Geografiya 8-sinf So`z boshiDownload 122 Kb.
Sana17.01.2017
Hajmi122 Kb.2010-2011 O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR

Maktab metodbirlashmalari imtihon biletlariga 15-20 % hajmda o‘zgartirishlar kiritishi mumkin.GEOGRAFIYA

8-sinf

So`z boshi
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 8-sinfini tugatgan o‘quvchilar geografiya fanining 5-8 sinf mavzulari bo‘yicha ma’lum darajada bilimga ega bo‘ladilar.

O‘quvchilarning olgan bilim, malaka, ko‘nikmalarini aniqlash maqsadida 2010- 2011 o‘quv yilida 8- sinflarda geografiya fanidan og‘zaki bosqichli nazorat ishi bilet savollariga og‘zaki javob berish usulida o‘tkaziladi.

Har bir o‘quvchining bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash uchun 2 ta nazariy va 1 ta amaliy topshiriq beriladi.

Bosqichli nazorat bilet savolining 2 ta nazariy savollari o‘quvchilarning 8-sinfda “O‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi” kursi yuzasidan o‘rganilgan mavzulari bo‘yicha va 1 ta amaliy topshiriq 5-8 sinf mavzulari yuzasidan beriladi: Bilet savollariga Respublikamizning tabiiy sharoiti va tabiiy boyliklarining millliy iqtisodiyotdagi ahamiyati, milliy iqtisodiyotning tarmoqlari, aholi va u inson omili, Respublika yoqilg‘i energetikasi, agrosanoat majmuasi, aholiga xizmat ko‘rsatish va turizm, O‘zbekiston iqtisodiyotining hududiy tashkil etilishi (iqtisodiy rayonlar) va boshqa tushuncha va amaliy topshiriqlar kiritiladi.

Har bir berilgan savolga javob 5 ballik tizim asosida baholanadi. Masalan: 1-savolga 3, 2-savolga 4, 3-savolga 5 qo‘yilib, baholar umumlashtirilib o‘rtacha ball chiqariladi. 3+4+5 =12:3=4

O‘quvchilarni baholashda ball ular egallashlari lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalardan kelib chiqib belgilanadi.Nazariy savollarga berilgan javoblarni baholash mezoni.Baholash mezoni

ball

1.

Savollar mazmunan to‘la ochib berilib, tushuncha va atamalarga to‘liq va aniq javob berib, xarita bilan ishlashni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olsa

5

2.

Javoblar asosan to‘g‘ri, lekin izchillik buzilgan, qonuniyatlar va nazariyalar tavsifida qisman noaniqliklarga yo‘l qo‘yilib, xarita bilan ishlashni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olsa

4

3.

Javoblar qisman to‘g‘ri, tushunchalarni izohlashda bir

qancha xatoliklarga yo‘l qo‘yilib, xarita bilan ishlashni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olmasa3

4.

Javoblar to‘g‘ri xulosalanmagan, aytilgan fikrlarda chalkashlik va xatoliklarga yo‘l qo`yib, xarita bilan ishlashni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olmasa

2

5.

Tushunchalar noto‘g‘ri bayon etilib, javoblar aniq aytilmasdan, xarita bilan ishlashni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olmasa

1


Amaliy topshiriq javoblarini baholash mezoni.
Baholash mezoni

ball

1.

Amaliy topshiriqlarini bajarishda ilmiy xatoliklarga yo‘l qo‘yilmagan, yechilish shartlari ko‘rsatilib aniq va to‘g‘ri bajarilib, xarita bilan ishlashni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olsa

5

2.

Topshiriqlarni bajarishda ilmiy xatoliklarga yo‘l qo‘yilmagan ammo yechilish shartlarini ko‘rsatishda qisman xatoliklarga yo‘l qo‘yib, xarita bilan ishlashni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olsa

4

3.

Topshiriqlarni bajarishda ilmiy xatoliklarga qisman yo‘l qo‘yilgan va yechilish shartlari ko‘rsatilmasdan javobi to‘g‘ridan – to‘g‘ri chiqarilib, xarita bilan ishlashni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olmasa

3

4.

Topshiriq javobi to‘g‘ridan – to‘g‘ri chiqarib berilib, xarita bilan ishlashni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olmasa

2

5.

Topshiriqlarni bajarishga uringan ammo ish noto‘g‘ri bajarilib, xarita bilan ishlashni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olmasa

1

Amaliy topshiriqlarini bajarish uchun zarur o‘quv jihozlari (O‘zbekiston tabiiy va siyosiy xaritasi, dunyo siyosiy xaritasi, 6,7,8- sinf o‘quv atlaslari va boshqa materiallar) o‘qituvchi tomonidan oldindan tayyorlab qo‘yiladi.


1 – bilet
1. O‘zbekiston aholisi va milliy tarkibi haqida gapiring.

2. Farg‘ona iqtisodiy rayonining tabiiy va iqtisodiy georafik o‘rniga tavsif bering.

3. Jadvalda berilgan shaharlar Respublikamizning qaysi viloyatlariga tegishli ekanligini ayting va xaritadan ko‘rsating.
Shaharlar nomi

Qaysi viloyatga tegishli

1.

Chirchiq

2.

Marjonbuloq
3.

Kitob
4.

Kattaqo‘rg‘on
5.

Quvasoy
6.

Kogon
7.

Gazli
8.

Bekobod
9.

Taxiatosh
10.

Yangiyer
2 –bilet
1. Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishning 5 tamoyilini ayting. Og‘ir sanoat qanday tarmoqlarga bo‘linadi?

2. Toshkent iqtisodiy rayoni sanoatining asosiy tarmoqlari haqida gapiring. Iqtisodiy rayonning rangli va qora metallurgiya korxonalari joylashgan shaharlarini xaritadan ko‘rsating.

3. Quyida Respublikamizdagi foydali qazilma kon nomlari yozilgan.Ushbu konlardan nima qazib olinishini ayting:

Marjonbuloq ----------------------------

Oqtog‘ --------------------------------

Mingbuloq ------------------------------------------

G‘ozg‘on ------------------------------------------------

Ingichka -------------------------------------------------------


3 – bilet
1.Aholiga xizmat ko‘rsatish va turizm haqida gapiring.

2.Qashqadaryo iqtisodiy rayoni sanoatining asosiy tarmoqlarini aytib bering.

3.Respublikamizning eng yirik gidroelektr stansiyalari joylashgan shaharlarni ayting va xaritadan ko‘rsating.

4 -bilet
1. Respublikamizda tabiiy gazdan qanday maqsadlarda foydalaniladi?

2.Surxondaryo iqtisodiy rayonining iqtisodiy georafik o‘rni va viloyat xo‘jaligida agrosanoat majmuasining ahamiyati haqida gapiring.

3.Quyidagi raqamlar Respublikamizning qaysi tog` tizmalariga tegishli ekanligini ayting va xaritadan ko‘rsating.

1) 2268 m -----------------------

2) 2621 m ----------------------------

3) 3768 m ----------------------------------------

4) 4503 m ---------------------------------------------

5) 4299 m ---------------------------------------------------5 –bilet
1. Farg‘ona viloyati xalq xo‘jaligida qaysi tarmoqlar yetakchilik qiladi? Ushbu tarmoqlar haqida gapirib bering.

2. Respublikamiz yalpi sanoat mahsuloti hajmida qora metallurgiyaning salmog‘i qanchaga teng? Mamlakatimizning birinchi metallurgiya korxonasi haqida gapiring.

3. Toshkentdan Madridgacha bo‘lgan 650 km li masofa birinchi xaritada 8,5 sm ga, huddi shu masofa ikkinchi xaritada 3 sm ga teng bo‘lsa, xaritalarning masshtabini aniqlang. Aniqlangan masshtablarning qaysi biri yirik?

6 – bilet
1.Respublikamizda qanday tuproqlar tarqalgan? Ularning xalq xo‘jaligidagi ahamiyati haqida gapiring.

2. Kimyo sanoati korxonalarini joylashtirishda qanday omillar hisobga olinadi?

3. Mamlakatimizning yirik “Issiqlik elektrostansiya”laridan 10 tasini ayting va xaritadan ko‘rsating.

7 –bilet
1.Respublikamizning avtomobilsozlk sanoati va uning istiqbollari haqida gapiring.

2.Jizzax viloyati sanoati va qishloq xo‘jaligining asosiy tarmoqlarini sanab bering.

3.Quyidagi geografik atamalarning lug‘aviy ma’nosini ayting.

Aholining tabiiy ko‘payishi, aholi migratsiyasi.


8-bilet
1. Samarqand iqtisodiy rayonining iqtisodiy georafik o‘rni va aholisi haqida gapiring.

2. Aholiga xizmat ko‘rsatish rayonlari vujudga kelishiga ko‘ra qanday guruhlaga bo‘linadi?

3.Xaritadan Respublikamizning mashinasozlik sanoati rivojlangan shaharlarini ko‘rsating.

9 -bilet
1. O‘zbekiston shaharlari (Toshkent, Qo‘qon, Buxoro) haqida gapiring va ushbu shahrlarni xaritadan ko‘rsating. Arab sayyohi Ibn Battuta shaharlarimiz haqida o‘z sayohatida qanday ma’lumotlarni yozib qoldirgan?

2. Sirdaryo viloyati sanoatining yetakchi tarmoqlari haqida gapiring.

3. Agar 5000 km masofa globusda 4 sm ga teng bo‘lsa, ushbu globusning masshtabini aniqlang.

10 – bilet
1. Respublikamizning oziq – ovqat sanoatihaqida gapiring va xaritadan qandolat fabrikalari joylashgan shahrlarni ko‘rsating.

2.Samarqand iqtisodiy rayonining xo‘jaligi va uni hududiy tashkil etilishi haqida gapiring.

3 O‘rta Osiyoning eng sersuv daryosi Amudaryoga qisqacha tavsif bering. Xaritadan daryoning manbai va mansabini ko‘rsating.
11 – bilet
1. Energetika tizimi deb nimaga aytiladi? Mamlakatimizda energetika tizimi qanday yo‘lga qo’yilgan? Ishlab chiqariladigan elektr energiyaning asosiy qismi qaysi tarmoqlarga sarf bo‘lmoqda?

2. Farg‘ona viloyati qishloq xo‘jaligining asosiy tarmoqlari qaysilar? Viloyat mamlakatda yetishtiriladigan pillaning necha foizini beradi?

3 Masshtabi 1: 40 000 000 sm bo‘lgan xaritada Qarshi va Toshkent shaharlari orasidagi masofa 11 sm ga teng bo‘lsa, shaharlar orasidagi haqiqiy masofani aniqlang.

12 – bilet

1. Mashinasozlik majmuasi tarmoqlarini sanab bering.

2. Xizmat ko‘rsatish turlarini sanab bering. Xaritadan Respublikamizning tarixiy shahrlarini ko‘rsating.

3. “Rangli metallarning guruhlarga bo‘linishi” jadvalini tuldirishda davom eting.Asosiy guruhlar

Boshqa guruhlar

Og‘ir metallar

Yengil metallar

Qimmat baho metallar

Qiyin eruvchi metallar

Nodir metallar

Mis,

Titan,

Oltin,

Volfram,

Uran,


13 – Bilet
1. Respublikamizning avtomobil transporti haqida gapiring.

2. Xorazm viloyati qishloq xo’jaligining asosiy tarmoqlarini aytib bering.

3. “O‘zbekiston foydali qazilmalari” jadvalini to‘ldiring.


T/r

Foydali qazilmalar

Qazib olinadigan kon nomi

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

Oltin

Tabiiy gaz

Toshko‘mir

Marmar


Qo‘ng‘ir ko‘mir

Mis


Neft

Osh tuzi


Qo‘rg’oshin

Volfram

14 – bilet

1. Mamlakatimizning temir yo‘l transporti haqida gapiring. Elektrlashtirilgan temir, yo‘llar uzunligi necha kilometrni tashkil etadi?

2.Qashqadaryo iqtisodiy rayoniga tavsif bering. (iqtisodiy geografik o‘rni, rayonning respublika xalq xo‘jaligida tutgan o‘rni haqida)

3. Quyida Respublikamiz yengil va oziq – ovqat sanoatida mashur bo‘lgan aksiyadorlik jamiyatlari nomlari berilgan. Ushbu korxona joylashgan shahar nomini ayting.

1. “Uzbat” -

2. “Tufen” -

3. “Semurug‘” -

4. “Atlas “ -

5. “UzEllas” -

15 –bilet

1.Respublikamiz suv transporti haqida gapiring. Fraxt – nima?

2.Xorazm viloyati xo‘jaligi va uning hududiy tashkil etilishi haqida gapiring.

3. Berilgan jadvaldan O‘zbekiston daryolariga xos bo‘lgan xususiyatlarni aniqlang


(Javobingizni raqamlarda yozing va ushbu daryolarni xaritadan ko‘rsating)
Daryolarga xos xususiyatlar

Daryolar

Javob

1

Qadimgi nomi Yaksart bo‘lgan daryo

Sirdaryo
2

Yirik irmoqlaridan biri Dukent

Amudaryo
3

Daryoning quyi qismi 120 kun muzlaydi4

Quyar joyi yo‘q daryo

Chirchiq
5

Dunyodagi eng loyqa daryolardan biri6

Chotqol va Qurama tog‘laridan boshlanadi

Qashqadaryo
7

Sirdaryoning eng sersuv o‘ng irmog‘i hisoblanadi

Ohangaron
8

Ugom, Piskom kabi irmoqlari bor

Zarafshon
9

O‘rta Osiyoda eng tiniq daryo hisoblanadi

Surxondaryo

16 – bilet

1. Qashqadaryo viloyatida sanoatning qaysi tarmog‘i ustun turadi? Kitob kenglik stansiyasi haqida gapiring.

2. Aholiga xizmat ko‘rsatish sohalariga nimalar kiradi? O‘zbekistonda qaysi transport turlari yaxshi rivojlangan?

3. Respublikamizda qishloq xo‘jaligi mashinalari ishlab chiqaradigan zavodlar qaysi shaharlarda joylashgan? Ularni xaritadan ko‘rsating.17 –bilet

1.Navoiy viloyati qishloq xo‘jaligi haqida gapiring. Viloyatda qishloq xo‘jaligiga yaroqli yerlar necha foizni tashkil etadi?

2. Yoqilg‘i- energetika kimyo majmuasi tarkibini chizmada aks ettirib bering.

3. Respublikamizda Janubiy Koreya, Turkiya, AQSH kabi davlatlar bilan hamkorlikda zamonaviy to‘qimachilik korxonalari bunyod etilgan. Quyida berilgan davlatlar to‘g‘risiga to‘qimachilik korxonalari bunyod etilgan respublikamiz shaharlarini xaritadan ko‘rsating.

1.Janubiy Koreya -

2.AQSH -18 – bilet
1. Toshkent iqtisodiy rayonining asosiy sanoat markazlari va shaharlari haqida gapiring.

2. Respublika yalpi sanoat mahsuloti hajmida oziq- ovqat sanoatining salmog‘i qanchaga teng?

3. Berilgan statistik ma‘lumotlarga Xorazm viloyati va Qoraqalpog‘iston Respublikasining aholi urbanizasiya darajasini aniqlang.

a) Xorazm viloyati aholisi soni – 1mln 504ming .k, shahar aholisi –328 ming.k

b) Qoraqalpog‘iston Respublikasi aholi soni – 1mln 595 ming.k, shahar aholisi – 775 ming.k.

19 – bilet

1.O‘zbekistonning tabiiy geografik o‘rni, chegaralari, chekka nuqtalari, maydoni va tabiatining o‘ziga xos xususiyatlarini xaritadan ko‘rsatib gapiring.

2.Samarqand viloyati bo‘yicha qishloq xo‘jaligiga yaroqli yerlar tarkibida g‘alla, paxta, kartoshka, yaylovlar ulushi qanchaga (% da) teng ?

3. Respublikamiz hududidan oqib o‘tuvchi yirik daryolar va ularda barpo etilgan suv omborlarini xaritadan ko‘rsating.20 – bilet

1. O‘zbekistonning metallurgiya sanoatiga tavsif bering.

2. Surxondaryo viloyati xo‘jaligida qaysi sanoat yetakchilik qiladi?

3.To‘qimachilik sanoatining tarmoq doirasidagi aloqalarini chizmada aks ettirib bering. Xaritadan Respublikamizdagi yirik to‘qimachilik sanoati joylashgan shaharlarni ko‘rsating.


21-bilet
1. O‘zbekiston neft sanoati haqida gapiring. Neft olinadigan konlarni xaritadan ko‘rsating.

2.Qoraqalpog‘iston Respublikasi sanoatining asosiy tarmoqlari haqida gapiring.

3 O‘rta Osiyoning eng uzun daryosi Sirdaryoga qisqacha tavsif bering. Xaritadan daryoning manbai va mansabini ko‘rsating.
22-bilet
1. Respublikamizda mehnatda band aholining iqtisodiyot tarmoqlari bo‘yicha taqsimlanishini ( % da) aytib bering.

2. Andijon viloyati sanoatining asosiy tarmoqlarini ayting.

3.Berilgan shaharlar ichidan Respublikamizning yirik meva – konserrva korxonalari joylashgan shaharlarni ajratib yozing va ularni (Farg‘ona, Toshkent, Yangiyo‘l, Pop, Jizzax, Samarqand, Qarshi, Marjonbuloq, Namangan, Quva, Shahrisabiz, Parkent, Zomin, Zarkent, G‘azalkent, Ishtixon, Andijon) xaritadan ko‘rsating.
23-bilet
1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi xo‘jaligi va uning hududiy tashkil etilishi haqida gapiring.

2. Respublikamizning qurilish materiallari sanoati haqida gapiring va xaritadan qurilish materiallari ishlab chiqaradigan shaharlarni ko‘rsating.

3.Berilgan statistik ma‘lumotlarga Jizzax va Buxoro viloyati aholisining urbanizasiya darajasini aniqlang.

a) Jizzax viloyati aholisi soni – 1mln 80 ming.k, shahar aholisi –321 ming.k

b) Buxoro viloyati aholi soni – 1mln 566 ming.k, shahar aholisi – 457 ming.k.

24-bilet
1. Buxoro – Navoiy iqtisodiy rayonining xo‘jaligi va uni hududiy tashkil etilishi haqida gapiring. Rayon respublikada hosil etilayotgan elektr energiya miqdoriga ko‘ra nechinchi o‘rinda turadi?

2. Respublikamizda chorvachilikning qaysi tarmoqlari rivojlangan. Xaritadan asosan qora mol boqiladigan hududlarni ko‘rsating.

3. Xaritadan Urganch va Namangan shaharlarining geografik koordinatalarini aniqlang.

25- bilet
1.Respublikamiz sanoatining asosiy tarmoqlari qaysilar? javobingizni “Klaster” tarzida ifodalang.

2. Respublikamizning tashqi savdosi va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi qanday yo‘lga qo‘yilgan?

3.Quyidagi nomli masshtablarni sonli masshtablar bilan ifodalang.

a) 1 sm da 150 km. b) 1 sm da 400 km.

c) 1 sm da 200 km. d) 1 sm da 650 km.

26-bilet
1.Respublikamiz yengil sanoati haqida gapiring. Iqtisodiy xaritadan respublikamizdagi pilla chuvish fabrikalaridan 5 tasini ko‘rsating.

2.Namangan viloyati sanoatining asosiy tarmoqlari qaysilar? Namangan shahrida yengil sanoatning qaysi turlari rivojlangan?

3. Respublikamiz viloyatlaridan birida qishloq xo‘jaligi donli ekinlarining bir yillik hosilini 100 % deb olamiz shundan, bug‘doy 48 %, arpa 20 %, sholi 25 %, jovdar 7 % ni tashkil etadi. Berilgan ma’alumotlar asosida aylana diagramma chizing.
27- bilet
1. Mirzacho‘l iqtisodiy rayonining xo‘jaligi va uning hududiy tashkil etilishi haqida gapiring.

2. O‘zbekiston aholisining jinsi va milliy tarkibi haqida gapiring.

3.Respublikamizning yirik daryolaridan 1 tasiga reja asosida tavsif bering. (Javobingizni xaritadan ko‘rsatib gapirng)

a) daryo nomi; b) uzunligi;

c) qayerdan boshlanadi; d) qaysi havzaga quyiladi?

e) irmoqlari; f) xalq xo‘jalikdagi ahamiyati.28-bilet
1. O‘zbekiston iqtisodiyotining hududiy tashkil etilishi haqida gapiring.

2. Buxoro viloyati sanoati haqida gapiring. Xaritadan yoqilg‘i sanoati joylashgan shaharlarni ko‘rsating.

3. Tepalikning balandligi 28 m. uning g‘arbiy qismi tik, sharqiy qismi esa qiya. Tepalikni gorizontallarda aks ettiring. Izoh: Gorizontallarni har 3 m. dan o‘tkazing.
29- bilet
1. Mamlakatimizning temir yo‘l trasporti va uning rivojlanishi haqida gapiring.

2.Toshkent iqtisodiy rayonining asosiy sanoat markazlari haqida gapiring va ularni xaritadan ko‘rsating.

3. Yanvar oyining o‘rtacha harorati –80 C, iyul oyidagi o‘rtacha harorat +220 C bo‘lsa, bir yillik havo haroratining amplitudasi necha gradusga teng?

30-bilet

1. Sanoat korxonalarini joylashtirishda qanday tabiiy va ekologik omillar hisobga olinadi?

2. Surxondaryo viloyati sanoati va sanoatlashgan shaharlari haqida gapiring.

3. Xaritadan Farg‘ona va Buxoro shaharlarining geografik koordinatalarini aniqlang.
Katalog: apache -> info uzb -> 304 -> files
files -> Xalq ta`limi vazirligi respublika ta`lim markazi
files -> O‘quv yilida umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinf o‘quvchilari uchun bosqichli imtihon materiallari va metodik tavsiyalar
files -> Xalq ta`limi vazirligi respublika ta`lim markazi
files -> Xalq ta`limi vazirligi respublika ta`lim markazi
files -> Xalq ta`limi vazirligi respublika ta`lim markazi
files -> O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi respublika ta’lim markazi
files -> O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi respublika ta’lim markazi
files -> Informatika va hisoblash texnikasi asoslari fanidan bosqichli nazorat 8-sinf Tushuntirish xati
files -> O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi respublika ta’lim markazi
files -> O`quv yilidа umumiy o`rtа tа`lim mаktаblаrining 9-sinf o`quvchilari uchun imtihоn mаtеriаllаri va metodik tavsiyalar

Download 122 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik