Гулду табиатшунослик факультети 5А140501- кимё (фан йўналишлари бўйича) магистратураси талабаси Худоёров Хамза Муртозовичнинг “Айрим тритерпеноидлар металлокомплекслари синтези”


Tajriba-sinov ishlarini tashkil qilish va uning natijalarini asoslashDownload 1.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet37/37
Sana15.07.2021
Hajmi1.11 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
3.2. Tajriba-sinov ishlarini tashkil qilish va uning natijalarini asoslash. 
 
Tajriba  natijalarini  qayta  ishlashda  matematik  statistika  usullaridan 
foydalanildi [26], [33].  
Tajriba  va  nazorat  guruhlarining  o‟zlashtirishlarini  taqqoslash  maqsadida  
guruhlarda  o‟zlashtirish  bahosining  o‟rtacha  qiymati   
N
m
x
X
j
i


   deb  olindi.  Bunda  
x
i
  –  o‟zlashtirish  ko‟rsatkichi  (baho  qiymati)  bo‟lib,  ular    2,  3,  4,  5;  qiymatlarni 
qabul qiladi. m

- baholarning takrorlanishlar soni, N  - tajribada ishtirok etayotgan 
talaba-yoshlarning soni.
     
  
Biz quyidagi matematika statistik  formulalardan foydalanib tajriba ishlarini 
olib bordik: 
1. O‟rtacha qiymatlar aniqlash ko‟rsatkichlari 
 
;
100
;
100
0
0
0
0
x
N
S
С
x
N
S
С
H
H
H
S
T
T
T
S
      (3. 1) 
bunda    
T
N
  va  
H
N
 lar orqali har ikki guruhdan talabalar sonini  
 
2
2
H
H
T
T
S
S
ва
S
S


 
 
 
 
(3.2)  
lar orqali esa mos standart xatoliklarni belgiladik. 
 
 


2
2
2
1
x
x
m
N
S
i
i tanlanma dispertsiya 
2.  O‟quv  jarayoni  samaradorligini      baholovchi  o‟rtacha  qiymat  tajriba  va 
nazorat  guruhlari  baholarining  o‟rtacha  arifmetik  qiymatlari  nisbatidir,  ya‟ni 
samaradorlik koeffitsienti  
 
 
 

*
*
H
T
Х
X

    (3.3)  
bunda  X
*

-  tajriba  guruhi  baholarining  o‟rtacha  arifmetik  qiymati.  X
*
N
  - 
nazorat guruhida o‟zlashtirish baxolarining o‟rtacha arifmetik qiymati.  
 
3.  Bosh  to‟plamlarning  noma‟lum  o‟rta  qiymatlari   
T
a
   va   
H
a
 lar  uchun 
ishonch oraliqlari: 


99 
 
 


H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
S
N
t
x
S
N
t
x
a
S
N
t
x
S
N
t
x
a
;
;
 
 
(3.4) 
bunda  t  –  normallashgan  chetlanish  ishonch  ehtimoli  p  asosida  aniqlanadi. 
Masalan, pq0,95 deb olsak, tq1,96. 
 
4.O‟rta qiymatlarning tengligi haqidagi 
H
T
a
a
H

:
0
 farazni,  unga  muqobil  (alternativ)  faraz  sifatida 
H
T
a
a
H

:
1
   faraz 
olindi.   
Ushbu farazni tekshirish maqsadida   Styudentning  
 
H
H
T
T
H
T
N
S
N
S
x
x
T
2
2   
 
 
 
 
(3.5) 
T- statistikasi orqali tekshiriladi.  
 Agar   
 
k
T
T
95
,
0

 bo‟lsa, 
0
H
 faraz  rad  etilib,   
1
H
 faraz  qabul  qilinishiga  asos 
bo‟ladi. Bu erda  
k
  Styudent kriteriysi ozodlik darajasidir: 
    
1
1
2
2
2
2
2
2
2















H
H
H
t
T
T
H
H
T
T
N
N
S
N
N
S
N
S
N
S
K
   
 
 
(3.6)   
 
Ushbu statistik ma‟lumotlarga ko‟ra tajriba sinov ishlarida amalga oshirilgan 
matematik hisoblar va statistik taxlil natijalarini qarab chiqamiz: 
Informatika  fani  bo‟yicha  1-oraliq  baholash  amaliy  mashg‟ulot  darsida  
o‟tkazilib,  talabalarning  bajargan  vazifalariga  ko‟ra  olingan  ma‟lumotlar  1-
jadvalda keltirilgan. 
 
 


100 
 
                                                                                     1-jadval. 
Tajribada qatnashgan talabalar va baholarning umumiy soni          
Guruhlar 
O‟quvchilar 
soni 
Baholash mezonlari 
Tajriba 
guruhi 
25 


10 

Nazorat 
guruhi 
24 


14 

Ushbu natijalariga nisbatan statistik hisoblarni quyidagi jadvalga keltiramiz. 
2-jadval. 
1-oraliq baholash natijalari 
Guruh / 
mezonlar  
1-oraliq 
baholash 
(Test) 
Tajriba guruhi  
(N

q25) 
Nazorat guruhi (N
H
=24) 
Mos baholarning ballari 
 

 

 

 

 

 

 

 

Baholar  soni 


10 14 

Baholarning 
o‟rtacha 
arifmetik qiymati 
 
X
T
*  
=3,85 
 
X
n
*
=3,44 
Samaradorlik koeffitsenti 

=1,12 
Tanlanma dispersiya 
 
S
T
=0,69 
 
S

=0,60 
O‟rta  qiymatlar  standart 
xatolari 
S
T
=0,83 
S
H
=0,78 
X
*
 
ning 
ishonchlilik 
oralig‟i 
 
3,64< X
T
*
<4,07 
 
3,24 X
n
*
<3,65 
Styudent statistikasi 
T=2,68 
Statistika ozodlik darajasi 
K=108,99 
Kriteriy xulosasi 
H
1
 faraz  qabul qilinadi. 


101 
 
 
Demak,  yuqoridagi  hisob  kitoblarga  ko‟ra   
 
98
,
1
108
68
,
2
95
,
0T
T
 
bo‟lgani uchun N

 farazni kabul kilishga asos yo‟q, shuning uchun, N
1
 faraz qabul 
qilinadi.  Bundan  ko‟rinadiki  biz  olib  borgan  o‟qitish    metodika  nazorat  guruhida 
olib  borilgan  o‟qitish  metodikasidan  samarali  ekanligi  statistik  usullar  orqali 
tasdiqlandi. 
Xuddi  ana  shunday  hisoblarni    2-oraliq  baholash  uchun  ham  o‟tkazish 
mumkin. Biz ushbu hisoblarni quyidagi jadval asosida keltirib o‟tamiz. 
2-oraliq  baholash  nazariy  mashg‟ulotlarda  test  asosida  olingan  natijalar  3-
jadvalda berilgan. 
 
 
3-jadval 
2-oraliq baholash natijalar. 
Guruh / 
mezonlar  
2-oraliq 
baholash 
(Test) 
Tajriba guruhi 
(N

=25) 
Nazorat guruhi 
(N
H
=24) 
Mos baholarning ballari 
 

 

 

 

 

 

 

 

Baholar  soni 

11 
13 

Baholarning o‟rtacha 
arifmetik qiymati 
 
X
T
*  
=4,05 
 
X
n
*
=3,46 
Samaradorlik koeffitsenti 

=1,17 
Tanlanma dispersiya 
 
S
T
=0,52 
 
S

=0,53 
 
O‟rta  qiymatlar  standart 
xatolari 
S
T
=0,72 
S
H
=0,73 
X
*
 
ning 
ishonchlilik 
oralig‟i 
 
3,86< X
T
*
<4,25 
 
3,27< X
n
*
<3,66 
Styudent statistikasi 
T=4,27 
Statistika ozodlik darajasi 
K=108,99 
Kriteriy xulosasi 
H
1
 faraz  qabul qilinadi. 
 
 
Demak,  olingan  natijalarning  matematik  hisob  kitobiga  ko‟ra  tajriba 
guruhida  olingan  natijalarning  ishonchli  ekanligi  aniqlandi  yani    T=  4,27  >  1,98  


102 
 
demak,   
0
H
 inkor  etilib, 
1
H
   faraz  qabul  qilindi.Xudi  shuningdek    yakuniy 
baholash bo‟yicha olingan natijalar 4-jadvalda berilgan.  
4-jadval.  
Yakuniy baholash bo‟yicha olingan natijalar 
Guruh / 
mezonlar  
Yakuniy 
baholash 
(test) 
Tajriba guruhi 
(N
T
=25) 
Nazorat guruhi  
(N
H
=24) 
Mos baholarning ballari 
 

 

 

 

 

 

 

 

Baholar  soni 


10 13 

Baholarning o‟rtacha 
arifmetik qiymati 
 
X
T
*  
=4,02 
 
X
n
*
=3,52 
Samaradorlik koeffitsenti 

=1,14 
Tanlanma dispersiya 
 
S
T
=0,49 
 
S
H
=0,50 
 
O‟rta  qiymatlar  standart 
xatolari 
S
T
=0,70 
S
H
=0,71 
X
*
 
ning 
ishonchlilik 
oralig‟i 
 
3,83< X
T
*
<4,20 
 
3,33< X
n
*
<3,70 
Styudent statistikasi 
T=3,75 
Statistika ozodlik darajasi 
K=108,99 
Kriteriy xulosasi 
  H
1
 faraz qabul qilinadi. 
 
 
Demak olingan natijalarning matematik hisob kitobiga ko‟ra tajriba guruhida 
olingan  natijalarning  ishonchli  ekanligi  aniqlandi  yani    T=  3,75  >  T
0,95
  q1,98    . 
Bunda   
0
H
 inkor etilib, 
1
H
  faraz qabul qilindi. 
 
Quyidagi 5-jadvalda baholarning o‟rtacha arifmetik qiymati keltirilgan. 


103 
 
5-jadval.  
Baholarning o‟rtacha arifmetik qiymati 
 
Mezonlar   
baholash 
turlari 
Tajriba guruhi 
(N
T
=25)  
Nazorat guruhi  
(N
T
=24) 
Samaradorlik 
ko‟rsatkichi 
Baholarning 
o‟rtacha 
arifmetik 
qiymati 
1-OB 
X
T
*  
=3,85 
X
n
*
=3,44 

=1,12 
 
2-OB 
X
T
*  
=4,05 
X
n
*
=3,46 

=1,17 
 
YaB 
X
T
*  
=4,02 
X
n
*
=3,52 

=1,14 
 
 
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4
4,2
1 ОБ
2 ОБ
ЯБ
Тажриба гурухи
Назорат гурухи
 
Baholarning o’rtacha arifmetik qiymati bo’yicha tajriba-sinov ishlari 
natijalarining diagrammasi 
 
 
 
 
 
 
 


104 
 
 
III bob bo’yicha xulosalar 
 
“Informatika”  fani  bo‟yicha  ijodiy  tasavvurlarni  rivojlantirishga  qaratilgan 
o‟quv-uslubiy  materiallar  yordamida  o‟qitish,  o‟qitish  samaradorligini  oshirish 
uchun foydalanish katta ahamiyatga ega ekanligi tajribalarda sinab ko‟rildi.  
Tadqiqot ishi bo‟yicha pedagogik tajriba-sinov ishlari ikki bosqichda amalga 
oshirildi.  Tajriba-sinov  ishlarining  tashkil  qilinishi  va  ularning  natijasi  o‟quv 
jarayonida samaradorlikka erishishda muhim manba ekanligi aniqlandi. 
 
“Informatika”  fani  bo‟yicha  ijodiy  tasavvurlarni  rivojlantirishga  qaratilgan 
o‟quv-uslubiy  materiallardan foydalanish natijasida dars jarayoni samarali tashkil 
qilinishi,  talabalarning  o‟zlashtirish  darajasi  yuqori  bo‟lishi  olingan  matematik-
statistik tahlillar yordamida isbotlandi. 
Matematik-statistik tahlillar maxsus mezonlar asosida bayon etildi va jadval 
shaklida  rasmiylashtirildi.  Matematik-statistik  hisoblashlar  har  bir  kollej  uchun 
alohida  birinchi  va  ikkinchi  oraliq  baholash,  yakuniy  baholash  natijalari  asosida 
amalga oshirildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


105 
 
 
XULOSALAR 
 
Informatikadan  o‟quv  mashg‟ulotlarini  tashkil  etishda  interfaol  usullar  va 
multimedia  vositalaridan  foydalanilsa  ta‟lim  oluvchilarda  kompyuter  bilan 
muomala  madaniyati  tezda  shakllanib,  kompyuterni  mustaqil  boshqara  olish, 
o‟zining mutaxassislik sohalariga qo‟llashni o‟rganishi bilan birga, fanga oid bilim, 
ko‟nikma va malakalari yanada yuqori bo‟lishi ta‟minlanadi. 
Axborot    texnologiyalardan    foydalangan    holda    darslarni    to‟g‟ri  tashkil  
qilish    yuqori    natijaga    olib    keladi    va    talabalar  uchun    ham  bugungi    kun  
texnologiyasidan  foydalanib  dars  o‟tish  qiziqarli  va tushunarli bo‟ladi. Axborot 
texnologiyasi  vositalari    bilan    jixozlangan    xonada    bir  vaqtning    o‟zida    ekran  
vositalari    va    tovushni    eshittirish  vositalaridan    foydalangan    holda    o‟qitish  
jarayoni    tashkil    etilsa,  shubxasiz,    talabalar    axborotni    qiziqish    bilan    qabul  
qiladilar  va uning ko‟p  qismini eslab qoladilar. 
 Darslarni interfaol usulda, multimedia vositalaridan foydalanib tashkil etish, 
darsda  o‟quvchilar  faolligini  ta‟minlash  va  oldindan  belgilangan  maqsadga 
erishishga qaratiladi. 
Talabalarning  informatikadan  iqtidorini  rivojlantirishni  ta‟minlovchi 
pedagogik  shart-sharoitlarni  aniqlandi.  Pedagogik  shart-sharoitlarga  oid  ilmiy 
tadqiqotlar    tahlili    shuni    ko‟rsatadiki,    umumiy    va    maxsus    iqtidorni 
rivojlantiruvchi  shart-sharoitlar  quyidagilardan  iborat:  qulay  psixologik  muhit  va 
individuallashtirilgan  muloqotlar  yordamida  o‟ta  muhim  va  zarur  munosabatlar 
turkumini  aniqlash;  ta‟lim  mazmunini  axborot  texnologiyalari  asosida  boyitish; 
jamoaviy    ijodkorlikka    tayanish;  talabaga  individual  yondashish  asosida  ular 
shaxsning  rivojlanishini  faollashtirish;  ta‟limni  texnologiyalashtirish:  ijodiy 
masalalardan 
 
foydalanish 
asosida 
rivojlantiruvchi 
innovatsion 
ta‟lim  
texnologiyalarini    joriy  etish;  iqtidorni    rivojlantirish,    shaxsning    ijodiy  
rivojlanishini boshqarish  masalalarida  pedagoglar  salohiyati;  iqtidorli talabalarni 
o‟qitishda tadqiqotchilik, muammoli va evristik metodlarning ustuvorligi; maxsus  


106 
 
metodlardan  foydalanish  asosida  o‟quvchilarni  ijodiy faoliyatga jalb etish; ijodiy  
qobiliyatlarning  rivojlanishini  tashxislash  va korrektsiyalash. 
Talabalarda  informatikani  o‟qitish  jarayonida  nazariy-metodologik    va  
texnologik  bloklarni  qamrab  oluvchi rivojlantiruvchi  ta‟limiy  modelni  amalga  
oshirishdan    iborat.  Informatika    ta‟limini    «rivojlantiruvchi    texnologiya»ni  
qo‟llash    asosida  talabalar  zamonaviy  informatikada  iqtidorini    aniqlash,  
tashxislash    va  rivojlantirish  usullari  ishlab  chiqildi,    informatikada  iqtidorli  
talabalar bilan  ishlash  uchun  metodik    tavsiyalar    va    didaktik  tushunchalar  taklif 
etildi. 
Informatikadan  iqtidorning  quyidagi  asosiy  komponentlari  ajratib  olindi: 
Motivatsiya:  Insonni    o‟qishga  yoki  biror    bir    maqsadni    amalga    oshirishga 
yo‟naltiruvchi  ichki  omil.  Kreativlik:  Intuitsiya,  topqirlik,  uddaburronlik.  Diqqat, 
ishtiyoq va ehtiyotkorlik. O‟zgacha yoki o‟rtachadan yuqori qobiliyatlar: Analiz va 
sintez  qila  olish  qobiliyati;  Taqqoslay  olish  qobiliyati;  Algoritmik    masalani  
echilishiga    olib    keladigan  jaranlar  ketma-ketligi  zanjirini  mantiqiy  qura  olish 
qobiliyati; 
Abstraktlashtirish 
qobiliyati; 
Umumlashtira 
bilish 
qobiliyati; 
Konkretlashtira  olish  qobiliyati;  Klassifikatsiyalash  qobiliyati;  Matematik  xotira; 
Fazoviy tasavvur qila olish qobiliyati. 
Informatikadan    iqtidorli    talabalarga    xos    qobiliyatlar    tarkibidan  kelib  
chiqqan    holda,    yuqorida    sanalgan    qobiliyatlar    mujassamlashgan  talabalarni 
informatikadan iqtidorli talabalar deb hisoblasa bo‟ladi. 
Olib  borilgan  tajriba  sinov  ishlari  davomida  aniqlanishicha,  qobiliyat 
darajasi va o‟zlashtirishi turlicha bo‟lgan o‟quvchilarda darsga nisbatan bir xildaki 
munosabat vujudga keldi. 
 
 
 
 
 
 


107 
 
ADABIYOTLAR RO’YXATI 
 
1.  Karimov  I.A.  O‟zbekiston  mustaqillikka  erishish  ostonasida  -  Toshkent: 
O‟zbekiston, 2011. -440 b. 
2.  Karimov  I.A.  Yuksak  ma‟naviyat  -  engilmas  kuch.  –  Toshkent:  Ma‟naviyat, 
2008. – 173 b. 
3.  «Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi»  to‟g‟risida  O‟zbekiston  Respublikasining 
qonuni  //  O‟zbekiston  Respublikasi  Oliy  majlisining  IX  sessiyasi  materiallari. 
Toshkent, 1997 yil 29 avgust. 
4.  «Ta‟lim  to‟g‟risida»  O‟zbekiston  Respublikasining  qonuni  /  O‟zbekiston 
Respublikasi Oliy  majlisining IX sessiyasi materiallari. Toshkent, 1997 yil 29 
avgust. 
5.  «Axborotlashtirish 
haqida» 
Qonun 
// 
O‟zbekiston  Respublikasining 
«Axborotlashtirish haqida» Qonuni. – Toshkent:  Xalq so‟zi gazetasi. 2004 yil 
11 fevral.  
6.  O‟zbekiston  Respublikasi  ta‟lim  tizimini  axborotlashtirish  kontseptsiyasi  // 
Ma‟rifat gazetasi.  2004 yil 9 aprel. 
7.  2008-2012  yillarda  uzluksiz  ta‟lim  tizimini  mazmunan  modernizatsiyalash  va 
ta‟lim-tarbiya  samaradorligini  yangi  sifat  darajasiga  ko‟tarish  dasturi. 
Toshkent. 2008. 
8.  Abdukodirov    A.A.  Teoriya  i  praktika  intensifikatsii  podgotovki  uchiteley 
fiziko-matematicheskix  distsiplin.  Aspekt  ispolzovaniya  kompyuterno‟x 
sredstv v  uchebno-vospitatelnom  protsesse:  Avtoref.  dis. ...  dokt.  ped.  nauk.  -  
Tashkent, 1990. – 39 s. 
9.  Abduqodirov  A.A.,  Astanova  F.,  Abduqodirova  F.  “Case-study”  uslubi: 
nazariya, amaliyot va tajriba. – T.Tafakkur qanoti. 2012. – 134 b. 
10. Abduqodirov  A.A.,  Pardaev  A.  Pedagogik  texnologiyalarga  oid  atamalarning 
izohli lug‟ati. – T. Fan va texnologiya. 2012. – 44 b. 
11. Abduqodirov  A.A.,  Pardaev  A.  Ta‟lim  jarayonini  texnologiyalashtirish 
nazariyasi va metodologiyasi. – T. Fan va texnologiya. 2012. – 104 b. 


108 
 
12.  Abduqodirov  A.A.,  Otabaeva  F.T.  Ijodiy  tasavvur  va  uni  rivojlantirishning 
intellektual qurollari. -Namangan. 2014. - 172 b. 
13. Aripov  M.,  Muhammadiev  J.  Informatika,  informatsion  texnologiyalar  G‟G‟ 
Oliy o‟quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: TDYuI. 2004. –275 B. 
14. Allayorov  S.P.,  Raxmonov  S.T.,  Qulmamatov  S.I.,  Toshtemirov  D.E. 
Informatika,  axborot  texnologiyalari  fanidan  laboratoriya  ishlari.  Metodik 
ko‟rsatma. - Guliston, 2003. – 123 b. 
15. Aripov  M.M.,  va  b.  Informatika,  axborot  texnologiyalari.  O‟quv  qo‟llanma, 
1,2-qism. – Toshkent, «Universitet», 2007. – 264 b. 
16. Aripov  M.M.,  va  b.  Informatika,  informatsion  texnologiyalar.  O‟quv 
qo‟llanma, 1-qism. - Toshkent : «TDTU», 2002. -230 b. 
17. Aripov  M.M.,  va  b.  Informatika,  informatsion  texnologiyalar.  O‟quv 
qo‟llanma, 2-qism. - Toshkent : «TDTU», 2003. - 430 b. 
18.  Visotskiy    I.R.,    Danilova    N.P.    Kompyuter    na    uroke  //  J.  Informatika  i 
obrazovanie, 1999, № 7,  - B. 81- 84. 
19.  G‟ulomov  S.S.,  va  boshq.  Axborot  tizimlari  va  texnologiyalari:  Oliy  o‟quv 
yurtlari talabalari uchun darslik. –Toshkent: Sharq, 2000. –592 b. 
20.  G‟ulomov  S.S.  va  boshq.  Iqtisodiy  informatika:  Oliy  o‟quv  yurtlarining 
iqtisodiyot mutaxassisliklari uchun darslik. –T.: O‟zbekiston, 1999. –528 b.   
21.  Isoqov  I.  Sovershenstvovanie  soderjaniya  i  avtomatizatsiya    provedeniya 
laboratorno-prakticheskix,  samostoyatelnix  rabot  po  informatike  v  vuzax. 
Avtoref. diss…. kand. ped. nauk.- Toshkent: TDPI, 1995. - 19 s. 
22. Ishmuhamedov  R.,  Abduqodirov  A.,  Pardaev  A.  Tarbiyada  innovatsion 
texnologiyalar. - T. Iste‟dod. 2010. – 141 b. 
23. Ishmuhamedov  R.,  Abduqodirov  A.,  Pardaev  A.  Ta‟limda  innovatsion 
texnologiyalar. - T. Iste‟dod. 2010. – 180 b. 
24. Yo‟ldoshev  J.  G‟.,  Usmonova  S.A.  Pedagogik  texnologiya  asoslari.  T.: 
O‟qituvchi. 2004. – 104 b. 
25. Maraximov  A.R.,  Rahmonqulova  S.I.  Internet  va  undan  foydalanish  asoslari. 
O‟quv qo‟lanma. Toshkent, 2001. –176 b. 


109 
 
26. Rasulov  A.S.,  Raimova  G.M.,  Sarimsakova  X.K.  Ehtimollar  nazariyasi  va 
matematik  statistika.  Darslik.  -  Toshkent:  O‟zbekiston  faylasuflari  milliy 
jamiyati, 2006. – 272 b. 
27. Sayidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiyaning mohiyati. //Xalq ta‟limi. –
Toshkent, 1999. -№1. –B. 97-102. 
28. Simonovich  S.V.  Informatika  bazoviy  kurs.  Uchebnik  dlya  vuzov.  Moskva. 
2005. – 634 s. 
29. Taylaqov  N.,  Axmedov  A.  IBM-PC  kompyuteri.  –  Toshkent:    O‟zbekiston.  – 
2001.- 207 b. 
30. Tojiev M. va boshq. Ta‟lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari. -T.: 
2001. - 148 b.  
31. Tolipov  O‟.Q.,  Usmonboeva  M.  Pedagogik  texnologiyalarning  tatbiqiy 
asoslari. O‟quv qo‟llanma. - Toshkent: Fan, 2006. – 262 b. 
32. Toshtemirov D.E. Informatika va axborot texnologiyalari. O‟quv qo‟llanma. – 
Toshkent, 2007. - 216 b. 
33. Ulug‟murodov  N.X.  Matematik  statistika  kursi.  O‟quv  qo‟llanma.  -Toshkent: 
Turon-Iqbol, 2006. - 208 b. 
34. O‟zbek  tilining  izohli  lug‟ati.  5  tomlik.  –  Toshkent:  O‟zbekiston,  2010.  –  2-
tom. – 396 b. 
35. Yuldashev  U.Yu.,  Boqiev  R.R.,  Zakirova  F.M.    Informatika  o‟qitish 
metodikasi. O‟rta maxsus, kasb-hunar ta‟limi muassasalari uchun qo‟llanma. – 
Toshkent: Talqin, 2005. - 160 b.   
36. Yuldashev  U.Yu.,  Zakirova  F.M.  Metodika  prepodavaniya  informatiki. 
Uchebnik. - Toshkent: Zar qalam, 2005. – 154 s. 
37. Yuldashev U. Informatsionnie texnologii. Chast 2. – Tashkent: TGPU, 2007. - 
102 s. 
38. Qulmamatov 
S.I. 
Mustaqil 
ta‟limni 
tashkil 
etishda 
kompyuter 
texnologiyalaridan 
foydalanish 
metodikasi 
(“Informatika  va  axborot 
texnologiyalari” fani misolida): Ped. fanl. nom. ... dis. avtoreferati. - Toshkent: 
TDPU, 2008. - 22 b. 


110 
 
39. www.glossary.ru – Axborot texnologiyalari bo‟yicha ma‟lumotlar. 
40. www.informika.ru – Informatika sohasiga oid ma‟lumotlar bazasi. 
41. www.istedod.uz  –  O‟zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Iste‟dod” 
jamg‟armasi veb sayti. 
42. www.pedagog.uz  –  Nizomiy  nomidagi  Toshkent  davlat  pedagogika 
universitetining pedagogika ta‟lim portali.  
43. www.ziyonet.uz – Axborot ta‟lim tarmog‟i. 
44. www.intuit.ru  –  Rossiya  axborot  texnologiyalari  ochiq  universiteti  ta‟lim 
portali. 

Download 1.11 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
samarqand davlat
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
bilan ishlash
fanining predmeti
Darsning maqsadi
navoiy nomidagi
o’rta ta’lim
Ishdan maqsad
haqida umumiy
nomidagi samarqand
fizika matematika
sinflar uchun
fanlar fakulteti
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
ta'lim vazirligi
moliya instituti
universiteti fizika
Ўзбекистон республикаси
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
Toshkent axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Buxoro davlat