Hisob va audit fakulteti “buxgalteriya hisobi ” kafedrasi


-jadval  Sof foydaga ta’sir etuvchi omillar ta’sirini umumlashtirishDownload 0.81 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/5
Sana21.09.2019
Hajmi0.81 Mb.
1   2   3   4   5

4-jadval 

Sof foydaga ta’sir etuvchi omillar ta’sirini umumlashtirish

8

 

K              

Mutloq 


farq, mln. 

    


 

Foizlarda 

S f f                     f  q 

 

+80,5 


100,0 

Shu jumladan:

 

yalpi foyda ortishi 

+417,6 


+518,2 

davr xarajatlari va asosiy faoliyatning boshqa jarayonlarini 

saldosi

 

-100,4 -124,6 

moliyaviyfaoliyatbo yichaharajatlarnidaromaddanyuqoriligi

 

-114,7 


-142,2 

foydadan soliq va boshqa ajratmalarni ortishi

 

-120,4 


-149,4 

f  q       f       z       

 

-1,6 


-2,0 

 

Demak,  sof  foyda  asosan  mahsulot  (tovar,  ish  va  xizmat)  larni  sotishdan               p   f                    z               .  F                                 

elementlarini ortishi esa sof foyda miqdorini kamayishiga olib kelgan. Uchinchi bobni yoritishda quyidagi xulosaga keldik: 

Bitiruv malakaviy ishda korxonalarda asosiy faoliyat foydasining moliyaviy 

                           q                                                        

f         f                       z                                                 

          .        z  ,                                  f                   ,           z 

                                                           

8

  O     J                               asosida muallif ishlanmasi 59 

 

              q          f                               f               .  A                   q                              f        f                                      

va tegishlicha xulosa va tavsiyalar berildi. 

Y q                           ff                q   f                  

                                                             ,                        

          ff                                       ,                                    

sab                                       .U                                         

tahlil usuli orqali amalga oshiriladi. Omilli tahlil bu firma va kompaniyalarning sof 

  z               z                                 .  Z   ,              q  

foydalanuvchilar uchun aniq                              p                        

muhim  hisoblansa,  firma  va  kompaniyalar  uchun  bu  darajaga  qanday  erishish 

mumkinligi muhim hisoblanadi va bu omilli tahlil asosida amalga oshiriladi. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

60 

 

 XULOSA VA TAKLIFLAR 

Iqtisodiyotni  modernizatsiyalash  sharoitida  mulkchilikning  xilma-xil 

                                                                z                       

               ,            ,                                                           

moliyaviy-iqtisodiy  inqiroz  barcha  korxonalarda  buxgalteriya  hisobi  borasida 

talaygina muammolarni vujudga keltirdi. Bugungi kunning talabi nuqtai nazaridan 

      q                  ,                                                       

buxgalteriya  hisobi  borasidagi  muammolarni  bartaraf  etish  hamda  bu  boradagi 

ishlarni  takomillashtirishga  qaratilmoqda.  Ayniqsa,  moliyaviy  natijalarni 

                                          q                                   .         

    q   ,                                                                             

shakllanishi  va  taqsimlanishi  hisobi  borasida  ham  hisob  ishlarini  zamonaviy 

                   q                              ,      -shubhasiz,  bu  boradagi 

muammolarni barataraf etishga xizmat qiladi. 

Iqtisodiyotni  modernizatsiyalash  sharoitida  korxonalarning  moliyaviy 

nati                                                        f                                

                                                  z                        z     

hisoblanadi  va  bitiruv  malakaviy  ish  mavzusi  ham  mana  shu  dolzarblilik  asosida 

      f        ,  bitiruv  malakaviy  ishni  yoritish  asnosida  quyidagi  asosiy  xulosa  va 

takliflar berildi:  

1.  M       ,             z                               AVEKO  -         

                 q           .    z      f      z   ,      q                            

imtiyozlar  bergan                  q                    q                           , 

                       z       f           p                                            

edi. 


61 

 

2.  Moliyaviy  hisobotni  tuzishda  moliyaviy  natijalarning  yuzaga  chiqishi  va                                q                   -                             

            z  . M                                                                 

f q                                           z  . U          z       q          

                                                       y  hisobotga  tushuntirishlarda 

berilishi lozim. 

3.  Moliyaviy  natijalarni  shakllantirish  va  sof  foydani  oshirishda  iqtisodiy 

tahlilning  ahamiyati,  bugungi  kundagi  naqadar  zarurligi  yoritib  berildi.  Tahlil 

                                 z               z f           q                  z   

             f           . S                z f                  f               z    

ketma-ketlikda  amalga  oshirish  tahlil  ishlarini  soddalashtirishda  va  ishonchli 

natijalarga erishishda xizmat qiladi. 

4.  Bitiruv  malakaviy  ishda  korxonalarda  asosiy  faoliyat  foydasining 

                                          q                                               

               f         f                       z                                        

                  .       z  ,                        rishi foydani kamaytiradi, lekin 

  z                q          f                               f               .  A          

         q                              f        f                                      

va tegishlicha xulosa va tavsiyalar berildi. 

O       zki,  yuqoridagi  taklif  va  tavsiyalar,  korxonalar  amaliyotida 

moliyaviy natijalarni hisoblash va ularni tahlil qilishda inobatga olinsa, bu boradagi 

                        z      . 

 

  

 

 62 

 

  

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI 

Me’yoriy-huquqiy xujatlar. 

1. O zbekiston  Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: O zbekiston, 2013. 

2. O zbekiston  Respublikasi  Buxgalteriya hisobi to g risida gi qonuni 2016 

yil 13 aprel. 

3. O zbekiston  Respublikasining   Auditorlik  faoliyati  to g risida gi  Qonuni 

(yangi tahriri) 2013 y.   

4. O zbekiston  Respublikasining  Soliq  kodeksi.  Yangi  taxriri.  2013  yil 

tasdiqlangan.  

5. O zbekiston  Respublikasi  Mehnat  Kodeksi.  21.12.1995  yil  tasdiqlangan, 

01.04.1996 yildan kuchga kirgan. 

6. O z          R  p          V z       M               M         (        

xizmat)larni  ishlab  chiqarish  va  sotish  xarajatlarini  shakllantirish  tarkibi 

to g           N z   . 1          f            -sonli qarori.  

7. O zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2000  yil  22 

             

 A          

f           

                  

 a 

auditorlik tekshirishlarning ahamiyatini oshirish to g            6 -sonli qarori. 

8. O z          R  p          V z       M               I      q     z  vaqtida 

to lanishiga  doir  qo shimcha  chora-tadbirlar  to g            .2002  yil  19  martdagi 

88-sonli qarori. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov asarlari. 

9. Karimov  I.A.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O zbekiston  sharoitida 

uni bartaraf etishning yo llari va choralari. T.: O zbekiston, 2009 yil.  

10. Karimov  I.A.  Bosh  maqsadimiz  –  keng  ko lamli  islohotlar  va 

modernizatsiya yo lini qat iyat bilan davom ettirish. T.: O zbekiston. 2013 yil. 


63 

 

11. Karimov  I.A.  2014  yil  yuqori  o sish  sur atlari  bilan  rivojlanish,  barcha mavjud imkoniyatlarni safarbar etish, o zini oqlagan islohotlar strategiyasini izchil 

davom ettirish yili bo ladi.  T.: O zbekiston.  2014 yil. 

12. Karimov  I.A.  2015-        q            z                    ‘z            

amalga  oshirish,  modernizatsiya  va  diversifikatsiya  jarayonlarini  izchil  davom 

ettirish hisobidan xususiy mulk va xususiy tadbirko              ‘               – 

ustuvor vazifamizdir. T.: O zbekiston.  2015 yil 

13. Karimov  I.A.   Bosh  maqsadimiz  –  iqtisodiyotimizda  olib  borayotgan 

islohotlarni  va  tarkibiy    z             keskin  chuqurlashtirish,  xususiy  mulkchilik, 

kichik biznes va tadbirkorlikka keng      ochib berishdir   T.:  O z          2 16 

y. 88 bet. Darslik va o’quv adabiyotlar. 

14. Bobojonov O. Moliyaviy hisob. Darslik. Buxgalteriya hisobining xalqaro 

(IAS),  Amerika  (GAAP)  va  milliy  (BXMS)  standartlariga  asosan      o zgartirishlar   

va  qo shimchalar  kiritilgan.  – T.: Moliya, 2002.-456 b. 

15. V        A.V.,  I          A.T.,  I    q      N.F.   M             

    q              . D      . T.;  S   q , 2 13 y.-474 b. 

16. Voytolovskiy  N.V.  Ekonomicheskiy  analiz:  Osnovi  teorii.  Kompleksniy 

analiz 


xozyaystvennoy 

deyatelnosti 

organizatsii. 

Uchebnik.-M.: 

Visshee 

obrazovanie, 2006. 452 st. 

17. Gadoev  E.  va  boshq.  Yillik  hisobot-2008.  Toshkent:  NORMA,  2009.- 

597b. 


18. Gadaev E. i drugie. Godovoy otchet-2009. NORMA, 2010.- 368 b. 

19. Gadoev E. va boshqalar. Buxgalter uchun amaliy qo llanma: ikki jildlik. 

Toshkent NORMA. 2010. 

20. Djambakieva  G.  Finansoviy  uchet.  Uchebnoe  posobie.  T.:  «IQTISOD-

MOLIYA», 2 12 g. – 348 st.  


64 

 

21. Dontsova  L.V.  Analiz  finansovoy  otchetnosti:  Uchebnik.-M.:  Delo  i Serviz, 2008. 

22. Do smuratov 

R.D. 

Audit 


asoslari.-T.: 

O zbekiston 

milliy 

entsiklopediyasi. 2003.-254 b. 23. Zavalishina I.A. Buxuchet po novomu. –T.: Mir ekonomiki i prava, 2004. 

432 str.  

24. Ibragimov A., Ochilov I., Qo ziev I., Rizaev N. Moliyaviy va boshqaruv 

hisobi. T.:  Iqtisod-moliya nashriyoti, 2008.-444 b 

25. Karimov A.,  Islomov F., va boshqalar. Buxgalteriya hisobi. Darslik. –T.: 

 S   q           -matbaa aktsiyadorlik kompaniyasi, 2004.-592b.  

26. Karimov  A.,  Islomov  F.,  Avloqulov  A.  Xalqaro  audit.  Darslik.  –  T.: 

«IQTISOD-MOLIYA», 2014.-380 b. 

27. Karimov  A.,  Fayziyev  Sh.  Audit.  Darslik.  –  T.:  «IQTISOD-MOLIYA», 

2013.-328 b. 

28. Makareva 

V.I. 


Analiz 

finansovo-xozyaystvennoy 

deyatelnosti 

organizatsii. Uchebnik.-M.: «Finansi i statistika», 2  8. 

29. Mamatov  Z.T.  Audit:  muammolar  va  rivojlantirish  istiqbollari.-T.:TMI. 

2004.-348 b. 

30. Mamatov Z.T., Norbekov D.E. Audit: O quv qo llanma.- T.: TMI, 2007.-

137 b  


31. Masharipov  O.,  Ilxomov  Sh.    Amaliy  audit.    Toshkent  -     Iq       - 

M      .  2013 y. 

32. Ortikov  X.A.  va  boshqalar.  O zbekiston  Respublikasi  buxgalteriya 

hisobinint  milliy  standartlariga  sharhlar  to plami.  Toshkent,  «NORMA»,  2 1 .  — 

528-6 

33. Ortikov X.A. va bosh  Buxgalteriya hisobi bo yicha uslubiy qo llanmalar to plami. Toshkent, «NORMA», 2 1 . — 368-6 

65 

 

34. Ochilov I., Qurbonboev J. Moliyaviy hisob. T.: TMI, 2004.-256 b. 35. Pardaev  A.X.,  Pardaev  B.X.  Boshqaruv  hisobi.  O quv  qo llanma.-T.: 

G afur G ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. 252 b. 

36. Pardaev  M.Q.,  Abdukarimov  I.T.  Iqtisodiy  tahlil.  O quv  qo llanma.-T.: 

«M     », 2   . – 416 b. 

37. Sotvoldiev      A.S.  Zamonaviy  buxgalteriya  hisobi.  -  T.:  Milliy 

Assotsiatsiyasi, 2004, 429 b. 

38. Sotvoldiev  A.S.  Finansoviy  i  upravlencheskiy  uchet.  Uchebnik.  T.: 

«IQTISOD-MOLIYA», 2 12 g. – 280 st. 

39. Sotivoldiev   A.S. Buxgalterning izohli lug ati. Toshkent: NORMA, 2010 

yil. 280 b. 

40. Tulaxodjaeva  M.M.  va  boshqalar.  Audit.  II  jild.  Toshkent:  NORMA, 

2008 yil. 320 b. 

41. Shagiyasov  T.Sh.,  Sagdillaeva  Z.A.,Fayziev  B.V.  Finansoviy  i 

upravlencheskiy analiz. Uchebnik.-T.: «Iqtisod-moliya», 2008. 352 s. 

42. Shog iyosov  T.Sh.  Kompleks  iqtisodiy  tahlil.  O quv  qo llanma-T.: 

«Iq     -      »,    2   . – 324 b. 

43. O razov  B.,  Vohidov  V.  Boshqa  tarmoqlarda  buxgalteriya  hisobining 

             . T.: «ADI  NASHRIYOTI», 2 11  . – 494 b. 

44. Qosimov  X.  va  boshqalar.t  Auditorlik  faoliyati  bo yicha  uslubiy 

qo llanmalar to plami. - Toshkent, 2010. - 320 b. 

45. Qo‘z     I., A   q     A., S           I. I          . O quv qo llanma-

T.: «Iq     -      »,    2 1 . – 220 b. 

46. G ulomova  F.G .  Buxgalteriya  hisobini  mustaqil  o rganish  uchun 

qo llanma. Toshkent: NORMA, 2013 yil. 496 b. 

47. Xamdamov B.Q. Audit iqtisodi. -T.: TMI, 2005. 172 b. 

Internet saytlari. 


66 

 

48. http://www. gov.uz. (O zbekiston Respublikasi hukumat portali) 49. 

http://www.mf.uz

  (O zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi). 

50. 


http://www

. ziyonet.uz (Axborot ta lim tarmog i) 

51. 

http://www.  lex.uz  (O z.  Resp.  qonun  hujjatlari  ma lumotlari  milliy 

bazasi) 


 

 

 

 Download 0.81 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat