I bo‘lim eng qadimgi tuzumDownload 15,69 Kb.
Sana19.08.2021
Hajmi15,69 Kb.
#151649
Bog'liq
Документ (2)
Презентация1, done CURRENT TEST 1., G’оyalаr хilmа-хilligi vа mаfkurаviy jаrаyonlаrning ijtimоiy tаrаqqiyotgа tа’siri, Innovatsion tadbirkorlikni tashkil etish va uni boshqarishni rivojlantirish Jorayev BMI uz a9f96, Elementary Teacher Cover Letter PDF Template Free Download, Dilshunoslik, Dilshunoslik, Introduction, Algebra va sonlar nazariyasi. 1-qism (R.Nazarov va b.)-word, 7 sinf informatika imtihon javoblari, Presuasive Essay[1], Presuasive Essay[1], 1-laboratoriya mashg'uloti, Photoshop dasturining qaynoq tugmalari, 2 5368528091423442011.pdf 8-lesson integral

I BO‘LIM Eng qadimgi tuzum

1.Avestoda keltirilgan quyidagi atamalarni va ularning ma‘nolari to`g`ri berilgan qatorni toping. 1) "nmana" 2) "vis" 3) "varzana" 4) "zantu" 5) "dah‘yu"

a) oila; b) urug` jamoasi c) hududiy qo`shnichilik jamoasi; d)qabila; e) qabilalar ittifoqi;

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e; B) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e;

C) 1-d, 2-b, 3-c, 4-d, 5-a; D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-e, 5-d;

2.O`zbekistonning qaysi hududlaridan bronza davriga oid eng qadimgi dehqonchilik manzilgihlari topilgan?

1) Buxoro viloyatidan 2) Toshkent viloyatidan 3) Xorazm viloyatidan 4) Farg`ona viloyatidan 5) Surxondaryo viloyatidan 6) Samarqand shahridan

A) 1, 2, 5 B) 1, 3, 5

C) 1, 4, 5 D) 2, 4, 6

3.Quyidagi manzilgohlarni qadimiyligiga ko`ra, to`g`ri tartibda belgilang.

1) Kapova; 2) Maykop; 3) Obishir; 4) Selung`ur; 5) Teshiktosh; 6) Jarqo`ton

A) 2, 6, 3, 1, 5, 4 B) 5, 4, 3, 1, 6, 2

C) 4, 5, 1, 3, 6, 2 D) 4, 5, 1, 3, 2, 6

4.Qaysi javobda qadimgi yunon-rim tarixchilari va ular yozgan asarlarni to`g`ri moslab ko`rsating?

1) Geradot; 2) Kvint Kursiy Ruf; 3) Arrian; 4) Strabon;

a) "Makedoniyalik Aleksandr tarixi"; b)"Geografiya"; c) "Tarix"; d) "Aleksandr anabasisi";

A) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d B) 1-c, 2-b, 3-d, 4-a

C) 1-c, 2-a, 3-e, 4-b D) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b

5.Qaysi davrga kelib odamlar qarindoshlardan tarkib ixcham guruhlarga - urugʻ jamoalariga ajralib chiqishdi?

A) Eneolit davrida B) So`nggi paleolit davrida

C) Mezolit davrida D) Neolit davrida

6.Sopollitepa yodgorligi qayerda joylashgan?

A) Buxoro viloyatining Qorako`l tumanida

B) Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida

C) Samarqand viloyatining Jonboy tumanida

D) Surxondaryo viloyatining Muzrabod tumanida

7.Quyidagi tarixiy jarayonlarning qaysilari davrlarga bo`lganda ma‘lum bir davrning so`nggi bosqichida yuz bergan?

1) o`q-yoyning kashf etilish; 2) turar joylar qurilishining boshlanishi; 3) hayvonlarni qo`lga o`rgatilishining boshlanishi; 4) misdan foydalanishning boshlanishi; 5) ancha takomillashgan mehnat qurollarining vujudga kelishi; 6) xom g`ishtlardan ko`p xonali uylarning qurilishi; 7) kulolchilik va to`quvchilikning kashf etilishi.

A) 2, 3, 6 B) 4, 5 C) 1, 5, 7 D) 3, 4

8.Qanday jarayon insonning fikrlash qobiliyatini va tafakkurini asta-sekin o`zgartirib bordi?

A) Tabiat qonunlari va tabiat haqidagi tafakkurning kengayib borishi

B) Mehnat faoliyati va tevarak olam haqidagi to`plangan bilimlar

C) Mehnat qurollarining takomillashuvi va ishlab chiqaruvchi xo`jalikka o`tilishi

D) Tabiiy iqlimning o`zgarib borishi va uning insonga ta‘siri

9.Quyidagi insoniyat hayotidagi o`zgarish va ixtirolardan qaysi birlari neolit davriga oid ekanligini aniqlang.

1) chorvachilik asta-sekin dehqonchilikdan ajralib chiqa boshlashi; 2) o`troq turmush tarziga o`tilib, doimiy turar joylar qurila boshlashi; 3) O`rta Osiyo janubida sun‘iy sug`orishga asoslangan dehqonchilikning vujudga kelishi; 4) tolalar va jundan kiyim-kechak tayyorlash tarmog`i to`quvchilik hunarmandchiligi vujudga kelishi; 5) sopol idishlar hayvonlarning, qushlarning tasvirlari va o`simliklar naqshlari bilan bezatila boshlanishi; 6) metalldan dastlabki mehnat qurillari yasashga o`yilishi.

A) 2, 3, 5 B) 2, 4, 6 C) 2, 3, 4, 6 D) 1, 2, 3

10.Temirdan yasalgan ilk mehnat qurollari O‘rta Osiyodan ham topilgan boʻlib bular qaysi davrga oid?

A) Mil.avv. VII-VI asrlarga

B) Mil.avv. VIII-VII asrlarga

C) Mil.avv. X-IX asrlarga

D) Mil.avv. IX-VIII asrlarga

11.Eneolit davridan boshlab O`rta Osiyoda …….

1) sug`orma dehqonchilik vujudga keldi; 2) xom g`ishtlardan ko`p xonali uylar qurila boshladi; 3) kulolchilik charxi va g`ildirak kashf qilindi ; 4) toshga ishlov berishning ilgari tanish bo`lmagan usullari silliqlash, parmalash qollanila boshlandi; 5) kulolchilik xumdonlaridan keng foydalanila boshlandi ; 6) sopol idishlar sirti naqshlar bilan bezatiladigan bo`ldi.

A) 1, 2, 5, 6 B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 5, 6 D) 1, 2, 4, 5

12.Qaysi davrga kelib Old Osiyoda xo`jalikning yangi tarmoqlari- ibtidoiy chorvachilik vujudga keldi?

A) Eneolit davri oxirida B) Bronza davri oxirida

C) Mezolit davri oxirida D) Neolit davri oxirida

13.Ilk poleolit davrida yashagan odam tiplari to`g`ri berilgan qatorni toping.

A) avstralopitek, sinantrop, neandertal

B) zinjantrop, pitekantrop, sinantrop

C) sinantrop, neandertal, kromanyon

D) avstralopitek, zinjantrop, kromanyon

14.Eneolit davriga kelib …… rivoji kishilarning moddiy va ma‘naviy madaniyatiga katta ta‘sir ko`rsatdi.

A) metallurgiya B) ziroatchilik

C) kulolchilik D) to`quvchilik

15.Qadimgi manbalarning qaysi birida o`lkamizning tarixiy viloyatlari Baqtriya, Xorazm va So`g`diyona aholisining madaniyati to`g`risida hikoya qilinadi?

A) Behustin yozuvlarida

B) "Avesto" da

C) Strabon «Geografiya» nomli asarida

D) Gerodotning ―"Tarix" asarida

16.Insoniyat hayotida ro`y bergan o`zgarishlarni qadimiyligiga ko`ra quyidagi to`g`ri xronologik tartibda belgilang.

1) O`rta Osiyo janubida sun‘iy sug`orishga asoslangan dehqonchilikning vujudga kelishi; 2) paxsa imoratlar qurilishining vujudga kelishi; 3) O`rta Osiyo hududida birlashmalarining vujudga kelishi; ilk davlat 4) o`q- yoyning kashf etilishi; 5) chorvachilik asta-sekin dehqonchilikdan ajralib chiqa boshlashi; 6) odamlar qarindoshlardan tarkib topgan ixcham guruhlarga-urug` jamoalariga birlashishi.

A) 6, 4, 2, 1, 5, 3 B) 5, 4, 3, 1, 2, 6

C) 3, 5, 1, 2, 6, 4 D) 4, 6, 2, 1, 3, 5

17.Quyidagi qadimgi odamlar va ularning suyak qoldiqlari topib o‘rganilgan hudud bilan birga to‘g‘ri ko‘rsating.

1) avstralopitek; 2) zinjantrop; 3) pitekantrop; 4) neandertal; 5) kromanyon

a) Indoneziya; b) Germaniya; c) Fransiya; d) Janubiy Afrika; e) Sharqiy Afrika

A) 1-b; 2-e; 3-c; 4-d; 5-a B) 1-d; 2-e; 3-a; 4-b; 5-c

C) 1-e; 2-d; 3-a; 4-b; 5-c D) 1-d; 2-a; 3-e; 4-c; 5-b

18.Insoniyat tarixida patriarxat bilan………

A) ibtidoiy jamoa tuzumu ham o`z nihoyasiga yetdi.

B) eng qadimgi urug`chilik tuzumi ham nihoyasiga yetdi.

C) buyuk muzlik davri poyoniga yetdi.

D) ishlab chiqaruvchi xo`jalikka o`tish amalga oshirildi.

19.Boshqirdistondagi Kapova g`ori qanday topilmasi bilan mashxur?

A) Temirdan yasalgan zeb-ziynat buyumlari bilan

B) Qoyatosh sur‘atlari bilan

C) 8-9 yoshli ibtidoiy bola suyak qoldiqlari topilmasi bilan

D) Eng qadimiy ziroatchilik manzilgohi ekanligi bilan

20.Eng qadimgi shahar davlatlarning tashkil topishi fanda nima dеyiladi?

A) Svilizatsiya B) Urbanizatsiya

C) Uyg`onish davri D) Harbiy demokratiya davri

21.Quyidagi berilgan tarixchilarning qaysilari yunon tarixchilari hisoblanadi?

1.Geradot 2.Strabon 3.Sim Siyan 4. Kvint Kursiy Ruf 5.Arrian

A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 5 C) 2,3,5 D) 1,2,3,4,5

22.Bugungi kunda mezolit davriga oid qancha manzilgohlar ochib o`rganilgan?

A) 100 dan yaqin B) 80 ga yaqin

C) 50 dan ortiq D) 100 dan ziyod

23.Temir asrining boshlarida O`rta Osiyo aholisi nechta guruhga ajratilgan va ular qaysilar?

A) 3 ta guruh – kohinlar, jangchilar, savdogarlar;

B) 2 ta guruh – kohinlar, jangchilar,

C) 4 ta guruh – kohinlar, jangchilar, dehqonlar, hunarmandlar;

D) 4 ta guruh – kohinlar, jangchilar, savdogarlar, qullar;

24.Arxeologik qazishma ishlari natijasida qaysi yodgorlikdan mis ko`zgular topilgan?

A) Zamonbobo B) Qo`shilish

C) Jarqo`ton D) Sopollitepa

25.Dastlabki diniy e’tiqodlar qaysi davrida vujudga kelgan?

A) Mezolit davrida B) O`rta paleolit davrida

C) Ilk paleolit davrida D) So`nggi paleolit davrida

26.Qaysi davrga kelib chorvachilik asta – sekin dehqonchilikdan ajralib chiqa boshladi?

A) Neolit davrida B) bronza davrida

C) eneolit davrida D) temir davrida

27.Quyidagi tarixchilarni yashagan davri qadimiyligiga ko`ra xronologik tartibda belgilang.

1) Strabon 2) Gerodot 3) Arrian 4) Kvin Kursiy Ruf

A) 1, 2, 4, 3 B) 2, 4, 1, 3

C) 2, 1, 4, 3 D) 4, 1, 2, 3

28.Dastlabki diniy e‘tiqod bilan bog`liq bo`lgan manzilgohni aniqlang.

A) Teshiktosh B) Ko‘lbuloq

C) Zarautsoy D) Selung`ur

29.Behistun yozuvlari qayerda joylashgan?

A) Baqtriyadan So`g`diyonaga olib boruvchi yo`l yoqasida

B) Erondagi Kirmonshoh shahri yaqinida

C) Marg`iyonada

D) Van ko`llari atrofida

30.Odamlar guruhi jamoasining biror hayvon yoki o‘simlik turi bilan qarindoshlik aloqasiga ishonish fanda qanday nomlanadi?

A) fetishizm

B) magizm

C) animizmD) totemizm
Download 15,69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
matematika fakulteti
saqlash vazirligi
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
pedagogika universiteti
haqida umumiy
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
koronavirus covid
coronavirus covid
qarshi emlanganlik
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
moliya instituti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
fanlar fakulteti
fanidan mustaqil
ishlab chiqarish
Toshkent axborot