Hisob va audit fakulteti “buxgalteriya hisobi ” kafedrasi


-rasm. “Yakuniy moliyaviy natija” schyoti bilan bog’liq bo’lgan barchaDownload 0.81 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/5
Sana21.09.2019
Hajmi0.81 Mb.
1   2   3   4   5

3-rasm. “Yakuniy moliyaviy natija” schyoti bilan bog’liq bo’lgan barcha 

schyotlar korrespondensiyasi. 

D-t 9110,9120,9130,9140 K-t 

D-t 9410,9420,9430 K-t 

Д-т 9610 – 9690 К-т 

Д-т  72  К-т 

D-t       9900     K-t 

Sotilgan maxsulot tannarxini xisobga 

oluvchi schyotlarning  xisobot davri 

oxirida yopilishi 

D-t 9010,9020,9030 K-t 

Asosiy faoliyatdan olinadigan daromadlarni 

xisobga oluvchi schyotlarning xisobot 

davrioxirida yopilishi

 

  

Davr xarajatlarini xisobga oluvchi 

schyotlarning xisobot davri oxiriga 

yopilishi 

 

    D-t 9310 – 9390 K-t Asosiy faoliyatdan olinadigan boshka 

daromadlarni xisobga oladigan schyotlar-

ning yopilishi 

 

Moliyaviy faoliyat bo`yicha xarajatlarnihisobga oluvchi schotlarni 

yopilishi 

Д-т   1  –      К-т 

Moliyaviy faoliyatdan olibnadigan 

daromadlarnihisobga oluvchi schotlarni 

yopilishi 

Favqulodda zararlar schotini yopilishi 

 

Д-т  71  К-т Favqulodda foydalar schotini yopilishi 

Д-т  81  –  8   К-т 

Foydani sarflanishi schoti(soliq 

bo`yicha)ning yopilishi 

Д-т 871  К-т 

9900 –  Yakuniy moliyaviy natija  

schotining yopilishi (zarar) 

9900 –  Yakuniy moliyaviy natija  schoitinig yopilishi 

(фойда)   


35 

 

  M                                                    shaklini  oldingisiga q           z          q             q z       : 

 bozor iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy hisobotdan yangi foydalanuvchilar, 

dastavval aksionerlar, shuningdek, boshqa investorlarning vujudga kelishi; 

 korxona  menejerlarining  yangi  axboro                                      

kelishi; 

          z                                              q                    

                f                             z                   q    z             

shu kabilar. 

M                                    yangi  xisobot  shaklini  amalga  tadbiq  etish 

            q           z          q                    : 

 bundan  buyoqqa  sotilgan  maxsulot  tannarxiga  faqat  mazkur  xisobot 

davrida  sotilgan  maxsulotga  tegishli  ishlab  chiqarish  toifasidagi  xarajatlar 

q         .  Q                    p                                             

              q         ; 

 ilgari korxona tasarrufida qolgan foyda hisobidan qoplanadigan moddalar 

xozir  xarajat  moddalari  hisoblanadi,  lekin  korxonaning  soliqqa  tortiladigan 

bazasidan chegirilmaydi. 

X                                   N z                                           

                                 ,                        q   f                       

f                             q     . 

X                                   N z                      f      ti 

                     f           q                                                  

                        .                   q                    : 

1. Yalpi foyda (YAF); 

2. Maxsulotning ishlab chiqarish tannarxi (IT); 

3. Sotishdan olingan yalpi foyda (SYAF); 36 

 

4. Davr xarajatlari (DX); 5. Asosiy faoliyatdan olingan foyda (AFF); 

6. Moliyaviy faoliyatdan olingan foyda (MF) yoki zarar (MZ); 

7. U            f                    f     (UF); 

8. Favqulodda foyda (FP) yoki zarar (FZ); 

9. Solik tulangungacha olingan foyda (STF); 

10. 


Sof foyda (SF). 

Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  tashqi  foydalanuvchilar,  aksiyadorlar  va 

menejerlarni aynan shu axborotlar qiziqtiradi. 

M                                                       f                      

menejerlarining  talablari  bir-              q                                       

belgilanadi:  boshqaruv  qarorlari  samaradorligini  oshirish  vazifalari  va  tashqi 

foydalanuvchilar talablari. 

Tashqi 


foydalanuvchilarni 

asosan 


mahsulot(ish,xizmat)lar 

sotish 


samaradorligi, aktivlarning samaradorligi, xususiy kapitalning samaradorligi va bir 

aksiyaning samaradorligi qiziqtiradi. 

S         ,                                                               

                      .                          q   f                             

moliya  bozorida  raqobatbardoshlilik  va  uning  moliya-                                

olib borayotganligini baholash imkoniyatini beradi. 

M                     q                            q                     q  

investorlar uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini tushungan korxona menejerlari 

    q      q            q      q                                 q                      

tashqi  investorlar  va  boshqa  qiziquvchi(xaridorlar  va  mol  yuboruvchi)  tomonlar 

        z                       q   f        q    q                q     . 


37 

 

Ichki  boshqaruv  qarorlarini  qabul  qilishda  menejerlar  daromad  va xarajatlarning  aniq  tasnifini  bilishi  va  bu  axborotlarni  tahlil  qilish  uchun  ularni 

qulay shaklda tezkor olish kerak. 

Daromad va xarajatlarning aniq tasnifi shuning uchun zarurki: 

Birinchidan:  davr  ichida  daromadning  asosiy  qismi  qaysi  manbadan 

olinganligini aniqlash uchun; 

Ikkinchidan:  mahsulotning  ishlab  chiqarish  tannarxini  davr  xarajatlaridan 

ajratib olish uchun; 

U          :             z                                          . 

Moliya                                           -  Buxgalteriya  Hisobi  Milliy 

A   z      M                                                                            

                        z     . 

 

2.2.  Korxonalarda  moliyaviy  natijalar  to’g’risidagi  hisobotni  tuzish 

tartibi 

M                              q                                             

                                                q         z  ,                  

                                               q                                      

usuli hisoblanadi. 

Moliyaviy  hisobotlarning  maqsadi  korxonaning  moliyaviy  ahvolidan,  uning 

f                     p                                                           

      ,     f                                      q           q         q        q          

uchun zarurdir. 

Moliyaviy                                                   , O z         

R  p              q                                                                    

            ,         ,                                 z         q            -mulki 

               z                     yicha  ushbu  mol-mulk  bilan  javob  beradigan, 


38 

 

shuningdek  mustaqil  balans  va  hisob-         q                   ,      q q                  f q,     q                                                q    

etadi. 


O z          R  p           A           f                        q          1 -

                          ...                           ;                   q             

             ;                               ;                f                            

                                                             q   f              

ularning  boshqaruv  kompaniyalari;  manbalari  yuridik  va  jismoniy  shaxslarning 

                                         f                 q             f      ; 

                                        q                    z             ,         

va  jismoniy  shaxslar             q                                           

                q     f      ;         f                                          ...  

                                       q                                      

     z                  1                ,                  yilidan  keyingi  yilning  15 

                     ,                                                               

xulosasi nusxasini taqdim etadilar. 

T                                         z         q                          

                                         torlik xulosasining nusxasi soliq organlariga 

                           z                1                 q           . 

Moliyaviy  hisobotni 

  z               O z          R  p             

                                       Q     ,  O z          R  p         ing 

Fuqarolik  Kodeksi,  Buxgalteriya  hisobi  milliy  standartlariga,  shuningdek 

                                                              z                          

    q          -huquqiy hujjatlarga asoslanish lozim. 

Moliyaviy  hisobot  shakllariga  rahbar  va  bosh  buxgalter  imzo  chekadi, 

imzolar muhr bilan tasdiqlanadi. 39 

 

M                                         z                        . X       tuzatilgan  taqdirda  tegishli  qaydlar  qilinadi,  ularni  moliyaviy  hisobotlarga  imzo 

chekkan shaxslar tasdiqlab, tuzatish sa                    . 

 M                                          - bu shunday moliyaviy hisobotki, 

q                                                                             

xarajatlari umumlashtiriladi. Buxgalteriya  hisobini  asosiy  komponenti  -  moliyaviy 

            f                                                      z             

asosiy vosita hisoblanadi. 

 M                                                            O z         

R  p          A         z                   1  8       27                               

 M                                                      -son  BHMA  asosida  tartibga 

solinadi. 

U                      q                                                       

                                                                                    

               q     a  bayon  qilingan  umumiy  qoidalarga  muvofiq  ravishda 

hisobotni  tuzish  va  taqdim  etishlari  uchun  bu  moliyaviy  natijalarni  tasnif  etishni 

       q                       .                                                           

    q                                                                             

q                      . 

S         ,      z             f                                                

z                   , f  q         z       , f                     ,                  

  z         ,                         z                                                   

hisobotdagi muhim xatolarni tuzatish tartibini belgilab beradi. 

 M                                                  z                           

  z                          q          z  . 40 

 

Hisob  baholari    z                                                             -        q                          q                                                  

hisobotning ilgari baholash uchun foydalanilgan tasniflash moddalariga kiritiladi. 

J                              q                                 z               

mohiyati  va  qiymati  yoki        z                                        z              

                     ,                      q                         z  . 

A                        z             q                     q   hning  imkoni 

        ,                               q       . 

Shuningdek,  moliyaviy  hisobotning  2-                 z                       

                                          .J              - joriy davrda aniqlangan 

               ,             q                      ,                             z      

moliyaviy  hisobotlar  ishonchli  deb  hisoblanmasligi  mumkin.  Oldingi  davrlardagi 

                                                     q                                

tuzatish  miqdori  (qiymati)  hisobot  davridagi  sof  d              z        q         . 

O                   q                                       q                    

  q             f                   z                                                    

                                                          z          i,  agar  xatolar 

  z                         ,              q       . 

J                  f                 z        q                               

                                                                       q                

oldingi davr uchun tuzilgan moliyaviy                                 ,             

                              q                   f                 z                   

      (                                          z              )                 

q                                 z  . 

X                                 z                                  q         z    

quyidagi axborotni ochib berishi lozim: 

1) muhim xatoning mohiyati; 41 

 

2)                                          z                     f               z        miqdori; 

 )  q                          q                                       z             

  q                                                                            q          

                                            q      z             q    .  A            

q                                   q            ,                          ari  ochib 

berilishi kerak. 

H                      z                                      z             

                      z                                                          

                                             q    q                               

                     .  H                      z                          z         

  z             q                        q             f                   z          

                                         z    q                                        f 

daromad yoki zararni aniqlashga kiritilishi lozim. 

 M                                                      z     O z         

Respublikasi Moliya vazirligining 2002 yil 27 dekabrdagi 140-                 7-

        M                                                      Q                      

       iladi. 

M                                                    q                  

q                       : 

 M         (        ,                z      )                  f                   

         ( 1 -satr) mahsulot, tovarlar, ishlar va xizmatlarni sotishdan olingan sof 

                    .   1 -satr  asosiy  faoliyatdan  daromadlarni  hisobga  olish 

         q     (    )                                   . 

Asosiy faoliyati mol-mulkni ijaraga (lizingga) berish hisoblangan korxonalar 

010-                                                                                      

ettiradilar. 42 

 

Vositachi korxonalar 010-satrda komission haqlar summasini aks ettiradilar.  S                   (        ,                z      )          "            

           ( 2 -satr)   sotilgan   mahsulot   (tovarlar,   ishlar, xizmatlar) tannarxini 

hisobga olish hisobvaraqlarida (9100) hisobga olingan, sotilgan mahsulot (tovarlar, 

      ,   z      )                                  . 

S                                                                 q         

aks  ettiradilar.  Tovar  aylanmasida  (tovarlarni  qabul  qilish  va  sotishda)  ishtirok 

        ,   z               q                                                      

                            . 

 M         (        ,                z      )                   p   f      (z    )  

(030-satr)  mahsulot  (tovarlar,  ishlar  va  xizmatlar)  sotilishidan  sof  tushum  bilan 

                  (        ,             z      )                      f  q ( 1 -satr-

020-satr) sifatida aniqlanadi. 

D               ,                       (   -satr) 050, 060, 070, 080-satrlar 

                                     . 

 S                                        (   -satr)  hisobi  9410- S      

                                           :                   z        q                  , 

                                    zish, transport vositalariga ortish bilan bogliq 

xarajatlar, xodimlarning xarajatlari va hokazolar aks ettiriladi. 

 M                                        ( 6 -satr)  hisobi 9420- M        

                                          :                 q              lari

    q                              q                      ,               

  q                                                     ,                  q         

                    q         q                                    . 

     q    p                                          ( 7 -satr)  hisobi  9430-

     q    p                                                    :                        

va  qayta  tayyorlash  xarajatlari,  axboriy,  auditorlik  va  maslahat  xizmatlariga  haq 43 

 

                  ri,  kompensatsiyalaydigan  va                                              ,       q               z                                                  , 

bank  va  depozitariy  xizmatlariga  haq,  zararlar,  jarimalar,  penyalar  va  operatsion 

faoliyat jarayonida yuzaga keladigan, ishlab chiqarish jarayoni, moliyaviy faoliyat 

                                         f  q                     f              

              q                           . 

 K              q                 z         q                           

                                 ( 8 -satr)  O z          R  p          V z      

Mahkamasining 1999 yil 5 fevraldagi 54-               q        M        (      , 

xizmatlar)ni  ishlab  chiqarish  va  sotish  xarajatlari  tarkibi  hamda  moliyaviy 

                                                  N z       2. -bo                   , 

kelgusida  soliq  solinadigan  bazadan  chiqariladigan  hisobot  davri  xarajatlari  aks 

ettiriladi  va  9440- K              q                 z         q                    

                                                                                 cha 

            . 

 A      f               q                               (   -satr) hisobi 

asosiy  faoliyatdan  boshqa  daromadlarni  hisobga  olish  hisobvaraqlarida  (9300) 

yuritiladigan:  asosiy  vositalar  va  boshqa  aktivlarning  chiqib  ketishidan  foyda, 

undiril              ,  p                      ,                  f      ,  q  q            

ijaradan  daromadlar,  kreditorlik  va  deponentlik  qarzini  hisobdan  chiqarishdan 

          ,    z                                               ,                   

yordam va boshqa operatsi                          . 

 A       f            f      (z    )                      (1  -satr)  korxona   

         f                                                    ,               (        , 

ishlar  va  xizmatlar)  sotilishidan  yalpi  foyda  (zarar)dan  (030-satr)  davr  xarajatlari 

summasini  (040-satr)  ayirish  hamda  asosiy  faoliyatdan  boshqa  daromadlar 

summasini (090-    ) q                       q      . 44 

 

 M         f                     ,                        (11 -satr) 120, 130, 140, 150, 160-                  akuniy summa aks ettiriladi. 

 D                                                          (12 -satr)  hisobi 

9520- D           

                                                       : 

O z          R  p                                   q           q              

faoliyatida  ulushbay  ishtirok  etishdan  olingan  daromadlar,  korxona  egaligida 

                         q  q        q    z                                       . 

 F  z                                              (1  -satr) hisobi 9530-

 F  z                                                             ,   z q               

                               f  z                                        . 

Asosiy faoliyati mol-mulkni ijaraga (lizingga) berish hisoblangan korxonalar 

 Uz q                              (  z   )                   (1  -satr), hisobi 

9550- Uz q                                                                ,     -

mulkni  uzoq  muddatli  ijaraga  (lizingga)  berishdan  olgan  daromadlarini  aks 

ettiradilar. 

 V                      f  q                                        (1 0-satr) 

hisobi  9540- V                      f  q                                    

yuritiladigan,  shu  jumladan  balansni  tuzish  sanasida  balansning  valyuta 

            q                ,          p                                         

farqlardan daromadlar aks ettiriladi. 

 M          f                q                                   (16 -satr) 

hisobi  9510- R                                 ,    6 - q         q   z       q     

                        .      - M          f                q               

hisobvaraqlarida 

             :  q         q    z       q                    

     z                 ,                                              f           

    q                         . 


45 

 

 M          f                             ,                            (17 -satr) 180, 190, 200, 210-                                             . 

 F  z                                                   (18 -satr)  hisobi  9610-

 F  z                                                         ,                       

q  z             f  z                                      . 

 Uz q                   (             z   )            f  z                  

                                (1  -satr)  hisobi  9610- F  z                  

                                          ,   z q                   (  z   )           

foizlarni to                                . 

 V                    f  q       z                          (2  -satr) hisobi 

9620- V                      f  q        z                                       , 

          p                                      z                       ng  valyuta 

moddalarini qayta baholashdan manfiy kurslardagi farqlar aks ettiriladi. 

 M         f                     q                               (21 -satr) 

hisobi  9630- Q         q    z          q              q                          6  -

 M          f                       q                         q                     , 

q         q    z          q              q                    q                    

moliyaviy faoliyatga doir boshqa xarajatlar aks ettiriladi. 

 U             f             f      (z    )                      (220-satr) 

                           f                ,          f            f      (z    ) 

summasiga  (100-satr)  moliyaviy  faoliyatdan  daromadlar  summasini  (110-satr) 

q                        f                                          (17 -satr)  ayirish 

                                                           . 

 F  q        f          z                             (2  -satr)  favqulodda 

  q                               ,   D           (f    )            71 - F  q       

f                                       ,   X           (z       )                 72 -

 F  q       z                                                            . 46 

 

 D       (f    )                     q     f     (z    )                   (240-satr) +/- belgisini hisobga olgan holda 220 va 230-          q                   

              . U                           (f    )                  -                

                       . 

 D        (f    )                               (2  -satr)  hisobot  davri 

boshidan  hisoblab  yozilgan,  9810- D        (f    )                                 

                                                 . 

 F             q       q                                        (26 -satr)  yil 

                      z     ,  q                        f q             z  f          

                q                                    adi. 

Ular  uchun  amaldagi  qonun  hujjatlariga  muvofiq  soliq  solishning  maxsus 

tartibi  nazarda  tutilgan  korxonalar  260-                            z              

    q,    p                 q,                                             . 

 H                   f f       (z     )                   (27 -satr) hisobot 

           p                                          ,     2  -250-260-satrlar  ayirmasi 

sifatida belgilangan. 

                                                  (28 -430-satrlar) 

korxonalar  tomonidan  soliq  qonunchiligiga  muvofiq  hisoblab  yozilgan  va 

                  q                                                          .  M z    

                   -                                                   z          

                                                                i. 

Korxonaning  moliyaviy  natijalarini  yakunini  hisobga  olish  uchun  yakuniy 

                                                f                     f            z     

                  q                  f q     z.            q                       

hisobot  davri  oxir                     .  M                                            

tuzishda, avvalo 3-                                                                   

lozim, chunki ushbu standartning  maqsadi  ham  umumiy  prinsiplar  asosida  xqjalik 47 

 

                                                                                                            f            ,                 q            .  


Download 0.81 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik