning bir vaqtning kamayishi nimaga olib
keladi?

a) muvozanat narxning pasayishiga;

b) muvozanat narxning oshishiga;

c) muvozanat miqdorning ko‘payishiga;

d) muvozanat narxning ham,muvozanat miqdorning ham kamayishiga.

10. Tovarga bo‘lgan talab miqdorining tovar narxiga nisbatan teskari munosabatda bog‘lanishi qayerda o‘z aksini topadi?

a) talab qonunida;

b) taklif qonunida;

c) talab miqdori ifodasida;

d) taklif miqdori ifodasida.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

O‘quvchi javoblariO‘qituvchi javoblari
Nazorat ishi bali, bahosi:_______

4- NAZORAT ISHI
Mavzu: ___________________________________________________________________

Nazorat shakli:_____________________________________________________________
I. Berilgan savolga bob davomida egallagan bilimingizdan foydalanib javob yozing.

Raqobatning bozor iqtisodiyotida tutgan o‘rnini sharhlang va misollar keltiring._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________II. Quyida berilgan atamalarga mos talqinlarni topib, jadvalni to‘ldiring.Atamalar

JavobiAtamalar

Javobi

1

To‘yingan bozor
6

Soliq
2

Monopoliya
7

Tovarning bozor narxi
3

Taqchil bozor
8

Taklif miqdori
4

Raqobat
9

Talab
5

Oligopoliya
10

Taklif

Talqinlar

 1. Tovarga bo‘lgan talab taklifga nisbatan kam bo‘lgan bozor.

 2. Muayyan tovar turi yakka ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchi tomonidan sotiladigan, bozorga boshqa sotuvchilarning kirishi o‘ta qiyin bo‘lgan bozor.

d) Iqtisodiyotda foyda ko‘rsatuvchi tomonlar manfaatlarining to‘qnashuvidan yuzaga keladigan o‘zaro kurash.

e) Bir nechta yirik korxona va firmalarning monopoliyasidan iborat bo‘lgan bozor.

f) Fuqaro, firma va korxonalardan davlat xazinasiga undiriladigan,qonunda ko`rsatilgan majburiy to`lov.

g) Tovarning taklifi unga bo‘lgan talabdan past bo‘lgan bozor.

h) Sotuvchilarning muayyan vaqt davomida ma’lum narxda sotishlari
mumkin bo‘lgan tovar miqdori.

i) Bozorda tovarga bo‘lgan talab miqdorining taklif miqdoriga teng bo‘lgandagi


narx.

j) Tovarning narx va miqdori orasidagi munosabat bo‘lib, xaridorlarning muayyan vaqt davomida tovarni turli narxlarda qanchadan sotib olish imkoniyatlarini aniqlaydi.

k) Sotuvchilarning muayyan vaqt davomida tovarni turli narxlarda qancha miqdorda sotish mumkinligi haqidagi xohish va imkoniyatlarni aniqlaydi.

III. Quyidagi savollariga mohiyat jihatdan eng to‘g‘ri keladigan javobni toping.

1. Bozorni tartibga solish vazifasini nima bajaradi?

a) qonunlar;

b) monopoliya;

c) oligopoliya;

d) raqobat.

2. Erkin narxlar...


 1. bozordagi talab va taklif muvozanatini ta’minlaydi;

 2. bozorda tovarlarning to‘planib qolishiga yo‘l qo‘ymaydi;

c) bozorda tovar taqchilligining sodir bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaydi;

d) yuqoridagilarning barchasi.3. Auksion boshqacha qanday nomlanadi?

a) ulgurji savdo;

b) chakana savdo;

c) kim oshdi savdosi;

d) birja.

4. Monopoliya...

a) bir nechta yirik korxona va firmalarning monopoliyasidan iborat bo‘lgan bozor; 1. muayyan tovar turi juda ko‘p sotuvchilar tomonidan sotiladigan bozor;

c) muayyan tovar turi yakka sotuvchi tomonidan sotiladigan bozor;

d) bir-biriga o‘xshash, turdosh turdagi tovarlar sotiladigan bozor.5. Tabiiy monopoliyaga nimalar kiradi?

a) temir yo‘l xizmati;

b) yo‘llardan foydalanish xizmati;

c) elektr energiyasi ta’minoti xizmati;

d) yuqoridagilarning barchasi.

6. Bozor iqtisodiyoti...

a) raqobatni qo‘llaydi;

b) narxlar erkinligiga asoslanadi;

c) xususiy mulkchilikka tayanadi;

d) yuqoridagilarning barchasi.

7. Qanday bozorda narx bir nechta yirik firmalar tomonidan belgilanadi?

a) oligapoliyada;

b) monopoliyada;

c) sof raqobat;

d) to‘g‘ri javob yo‘q.

8. Raqobat tufayli...

a) albatta, tovar narxi oshadi;

b) tovar narxi o‘zgarmaydi;

c) tovar sifati yaxshilanishi mumkin;

d) to‘g‘ri javob yo‘q.

9. Monopolistik raqobat bozorida...

a) bir xil tovarlar sotiladi;

b) monopolist sotuvchilar ko‘p bo‘lib, o‘zaro raqobat qiladilar;

c) sotuvchi bitta bo‘ladi;

d) xaridor bitta bo‘ladi.

10. Sotuvchilar raqobatlashishi natijasida...

a) tovar narxi ko‘tariladi;

b) tovar turlari ko‘paymaydi;

c) tovar narxi tushadi;d) tovar sifati tushib ketadi.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

O‘quvchi javoblariO‘qituvchi javoblari
Nazorat ishi bali, bahosi:_______
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Download 63.57 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik