Hisob va audit fakulteti “buxgalteriya hisobi ” kafedrasi


  Moliyaviy  natijalar  tahlilining  mazmuni,  vazifalari  va  axborotDownload 0.81 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/5
Sana21.09.2019
Hajmi0.81 Mb.
1   2   3   4   5

 

1.2.  Moliyaviy  natijalar  tahlilining  mazmuni,  vazifalari  va  axborot 

manbalari 

Iq                    z                                                       

                      q                  q          f              .F               

ishlab chiqarishni hamma bosqichlarining iqtisodiy kategoriyasidir. Foyda iqtisodiy 

                                    f         z              q                    z   

             ,    z     q                                .  F           p        ,      15 

 

realizatsiya  qilish  bu  kengaytirilgan  qayta  ishlab  chiqarishni,  qiymat  qonunini  va                              f       f                                               

talabidir.  

Mamlakatimiz iqtisodiyotini mutanosib rivojlantirish, uning samarali tarkibiy 

  z                              q       q      q                                     

Va      z      qq              q  f                                                  

hisoblanadi.  Ushbu  maqsadga  erishish  uchun  esa  eng  avvalo  iqtisodiyotning  real 

                               z            . 

S            ,   q                    z        q            itida  korxonalarni 

q      -quvvatlash dolzarb ahamiyat kasb etib, respublikamizda ushbu jarayon bir 

q                                                   (1-rasm). 

A   q  , 

             

q      -quvvatlashda 

ishlab 


chiqarishni 

modernizatsiya 

qilish, 

kooperatsiya 

aloqalarini 

kengaytirish, 

mustahkam 

                     q      ,             z               q                       

                                                             . 

 

  

 

  

 

  

Korxonalarni qo     -quvvatlashning 

                    

 

Bank kreditlari orqali qo     -

quvvatlash 

 

 

Eksportyor korxonalarga soliqlar 

bo             z    

berish 

 

 Mahsulot 

tannarxini 

pasaytirish 

 

Ishlab chiqarishni 

kengaytirish 

 

 


16 

 

1-rasm.  Iqtisodiyotni  modernizatsiyalashda  korxonalarini  qo’llab-quvvatlashning asosiy yo’nalishlari

2

 

Bugungi  kunda  respublikamiz  iqtisodiyotining  deyarli  barcha  tarmoq  va 

sohalarida  ishlab  chiqarishni  modernizatsiyalash,  texnik  va  texnologik  jihatdan 

q          z                                                       hi  raqobatdosh 

mahsulotlar  ishlab  chiqarish  imkoniyatlarini  kengaytirmoqda.  Biroq,  bu  boradagi 

jiddiy  muammo  -  ayrim  mahsulotlarimiz  tannarxining  yuqori  darajada 

q                         q                                      q  . 

Yuqorida  keltirilgan  iqt                       q      -quvvatlashning  asosiy 

                      q                                    f                        

hisoblanadi. 

Kengaytirilgan  qayta  ishlab  chiqarish  ishlab  chiqarishning  doimo 

kengayishinini, uning texnikaviy darajasini muntaza                               . 

Buning  uchun  ishlab  chiqarishda  hamma  vaqt  foydaga  erishilishi,  realizatsiya 

qilinishi va undan ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun foydalanish lozim. Foyda  (daromad)  iqtisodiy  harakatning  zaruriy  sharti  maqsadi  sifatida 

qar     .  J                   f                     p         z                       

tadbir vositasi sifatida qaraladi. Foyda bu daromadlar va xarajatlar farqlanishidagi 

  q       z               .  U                q       z                   z       

ifodalaydi. 

Daromadlar  va  xarajatlar  moliyaviy  natijlarni  xarakterlovchi  foydani 

                                                     .  D                           , 

     f          q                 -           z                                    

foydalaniladigan  kapital  konseps                p            q                   

       .  

                                                           

2

 Muallif ishlanmasi 17 

 

Daromadlar va xarajatalar elementlari quyidagicha aniqlanadi. Daromadlar  -  bu  hisobot  davrida  iqtisodiy  foydaning    aktivlarning  oqimi 

         p                                 p              q              ng  kapitaldagi 

              f  q                                             . 

Xarajatlar - hisobot davrida iqtisodiy foydaning aktivlarning chiqib ketishi  

             f                             ,            , q                       

kapitalning kamayishiga olib keluvchi majburiyatlarning yuzaga kelishidir. 

Daromad va xarajatlarni aniqlash ularning asosiy hususiyatlarini belgimlaydi, 

ammo  ularni  moliyaviy  natijalar  hisobotida  aks  ettirishda  talab  qilinadigan 

  z           q         q    q     q       i. 

M                                                         z    f  q            

holatga  baho  beriladi.  Moliyaviy  natijalar  foyda  va  zararlarning  shakllanish 

q                    z                      . F        z                                

boriladi.  Korxonada  moliyaviy  natijaviylikni  yaxshilash  yuzasidan  ichki 

                                                  q                                  

belgilanadi.  Korxonaning  foydalilik  darajaasini  xarakterlovchi  rentabellik 

                                         aziladi. 

T                                                         q   ,                  , 

    z            ,                                       q                             . 

M                                                 q                                  

     atkichlar  tartiblanishiga,  moliyaviy  natijaviylikni  xarakterlovchi  umumiy 

              q        f     ,                                                              

                       z           .  

Vertikal  tahlilda  moliyaviy  natijalarning  shakllanishini  bir  qa              p 

q                    z    f  q                        z                       . Gorizontal tahlilida                                                          

              z                      . 18 

 

Asosli  yoki  trend  tahlilida  moliyaviy  natijal                                   

  z       ,                                        z                           . 

M                                q                                        q        

                f                                                ,    z    aktivligi 

                           .  K        f                                                   

  f                                            .    z                                    

         , 

q        

q    z        

f          

           

               

                         . U    q                                               f       

(    q           q             f    ),                                  f f    ,       

                                               ,                          f       

orasidagi  nisbat koeffitsentlari kiradi. 

M                              q                                              .  

I                                                                          q        

kiritilib   faqat shu korxonaning xodimlari tomonidan olib boriladi.   

Moliyaviy  hisobotning  betarafligi  shundaki,  undan  ham  ichki  ham  tashqi 

axborot  foydalanuvchilarning  manfaatlari  mujassamlashgan.  Ichki  moliyaviy 

                        p  q                            z        q          ,         

            z                                  .  Y    ,                      q        

   p  q                  . 

T   q                                    q           ,                     , 

aksionerlar, mulk egalari, investorlar, shuningdek, korxona faoliyati bilan bilvosita 

qiziquvchi uchinchi shaxslar, erkin soxibkorlar kirishi mumkin. 

U          p  q               f                                                 

  z           q z q      . A                                  ,   f f                 

                       f            ,     q                q           q             

f                q      q                                ,    q            ,              19 

 

                                                                 q        f       va h.k.  

Iqtisodiyotni  modernizatsiyalash  sharoitida  korxonalarning  moliyaviy 

                                                                     z f              

quyidagilar hisoblanadi: 

·  korxonaning foydalilik darajasiga baho berish

·  korxonaning  moliyaviy  natijalarini  tarkibi,  tuzilishi  va  dinamik 

  z                  berish; 

·    z                       f                                                   

                                           ; 

·  foydaning shakllanishi va ishlatilishining asoslanganligini tekshirish; 

·  f             p                             mahsulot  (ish,  xizmat)lar 

                 q  f                                                       q    ; 

·                 p  f                                                   ; 

·      qq              q             f                                    ir 

etuvchi omillarga baho berish; 

·                f f                                                        

baho berish; 

·    f f          p                                        ; 

·                                                                          vchi 

omillarga baho berish; 

·  korxonaning  umumiy  rentabellik  darajasini  oshirish  chora-tadbirlarini 

ishlab chiqish va hakozolar.  

Iqtisodiyotni  modernizatsiyalash  sharoitida  korxonalarning  moliyaviy 

                                                         ib quyidagilar hisoblanadi: 

·               z                     ; 


20 

 

·              «M                                              (2-shakl)             ; 

· buxgalteriya hisobining moliyaviy natijalarni aks ettiruvchi tegishli schyot 

            . 

Birinchi bobni yoritishda quyidagi xulosaga keldik: 

                            q       z              q                  ,         

                                                                               

muammolarni  bartaraf  etish  hamda  bu  boradagi  ishlarni  takomillashtirishga 

qaratilmoqda.  

Moliyaviy  hisobotning  betarafligi  shundaki,  undan  ham  ichki  ham  tashqi 

axborot  foydalanuvchilarning  manfaatlari  mujassamlashgan.  Ichki  moliyaviy 

                        p  q                            z        q          ,         

            z                                  .  Y    ,     rning  analitik  qatoriga 

   p  q                    .Ayniqsa,  moliyaviy  natijalarni  buxgalteriya  hisobini 

                  q                                   .              q   ,            

                                                                                  

taqsimlanishi  hisobi  borasida  ham  hisob  ishlarini  zamonaviy  talablar  asosida 

q                            ,     -shubhasiz, bu boradagi muammolarni barataraf 

etishga xizmat qiladi. 

Iqtisodiyotni  modernizatsiyalash  sharoitida  korxonalarning  moliyaviy 

natija                                                      f                                

                                                  z                        z     

hisoblanadi  va  bitiruv  malakaviy  ish  mavzusi  ham  mana  shu  dolzarblilik  asosida 

      f        ,  birinchi  bobni  yoritish  asnosida  quyidagi  asosiy  xulosa  va  takliflar 

berildi:  

M       ,             z                               AVEKO  -         

                 q           .    z      f      z   ,      q                            


21 

 

imtiyozlar  bergan holda  ularga  m q                    q                           ,                        z       f           p                                            

edi. 


 

 

  

 

 II  BOB.  KOXONALARDA  MOLIYAVIY  NATIJALAR  HISOBINI 

YURITISH TARTIBI 

2.1. Korxonalarda moliyaviy natijalar hisobini tashkil qilish va yuritish. 

H    q        q                                                                 

                                       f                 z                           

quyidagilar uni xisobga olishning asosiy vazifalari xisoblanadi: 

1)  Olingan  foyda    q                                           z    q         

             -kitob qilish; 

2)  M                                  q   p                            

  q                                                                                   

ettirish.  Moliyaviy  natijalarning  tarkib  topishi  va  ulardan  foydalanish 

 M       (   ,  z   )              q                      (   ,  z   )         

   q              z                                     q       N z       M         

                         p                 q        Nizom  hamda  Buxgalteriya  Hisobi 

M       A   z         №  2-,3-,4-  sonlari  bilan  tartibga  solinadi.  Buning  uchun 

q                               : 

9000  -   A       f                                                          

          ; 22 

 

9100 -  S                                                       ; 9200 -  A                                                   q    

                                    ; 

9300  -   A       f                            q                          

                   ; 

9400 -  D                                             ; 

9500 -  M         f                                            

                   ; 

9600 -  M         f                                               

          ; 

9700 -  F  q       f    (z    )                                 ; 

9800 -  S   q                                 f                         

                           ; 

9900 -  Y                                                     . 

A                                               f                 q  

daromadlarini tan olish hol                                             . 

 

  

 

  

 

 Daromad va xarajatlarni tan olish ko`rinishlari 

Daromadni 

mahsulot yetkazib 

berilgandan so`ng 

tan olish 

Daromadni 

xaridorga 

mahsulotni yetkazib 

bergunga qadar tan 

olish 


Xizmat ko`rsatish 

bo`yicha daromadni 

tan olish  

Xarajatlarni tan 

olish 

Foyda va zararni tan olish 

23 

 

2-rasm. Daromad va xarajatlarni tan olish ko’rinishlari3

 

Mahsulot, ish va xizmatlar sotishdan olingan yalpi foyda(zarar) hisobot davri 

oxirida sotishdan tushgan sof tushum bilan sotilgan mahsulot, ish va xizmatlarning 

xaqiqiy  tannarxi  orasidagi  farqi  mikdorida  aniqlanadi  va  quyidagi schyotlarda aks 

ettiriladi: 

9010 -  T                                                 ; 

9020 -  T                                       ; 

9030 -                                      z                  

           ; 

9040 -  S                   q            ; 

9050 -  X                                                . 

Yuqorida  keltirilgan  schyotlarda  quyidagilarni  sotishdan  tushgan  sof 

tushumda aks ettiriladi: 

·                           q                                 z            

chiqarilgan yarim tayyor mahsulot; 

·  sanoat tusidagi ishlar va xizmatlar; 

·                                          z      ; 

·  butlash uchun sotib olingan buyumlar; 

·       ,                                   ; 

·  transport tashkilotlarining yuk va odamlar tashish buyicha xizmatlar; 

·  yengil  avtomashinalarni  ijaraga  berish  va  avtomashinalarni  haydab  olib 

borib berish xizmatlari; 

aloqa  korxonalari  xizmatlari  va  hokazo.  Sotilgan  tayyor  mahsulot,  tovarlar, 

                                    z                                         q        

schyotlarda aks ettiriladi:  

                                                           

3

 Xasanov B. Boshqaruv hisobi. Darslik. 2011 y 24 

 

9110 -  S                          ; 9120 -  S                          ; 

9130 -  S                    z                . 

S                                                             (   ,  z   )    

      


             

             

  q    

           q     

            

mahsulot(ish,xizmat)larning  haqiqiy(agar  haqiqiy  tannarxi  aniqlanmagan          - 

reja)  tannarxiga  2010  -   A                  q              281   -   O                 

                              ,  11  -  S                                          

9130 -  S                    z                                    . 

Korxonalarda  mahsulot(ish,xizmat)lar  sotishdan  olingan  yalpi  foydadan 

    q             f                            q                                    . 

Bunday  daromadlar kelib tushish  manbalariga qarab  quyidagi schyotlarda  hisobga 

olinadi: 

9310 -  A                           hi va turli chiqimidan  

                      ;         

9320 -                                            q                

           ; 

9330 -  U            q      ,                  z       ; 

9340 -  O          f       ; 

9350 -  Op                                ; 

9360  -   K                  p          q  z                    q                  

        ; 

9370 -  X z                                         ; 

9380 -  Q                                 ; 

9390 -          p                    . 25 

 

Asosiy  faoliyatdan  olinadigan  boshqa  daromadlarning  shakllanishi  2  -  A                 f                                                                   

andozasi bilan tartibga solinadi. 

M                  q                              q                      , 

  q       ,          f                                     q                         

xarajatlari deb yuritiladi. 

Schyotlar rejasiga binoan davr xarajatlari quyidagi schyotlarda aks ettiriladi: 

9410 -  S                  ; 

9420 -  M                   ; 

9430 -      q   p                    ; 

9440 -  K             qq                 z                                     

                  . 

Nizomga binoan sotish xarajatlari tarkibiga quyidagilar kiritiladi: 

 tashish  xarajatlari  va  transport  vositalari  bekor  turib  qolganligi  uchun 

   langan jarimalar

 savdo va umumiy ovqatlanish korxonalarining xarajatlari; 

         (   ,  z   )                         q              q          

           (        -boshkaruv xodimlaridan tashkari); 

                                       ; 

 savdo  extiyojlari  uchun  foydalaniladigan  binolar,  inshootlar  va  xonalarni 

ijaraga olish, saqlash va tuzatish xarajatlari; 

 asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi; 

   z,   q     ,                              ; 

 tovarlarni saqlash, ularga ishlov berish xarajatlari; 

 savdo reklamasi xarajatlari; 

 tovarlarning norma doirasida va undan ortiqcha yuqotilishi; 

       -joylash materiallari xarajatlari; 26 

 

 mol-                         q                 ;         z                           q            . 

M                     q    agi xarajatlar kiradi: 

 ·    q                            q                    ; 

                              ; 

 xizmat yengil avtotransportini saqlash, yollash va ijaraga olish xarajatlari; 

 boshqaruvning texnik vositalarini saqlash hamda ularga xizmat             

xarajatlari; 

      ,     q    z                          z                  q         (ATS, 

     ,         , p          q ); 

 asosiy vositalarni saqlash, ularni tuzatish, shuningdek, eskirish xarajatlari; 

                   q                 ; 

 boshqaruv  x              z       f                                          

norma doirasida va undan ortiqcha xarajatlar, shu jumladan, vakillik xarajatlari; 

 umumiy ovkatlanish korxonalari va boshqalarga binolarni tekin berish va 

           z       q           q          arajatlari va shu kabilar. 

Boshqa operatsion xarajatlarga quyidagilar kiradi: 

 yangi  tashkil  etilayotgan  korxonalarda  ishlash  uchun  mutaxassislar 

tayyorlash va ularni qayta tayyorlash xarajatlari

                       z            q        ; 

 auditorlik xiz            q        ; 

   z         z                              q                              

                    z    ; 

    p                                                ; 

                           f           q          ; 

 vaqtincha  mexnat  layoqatini  yuqotgan  taqdirda  qonun  xujjatlari  bilan 

           ,   q q         q    q          q            q; 27 

 

                                        q                    z         q       q          q         ; 

                     p                  16                                    n 

          q                 f q q                           q           ; 

 xodimlarga  tovarlar,  maxsulotlarni  bepul  berish  va  ishlar,  xizmatlar 

bajarish; 

 xodimlarning xarajatlarini koplash; 

 posobiyalar,  pensiyalarga  ustamalar,  pensiyaga  chiqayotgan  mexnat 

f                                    f q    ; 

                                      ; 

           p z         z                   ; 

          ,                             q                           , 

         ,    q        ,       q     q            z       badallar; 

 zararlar, jarimalar, penyalar; 

                             ,     q   ,          ; 

                                q                                  p  q, 

                     q                                          q                

kamomadlar; 

 ishlab chiqarish zaxiralarini va tayyor maxsulotni eng past baxolash usuli 

                    f  q                  q                                p           

natijasidagi zararlar; 

                                     z       ; 

 sud xarajatlari; 

                     q  z             z                  ; 

 q                 f q                                                    

             q   q  z                           q  z                    q         

          z       ; 28 

 

                     q                         p                                  zararlar; 

          f         f                 q p                q              z       , 

shu  jumladan,  tabiiy  ofatlar  oqibatlarining  oldini  olish  yoki  oqibatlarini  bartaraf 

                  q           ; 

 aybdorlari  aniqlanmagan  kamomadlardan  yoki  aybdor  tomon  hisobidan 

z                                                          z       ; 

                                                             p                 

                                                        z       ,                        

boshqa  mulklarning  hisobdan  chiqarilishi,  tekin  berilishi  va  boshqacha 

   q                      z       ; 

 soliq  qonuni  va  boshka  qonunlarni  buzganlik  uchun  jarimalar  va  boshqa 

operatsion xarajatlar. 

9440  -   K             qq                  z                      hisobot  davri 

                                       1 - V q       f                               

balansdan tashqari schyotida quyidagilar hisobga olinadi: 

                                          ,             q        ,        , 

agregatlarni uzlashtirish xarajatlari; 

                                                                             

kadrlar tayyorlash xarajatlari; 

  boshqaruv  tizimlari  va  vositalarini  yaratish  hamda  takomillashtirish 

                   ; 

                                   q                                turlarini 

ishlab  chiqarishni  hamda  texnologiya  jarayonlarini  tayyorlash  va  uzlashtirish 

xarajatlari; 29 

 

                                         q                                                   ,             q         q          z                   q          

maxsulotl     f                                  ; 

                                     ,             q                    

rivojlantirish xarajatlari va boshqa shu turdagi xarajatlar. 

M          f                                       A                f            

olinadigan                      2-      HMA,   I                      6-son  BHMA, 

 M                                       12-sonli BHMAlar bilan tartibga solinadi. 

M         f                                             q                  

ochilishi mumkin: 

9510 -  R                             ; 

9520 -  D                                     ; 

9530 -  F  z                           ; 

9540 -  K    f  q                           ; 

9550 -  M                                              ; 

9560 -  Q        q    z      q                            ; 

9590 -  M         f                                   . 

M         f                              q                 : 

 O z          R  p          M    z                                         

stavkalari  darajasida  va  ulardan  ortiqcha  olingan  qisqa  muddatli  hamda  uzoq 

                             ,               ,                                z           

                           ; 

 M       z q                                 f  z                         ; 

 C                                              biy kurs farqlari

 S  f        (q         q    z     ,                                 z      ) 

             q                           z       ; 

 O z q        q    z          q            q                  q           ; 30 

 

 M         f                     q  xarajatlar, shuningdek, salbiy diskont. Moliyaviy  faoliyat  buyicha  xarajatlarni  hisobda  aks  ettirish  uchun  quyidagi 

schyotlar ochilgan: 

9610 -  F  z                           ; 

9620 -  K    f  q        z        ; 

9630 -  Q        q    z         q            q                          ; 

9690 -  M         f                     q             . 

Favqulodda foyda -       z             ,       f                    ,        

                                                    f                            

chiqadigan tusdagi                       p                                       

foydadir. 

Favqulodda zarar -                                              f            

          q                                                                     

beradigan kutilmagan odatdan tashqari xarajatlardir. 

U  yoki  bu  moddaning  favqulodda  foyda  va  zararlar  sifatida  aks  ettirilishi 

uchun u quyidagi mezonlarga javob berishi kerak: 

                               f                      ; 

 bir necha yil mobaynida takrorlanmasligi kerak; 

 bos q                         q      q            q                 q 

emaslik. 

Favqulodda foyda va zararlar quyidagi schyotlarda aks ettiriladi: 

9710 -  F  q       f     ; 

9720 -  F  q       z     . 

Yakuniy  moliyaviy  natija  hisobot  davrida  korxona  buxgalteriya  hisobida 

xisobga  olingan  hamma  operatsiyalar  asosida  aniqlanadi.  Korxona  balansida 

                                ,         f f       q                     : 


31 

 

1.  Asosiy mahsulot, ish va xizmatlar realizatsiyasidan olinadigan moliyaviy natija  (9010  -   T                                                            

                        q      ); 

2.  Asosiy  vositalar  va  boshka  aktivlar  (material  boyliklar,  qimmatli 

q    z   ,                                            q           )       z            

olinadigan  natija  (9310  -   A                           z                  q  

                            q                 2   -       q                  z            

       q              q                    f                                      

aniqlanadi); 

3.  Realizatsiya  bilan        q              p                           

                   (     z                     q                         

                            -         M                                 q      ). 

Ishlab  chiqarish  korxonalari  yalpi(balans)  foydasi  tarkibida  a               

maxsulot(ish,xizmat)lar realizatsiyasidan olinadigan foyda tashkil qiladi. Bu foyda 

                                   p   : 

1.  Sotilgan maxsulotning hajmi va turi(assortimenti); 

2.  M                    q                            q         ar darajasi

3.  Sotilgan mahsulotning baho darajasi. 

R    z       

      

      q 


          

       , 

        

   


nobudgarchiliklarga quyidagilar kiradi: 

 Hamkorlikdagi korxonalarda daromaddan olinadigan ulush, mulkni ijaraga 

berganligi uchun olinadigan daromad; 

 K          q               ,                       q   q         q    z    

uchun olinadigan divident; 

 Valyuta kursining ijobiy yoki salbiy farqlari(valyuta schyotlari va chet el 

valyuta operatsiyalari buyicha); 


32 

 

 K                                       -joy  kommunal               foydalanishdan  olinadigan  daromad  (4110  -   A                                   

                                           q      ); 

 Iq        

            

             

           

   

             summalar(shartnoma shartlarini bajarmaganligi uchun jarima va penyalar); 

 T                    q                                      . 

Yakuniy  moliyaviy natija buxgalteriya hisobida 9900  -  Y                  

                                           .U                  z          ,       -passiv 

schyot  xarakterga  ega.Schyotning  debetida  zararlar,  kreditida  esa  foyda  aks 

ettiriladi.  Ushbu  schyotning  debet  va  kredit  oborotlarining  farqi  korxonaning 

                                        ,             q               q              

foydasini  aks  ettiradi.  Hisobot  yilining  oxirida  9810  -   D      (f    )          

                     ,   82   -       q       q                                       

schyotlarida  foyda(daromad)dan  hisoblangan  umumiy  summa  aks  ettiriladi. 

H                                  q                             q         p ovodka 

orqali chegirib tashlanadi: 

D-t 9900 -  Y                         

K-t 9810, 9820. 

U                                  -   Y                                      

qolgan  summa  korxonaning  hisobot  yilida  olgan  sof  foyda(zarar)sini  anglatadi  va 

ushbu summa quyidagi provodka orqali 8710 -  H                   q            

f       (q p         z     )                 z     : 

Sof foyda summasiga: 

D-t 9900 -  Y                         

K-t  8710  -   H                     q             f      (q p         

z     )   33 

 

Zarar  summasiga:  D-t  8710  -   H                     q            f      (q p         z     )  K-t 9900 -  Y                         

9900  -   Y                                                  q                  

schyotlar korrespondensiyasi quyidagi 3-rasm                  irilgan: 

M                         f                                                 

                   .  K                              q                                   

                                                               q                 

                q ncha  tashqi  foydalanuvchilar  uchun  moliyaviy  hisobot  axborot 

                            .  H                                     ,              

                                                                 .  

X                                   N z                                        

                 z                       ,                                               

                          z                  z                    .  

 


34 

 

 Download 0.81 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik