I. Bir javobi tug‘ri testlarDownload 71.43 Kb.
bet1/27
Sana10.04.2021
Hajmi71.43 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

I. Bir javobi tug‘ri testlar
1. Patofiziologiyaning masalalardan qaysi biri asosiy ?

A. kasalliklarni chaqiruvchi sabablar, rivojlanish,asoratlarini qonuniyatlarini o‘rganish*

B. kasallikning davrlarini aniqlash

V. diagnoz - tashxis qo‘yish va davolash

G. kasalliklarni oldini olish

D. etiologik omillarni xossalarini o‘rganish


2. Etiologiya kasallikning qaysi masalalarini o‘rganadi:

A. chakiruvchi sabablarini va shart-sharoitlarini organizm bilan bo‘ladigan munosabatlarini*

B. rivojlanish mexanizmlarini

V. kasallikning kechishini

G. oqibatlarini

D. alomatlari, belgilari-simptomatikasini


3. Patogenezni etiologik omilning xususiyatlari belgilaydimi yoki yo‘qmi :

A. hamma vaqt belgilaydi*

B. yo‘q

V. fakat kayta ta’sir qilganda

G. fakat etiologik omil organizmdaligida

D. vaqtincha


4. Organizmning umumiy xolatiga maxalliy patologik jarayon qanday ta’sir ko‘rsatadi :

A. kasallikning boshlanishidan to oxirigacha ta’sir qiladi*

B. ta’sir etmaydi

V. faqat boshlanishida ahamiyati bor

G. kasallikning oxirgi-so‘ngi davrida ahamiyati bor

D. bevosita ta’sir etmaydi


5 . Qanday maxalliy o‘zgarishlarga elektr toki olib keladi :

A. suyaklar sinishi, paylarning uzilishi, kuyishni chaqiradi*

B. nafasni to‘xtatadi

V. yurakni to‘xtatadi

G. ichak atoniyasini chaqiradi

D. gipertermiyaga


6 . Yurakga elektr toki ta’sir qilganda to‘xtashining sabablari nimaga bog‘liq:

A. parasimpatik nerv sistemasini qo‘zg‘alishiga*

B. simpatik nerv sistemasining (SNS) qo‘zg‘alishiga

V. parasimpatik nerv sistemasining (PSNS) tormozlanishiga

G. simpatik nerv sistemasini tormozlanishiga

D. SNS VA PSNS ning bir vaqtda qo‘zg‘alishiga


7 . Kasallikni nima bildiradi :

A. to‘qimalar, a’zo, tizim to‘zilishi va faoliyatining buzilishini hamda himoya-moslashuv reaksiyalarining rivojlanishini*

B. himoya reaksiyalarini kuchayishini

V. to‘qima, a’zo, xujayralarning shikastlanishini

G. a’zo va to‘qimalar faoliyatining buzilishini

D. a’zo va to‘qimalar to‘zilishining buzilishini


8 . Qaysi biri tipik-nusxaviy patologik jarayon:

A. turli shikastlovchilarga nisbatan organizmning ham maxalliy, ham umumiy to‘zi­lishi hamda faoliyatining doimo bir xil s­tereotip javobi*

B. shikastlanishga nisbatan organizmning umumiy javobi

V. shikastlanishga nisbatan organizmning maxalliy javobi

G. shikastlanishning himoyaviy-moslashish reaksiyalarining majmuini qo‘shilib ketishi

D. sabab-oqibatlarning bir-biriga bog‘lanishi


9 .Qaysi reaksiya patologik reaksiyaga misol:

A. leykotsitoz, leykopeniya*

B. yallig‘lanish

V. yurak poroki

G. appenditsit

D. gastrit


10. Zanjirsimon munosabatlarining

patogenezda ahamiyati qanday:

A. patologik jarayonning rivojlanish mexa­nizmlarini chuqurlashtiradi*

B. patologik xolatdan chiqishga yordam beradi

V. patogenezda bog‘lovchi bug‘in xisoblanmaydi

G. etiologik omilning tasirini yo‘qotadi

D. ahamiyati yo‘q
11 . Keltirilgan omillarning qaysi biri sabab xisoblanadi:

A. kasallikning o‘ziga xos belgilarini beruvchi omil*

B. kasallikning kechishi va oqibatiga ta’sir etuvchi omil

V. kasallikning rivojlanishiga ta’sir etuvchi omil

G. kasallikni kaytalashiga tasir qiluvchi omil

D. kasallikni ko‘payishiga ta’sir etuvchi omil.


12 . Sentrifugada aylantirilganda sichqonlarda qaysi kasallik modellashtirilgan bo‘ladi :

A. kinetoz*

B. tog kasalligi

V. kesson

G. zo‘riqish

D. balandlik


13 . Qaysi belgilar elektr tokini elektrokimyoviy ta’sirini belgilari :

A. ionlarning siljishi va kolloidlar xolatining o‘zgarishi*

B. atom va molekulalar polyarizatsiyasi bulmaydi

V. to‘qimalarning bevosita shikastlanishi

G. skelet va silliq mushaklarning qo‘zg‘alishi

D. yurak fibrillyatsiyasi


14 Kasallikning davrlari tartibini qaysi variant to‘g‘ri aks etdiradi :

A. yashirin davri,xabarlovchi davri, avj olgan davri,natija davri*

B. kasallikning avj olishi,yashirin davri,xabarlovchi (prodromal) davri,natija davri

V. inkubatsiya davri,natija davri,avj ol­gan davri,prodromal davri

G. prodromal davri, yashirin davri, natija davri,avj olgan davri

D. latent davri, avj olgan davri, natija davri, prodromal davri


15. Qaysi variant o‘tkir qon yo‘qotil­ganda sabab-natija munosabatlarining tartibini to‘g‘ri aks etdiradi:

A. SKX kamayishi, AB pasayishi, gipoksemiya, gipoksiya*

B. gipoksiya - arterial bosimning (AB. pasayishi,sirkulyatsiyadagi qon xajmini (SKX) kamayishi, gipoksemiya

V. AB pasayishi, gipoksemiya, gipoksiya, SKX kamayishi

G. SKX kamayishi, gipoksiya,

gipoksemiya, AB pasayishi

D. SKX kamayishi, gipoksemiya, AB pasayi­shi, gipoksiya
16. Qaysi metod patofiziologiyaning asosiy metodi:

A. eksperiment*

B. transilantatsiya

V. yangi dori-darmonlarni ishlab chiqish

G. davolashning yangi usullarni ishlab chiqish

D. to‘g‘ri javob yo‘q


17. Kim kasallikning kelib chiqishini psixosomatik nazariyasini muallifi:

A. Z.Freyd*

B. Qon geym

V. Virxov

G. Sele

D. Hamma javoblar to‘g‘ri


18. Sababiy omildan shart-sharoit qanday farqlanadi:

A. kasallikning rivojlanishida albatta bo‘lishi shart emas*

B. kasallikning klinik belgisiga yo‘nalish beradi

V. kasallikning rivojlanishida bo‘lishi shart

G. to‘g‘ri javob yo‘q

D. hamma javoblar to‘g‘ri


19. Quyidagilardan qaysi biri irsiy apparatni anglatadi:

A. irsiyatni ma’lumotlarini saqlash va ularni avlodga o‘tkazashni*

B. oqsillarning sintezini

V. xujayralarning mitotik bo‘linishini

G. immunitetning tuzilmalarini jadallashtirib to‘g‘ri yo‘lga tushirishni

D. fagotsitozning kuchayishini


20. Qaysinisi Gen kasalligi:

A. fenilketonuriya*

B. Klaynfelter sindromi

V. trisomiya

G. yurak poroki

D. gubka (bulut)simon buyrak


21. Shikastlanish mediatorlari:

A. gistamin, kinin *

B. lizotsim

V. properdin tizimi

G. gidrokortizon

D. amilaza


22. Qanday o‘zgarishlar erkin radikallar ta’siriga xos:

A. lipidlar peroksidlanishini kuchaytiradi *

B. sintetik jaroyonlarni kuchaytiradi

V. oksidlanish-tiklanish reaksiyalarini kuchaytiradi

G. xujayra membranalarining turg‘unligini saqlash

D. xujayra mitozini tezlatish


23.Qanday o‘zgarish xujayrada antioksidantlar kam bo‘lishiga xos:

A. erkin radikallarning shikastlovchi ta’irini kuchaylishi*

B. energiya xosil bo‘lishining ko‘payishi

V. energiya xosil bo‘lishining kamayishi

G. xayot faoliyatini to‘xtashi

D. hech qanday.


24. Eng kuchli biologik mutagenlarning variantini ko‘rsating

A. kizilcha virusi, *

B. V gepatit virusi

V. gemolitik strentokokk, stafilokokk

G.treponema (blednaya), Kox tayekchasi

D. ichak tayoqchasi, gemolitik streptokok, Bitner virusi


25. Nimalar xujayralarning nospetsifik reaksiyalariga xos:

A. yadrosi va tsitoplazmasini kolloidlarining dispersligini kamayishi *

B. tsitoplazmasining qovushqokligini kamayishi

V. tsitoplazmasining bo‘yalish qobiliyatini pasayishi

G. hamma javoblar to‘g‘ri

D. to‘g‘ri javob yo‘q


26. Sitoplazmatik membranasini ken­gayishi nimaga olib keladi:

A. hamma javoblar to‘g‘ri*

B. membrana bilan bog‘liq fermentlarning funksiyasini buzilishiga

V. xujayra fermentlarining chiqib ketishiga

G. tsitoplazmatik membrananing parchalanib ketishiga

D. to‘g‘ri javob yo‘q


27. Qaysi mexanizm xujayra membrana­sining shikastlanish mexanizmi:

A. hamma javoblar to‘g‘ri*

B. membrana hamda xujayra ichidagi fosfolipazalarning faollashishi

V. ujayraning osmotik gipergidratatsiyasi

G. lipidlar gidroperoksidlarining ta’siri

D. erkin radikallar va lipoperoksid re­aksiyalarning kuchayishi


28. Ionlar muvozanatining buzilishi bilan bog‘lik xujayra shikastlanganida ko‘rinishlar:

A. xamma javoblar to‘g‘ri*

B. xujayrada natriy ionlarini to‘planishi

V. xujayradan kaliy ionlarini chikib ke­tishi

G. xujayrada kalsiy ionlarini to‘planishi

D. xujayra gipergidratatsiyasi


29. Shikastlanishda xujayrani energiya bilan ta’minlanishining buzilishi bilan bog‘lik shikastlanishi natijasi:

A. hamma javoblar to‘g‘ri*

B. ATF resintezini pasayishi

V. adeninnukleatidtransferaza va kreatin­fosfatkinazaning blokadasi

G. ATFazalar aktivligini pasayishi

D. to‘g‘ri javob yo‘q


30. Erkin radikallardan xujayrani ximoya qiluvchi moddalar:

A. tokoferollar,peroksidazalar,vitamin A*

B. sulfataza, vitamin A, tokoferollar

V. temirning 2 valentli ionlari, supe­roksiddismutaza

G. glyukoronidaza, tokoferollar, peroksi­daza

D. glyukoza


31. Qaysilari xujayra shinastlanishi­ning mexanizmlari:

A. hamma javoblar to‘g‘ri*

B. lipidlarning erkin radikal oksidlani­shini kuchayishi

V. lizosom fermentlarni tsitoplazmaga chiqishi

G. onkogen ekspressiya

D. to‘g‘ri javob yo‘q


32. Nima xujayraga shikastlovchi ta’si­rotlarda moslashish omili bo‘lib xisoblanadi:

A. hamma javobdar to‘g‘ri*

B. moddalarning mikrosomal oksidlanashini faollashishi

V. lizosomal fermentlarning chekli faollashishi

G. bufer sistemalarning faollashishi

D. anaerob glikoizning faollashishi


33. Qaysi omil arterial giperemiyani chaqiradi :

A. maxalliy modda almashinuvining maxsu­lotlari-metabolitlarning: sut kislota­sini, karbonat angidridni va x.k. ta’­siri*

B. og‘rik

V. adrenalin, vazopressin

G. gipotenziya

D. xaroratning pasayishi


34. Giperemiyaning venoz turida boshida mikrosirkulyatsiyaning o‘zgarishlari uchun xarakterli:

A. qon oqimining sekinlashishi*

B. qon ni mayatniksimon xarakat qilishi

V. qon oqimining tezlashishi

G. oqib o‘tayetgan qonning chizmali bir yo‘lidagi tezligini oshishi

D. vena tomirlarining torayishi


35. Nimalar venoz giperemiyaning bo‘lishi mumkin oqibatlari:

A. biriktiruvchi to‘qimani o‘sib ketishi*

B. xujayra membranalari o‘tkazuvchanligi­ning pasayishi

V. to‘qima xujayralarida modda almashuni­vining kuchayishi

G. xaroratning oshishi

D. ATFning to‘planishi


36 .Maxalliy xaroratni arterial gipe­remiyada ko‘tarilish sabablari:

A. modda almashunivining kuchayishi*

B. qon oqishining sekinlashishi

V. organ xajmining kattalashishi

G. qon oqib kelishining o‘zgarmasligi

D. qon oqib ketishining kuchayishi


37. Nima trombozning nisbatin asorat­siz tugashiga ko‘maklashadi:

A. kollateral qon aylanishining kuchayishi*

B. trombni parchalanib ketishi

V. trombni infeksiyalanishi

G.organni atrofiyasi

D.tromboflebit


38. Xavo emboliyasi qaysi qon tomirlar shikastlanganda kuzatiladi :

A. bo‘yinturug‘ vena*

B. uyku arteriyasi

V. son venasi

G. aorta

D. son arteriyasi


39. Qaysilari emboliyaning oqibatlari:

A. ishemiya*

B. arterial giperemiya*

V. metabolizmni aktivlashishi

G. regeneratsiya kuchayishi

D. maxalliy temperaturani oshishi


40. Qaysi organ yeg‘ emboliyasida ko‘pincha jaroxatlanadi :

A. o‘pka*

B. jigar

V. taloq


G. bosh miya

D. yurak
41. Qanday metobolik o‘zgarishlar venoz giperemiyada ro‘y beradi:

A. oksidlanish buzilib ko‘p miqdorda modda almashinuvining oraliq maxsulotlari xo­sil bo‘lib atsidoz ruy beradi*

B. modda almashinuvi faollashib,Krebs siklida oksidlanish kuchayadi

V. pasterning teskari effekti ro‘y bera­di

G. SO2 xosil bo‘lishi ko‘payib,modda alma­shinuvi pasayadi

D. glikoliz va Glyukoneagenez kuchayadi
42. Nima tromb xosil bo‘lishini rag‘­batlantiradi:

A. hamma javoblar to‘g‘ri*

B. qon ivishi va ivishiga qarshi tizimlar faolligi buzilsa

V. qon oqishi sekinlashishi qon to­mir anevrizmasida,qon aylanib qolsa

G. qon tomir devorida fibrinolitik faol­lik pasayib, elektron potensial o‘zgarsa

D. qon -tomir devori shikastlansa

43. Qorin bo‘shligidan suyuqlik chiqarib yuborilganda, bemor qisqa vaqt xushini yo‘qotdi,

bu qon aylanishini maxalliy buzilishlarining qaysi bir turidan dalolat beradi:

A. qayta taqsimlanish ishemiyasidan*

B. kompression ishemiyadan

V. obturatsion ishemiyadan

G. neyrogen ishemiya

D. hammasi to‘g‘ri
44. Agar pastki kovak venada tromboz bo‘lsa qayerda retrograd emboliya bo‘lishi mumkin:

A. buyrak venalarida*

B. o‘pka venalarida

V. yurak toj tomirlarida

G. taloq venalarida

D. miya tomirlarida


45. Qon oqimining sekinlashuvi nima uchun trombning xosil bo‘lishiga olib keladi:

A. qon plastinkalari cho‘kishiga va qon ivishining kuchayishiga sharoit yaratiladi*

B. modda almashinuvi bo‘ziladi

V. karbon kislota miqdori ortadi

G. qon rNning ishkoriy tarafga siljishi

D. hamma javoblar to‘g‘ri


46. Qaysi bir ko‘rsatkich tromboz rivojlanishida yetakchi xisoblanadi :

A. tomir devorining shikastlanishi*

B. qon okimining sekinlashishi

V. qon ivituvchi sistemaning o‘zgarishi

G.ivituvchi sistema omillarining aktiv­lashishi

D. qon oqishini tezlashishi


47. Arteriyalar spazmida ishemiyaga sabab:

A. adrenalinning ko‘p ajralishi*

B. qonda atsetilxolinning kamayishi

V. qoida oksigemoglobinning ko‘payishi

G. qonda vazaktiv polipeptidlarning ko‘pa­yishi

D. to‘g‘ri javob yo‘q


48. Nima arterial giperemiyaga xos emas:

A. venalar va limfa tomirlari orqali qon oqimini kamayishi*

B. a’zo, to‘qima hajmini kattalashishi

V. arteriyalarni kengayishi

G. limfa xosil bo‘lishishi kuchayishi

D. tukima tarangligini ortishi


49.Qanday xususiyat reaktivlik deb ataladi:

A. bu organizmni tashki muxitni xar xil

ta’sirlariga xayet faoliyatini uzgarti­rib javob berishidir*

B. bu organizmni kasal chaqiruvchi omil­larga nisbatan chidamliligi

V. bu fakat kasal chakqruvchi omillar ta’­siriga javob berishdir

G. bu organizmning tashqi muxit ta’sirla­riga qarshilik ko‘rsatishi

D. infeksion omillarga javobi
50. Qanday tushuncha rezistentlik :

A. bu organizmni patogen omillar ta’si­riga chidamliligini ko‘rinishi*

B. bu organizmni kasal chakiruvchi omillar ta’siriga javob bermasligidir

V. bu organizmni reaktivligi xolati

G. bu organizmning xar xil omillar ta’­siriga nisbatan kuchli reaktivligidir

D. bu organizmning omillarga reaksiyasini pasayishi


51. Qaysilari gumoral reaktivlikni faktorlari:

A. lizotsim, interferon*

B. serotonin

V. neytrofillar

G. mononuklear fagotsitlar sistemasining xujayralar

D. prokonvertin


52.Imunologik reaktivlik organizmni qanday omillar ta’siriga javobi :

A. genetik jixatdan byog‘ona belgilarni tutuvchilarga*

B. xar qanday

V. fizik faktorlarga

G. noorganik kimeviy moddalarga

D. genetik tomondan o‘xshash moddalarga


53. (Ayrisimon bez) timus qanday rol o‘ynaydi :

A. unda T-limfotsitlar differensiyalanadi*

B. V-limfotsitlarni differensiatsiyalanishi ta’minlanadi

V. V-limfotsitlarni xosil bo‘lishi kuchayadi

G. immunoglobo‘linlar xosil bo‘lishini na­zorat qiladi

D. "0" limfotsitlarning xosil bo‘lishini qontrol qiladi


54. Organizmda timozin va timopoetinlarning tutgan o‘rni :

A. T-limfotsitlarni proliferatsiya va dif­ferensiatsiyalanishiga yordam beradi*

B. V-limfotsitlarni proliferatsiyasini to‘xtatadi

V. fagotsitlar aktivligini pasaytiradi

G. O-limfotsitlarni aktivlaydi

D. immun javobni pasaytiradi


55. Organizmga antigen tushguncha bo‘ladigan T-limfotsitlarni subpopulyatsiya­lari (kichik turlari) ga qaysi xujayra lar kiradi :

A. antigenni tanuvchi T-limfotsitlar va T-effektor xujayralarini o‘tmishdoshlari*

B. limfokin ishlab-chiqaruvchi limfotsitlar

V. antigen bog‘lovchi T-limfotsitlar

G. t-qillerlar

D. t- "xotira" xujayralar


56. Limfotsitlarni qaysi turiga plaz­matik xujayralar kiradi :

A. v-limfotsitlar*

B. t-limfotsitlar

V. o-limfotsitlar

G. hech qaysi turiga

D. a-gruppa xujayralariga


57. Qaysi xujayralar birlashmasi (kooperatsiyasi) immun javobni ta’minlaydi:

A. T-,V-,limfotsitlar va A-gruppa xujay­ralar(makrofaglar) *

B. fakat T-va V-limfotsitlar

V. T-,V-va O-limfotsitlar

G. T-,V- limfotsitlar va eozinofillar

D. mikrofagal xujayralar va T-limfotsit­lar


58. Quyidagi qaysi tushuncha immuni­tetni tula va to‘g‘ri ifodalaydi :

A. bu organizmni tarkibida genetik ji­xatdan yot belgini tutuvchi moddalarga chidamliligi*

B. bu infeksion kasalliklarga organizmni chalinmasligi

V. bu antigen ta’sirlarga organizmni to­lerantligidir

G. bu organizm rezistentligini xossasi­dir

D. bu immunologik "xotirani" yo‘qligidir


59. Quyidagilarni qaysi biri immunologik tolerantlikga xos:

A. immun reaksiyalarga qarshi turmagan xo­lat*

B. xar xil ta’sirotlarga organizm tomo­nidan javob reaksiyasini bo‘lmasligi

V. infeksion kasalliklarga chalinmaslik

G. organizmni sezgirligini ortishi

D. organizmni nespetsifik omillar ta’si­riga berilmasligi


60. Qanday maxalliy o‘zgarishlar allergiyaning tezkor turiga xos:

A. terini bo‘rtishi, giperemiya hamda neyt­rofil va eozinofillar bilan infiltra­tsiyasi*

B. mayda toshmalar, eritema va limfotsit­larga boy zich infiltrat

V. limfotsitlar vositasi bilan kuchirib o‘tkazash

G. immunoglobulinlarni kamayishi

D. to‘qima nekrozi


61. Qanday kasallik va patologik jarayonlar allergiyaning tezkor turiga kiradi :

A. anafilaksiya, pollinozlar*

B. bronxoektaziya

V. qon takt dermatit

G. transplantatni kuchishi

D. tuberkulin sinovii


62. Anafilaksiya nima :

A. organizmni byog‘ona oqsilni kayta pa­renteral tushishiga kuchaygan va sifat jixatdan o‘zgargan sezuvchanligi*

B. organizmni byog‘ona oqsilga kuchaygan sezuvchanligi

V. organizmni byog‘ona oqsilga sifat ji­xatdan o‘zgargan sezuvchanligi

G. byog‘ona oqsilni birlamchi tushishiga ku­chaygan sezuvchanlik

D. bu to‘qimalar ko‘chirib o‘tkazilgandan keyin yuzaga keladigan reaksiyadir


63. Qaysi immunoglobulinlar allergik reaksiyalarga javobgar :

A. Jg E*


B. Jg A

V. Jg J


G. Jg M

D. Jg D
64. Qanday ko‘rinishlar allergiyani tezkor turini patofiziologik bosqichida kuzatiladi :

A. umumiy qon aylanishi va uni ivishini buzilishi*

B. yallig‘lanish rivojlanishi

V. transplantantni kuchib ketishi

G. desensibilizatsiya bo‘lishi

D. hamma javoblar to‘g‘ri
65. Autoallergiyani qaysi sabab cha­qirishi mumkin :

A. o‘zining shikastlangan to‘qimasi*

B. xayvon maxsulotlaridan tayerlangan antigen

V. gistamin

G. tromboksan

D. prokonvertin


66. Organizmda T-supressorlarning yetishmovchiligi nimaga olib kelishi mumkin :

A. autoallergiyaga*

B. anafilaksiyaga

V. zardob kasalligiga

G. tolerantlikka

D. SPID - ga


67. Bruton kasalligi bilan ogrigan bolalarda asosan qaysi xujayralar uchramaydi:

A. v-limfotsitlar*

B. t-limfotsitlar

V. o-limfotsitlar

G. t va v- limfotsitlar birgalikda

D. makrofaglar


68. Qaysi xujayralar yetishmovchiligi Di-djorji sinromi bilan bog‘liq:

A. t-limfotsitlar*

B. v-limfotsitlar

V. makrofaglar

G. t- va V- limfotsitlar birgalikda

D. mikrofaglar


69. Fagotsitlarni ob’ektga yaqinlashi­shiga qaysi biri yordam beradi :

A. immunologik reaksiya maxsulotlari komplementni subkomponenti,limfokin­lar*

B. prostaglandinlar,

V. adrenalin,

G . atsetilxolin,

D. lizotsim.


70. Qanday rolni opsoninlar baja­radi:

A. mikrob bilan fagotsit uzaro ta’sirla­nishida vositachilik rolini uynaydi*

B.mikrobni fagotsit bilan o‘zaro ta’siri­ga to‘sqinlik qiladi

V. antigenlar ishlab chiqarilishiga yordam beruvchi omil

G .IgE ni antogonisti

D. parasimpatik nerv faoliyatini tormoz­laydi

71. Im­munlangan organizda opsonofagotsitar reaksiya:

A. kuchayadi*

B. sekinlashadi

V. o‘zgarmaydi

G . kuchsizlanadi

D. to‘xtaydi


72. Qachon fagotsitoz faoliyatining pasayishi kuzatiladi:

A. leykozda*

B. komplement sistemasi aktivlanganda

V. o‘tkir yallig‘lanishda

G . antitelalar xosil qili­nishi rag‘batlanganda

D. keltirilganlarning hammasida


73. Qaysi variantda allergiya reaksiyalari patogenezi davrlari mantiqiy tartibda keltirilgan :

A. immunologik,patoximik,patofiziologik *

B. immunologik,patofiziologik,patoximik

V. patoximik,patofiziologik,immunologik

G . patofiziologik,patoximik,immunologik

D. patoximik,immunologik,patofiziologik


74. Qaysi mediatorlar sekin rivojla­nuvchi allergiyada ahamiyatga ega:

A. keltirilgan mediatorlarning hammasi *

B. limfokinlar

V. gistamin

G .serotonin

D. MRS-A (sekin reaksiya kiruvchi substansiya – A).


75. Birinchi bosqich tezkor allergik reaksiyasida qanday nomlanadi :

A. immunologik bosqich *

B. patofiziologik buzilishlar bosqichi

V. patokimyoviy o‘zgarishlar bosqichi

G .kompensator bosqich

D. tolerantlik


76. Desensibilizatsiyaning spetsifik turi qanday amalga oshiriladi :

A. allergenni kam-kam miqdorda yuborish yo‘li bilan*

B. gamma-globulin yuborish bilan

V. allergen yuborish bilan

G. kalsiy xlorid yuborish orqali

D. antigistamin preparatlarini yuborish


77. Qaysi biri sekin rivojlanadigan allergik reaksiyaga misol bo‘la oladi:

A. mantu sinovi*

B. zardob kasalligi

V. Kvinke shishi

G. anafilaktik shok

D. krapivnitsa (toshma).


78. Qachon tabiiy aktiv orttirilgan immunitet shakllanadi :

A. infeksion kasallikdan keyin *

B. platsenta orkali antitelalarning xomi­laga o‘tishi natijasida

V. tirik qizamiq vaksinasini yuborganda

G . ko‘kyo‘talga qarshi immun zardobini yuborgandan so‘ng

D. quturushga qarshi immunoglobulinni yuborgandan keyin

79. AG yuborilgandan so‘ng aktiv sensi­bilizatsiya xosil bo‘lishi uchun qancha vaqt o‘tishi- kerak:

A. 2-3 xaftadan keyin*

B. 48-72 soatdan keyin

V. 5 kundan keyin

G . 24-48 soatdan keyin

D. 2-3 minutdan keyin


80. Qayerda reaginlar ko‘prok sintezla­nadi:

A. xazm trakti va nafas yo‘llari shilliq osti qavatining limfa tugunlarida*

B. jigarda

V. yurak


G . buyraklar

D. teri
81. Organizmda qaysi immunoglobulinlar eng yuqori solishtirma og‘irlikka ega :

A. IgJ

B. IgA


V. IgM*

G . IgE


D. IgD

82. Fagolizosoma fagotsitozning qaysi bosqichida xosil bo‘ladi :

A. xazm qilish*

B. kamrab olish

V. yakinlashish

G . yepishish

D. to‘g‘ri javob yo‘q

83. Allergiyaning ko‘shimcha diagnoz­ni sifatida leykotsitar formulaning qaysi o‘zgarishi bo‘lishi mumkin:

A. eozinofiliya *

B. leykotsitoz

V. leykopeniya,anemiya

G . limfopeniya

D. neytrofiliya

84. Qaysisi allergik reaksiyalarda mediatorlar xosil bo‘luvchi davr:

A. patobioximik*

B. patofiziologik

V. immunologik

G .hamma javob to‘g‘ri

D.to‘g‘ri javob yo‘q

85. Kancha vaqtdan keyin zardob kasalligining ko‘rinish alomatlari boshlanadi:

A. 7-12 kundan so‘ng*

B. 1-2 soatdan so‘ng

V. 2-3 kundan so‘ng

G .50-60 kundan so‘ng

D. hamma javoblar to‘g‘ri.
86. Organizmda allergenga nisbatan sensibilizatsiya allergiyaning qaysi dav­rida xosil bo‘ladi:

A. immunologik*

B. patofiziologik

V. patoximik

G .hamma javoblar to‘g‘ri

D. to‘g‘ri javob yo‘q


87. Mediatorlar allergiyaning qaysi davrida xosil bo‘ladi:

A. patoximik davrida*

B. immunologik

V. patofiziologik

G .hamma javoblar to‘g‘ri

D. to‘g‘ri javob yo‘q


88. Qaysi biri yallig‘lanishni ko‘prok ifodasi :

A. shikastlanish bilan adaptatsiya - kompen­sator reaksiyalarni rivojlanishi*

B. himoya - moslanish reaksiyasi

V. tipik patologik jarayon

G . xujayrani transformatsiyasi (o‘zgarishi)

D. organizmni shikastlovchi omillar ta’si­riga berilgan javob reaksiyasi


89. Qaysilari yallig‘lanishni endogen sabab omillari:

A. modda almashinuvi buzilishining maxsulot­lari*

B. zamburuglar, gijjalar

V. mexanik faktor

G . ionlovchi nurlanish

D. kimiyeviy moddalar


90. Qaysi biri yallig‘lanishni patoge­netik asosi:

A. ekssudatsiya*

B. gipertrofiya

V. transsudatsiya

G . qizarish va xaroratni ko‘tarilishi

D. og‘rik, qizarish, bo‘rtish (shish)


91. Alteratsiya (ifodasi) nimani bildiradi:

A. xujayraning va to‘qimalarni shikastla­nishi*

B. xujayraning gipertrofiyasi

V. xujayraning gipotrofiyasi

G .xujayraning ryog‘eneratsiyasi

D. proliferatsiya


92. Xujayradan " kelib chiquvchi yallig‘lanish mediatori":

A. gistamin*

B. xageman faktori (omili)

V. kallidin

G. bradikinin

D. komplement sistemasi


93. Qaysi o‘zgarishlar yallig‘lanishda mikrosirkulyatsiya buzilishining bosh­lanish davriga xos:

A. tomirlarni reflektor spazmi *

B. aktiv arterial giperemiya

V. venoz giperemiya

G. qon -tomir devorining o‘tkazuvchanligini ortishi

D. staz
94. Nima ekssudat deb ataladi :

A. tomirdan atrofga o‘z tarkibidagi ele­mentlari bilan chikkan qon ni suyuk kismi*

B. xujayralar oro bo‘shliqda suyukliqni to‘planishi

V. shish suyuqligi

G. xujayraning gipergidratatsiyasi

D.qon tomirdan tashqarida sodir bo‘lgan gemolizdan xosil bo‘lgan suyuqlangan maxsulotlar
95. Qaysilari ekssudatsiyaning birlamchi va yetakchi faktori:

A. qon tomir devorining o‘tkazuvchanligi ortishi*

B. qon ni gidrostatik bosimini pasayishi

V. plazmada giperonkiya

G. plazmada giperosmiya

D. gipoproteinemiya (gipolabuminemiya bi­lan)


96. Nimalar gemorragik ekssudatning asosiy tarkibiy kismi:

A. eritrotsitlar hamda parchalangan trom­botsitlarni maxsulotlari *

B. yiring

V. leykotsitlarning to‘planishi

G. xujayra parchalanishining maxsulotlari

D. seroz suyuqliq


97. Kininlarni yallig‘lanish uchog‘ida ta’siri:

A. ogriq va teri kichishini chaqirish*

B. qon tomir devorini o‘tkazuvchanligini kamaytirish

V. tomirlarda spazm chaqirish

G. ogriqni kamaytirish

D. xageman faktorini aktivlash


98. Yallig‘lanish jarayoni ga glyukokortkoidlarning karshi ta’sirini mexanizmi:

A. membranalar stabilligini oshirishi,(turgunligi) *

B. gistamin xosil bo‘lishini ko‘paytirishi

V. serotin xosil bo‘lishini kuchaytirishi

G. prostaglandinlarni xosil bo‘lishini ka­maytirishi

D. qonning oqish tezligini kuchaytirish


99. Kayerda og‘iz bo‘shlig‘iga migratsiya qilgan leykotsitlar asosan joylashishadi:

A. tish bilan milk orasida (chuntakchasida. *

B. shilliq pardada

V. tish kavaklarida

G. shilliq parda ostida

D. til ostida


100. Og‘iz bo‘shlig‘iga asosan qaysi ley­kotsitlar emigratsiya qiladi :

A. segmentyadroli neytrofillar *

B. monotsitlar

V. yesh neytrofillar

G. limfotsitlar

D. bazofillar.


101. Qachon gipersalivatsiya kuza­tilmaydi:

A. isitmada. *

B. stomatitda

V. tishni preparovka qilganda (tish charx­langanda).

G. gingivitda

D. kariyesda


102. Qaysi shaklli elementlarni qon tomiridan chiqishi o‘tkir yallig‘lanishga xarakterlidir :

A. neytrofillar*

B. bazofillar

V. ozinofillar

G. monotsitlar

D. limfotsitlar


103. Keltirilgan moddalardan qaysi biri kapillyar qon tomirlar o‘tkazuvchanligini orttiradi :

A. gistamin*

B. kalsiy tuzlari

V. gialuron kislotasi

G. noradrenalin

D. askorbin kislotasi


104. Yallig‘lanishda leykotsitlarning emigratsiyasi qaysi tartibda ketadi:

A. neytrofil granulotsitlar, keyin monotsitlar va nixoyat limfotsitlar*

B. limfotsitlar, keyin neytrofil granulo­tsitlar va nixoyat monotsitlar

V. monotsitlar, keyin limfotsitlar va ni­xoyat neytrofillar

G. a va b javoblar to‘g‘ri

D. v va g javoblar to‘g‘ri


105. Keltirilgan maxalliy fizik va kimyoviy o‘zgarishlarning qaysi biri yallig‘lanishning o‘tkir davriga xos:

A. atsidoz*

B.xaroratning pasayishishi

V. alkaloz

G. gipogidrotatsiya

D. gipoioniya


106. Eksprimentda Qongeym tajribasini mazmuni nimada:

A. yallig‘lanish uchog‘ida qon tomirlar reaksiyasini kuzatish*

B. yallig‘lanish uchog‘ida fagotsitozni kuzatish

V. alteratsiya va proliferatsiya jarayonla­rini kuzatish

G. qon tomirlari orqali leykotsitlar em­migratsiyasini kuzatish

D. yallig‘lanish uchog‘ida "sladj" rivojlani­shini kuzatish


107. Qaysilari yallig‘lanish o‘chog‘idagi fizik-kimeviy o‘zgarishlar:

A. giperioniya, giperosmiya, giperonkiya*

B. gipoioniya, gipoosmiya, giperonkiya

V. giperonkiya, giperosmiya, gipoioniya

G. gipoosmiya, giperonkiya, giperioniya

D. to‘g‘ri javob yo‘q


108. Nimalar yallig‘lanish o‘chog‘ida lizo­somol fermentlar manbai:

A. mikro-, makrofaglar *

B. limfotsitlar

V. komplement sistemasi

G. bradikinin

D. hamma javoblar to‘g‘ri


109. Qachon seroz zardobli ekssudat xosil bo‘ladi:

A. kuyishda*

B. difteriyada

V. dizenteriyada

G. sil kasalligida

D. sepsisda


110. Yallig‘lanishdagi leykotsit­lar emigratsiyasini tajribada kim modellashtirgan:

A. Danilevskiy*

B. Qon geym

V. Rivalt

G. Mak-Klyur-Oldrich

D. Galli-Maynini


111. Surunkali yallig‘lashdagi ekssudat tarkibida xujayralarning ko‘pchiligini qaysilari tashqil qiladi:

A. monotsitlar, limfotsitlar *

B. neytpofillar

V. eozinofillar

G. bazofillar

D. hamma javoblar to‘g‘ri


112. Ekssudat tarkibada qaysi hujayralarning ko‘p bo‘lishi allergik yallig‘lanishga xos:

A. eozinofillarning *

B. neytrofillarning

V. limfotsitlarning

G. monotsitlarning

D. bazofillarning


113. Qaysinisi yallig‘lanishdagi prolife­ratsiyada fibroblastlarni o‘stiruvchi omil­ning asosiy manbaidir:

A. makrofaglar*

B. mikrofaglar

V. neytrofillar

G. T-limfotsitlar

D. V-limfotsitlar


114. Isitmaning gipertermiyadan farqi:

A. tashki muhit xaroratiga aloqasi yo‘qli­gidan*.

B. stress vaqtida rivojlanadi

V. tipik patologik protsessligi bilan

G. gipertireozda paydo bo‘ladi

D. to‘g‘ri javob yo‘q


115. Qaysilari issiqlik xosil qilish­ning sabablari

A. lipopolisaxaridlarning xosil bo‘lishi*

B. limfotsitlarning ko‘payishi

V. fosfolipidlarning ko‘plab xosil bo‘lishi

G.piruvat

D. nuklein kislotalar


116. Endogen (ikqilamchi) pirogen moddalarni qaysi xujayralar ishlab chiqaradi :

A. neytrofillar*

B. retikulotsitlar

V. labrotsitlar

G. limfotsitlar

D. plazmatik xujayralar.


117. Qaysilari isitmaning uchinchi davri uchun xarakterli:

A. leykotsitar pirogenlarni kamayishi*

B. issiqlikning ajratishning pasayishi

V. periferik tomirlarni torayishi

G. bradikardiya,

D. gipertenziya


118. Xolatlarning qaysi biri gipo­termiyaga olib keladi:

A. issiqlik chiqarilishining kuchayishi va xosil bo‘lishining kamayishi*

B. issiqlik chiqarilishining kamayib keti­shi

V. issiqlik chiqarilishining qiyinlashuvi

G. issiqlik xosil bo‘lishining uzgarmasligi

D. issiqlik xosil bo‘lishining ko‘payishi


119. Moddalardan qaysi biri kuchli pirogen:

A. lipopolisaxaridlar *

B. fosfolipidlar

V. pirouzum kislotasi

G. mukopolisaxaridlar

D. kuklein kislotalar


120. Pirogenlar qaysi xujayrolarda ishlanmaydi

A. limfotsitlarda*

B. neytrofillarda

V. monotsitlarda

G. bazofillarda

D. hamma javoblar to‘g‘riDownload 71.43 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим