Furqat ijtimoiy-iqtisodiyot kollejiDownload 158.83 Kb.
Sana07.09.2021
Hajmi158.83 Kb.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM

VAZIRLIGI

O’RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA’LIMI MARKAZI

FARG’ONA VILOYATI HOKIMLIGINING O’RTA MAXSUS KASB-HUNAR

TA’LIMI HUDUDIY BOSHQARMASI

FURQAT IJTIMOIY-IQTISODIYOT KOLLEJI

“Tasdiqlayman” Furqat ijtimoiy-iqtisodiyot kolleji direktori

avgust 2015 yil

M. Ahmedov

3340901 - “Buxgalter”

3340601 - “Moliyachi”

3320201 - “Axborot resurs markazi kutubxonachisi”

3521903 - “Kompyuter va kompyuter tizimlarini sozlash va ta’mirlash texnigi”
3340701 - “Bank ishi mutaxassisi” kasblari uchunIshchi dastumi tuzuvchi: Nasirdinov Oybek Abdubannonovich Ish joyi: Furqat Ijtimoiy-iqtisodiyot kolleji Lavozimi: Ingliz tili fani o’qituvchisi

Ingliz tili fani bo’yicha
Ishchi o’quv dasturi

O’MKHT markazida 2013.20.08da


tasdiqlangan dastur asosida ishlab chiqildi.

Tuzuvchilar:

Nasirdinov Oybek Mamataliyeva Zilola Otaboyeva Gulhayo G’oziyeva E’zozxon Parmonov Alisher

Furqat ijtimoiy-iqtisodiyot kollejining Ingliz fani o’qituvchilari Filologiya kafedrasi majlisida muhokama qilindi va tasdiqlashga tavsiya etildi

Majlis bayoni N°1, “ ”-avgust, 2015 yil.

Fan kafedrasi mudiri: Go’furov Vohid

Furqat ijtimoiy-iqtisodiyot kollejining ilmiy pedagogik kengashida ko’rib chiqildi va tasdiqlangan.

Majlis bayoni N° 1, “ ”-avgust, 2015 yil.

Kengash raisi: M. Ahmedov Kengash kotibasi: N. Haydarova

2015-2016 o’quv yili uchun Ingliz tili fani bo’yicha ishchi o ’quv dasturiga o’zgartirishlar va qo’shimchalar kiritish to’g’risida. Ingliz tili fanining ishchi o’quv dasturiga quyidagi o’zgarishlar va qo’shimchalar kiritilmoqda:

O’quvchilarning mustaqil ish soatlari mavzulari, ularning taqsimoti, bajarilish muddati, hamda ularni bajarishga doir tavsiyalar kiritildi.

Fan mavzulari va ma’ruzalar mazmuni yangilanib, yangi adabiyotlar kiritildi.

Joriy va yakuniy nazorat uchun baholash mezonlari ishlab chiqilib, testlar, nazorat savollari va yakuniy nazorat savollari yangilandi.

Fan bo’yicha dastur bajarilishining taqvim rejasi kiritildi.

Informatsion uslubiy ta’minot yangi adabiyotlar kiritildi.

O’zgartirishlar va qo’shimchalar kirituvchi: Nasirdinov O.

INGLIZ TILI O‘QUV PREDMETINING MAQSAD VA VAZIFALARI

Xorijiy tilni egallash ta’lim, ilm-fan, iqtisodiyot, siyosat va ijtimoiy hayotdagi globallashuvning yangi davri uchun asosiy kalit hisoblanadi. Globallashayotgan ta’lim endilikda ilm oluvchilar uchun ham, o‘qituvchilar uchun ham butun dunyoda ta’limni va ilmiy izlanishlarni davom ettirish imkoniyatini yarat ib bormoqda. Bundan tashqari bu jarayon o‘rta maxsus kasb-hunar bitiruvchilarining turli dunyoviy bilimlarni xususan, chet tillarida bilishlaridan tashqari o‘z kasblari bo‘yicha egallagan bilim va ko‘ni kmalarini chet tillarida davom ettirish imkoniyatini yaratmoqda.

Ushbu o‘zgarishlar ta’lim sohasidagi mutaxassislarning xalqaro birlashuviga va ular tomonidan mamlakatlararo taqqoslanishi mumkin bo‘lgan mukammal global dasturlarning yaratilishiga olib keldi .

Mazkur ishchi o’quv dasturi O‘zbekistonda xorijiy tilni o‘qitishning xalqaro standartlarga muvofiq keluvchi umumevropa xorijiy tillarni o‘rganish, oqitish va baholash ramkalaridagi tavsiyalar(CEFR)ga moslashtirilgan holda amalga oshirilgan amaldagi na’munaviy o‘quv dasturi asosida tuzib chiqildi. Bu ishchi oquv dasturi Furqat ijtimoiy iqtisodiyot kollejidagi ta’lim oluvchi barcha yo’nalishlardagi guruhlar o’quvchilari uchun Ingliz tilini o‘rganish uchun mos holda yaratildi va shunga xizmat qiladi.

Mazkur ishchi o’quv dasturi Ingliz tilini o‘rganishning asosiy shakllarini tashkil qiluvchi 4 ta ko‘nikmaga asosl anadi.

Tinglash ko‘nikmasi. Ushbu o‘quv dasturi va uning asosida yaratilajak darsliklar va dars bayonnomalari hamda ma’ruzalar matnlari ham aynan shu ko‘nikmalarga asoslangan tarzda tuzildi. Xorijiy tilni egallashda eshitish ko‘nikmasini shakllantirish maqsadida kasbga yo‘naltiradigan matnlar tayyorlandi. Shuningdek, birinchi kurs o‘quvchilari uchun matnlar A2 dan B1 daraja oralig‘ida bo‘lishiga e’tibor qaratildi. Bundan tashqari eshitishdan oldin, eshitish davri va eshitishdan keyin bajariladigan topshi riqlar o‘quvchi darsligiga hamda ishchi kitobiga kiritildi. Bularning bari o‘quvchining tinglab tushunish qobiliyatining asta-sekin rivojlanib borishidagi asosiy omillardandir.

Gapirish ko‘nikmasi. Tinglab tushunish uchun berilgan topshi riqlar va matnlar o‘quvchilarga o‘zaro dialog va monolog yaratish imkonini beradi . Bundan tashqari o‘quvchilarning o‘z fikrini ifodalab berishi uchun tuzilgan qiziqarli savollar asosida ularning gapirish ko‘nikmalari oshib boradi.

0‘qish ko‘nikmasi. O‘quvchining o‘qish ko‘nikmasi turli darajadagi matnlarni o‘qib, tushunishi, fikrini ifoda eta olishi yoki baholash tizimida matn asosida tuzil gan testlarga javob bera olishi bilan belgilanadi .

Yozish ko‘nikmasi. Yozish ko‘nikmasida o‘quvchi o‘z fikrini yozma bayon eta olishi ahamiyatga molik. Yozishda o‘quvchi ishlatgan iboralarining mazmuni, foydalangan grammatik strukturalarning oddiy yoki murakkabligiga qarab o‘quvchining bilim darajasi aniqlanadi. Dars vaqtida o‘qituvchi har bir o‘quvchining yozish ko‘ni kmasini ushbu jihatlarni rivojlantirish maqsadida shakllantirib borishi muhimdir.

O‘MKHT tizimida B1, B1+ darajadagi o‘quvchilarni tayyorlash uchun yuqorida ko‘rsatilgan ko‘nikmalarni shakllantirish ko‘zda tutilgan asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Tillarni o‘rganish, o‘qitish va baholashning umumyevropa ramkalari tavsiyalari (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

CEFR dunyo bo‘ylab keng tarqalgan xorijiyt il ta’limining standartlaridan biridir. O‘quv-uslubiy majmualar til o‘rganuvchining ma’lum maqsadga yo‘naltirilgan o‘qitish tizimi va baholash tizimining zamon talablariga asoslanganligini va uning ijrosinini ta’minlashi lozim.

CEFR turli mamlakatlar yoki ma’lum bir mamlakatdagi turli universitetlar, kollejlar va maktablardagi o‘quv dasturlari, mutaxassislarning tayyorgarlik darajasi va baholash tizimlarini qiyoslash uchun ishonarli usul hisoblanadi.

CEFR taqdimotiga ko‘ra dunyo bo‘yicha til kompitentsiyalarining baholanishini O‘MKHT uchun ingliz tili misolida quyidagi jadvalda ko‘rish mumkin:CEFR C2 nisbatan so‘z boyligi %larda

O‘zbekiston yangi DTS

O‘zbekiston ta’lim tizimi bosqichlari

IELTS

TOEFLIBT

B

(48 - 72%) erkin bilim darajasiB1

B1

AL va KHK

3.5-4.5

30-40

B1+

Tilga

yo’naltirilgan

AL


4.5-5.5

40-50

B2

B2

Oliy ta’lim bakalavriatura

5.5-6.5

70-80

Til o‘rganuvchilar uchun zarur bo‘lgan ko‘plab malakalarni qamrab olish maqsadida bu asoslar tegishli ravishda kengaytirildi. Endilikda mazkur standart muayyan o‘quv rejasi, muayyan o‘quv faoliyati va baholash tizimi uchun yo‘riqnoma bo‘lib xizmat qiladi.

O


B2

Bl


Mustaqil foydalanuvchi

‘MKHTga tegishli bo’lgan til kompetentsiyalari darajalari:

CEFRning B2 dan B1gacha bo‘lgan ya’ni O‘MKHTga tegishli bo’lgan qismi darajalari va ularning talablari:Mustaqil

foydalanuvchiB2

aniq va mavhum mavzulardagi murakkab matnlarning umumiy ma’nosini shuningdek, sohasiga oid texnik muhokamalarni tushuna oladi;

til tashuvchilari bilan erkin va tayyorgarlik ko‘rmasdan muloqot qila oladi;

keng mavzularda aniq, ilmiy uslubga xos bo‘lmagan so‘zlar bilan o‘z fikrini ifodalay ol adi, shuningdek, muhokama qilinayotgan mavzu bo‘yicha turli variantlarning yutuq va kamchiliklarini ko‘rsata oladi;


Bl

ishda, ta’limda, dam olishda doimo muhokama qilinadigan, tanish mavzularning asosiy mazmunini tushunadi;

sayohat vaqtida ro‘y beradigan turli muloqot vaziyatlaridan chiqib keta oladi.

tanish yoki o‘zi uchun qiziqarli bo‘lgan mavzularda matn yarata oladi;

o‘z rejalarini, boshidan kechirgan voqea va hodisalarni, orzu-umidlari va hissiyotlarni tasvirlab bera oladi, shuningdek, fikrlarini asoslab tushuntira oladi;DTS bo‘yicha Bl, B1+ darajalari uchun Ingliz tili ko‘nikmalariga qo‘yilgan talab Tinglab tushunish:

Ishga yoki har kunlik hayotiga taalluqli mavzudagi so‘zlar bilan o‘z ma’nosida ishlatilgan nutqni tushuna oladi, undagi umumiy ma’no va ba’zi detallarga e’t ibor qaratadi. Ammo bunda nutq ravon va

tanish shemada bo‘lishi shart. Tez-tez tilga olinadigan ish, o‘qish, dam olish kabi tanish mavzularda adabiy tildagi ravon nutqni tushunadi . Shu jumladan televidenie va radio eshittirish, kinolarini tushunadi. Akademik litsey va kollej o‘quvchilarining ushbu ko‘nikamalarini darsda va darsdan tashqarida rivojlantirib borishlari uchun har darsda “til muhiti”ni yaratish uslublarini yaratishga ijodiy yondashish zarur. Turli manbalardan, jumladan o‘z sohasi va qiziqishlariga qarab manbalarni izlash madaniyatini o‘quvchilarga singdirib borish maqsadga muvofiq.

Gapirish:

O‘zsohasiga aloqador tanish mavzularda o‘ziga ishonch bilan muloqotga kirisha oladi. Fikr almashishi, ma’lumotni tekshirishi yoki tasdiqlashi mumkin. Odatdan tashqari mavzularda so‘zlasha oladi, muammo nimada ekanini ko‘rsatib beradi. Mavhum mavzul arda, masalan, madaniyat, kino, kitoblar haqida gapira oladi. Sayohat qilishga o‘xshash holatlarda so‘z boyligining ko‘p qismini ishlata oladi. Tanish mavzularda tayyorgarliksiz so‘zlashadi, o‘z fikrini bildira oladi (oila, qiziqishlari, hissiyotlari, ish, sayohat, hozirda bo‘layotgan voqealar). O‘quvchilarning gapirish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun darsning har bir daqiqasini o‘quvchilarni gapirtirishga undash, til muhitini yaratish, qiziqarli vaziyatlarni vujudga keltirib, o‘quvchilar qaysi tilda gapirayotganini esdan chiqaradigan darajada o‘yinlar tashkil qilish kerak. Bu uchun ushbu dasturda ko‘rsatilgan manbalardan foydalanish tavsiya qilinadi.

O‘qish:


O‘zi qiziqqan mavzularda o‘rtacha matnni bemalol qoniqarli darajada tushuna oladi . O‘z kasbi, yoshi, qiziqishini qamrab oladigan matnlar bilan ishlay oladi va tushunadi. Matnlar bilan ishlashda “scanning” - “skanerdan o‘tqazish” yoki “shemming” -shemalar va tablitsalarni qarab tushunish, mantiqiy fikrlash darajalarini berib borish kerak bo‘ladi. Chunki asta-sekin o‘smir yoshidan balog‘at yoshiga o‘tayotgan yoshlar uchun bu ko‘nikmalar juda muhim hisoblanadi. Buning uchun o‘qish ko‘nikmasini rivojlantiradigan ko‘nikmalar manbasiga murojaat qilish, ko‘proq uyga vazifa berish, vazifalarni oddiydan murakkabga o‘tish mexanizmini ishlatish tavsiya et iladi.

Yozish:


O‘zi uchun qiziqarli bo‘lgan mavzuda o‘rtacha 25-500ta so‘zgacha matn tuza oladi (bunda qisqa gaplar qatori birinchi kursda). Ikkinchi kursdan boshlab kurs va diplom ishlarini amalga oshirayotganda va har bir darsning portfoliosini bajarganda yozuv ko‘nikmalari berilib boriladi. O‘quvchilar o‘z fikrlarini har kunlik kundalik sifatida oz-ozdan yozib borsalar, biror darsdan ikkinchi darsga ularning ko‘nikmalari rivojl anib borayotganini o‘zlari ham his qilib borishlariga e’tibor berilishi lozim. Yozishda plagiastlik haqida tushuncha berib borish, imkon qadar uni tekshirib, o‘quvchilarda bir- birining yozuviga nisbatan hurmatini o‘stirib borish tavsiya etiladi.

DTS bo‘yicha B1, B1+ darajalarida o‘rganilishi ko‘zda tutilgan grammatik mavzular

Ravish

too, enough bog‘lovchilariQiyosiy va orttirma daraj a

Murakkab tasdiq so‘roq gaplar

Shart ergash gaplar 2-3

So‘z birikmalarini solishtirish, taqqoslash

Kelasi zamon davom fe’li

Modal fe’llar - must/can’t xulosalash

Modal fe’llar - might, may, will ehtimollik

Modal fe’llar - should have/might have/va h.k

Modal fe’llar - must/have to

O‘tgan davom O‘tgan tugallangan O‘tgan zamon O‘tgan zamondagi javoblar Fe’lli birikmalar

Hozirgi davomli tugallangan zamon Hozirgi tugallangan/o‘tgan zamon O‘zlashtirma gap O‘tgan zamondagi majhul nisbat Wh- savollar

Will va going to bashorat uchun

DTS bo‘yicha B1, B1+ darajalarida o‘rganilishi ko‘zda tutilgan fonetik mavzular

tovush va transkripsiya belgilari;

urg‘uning asosiy qoidalari;

nutqda: darak, so‘roq, inkor va buyruq gaplarda intonatsiyani to‘gri qo‘llash.

DTS bo‘yicha B1, B1+ darajalarida o‘rganilishi ko‘zda tutilgan leksik talablar

kasbga yo‘naltirilgan matnlar;

nutq leksikasining so‘z hosil qilsh xususiyatlari va asosiy ma’nolari;

texnik lug‘at glossariysini tuzish.

TAQRIZ

Ingliz tili fanidan ushbu ishchi o’quv dasturi O’zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus hamda xalq ta’limi vazirliklarining 2013-yil 20 avgustdagi buyrug‘i bilan tasdiqlangan namunaviy dastur asosida tuzildi va akademik litsey va kasb hunar kollejlari uchun Ingliz tili fanidan uzviylashgan o’quv dasturi sifatida uzluksiz ta’lim tizimida joriy etish uchun tavsiya etilgan namunaviy o’quv dasturi asosida va Filologiya kafedrasida ishlab chiqilgan. Ushbu ishchi o’quv dasturida akademik litsey, kasb-hunar kollejlarida umumiy ta’lim predmeti sifatida o’qitiladigan ingliz tili kursining maqsadi umumiy o’rta ta’lim negizida Ingliz tilidan dan fundamental bilim berish.Xorijiy tilni egallash ta’lim, ilm-fan, iqtisodiyot, siyosat va ijtimoiy hayotdagi globallashuvning yangi davri uchun asosiy kali t hisoblanadi. Globallashayotgan ta’lim endilikda ilm oluvchilar uchun ham, o‘qituvchilar uchun ham butun dunyoda ta’limni va ilmiy izlanishlarni davom ettirish imkoniyatini yarat ib bormoqda. Bundan tashqari bu jarayon o‘rta-maxsus kasb-hunar bitiruvchilarining turli dunyoviy bilimlarni xususan, chet tillarida

bilishlaridan tashqari o‘z kasblari bo‘yicha egallagan bilim va ko‘nikmalarini chet tillarida davom ettirish imkoniyatini yaratmoqda.

Ushbu o‘zgarishlar ta’lim sohasidagi mutaxassislarning xalqaro birlashuviga va ular tomonidan mamlakatlararo taqqoslanishi mumkin bo‘lgan mukammal global dasturlarning yaratilishiga olib keldi .

Ushbu ishchi o‘quv dasturi O‘zbekistonda xorijiy tilni o‘qi tishning xalqaro standartlarga muvofiq keluvchi umumevropa xorijiy tillarni o‘rganish, oqitish va baholash ramkalaridagi tavsiyalar - CEFRga moslashtirilgan holda amalga oshirildi. Bu oquv dasturi barcha guruhlarda chet tillarni o‘rganish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, kasb-hunar kolleji o‘quvchilarining tilni o‘rganishdagi talablarini e’tiborga olgan holda xorijiy tildan jonli tarzda foydalanishga hamda turli muloqot ko‘nikmalari - eshitish, gapirish, o‘qish va yozishga asoslangan tarzda darslarning olib borilishiga na’munaviy o‘quv dasturida e’tibor qaratilgan. Bugungi kunda xorijy tillarni egallashi avvalo eshitish, o‘qish va yozish ko‘nikmalarining ketma-ketligida o‘rgatilib borilishiga hamda kelajakda O‘MKHT ta’limi tizimi bitiruvchilarining kichik mutaxassis sifatida ishlashi, erkin muloqot qila olishiga imkon yaratadi. Mazkur dastur tilni o‘rganishning asosiy shakllarini tashkil qiluvchi 4 ta ko‘nikmaga asoslanadi.

Tinglash ko‘nikmasi. Ushbu o‘quv dasturi va uning asosida yaratilajak darsliklar ham aynan shu ko‘nikmalarga asoslangan tarzda tuzildi. Xorijiy tilni egallashda eshitish ko‘nikmasini shakllantirish maqsadida kasbga yo‘naltiradigan matnlar tayyorlandi. Shuningdek, birinchi kurs o‘quvchilari uchun matnlar A2 dan B1 daraja oralig‘ida bo‘lishiga e’tibor qaratildi. Bundan tashqari eshitishdan oldin, eshitish davri va eshitishdan keyin bajariladigan topshiriqlar o‘quvchi darsligiga hamda ishchi kitobiga kiritildi. Bularning bari o‘quvchining tinglab tushunish qobiliyatining asta-sekin rivojlanib borishidagi asosiy omillardandir.

Gapirish ko‘nikmasi. Tinglab tushunish uchun berilgan topshiriqlar va matnlar o‘quvchilarga o‘zaro dialog va monolog yaratish imkonini beradi. Bundan tashqari o‘quvchilarning o‘z fikrini ifodalab berishi uchun tuzilgan qiziqarli savollar asosida ularning gapirish ko‘nikmalari oshib boradi.

O‘qish ko‘nikmasi. O‘quvchining o‘qish ko‘nikmasi turli darajadagi matnlami o‘qib, tushunishi , fikrini ifoda eta olishi yoki baholash tizimida matn asosida tuzilgan testlarga javob bera olishi bilan belgilanadi.

Yozish ko‘nikmasi. Yozish ko‘nikmasida o‘quvchi o‘z fikrini yozma bayon eta olishi ahamiyatga molik. Yozishda o‘quvchi ishlatgan iboral arining mazmuni, foydalangan grammatik strukturalarning oddiy yoki murakkabligiga qarab o‘quvchining bilim darajasi aniqlanadi. Dars vaqtida o‘qi tuvchi har bir o‘quvchining yozish ko‘nikmasini ushbu jihatlarni rivojlantirish maqsadida shakllantirib borishi muhimdir.

O‘MKHT tizimida B1, B1+ darajadagi o‘quvchilarni tayyorlash uchun yuqorida ko‘rsatilgan ko‘nikmalarni shakllantirish ko‘zda tutilgan asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Filologiya kafedrasining N 1-sonli yig'ilishida ko ’rib chiqildi. Jami bo ’lib ishchi o 'quv dasturiga namunaviy o’quv dastiridan 5% o’zgartirish kiritildi.

Q.D.P.I.ning ingliz filologiyasi

fanalar nomzodi, dosent: A. Ziyayev.


The main idea of the types of lessons and of the subjectTeaching meansRecommended literature

Time

Didactic materials and demonstration means

IT and the teacher’s technical equipments

Technologcal equipments, display stands, models, tools and materials

The type of the control

1

2

3

4

5

6

7

8

R1-semestr


1

UNIT 1. What is your specialty?

Theme: Introduction to specialty.

The mean of practical lesson 1Job and Work vocabulary..

2 ”My future profession” four learners tell about their dream jobs.

3.to be going to.

4’’jobs for teenagers’ ’

5’’what do you think about part time jobs?’’

6 three of the most popular and least popular jobs among teenagers for each.2

Test cards, Handouts, Crossword, Grammar table handouts, slides.

Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Daily control, -

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questionsl.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: What is your specialty? Introduction to specialty.

A-Category:1.Make your own diary for a week. B-Category: 2.Ask your partner to tell about his/her plans for the week.

C-Category: 3.Write 3 of the most popular and 3 of least popular jobs among teenagers.1
2

Theme: Job interview

The meaning of practical lesson:

Job interviev vocabulary.

Dialogue:two friends’ talk about job interviev.

’’ Should’ ’ modal verb.

’’Job interview rules ‘’2

Handouts. Crosswords. Test cards. Slides.

Tape -record, Projector.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers,

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questionsl.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Role play.Interviev.

writing about the interviev.
Topics for lecture.


Independent work:

Theme: Job interviev

A-Category: .1Write about your interviewee. B-Category: 2.Give advice using should or shouldn’t .

C-Category: 3.Tomorrow your friend is going to a job interview.Read your friend’s statements and give him your advice.1
3

Theme: Job etiauettes. DO’S andDON’TS. The meaning of practical lesson:

Workplace etiquette vocabulary.

Dialogue:mother and daughter’s conversation about job etiquette.

’ ’Have to ’ ’ modal verbs..

“Workplace etiquette’’

Roleplay.

Job etiquette rules for your future job.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Projector, Cadascope.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questionsl.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014
Independent work:

Theme: Job etiquette.

A-Category: Give your ideas using a cluster. B-Category:Write the top 5 important rules of workplace etiquette according to the conversation. C- Write about what job etiquette rules are necessary for your future job.


1
4

Theme: Review.(Control work).

The meaning of practical lesson:

Listening. Self evaluation.

Reading.Importance of job etiquette in the work place.

Grammar.Write a question with ‘’going to ‘’for each situation.

Speaking.

Writing.Think of a job which you wish to apply for and write about how you behave in a job interview.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook, Tape- record.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions

Independent work: Review. (Control work).

A-Category: l.Unscramble the words related to your speciality job interviews and job etiquette.The first letter is given to you . alpiatniopc,iwrvieerent , apeaceparn,nstnesea.

B-Category: 2.Evaluate your speaking skills


1

according to the statements below in the 1 point scale:I can confidently speak about most things. C-Category: 3. Think of a job which you wish to apply for and write about how you behave in a job interview.5

UNIT 2. Time management Theme: When? How? Where?

The meaning of practical lesson:

1.Time management vocabulary.

2Dialogue:two friends’ talk about time management.

Preposition of time: at, on, in.

’ ’Try Easy Time Management Tips”.

Discussion:Time management tips.

How wood you follow time management in your future profession.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

Independent work: When? How? Where? A-Category: l.Discuss and make a list of benefits of time management.

B-Category: 2.Speak about preposition time. C-Category:3.Discuss time management tips in a group . Which ones are better than the others?1
6

Theme: Ten time saving suggestions.

The meaning of practical lesson:

1.Time collocations.

2.Interview: a man and a woman talk about a busy working day.

Will.

’’How to save time?!”Discussion: how to save time.

Making a list of your own time saving tips.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Lingua-phone,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

Independent work:

Theme: Ten time-saving suggestions.

A-Category: 1Discuss your own typical schedule for weekdays and the weekend. What activities do you usually do with your family and friends? B-Category:2.How to save time.

C-Category:3.4dd two of your own two tips.1
7

Theme: Priority organizer .

The meaning of practical lesson: .

The most important people , events or things.

Song:’’To everything there is a season ”by ”The Byrds”2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution,

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Modal: obligations.

A moral story

Giving feedback about the story.

Most important things in a future profession.


handouts,

slides.

Graphic organizers, Topics for lecture.

and test questions
Independent work.

Theme: Priority organizer.

A-Category: 1.Make a list of the most important people ,events or things in your life according to priority.

B-Category: 2.Write about what will be important in your future profession.

C-Category: 3.Read the quotation and discuss in small groups.I don’t have time to hate people who hate me because I’m too busy loving people who love me.


1
8

Theme: Review. (Control work)

The meaning of practical lesson:

1. Listen to and easily understand everything related to time management.

2.Time Management Techniques -How to manage Time Properly..

3 Use ’have to ’/’has to’make sentences


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Projector, Cadascope.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme.Review.

A-Category: 1. Time management techniques -how to manage time properly.

B-Category: 2. Plan your time. C-Category: 3. Make your daily to do list.1
9

UNIT 3. Independent learning.

Theme: Benefits.Challeges and risks of independent learning.

The meaning of practical lesson:

1.Educational vocabulary.

2.ShokhsanamAzizova’s success.

Adverbs-always,sometimes,usually, never, rarely,hardly and seldom.

Text about improving study habits.

5.Improving study skills.

6.Suggestions for managing study time successfully.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

Independent work:

Theme: Benefits. challeges and risks of independent learning.

A-Category: 1.Make a list of advantages of


1

traditional study. Compare your list with independent learning.

B-Category: 2. Give your own opinion to these statements using adverbs of frequency.

C-Category: 3. Think of tips for improving study skills . Have a conversation with your partners.
10

Theme: Types of learning.

The meaning of practical lesson:

1. Educational vocabulary.

An English teacher speaks about types of learning

Relative Clauses.

Text about learning styles.

5 . Discussion: Types of learners.

6.’’What is my learning style?’’2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


CadascopeNotebook.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Types of learning.

A-Category: 1Discuss with your partner Visual learner.

B-Category: 2 Replace the highlighted words with suitable words from the box.play,mixture,selection,concentrating,revising. C-Category: 3. Write about your learning style.1
11

Theme: Basics of e-learning.

The meaning of practical lesson:

1.IT vocabulary ..

Dialogue:Two friends talk about online courses.

There is / there are.

Text about e-learning.

5 Discussion: advantages and disadvantages of working online .Talking about apps.

6. Advantages of the most popular apps.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Basic of e-learning.

A-Category: 1. Make up sentences .Use there is/there are.

B-Category: 2. Write about the advantages of the most popular apps you know.

C-Category: 3. If it is possible , use an on- line monolingual dictionary and find the definitions of the underlined words.e.g. assess-estimate.


1


12

Theme: Review. (Control work).

The meaning of practical lesson.

Listening.

Reading .How to study according to what type of learner you are.

Zero conditional sentences.

4.Speaking skills.

5. Learning style.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Tape-record,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

13

UNIT 4. Filling in forms.

Theme: Formal and informal texts.

The meaning of practical lesson:

1.Formal and informal vocabulary .

Tips for conversations.

Linking words .

4 .Formal and informal letters.

Discussion:Why and When do we need to write letters?

Writing a text message to the favourite subject teacher(in texting language)


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

Independent work:

Theme: Formal and informal texts.

A-Category:1. Link the following sentences with appropriate lincing words.

B-Category:2. Try to make the same structured sentences using linking words.

C-Category:3.Write a letter to your teacher about your favourite subject.


1
14

Theme: When and how to fill in forms. The meaning of practical lesson.: 1.Formal writing words. 2.Interviev:Nodira speaksabout herself.

Prepositions.

Madina’s personal information.

Role play.

Writing a CV.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

Independent work:

Theme: When and how to fill in forms.

A-Category: 1.According to the sample , complete the information about yourself.

B-Category: 2. Fill in the sentence with prepositions of time(on, in, at)

C-Category: 3. Role play.interview each other and take notes.


1


15

Theme: Filling in application forms.

Words with affixes.

Tips for filling in application forms.

-ed,-ing adjectives.

Applying for a job.

The most important tips for filling in an application form.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Filling in application forms.

A-Category: 1. Make a noun form using from words:

B-Category : 2. Discuss the most important tips for filling in an application form.

C-Category: 3.Create your own application form using the following details . Give it to your partner to fill in.


1
16

Theme: Review.(Control work)

The meaning of practical lesson.

Listening.

Reading..

3 .Fill in the blanks with the most suitable linking words..

4.Fill out this form with your details.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Joriy nazorat-

og’zaki so’rovlar va testlar tarzida bilimlar, malaka va ko’nikmalar tekshiriladi


Independent work.

Theme: Review.

A-Category: 1 .Fill in forms.

B-Category: 2.Fill in the blanks with the most suitable linking words.

C-Category: 3.Fill in application for membership.


1

1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

17

UNIT 5. Study skills.

Theme: Nine different views of intelligence.

The mean of the practical lesson.

Job and work vocabulary . Types of intelligence vocabulary.

Learners talk about nine views intelligence.

Present Simple.

4.IQ questions.

Discussion:class survey.

A describtion of friend’s intelligence.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

Independent work:

Theme: Nine different views of intelligence. A-Category: 1. Put a tick against the right type of intelligence.1

B-Category: 2.Find out what types of intelligence your classmates.

C-Category: 3. To describe the intelligence types of your class.
Theme: Six conditions of learning.

The meaning of practical lesson.:

1 .Language learning vocabulary.

Dialogue:two friends talk abouttheir study.

To be expressions.

How Mansur learned English .

Discussion:the things you did to learn English.

’ ’How I leamt English’ ’2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Tape-record,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questionsl.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

18

Independent work:

Theme: Six conditions of learning.

A-Category: l.Write a 60 word paragraph for a magazine with the title ‘How I learnt English ’using the phrases above.

B-Category: 2. Find out how often your partner does each of the things below. Use frequency expression when answering your partner’s questions.

C-Category: 3. What is fixed expression.


1Theme: What is my learning style?

The meaning of practical lesson:

1.Language learning vocabulary.

2.Students talk about their way of learning.

Gerund.

Learning styles .

Group work:presentationof learning styles posters. 6. Learning styles that are important for future jobs.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questionsl.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

19

Independent work:

Theme: What is my learning style?

A-Category: 1.Do a survey in class . Find out who are visual ,kinesthetic or auditory types of learners. B-Category: 2.Write to paragraphs about what kind of learning styles are important for your future job. C-Category: 3.Make three groups . Each group takes one of the three learning styles and makes a list of things that type of learner does . Make posters and present them to the other groups .


1


20

Theme: Review.(Control work)

Howard Gardner’s nine multiple intelligences.

Unscramble the words.

3.Speaking skills..2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Review.

A-Category:1.To understant Howard Gardner’s nine multiple intelligences.

B-Category2.Write about Howard Gardner’s nine multiple intelligences.:C-Category: 3.Tick the things you can do in English.

1Practical lesson

40Independent work

19

The main idea of the types of lessons and of the subjectTeaching meansRecommended literature

Time

Didactic materials and demonstration means

IT and the teacher’s technical equipments

Technologcal equipments, display stands, models, tools and materials

The type of the control

1

2

3

4

5

6

7

8

R2-semestr


21

UNIT 6. Team building.

Theme: Studying with others.

The meaning of practical lesson: l.Sports vocabulary.

2.Song:Together.

Every/all.

‘’Organising a study group’’

Discussion: organizing a study group.

Describing the advantages and disadvantages of groupwork.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Studying with others.

A-Category:1. Make a list of advantages and disadvantages of working in a group.

B-Category:2. Fill in the gaps with every or all. C-Category:3.Divide the word combinations according to their positive and negative meanings.1
22

Theme: Making the group work.

The meaning of practical lesson :

1.Sports vocabulary.

2.Interviev:Ulugbek Jalilov tells about a championship.

Present Perfect.

Text about Davis Cup.

Discussion:The Davis Cup Championship.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014


6.Tips for making a good team.Independent work:

Theme: Making the group work. A-Category:1.Make sentences in present perfect. B-Category:2. Write three tips to make a good team . Write about 60 words . Give reasons for your choices.

C-Category:3. Describe the tennis championships like the Tashkent Open or the Challenger Tournament in our country.


1
23

Theme: Being and effective group member. The meaning of practical lesson:

1 .Team building vocabulary..

Useful suggestions for working in a groups.

Orders and instructions.

How to be an effective team leader.

5 .Discussion of a quote.

6. Describing a favourite team and team leaders.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Cadascope.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Being an effective group member.. A-Category: 1. Discuss this quotations. If you want to walk fast, Walk alone . If you want to walk far, walk together.

B-Category: Write about your favourite team and team leaders .

C-Category: Value your group’s ideas.1
24

Theme: Review (Control work)

The meaning of practical lesson:

1. Study with others ‘ your results will thank you

The benefits of study groups.

Note -taking.

4 .Sharing talents.

5. Socializing.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides .


Notebook, Lingua- phone.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

Independent work.

Theme: Review.

A-Category: 1. Study with others.

B-Category: 2.Replace the synonyms of the underlined words from the text.

C-Category:3. Write about how you organize your teambuilding activity.Make as many word combinations as you can .


1
25

UNIT 7. Portfolio.

Theme: Effective dairy keeping.


Test cards, Handouts,

Notebook,

Lingua-phone headfones, Tape-

Dailycontrol

knowledge,1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the


The meaning of practical lesson: l.Word combinations.

Doniyor’s dairy.

Present continuous.

Text about diary keeping.

Discussion:the advantages and disadvantages of keeping diaries.

Making a list of tips for keeping a diary.2

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Cadascope.

records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions

1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Effective dairy keeping.

A-Category:1. Make as many word combinations as you can .

B-Category:2. Write questions and answers about Jane’s plans for Sunday.

C-Category:3.What are these people doing next week?Make a sentence.


1
26

Theme: Portfolio requirement.

The meaning of practical lesson:

1. Portfolio-related vocabulary.

Parts of portfolio.

Countable and uncountable nouns.

’’What is the purpose of portfolios?’’

Discussion:What are the similarities in student’ sexperiences.

Writing about a five -step action plan.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Portfolio requirement .

A-Category: 1.Complete the sentences using the word combinations from the box.

B-Category:2. Change a lot of into much or many. C-Category: 3.Make a list of items that you can put in your portfolio -those items which you have already developed and the list of items which you would like to develop for your future need.Compare with your partners and write down a five step action plan .1
27

Theme: Checking and up dating portfolio.

The meaning of practical lesson :

1.Phrases.

2.Students talking about a portfolio.

Infinitive/Gerund..

“A good experience about keeping a portfolio.”

Giving feedback about one’s own portfolio.

Writing feedback.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014


Independent work:

Theme: Checkins and up dating portfolio..

A-Category: 1. A portfolio helps students act as the authors and owners of their work. B-Category:2.Compare your portfolio with your partner and discuss the advantages and disadvantages of it.

C-Category:3. Choose somethingfrom your portfolio and write feedback to yourself.1
28

Theme: Review.(Control work)

Portfolio requirements.

According to the reading text.

Unscramble words. 4.Successful portfolio.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Computer,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Review.

A-Category:1. According to the reading text. B-Category:2. Write your own tips for creaating a successful portfolio.

C-Category: 3.Tick the things you can do in English.1
29

UNIT 8. Identifying your skills.

Theme: Monitoring skills development. The mening of practical lesson : 1.Vocabulary related to skills .

People talking about their skills in jobs.

Zero conditionals.

Text about the ways of developing skills.

Discussion about types of skills.

A plan to develop skills for a job.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape-records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

Independent work:

Theme: Monitoring skills development.

A-Category: 1.Complete these sentenceswith your own ideas using zero conditional.

B-Category:2. Write your plan to develop your skills for your job.

C-Category: 3.Read the text and fill in the table with given suggestions.


1
30

Theme: Skills and qualities you have now. The meaning of practical lesson:

1. Vocabulary related to skills.2

Test cards, Handouts, Crossword,

Computer,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials

Dailycontrol

knowledge, qualification and1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic


Two students talk about personal qualities.

Prefexes:in-, ir-,dis-.

Text about experience.

Discussion: Positive and negative qualities.

Personal skills and qualities.

Grammar

table


handouts,

slides.

with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

acquirement are tested by oral tasks and test questions

Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014
Independent work:

Theme: Skills and aualities you have now. A-Category:1.Listen to the conversation and list Sevara and Laylo’s qualities.

B-Category: 2.Write your top four skills and qualities.

C-Category: 3.Try to fill in your skill set.1
31

Theme: Personal profiles.

The meaning of practical lesson:

1. Vocabulary related to personal profiles.

Mansur’s application form..

Adverbs of degree .

4.Samples from people’s personal profiles.

5. Discussion: important questions about a personal profile . 6.Making notes and organizing ideas.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014
Independent work:

Theme: Personal profiles.

A-Category:1. Give brief information about yourself .

B-Category: 2. Listen to Mansur and fill in this application form about him where possible. C-Category: 3. Try to give short information about the people .1
32

Theme: Review.(Control work) 1. Job-Specific Skills.

Transferable skills.

Prefixes.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook, Computer.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014
Independent work: Review.

A-Category: 1. Prefixes are given with their common combination .some of them are not possible . Find and cross them out.

B-Category: 2.Tick the things you can do in English. C-Category: 3. Write the self evaluation.


1


33

UNIT 9. Report and case studies

Theme: Identifying and selecting relevant

information.

The meaning of practical lesson: l.Case studies vocabulary

Conversation between Kamila and Dilshod .

Past simple.

Text about job search networking.

Role play: Creating an advertisement on finding a job.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questionsl.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Identifying and selecting relevant information.

A-Category:1. Discuss in a group the following advertisements.

B-Category: 2. Find some pieces of advice on how to search for a job with the help of networking. C-Category:3. Find job adverts from any source and bring them to class.1
34

Theme: Recording and using information. The meaning of practical lesson:

Case studies vocabulary.

Interview for a magazine survey.

Reported questions.

Text about notes and messages .

Discussion:Why people write notes and messages?

Leaving a messages to a friend.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Tape-record,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questionsl.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

Independent work:

Theme: Recording and using information. A-Category: 1. Listen to a women being interviewed for a magazine survey on reading ,watching films and film adaptation of books . B-Category:2. Work in small groups. Choose the book you would like to read.

C-Category: 3.You’ve just gone to visit your friend because he missed some classes for to days.But he wasn’t at home . Leave him a message including this information: Ask him how he is .


1
35

Theme: Case studies.

The meaning of practical lesson: l.Case study vocabulary.

Three teenagers talking about their problems.

Wish.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers,

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasksl.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Text about problematic situations.

Discussion: What would you do ?

Problems and solutions.

handouts,

slides.

Topics for lecture.

and test questionsIndependent work:

Theme: Case studies.

A-Category: 1.Role play. Try to find a solution to the problem.

B-Category:2. Write a problematic situation from your own experience.

C-Category: 3. Discuss in small groups. What would you do in each situations?


1
36

Theme: Review.(Control work):

The meaning of practical lesson.

Tips for making a successful report.

Appearace matters.

Unscramble words.

Reported speech.

Speaking skills.


2

Te st c ards ,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Computer,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014
Independent work: Review.

A-Category :1.Tips for making a successful report.

B-Category: 2. Complete the sentences using reported speech.

C-Category: 3. Write a short report about your study.1
37

UNIT 10. Skills for success.

Theme: Emphasize on action.

The meaning of practical lesson:

Extra activities vocabulary.

Three people talking about their extra classes.

Reporting verbs.

Anna’s story .

5Discussion about achievements.

6.A list of extra curriculum activities.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

Independent work:

Theme: Emphasize on action.

A-Category: 1. Make a list of activities that you do after your classes.

B-Category: 2. Compare your activities with others.

C-Category:3.Put the sentences into reported speech summarising what was said and using the verbs in the box.


1


38

Theme: Problem solving.

The meaning of practical lesson.

Environment vocabulary.

How rubbish affects our lives.

Need.

Text about traffic jam.Solution to traffic jams in cities.

How to save energy.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Tape-record,

Cadascope.Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Problem solving.

A-Category: 1. In small groups , give examples of saving and wasting energy.

B-Category:2. Write the problem and solution. C-Category: 3. Write down the advantages and disadvantages of your solutions.1
39

Theme: Achieving desired outcome.

The meaning of practical lesson :

1. Succes -related vocabulary.

2.Some facts about Soichiro Honda.

Types of questions.

’’What makes people successful?’’

Discussion:How important is money to you ?

Completing the table describing the partner’s goals.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook, Cadascope

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: Achieving desire outcome.

A-Category: 1. Work with a partner . you hope you will be successful in the future. Your partner will be a person who helps you achieve that goal. B-Category: 2.Find the type of success. C-Category: 3. Fill in the sentences with questions words what, why how, how long.


1
40

Theme: Review. (control work):

The meaning of practical lesson:

1.Become a confident learner.

2.Much , Many, a lot of.

3.Speaking skills .

Confident learner.

Focus on how these skills help you to learn material.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014


Independent work:

Theme:.Review.

A-Category:1. Become a confident learner. B-Category: 2. Choose right answer.

C-Category: 3. Write about which skills help you to become a confident learner.1
41

UNIT 11. Resume portfolio.

Theme: What is expected from you?

The meaning of practical lesson:

1.Idioms.

Conversation between a school leaver and first year student .

Modal verbs.

’ ’Knowledge and wealth’ ’

Discussion: Why knowledge is better than wealth.

Making a list of advantages and disadvantages of being wealthy.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook, Cadascope

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topic s fo r lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work:

Theme: What is expected from you?

A-Category: 1Give your friend some advice. Fill in the blanks with must/mustn’t/ don’t have to. . B-Category: 2.Write about school rules using must/mustn’t/don’t have to. C-Category: 3.Make a list of advantages and disadvantages of being wealthy.


1
42

Theme: Self evaluation.

The meaning of practical lesson:

Academic vocabulary.

Durdona and Nodir’s problems.

Adjective and prepositions.

Text about future.

Discussion: What achievements do you want to reach? 6. The questionnaire report.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Note paper

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work.

Theme: Self evaluation.

A- Category: 1. Do you have the same problems? If yes, give examples.

B-Category: 2. Imagine that you have already finished your lyceum/college. Discuss these questions with your partner.

C-Category: 3. Find a general word from the


1

underlined words in the text.43

Theme: Developing portfolio.

The meaning of practical lesson.

Parts of speech.

Dialogue:two friends talk about a portfolio.

Non-defining relative clauses.

’’Tips for developing portfolio ’’

Discussion:What do you think about developing portfolios?Why do you need one?

The most important things in developing portfolios.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Daily control

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014
Independent work:

Theme: Developing portfolio.

A-Category: 1. Make true sentences about yourself.

B-Category: 2.Write about 60 words about the most important things in developing a portfolio. C-Category: 3.Discuss in pairs. How do you develop a portfolio?1
44

Theme: Review. (Control work) Resume Portfolio.

The meaning of practical lesson:

Listening. Evaluate for listening skills according to the statements below in the 5 point scale.

Reading.Fill in the gaps using the words in the box.

Grammar.Choose the more natural -sounding option.

Speaking.Evaluate your speaking skills according to the statements below in the 5 point scale.

Writing.Write your own tips for an effective resume.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

45

UNIT 12. Preparation for final exam. Theme: Evaluating achievement.

The meaning of practical lesson. 1.Synonyms.

Student talks about own viewof life.

Adjective.

“Are you an effective learner?”

Discussion: the effective ways of learning.

Difficulties and problems in studying.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014
Independent work.

1

Theme: Evaluating achievement.

A-Category: l.Look at the pie chart and discuss with your partner.

B-Category: 2.From exercise 1 fill in the blanks with the words.

C-Category: 3. Write about the difficulties and problems in your study life.

46

Theme: Planning your future. The meaning of practical lesson:

Synonyms.

Azamat talks about his dreams.

Adverbs of manner .

Text about elements of life.

Discussion:Future plans.

Draving up future plans.


2

Test cards,

Handouts,

Cro ssword,

Grammar


table

handouts,

slides.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B 1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

Independent work.

Theme: Planning your the future.

A-Category: 1. Write dawn the elements of your plan .

B- Category : 2. Answer the question and compare with your partner’s answer.What are the advantages and disadvantages of making a plan for your future in advance?

C-Category: 3. Complete each sentences using the words from the list Use an adjective or an adverb where necessary.


1
47

Theme: Personal development already undertaken.

The meaning of practical lesson.

Personal development vocabulary.

Job as a human resources coordinator.

Few,a few, little,a little.

Text about personal development.

Discussion: what kind of achievement have you gained in the last year?

Making questions according to the text.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Independent work.

Theme: Personal development already undertaken.

A-Category: 1. Complete each sentences using the words from the list.Use an adjective or an adverb where necessary.

B-Category: 2.Write dawn the elements of your life plan which are the most suitable for you . C-Category: 3. Answer the question and compare with your partner’s answer.1
48

Theme: Review.(Control work) The meaning of practical lesson.

Listening skills.

Tips on studying for finals.

Speaking skills .

How you plan your preparation.

What skills help you to prepare.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

49

Theme: Revision.

The meaning of practical lesson.

What’s your specialty? Time managemement.

Independent learning. Filling in forms.

Study skills. Team bulding.

Portfolio. Identifying your skills.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.

Lingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

50

Final work.

The meaning of practical lesson

Report and case studies.

Skills for success.

Resume portfolio.

Preparation for final exam.2

1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014

Practical lesson

60
Independent work

26

The main idea of the types of lessons and of the subjectTeaching m

neans
Recommended literature

Time

Didactic materials and demonstration means

IT and the teacher’s technical equipments

Technologcal equipments, display stands, models, tools and materials

The type of the control

1

2

3

4

5

6

7

8

R3-semestr


51

UNIT 1. Study skills achievement.

Theme: Active learning.

The mean of practical lesson

lGetting feedback.

2Leaming by computer and internet.

3.Participating in social projects and studying with high motivation.2

Test cards, Handouts, Crossword, Grammar table handouts, slides.

Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Daily control, -

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1 English-Bl. Student’s book for the 2nd year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

2.www.markaz.uzIndependent work:

Theme: Active learning.

A-Category:1.Fill in the chart with your active learning ideas in a group.

B-Category: 2 Speak about the best learning English process in your life.

C-Category: 3. Discuss much and many in the sentences.


1
52

Theme: Creative and effective learning.

The meaning of practical lesson:

1. To compare your ideas with your partner.

To listen students’ ideas about how to study effectively.

Fill in the gaps with the words.


2

Handouts. Crosswords. Test cards. Slides.

Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1 English-B1. Student’s book for the 2nd year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014 2.www.markaz.uz


Independent work:

Theme: Creative and effective learning.

A-Category: .1. Discuss with your partner which student is effective student and which student is a creative student.

B-Category: 2. Listen to these two students and jot down some ideas about how to study effectively . Compare your ideas with your partner .

C-Category: 3. Discuss with your partner : Are these ideas above really necessary to study effectively ? Can you suggest your own methods that can help in studying process . in what ways they can help you ?


1
53

Theme: Review.

The meaning of practical lesson:

Much/many.

A love of learning

To listen the tape about active learning and complete the table


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1 English-Bl. Student’s book for the 2nd year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014 2.www.markaz.uz

Independent work:

Theme: Review.

A-Category: 1. Speak about types of active learning. B-Category: Can you suggest your own methods that can help in studying process.

C- Category. Do you think that active learning has more affect than passive learning.

Homework:

Students - Filling in the chart with your active learning ideas in a group.1
54

UNIT 2. Making notes.

Theme: Note making styles The meaning of practical lesson:

Make up a dialogue with your partner using the situation with ”need”.

Non-finite forms.

Disscussion


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1 English-B1. Student’s book for the 2nd year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014 2.www.markaz.uz

Independent work:

Theme: Note making styles

A-Category: 1. Write the words which can be used with ‘’note ‘’ (cluster) Note:work , short face , make ,noun, take.

B-Category: 2.Discuss with your partner: What principles of note making should be mostly developed?1

C-Category: 3. Write an example one of these note- making styles.55

Theme: Making notes with confidence.

The meaning of practical lesson:

1.Work individually. Match the words with their definitions. 2Decide whether the following statements. 3.Interview each other using questions.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Independent work:

Theme: Making notes with confidence. A-Category:1Write about your interviewee. B-Category:2Write about the importance of making notes .What will happen if you don’t take notes Give some useful advices on taking notes.

C-Category:3.Speak about adverbs phrases.


1
56

Theme: Review.

The meaning of practical lesson:

Write about your intrvewer

To write about the importance of making notes.

Give some useful adviceson making notes.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme: Review.

A-Category: ISpeak about the most common types of note making.

B-Category :2Eexplain short patterned notes.

C-Category:3Explain ‘’spider diagrams’


1
57

Theme: Control work .

The meaning of practical lesson: .

Match a sentence with a response.Not all the responses are used.

Make the statements negative.

Write questions for the answers.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014
Independent work:

Theme: Note making styles

A-Category: l.Explain to rules active and passive to - infinitive.

B-Category: 2.Write an example one of these note­making .

C-Category: 3.Write about your interviewe.


1
58

UNIT 3. Choosing a title and selecting information. Theme: Choosing a title The meaning of practical lesson:

1.Choosing a title 2.Selecting information.

3Could,might.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014


Independent work:

Theme: Choosing a title

A-Category:1. Explain to rules Could and might.

B- Category:2.Copy out of your draft a sentence that could serve as a title.

C-category: 3. Add your own two tips in choosing titles.


1
59

Theme: Identifying and selecting relevant information

Discuss advantages and disadvantages in pairs.

Development or change in a situation.

3 Passive voice.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme: Identifying selecting relevant information

A-Category: 1.Write sources of getting information according to their order and give reasons.

B-Category: 2.Making a list of these as you read for an overview of your research subject.

C-Category: 3.Explain Subject Headings.


1
60

Theme: Review.

The meaning of practical lesson:

1To download any journal articles .

Take notes on the relationship.

Searching information about choosing a title.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Independent work: Theme: Review.

1

A-Category: lWhile collecting information ,use only encyclopedias.

Category: 2 Explain type of publication.

C-Category: 3.Explain the subject heading directly relevant to your topic.
61

UNIT 4. What is project?

Theme: Orsanizins information The meaning of practical lesson:

1.Organize the pictures in two concept map.

Discussion.

Organizng information.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Independent work:

Theme: What is project?

A-Category: 1Write in brief your project and create a concept map for it.

B-Category: 2. Discuss with your partner . Did you find the tips for creating a concept map to be useful?Will you use them while working on your course project? C-Category: 3. Use nouns to create a concept map.1
62

Theme: Getting feedback from a tutor.

The meaning of practical lesson.:

The meaning of practical lesson.

1 .Make an action paln based on your feedback. 2.Study your feedback carefully.

3.Create a summary of the feedback.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.
1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme: Getting feedback from a tutor.

A-Category:1.Imagine that you are given a project task . Together with your partner compose a list of guidelines for preparing the project .Write your guidelines on a separate piece of paper so that you can stick it on the board along with other students guidelines. B-Category:2.Write what advice you find most and least practical.

C-Category: 3.Explain feedback.1
63

Theme: Getting feedback from a tutor.

The meaning of practical lesson.:

Pay attention to positive and negative comments.

Correct your assignments.

make an action plan based on your feedback.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


slides.

Independent work:

Theme:Review.

A-Category:1.Imagine that you are the tutor and your friend is the student who has got feedback on his project. Could you give him some tips on how to use tutor’s feedback.

B-Category:2. Write some additional tips on the effective way of using feedback.

C-Category:Make an action plan based on your feedback.


1
64

Theme: Review

The meaning of practical lesson.:

1.Find the most effective way of using feedback. 2.Identify areas where you may need to improve. 3.New version of the project proporsal.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Independent work: Control work A-Category: 1. Explain types of feedbacks .

B-Category: 2. Explain you know any quotation. C-Category: 3.Discuss quotation in your feedback. Share the most interesting ideas with the whole group.Tell in what ways you agree or disagree with them .1
65

Theme: Searching for and analyzing data.

1.Share the most interesting ideas with the whole group.

Evaluating web resourses.

Organizing inforamtion for analysis.2
Independent work:

Theme: Searching for and analyzing data. A-Category: 1. Share the most interesting ideas with the whole group.Tell in what ways you agree or disagree with them .

B-Category: 2.Explain the best way to search for information.

C-Category:3Write what advice you find most and least practical..1

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-201466

Theme: Using opinions, facts and arguments and presenting data.

The meaning of practical lesson.

1.Copmare your ideas with the students.

2 The meaning of argument.

3.Difference between an opinion and argument.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.
1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014
Independent work:

Theme:Using opinions, facts and arguments and presenting data.

A-Category: l.Fact ,Opinion,Argument.Think of possible definitions for these concepts.Write them down into your exercise.Compare your ideas with the student sitting next to you.

B-Category: 2. Explain argument. C-Category:3.Working together make up two examples for each concept.1
67

Theme: Review.

The meaning of practical lesson:

Guessing the meaning of new words .

Differences between an opinion and an argument.

Disagreeing with an opinion.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Independent work:

Theme: Review.

A-Category:1.Think of possible definitions for these concepts: facts,opinion,argument.

B-Category:2. Distinguish the difference between reasons and evidence.

C-Category:3. Present your facts ,opinions and arguments on the choosen topic.


1
68

Theme: What is plagiarism?

The meaning of practical lesson.:

Plagiarism is using others’ ideas.

Present continiuous.

Present continious for the future meaning.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme: What is plagiarism?

A-Category: 1. Write down 6 suggestions for Nargiza's course work.

B-Category: 2. Explain plagiarism.

C-Category: 3. Write your plans for nearest future .


1
69

Theme: Writing a reference.

The meaning of practical lesson:

1.Use quotation marks around all words copies from a source.

2.Passive voice in present and past simple.

3.Organise your ideas.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


slides.

Independent work:

Theme: Writing a reference.

A-Category: l.Discussion the reference.

B-Category: 2.Make up sentences present and past simple (passive voice).

C-Category: 3.Look for sources of information.


1
70

Theme: Review.(Final work)

Revising the learnt themes

Explaining the new types of tasks

Giving the tests and controlling the pupils2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Practical lesson

40
Independent work

19Teaching means
Didactic materials and demonstration means

IT and the teacher’s technical equipments

Technologcal equipments, display stands, models, tools and materials

©

u

fio

CJ


Recommended literature
The main idea of the types of lessons and of the subject

Time

-C

(4-1


o

CL

©-C

H


1

2

3

4

5

6

7

8

R4-semestr


71

Theme: Writing the course protect?

The meaning of practical lesson:

Parts of the course project..

The structure of writing the course project.

The purpose of report .


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014


Independent work:

Theme: Writing the course project? A-Category:1.Explain the right report structure. B-Category: 2. Link your ideas gramatically correct. C-Category:Learn to write a course project.1
72

Theme: How to write a course project? The meaning of practical lesson : 1.Introduction of course project.

Body of the course project.

Conclusion of the course project.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Independent work:

Theme:How to write a course project?

A-Category:1. Use the slangs and vulgarisms in the work.

B-Category:2. Explain the parts of the course project. C-Category:3. Choose the correct style of writing.1


73

Theme: Review.

The meaning of practical lesson: l.Tips tips writing a good course project.

2 The purpose of the course project. 3.Introduction about parts of the course project.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Independent work:

Theme: Review.

A-Category: 1.Explain the best way of writing a course project.

B-Category: 2.Find as much facts as possible. C-Category: 3. Consructions and paragraphs of the course project.1
74

Theme: Parts of the course project. The meaning of practical lesson: 1.Introduction

Body.


Conclusion.

2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme:Parts of the course project. A-Category:1. Use the gerund. B-Category:2.Set time limit.

C-Category: Explain the research paper.


1
75

Theme: Power point presentations.

The meaning of practical lesson:

1.To involve the students’ opinion to the power point presentation.

Custom animations in power point presentations.

A software product used to perform computer-based


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme: Power point presentation.

A-Category:1. Explain targets do we need for the power presentation??

B-Category: 2. Discuss in the group the presentation important for our studies.

C-Category:3.Tell your own opinion about the course project.


1
76

Theme: Physical message(eye contact.gestures.body language)and voice.

The meaning of practical lesson:2

Test cards, Handouts, Crossword,

Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials

Dailycontrol

knowledge, qualification and1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic


1. The meaning of adjectives 2.Positive and negative adjectives.

3 Visual aids support your ideas and improve audience.


Grammar

table


handouts,

slides.

with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

acquirement are tested by oral tasks and test questions

Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Independent work:

Theme: Physical message(eve contact.gestures.bodv language)and voice.

A-Category:1. Design an effective handout. B-Category:2. Write your full presentation.

C-Category: 3.According to the listening choose one topic and prepare your own presentation in your small group .Find your voice as presenter .1
77

Theme: Review.

The meaning of practical lesson :

Visual aids add variety to your presentation by giving the audience .

Visual aids help to illustrate complex ideas.

Help the presenter to stick to the intended plan.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Independent work:

Theme:Review

A-Category: 1. Use adverbs to make the meaning of adjectives stronger or weaker.

B-Category:2. Write your presentation.

C-Category:3. Find your voice as presenter.


1
78

Theme: Review.(Control work)

Revising the learnt themes

Explaining the new types of tasks

Giving the tests and controlling the pupils2
Independent work:

Theme: Review

A-Category: 1.Explain the role of body language during presentation.

B-Category:2.Discuss in pairs. What role does intonation play?

C-Category:3Find your voice as presenter.


1
79

Theme: Unit 9. Writing a report The meaning of practical lesson :

Beginning report.

Closing report.

Writing.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014
Independent work:

Theme: Writing a report

A-Category: 1 Read the report of a meeting a held by the Blackwater Dive Club and answer the quessions. B-Category:2. Write your story map.

C-Category:3. Make a presentation entertaining.1
80

Theme: Structuring a report The meaning of practical lesson:

1. A report should be well-stuructured and provided with details.

2. The passive voice 3.Incident report.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Independent work:

Theme: Structuring a report A-Category: 1.Count types of report exist.

B-Category: 2.Disscuss the other main researcher’s findings connected the chosen theme.

C-Category: 3.Analysis and explanation of your findings.1
81

Theme: Review

The meaning of practical lesson: 1. Accident report.

sales report.

Progress report.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work: Review A-Category: 1. Explain the meeting club. B-Category:2.Present your findings briefly. C-Category:3. Use a list of sources in alphabetical order.

1
82

Unit 10. Requirement of assesment.

Theme: Assessment of project presentation. The meaning of practical lesson:

Course paper.

What are idioms?

Writing an essay.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme: Assessment of project presentation.

A-Category: 1.Explain a table of content.

B-Category: 2. Think about difficulties which you’ll face when you are re-drafting your course paper .Note them down . Compare with your partner.1

C-Category: 3. Explain coherency in course project.


Theme: Assessment of protect presentation. The meaning of practical lesson:

Project presentation

Phrasal verbs ”to look”.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -201483

Independent work:

Theme: Assessment of project presentation. A-Category1. Imagine you have some problems in your project paper. Discuss them withn your partner. B-Category 2. Explain the aim of assessing of project presentation.

C-Category 3. Write some advice for presenting project from your experience.


1
84

Theme: Review

The meaning of practical lesson:

Study skills achievement.

Making notes.

Ghoosing a title.

What is the project?

Data.

What is plagiarism?2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-201485

Theme: Final work

The meaning of practical lesson:

Writing a course project.

Power point presentations.

Writing a report.

Requirement of assessment.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Practical lesson

30
Independent work

13

The main idea of the types of lessons and of the subjectTeaching i

neans
Recommended literature

Time

Didactic materials and demonstration means

IT and the teacher’s technical equipments

Technologcal equipments, display stands, models, tools and materials

The type of the control

1

2

3

4

5

6

7

8


]

5 semestr


86

UNIT 1. About the research work.

Theme: Types of research work 1.

The mean of practical lesson

lGetting feedback.

2Leaming by computer and internet.

3.Participating in social projects and studying with high motivation.2

Test cards, Handouts, Crossword, Grammar table handouts, slides.

Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Daily control, -

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1 English-Bl. Student’s book for the 2nd year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014

2.www.markaz.uzIndependent work:

Theme: Types of research work 1.

A-Category:1. Who was taught in passive learning style?

B-Category: 2 What kind of skill could he improve? C-Category: 3. Do you think that active learning has more affect than passive learning?1
87

Theme: Types of research work 2.

The meaning of practical lesson:

1. To compare your ideas with your partner.

To listen students’ ideas about how to study effectively.

Fill in the gaps with the words.


2

Handouts. Crosswords. Test cards. Slides.

Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1 English-Bl. Student’s book for the 2nd year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014 2.www.markaz.uz


Independent work:

Theme: Types of research work 2.

A-Category: .1. Are these ideas above really necessary to study effectively?

B-Category: 2. Can you suggest your own methods that can help in studying process.

C-Category: 3. In what ways they can help you?


1
88

Theme: Choosing a theme for the research work 1. The meaning of practical lesson:

Much/many.

A love of learning

To listen the tape about active learning and complete the table2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1 English-Bl. Student’s book for the 2nd year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston” -2014 2.www.markaz.uz

Independent work:

Theme: Choosing a theme for the research work 1. A-Category: Who was taught in passive learning style? B-Category: Can you suggest your own methods that can help in studying process.

C- Category. Do you think that active learning has more affect than passive learning.

Homework:

Students - Filling in the chart with your active learning ideas in a group.


1
89

Theme: Choosing a theme for the research work 2. The meaning of practical lesson:

Make up a dialogue with your partner using the situation with ”need”.

Non-finite forms.

Disscussion2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1 English-B1. Student’s book for the 2nd year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges. Toshkent-”O’zbekiston”-2014 2.www.markaz.uz

Independent work:

Theme: Choosing a theme for the research work 2. A-Category: 1. What kind of note-making types do you know?

B-Category: 2. Where do you use them?

C-Category: 3. How often do you use them?1
90

UNIT 2. Collecting information.

Theme: Stages of collecting information 1.

The meaning of practical lesson:

Work individually. Match the words with their definitions.

Decide whether the following statements.

Interview each other using questions.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


slides.
Independent work: Stages of collecting information 1. Theme: Making notes with confidence. A-Category:1What kind of shortening or abbreviations do you know and often use?

B-Category:2Have you ever faced with problems while or after taking notes?

C-Category: 3.What professions often require taking notes?


1Theme: Stages of collecting information 2.

The meaning of practical lesson:

Write about your intrvewer

To write about the importance of making notes.

Give some useful adviceson making notes.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -201491

Independent work:

Theme: Stages of collecting information 2.

A-Category: 1What professions often require making notes?

B-Category:Is it important to take notes at the profession you have chosen?

C-Category: 3Have you ever faced with oroblems while or after making notes?


1
92

Theme: Using the acquired experrience 1. .

The meaning of practical lesson: .

Match a sentence with a response.Not all the responses are used.

Make the statements negative.

Write questions for the answers.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme: Using the acquired experrience 1.

A-Category: 1.What will be importantin your future profession?

B-Category: 2.How do you spend most of your time? C-Category: 3.What are the differences between a classmate and a colleague?1
93

Theme: Using the acquired experrience 2. The meaning of practical lesson: 1.Choosing a title 2.Selecting information.

3Could,might.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


slides.
Independent work:

Theme: Using the acauired experrience 2. A-Category:1. Where shall we gofor uor holidays?

B- Category:2.What shall we have for dinner tonight? C-category: 3. Where shall we hang this picture?


1
94

Theme: Control work.

Discuss advantages and disadvantages in pairs.

Development or change in a situation.

3 Passive voice.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -201495

UNIT 3. Collecting and arranging/adjusting information.

Theme: Planning 1.

The meaning of practical lesson:

1To download any journal articles .

Take notes on the relationship.

Searching information about choosing a title.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme: Planning 1.

A-Category: 1Does the content of the title appear to your topic.

Category: 2 What type of publication does it appear? C-Category: 3. Is the subject heading directly relevant to your topic?1Theme: Planning 2.

The meaning of practical lesson:

1.Organize the pictures in two concept map.

Discussion.

Organizng information.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-201496

Independent work:

Theme: Planning 2.

A-Category: 1Did you find the tips for creating a concept map to be useful?

B-Category: 2. Will you use them while working on toyr course project?

C-Category: 3. Which way of organizing information would you prefer?


1


97

Theme: Providing the coherence of the views 1. The meaning of practical lesson:

The meaning of practical lesson.

1 .Make an action paln based on your feedback. 2.Study your feedback carefully.

3.Create a summary of the feedback.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.
1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Independent work:

Theme: Providing the coherence of the views 1. A-Category:What kind of feedbacks do you know? B-Category:Could you give some tips on how to use tutor’s feedback?

C-Category: Write some additional tips on effective way of using feedback?


1
98

Theme: Providing the coherence of the views 2. The meaning of practical lesson:

Pay attention to positive and negative comments.

Correct your assignments.

3 .make an action plan based on your feedback.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme: Providing the coherence of the views 2. A-Category:Whon students are getting feedback from? B-Category: What kind of feedback that might be in each case?

C-Category:Can you write some additional tips of using feedback?


1
99

Theme: Control work.

The meaning of practical lesson:

1.Find the most effective way of using feedback. 2.Identify areas where you may need to improve. 3.New version of the project proporsal.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014100

UNIT 4. Developing the writing acquirement.

Theme: Types of writing 1.

1.Share the most interesting ideas with the whole group.

Evaluating web resourses.

Organizing inforamtion for analysis.


2

Independent work:

Theme: Types of writing 1.

A-Category: What do we mean by collecting data? B-Category:What do we mean by analyzing data? C-Category:Why should we collect and analyze data?


1

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014101

Theme: Types of writing 2.

The meaning of practical lesson.

1. Copmare your ideas with the students.

2 The meaning of argument.

3. Difference between an opinion and argument.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.
1.Bakieva G. And others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Independent work:

Theme: Types of writing 2.

A-Category: ? What is opinion? B-Category:What is argument? C-Category:Why do people confuse two terms?


1Theme: Choosing the right words, phrases and grammar 1.

The meaning of practical lesson:

Guessing the meaning of new words .

Differences between an opinion and an argument.

Disagreeing with an opinion.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014102

Independent work:

Theme: Choosing the right words, phrases and grammar 1.

A-Category:Think of possible definitions for these concepts: facts,opinion,argument.?

B-Category: Can you distinguish the difference between reasons and evidence?

C-Category:Do you agree with them?


1
103

Theme: Choosing the right words, phrases and grammar 2.

The meaning of practical lesson:

Plagiarism is using others’ ideas.

Present continiuous.

Present continious for the future meaning.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Independent work:

Theme: Choosing the right words, phrases and grammar 2.1

A-Category: 1. What is plagiarism?

B-Category: 2. Why do people plagiarize information? C-Category: 3. In which ways we use the present continuous tense?

104

Theme: Control work.

The meaning of practical lesson:

Use quotation marks around all words copies from a source.

Passive voice in present and past simple.

3.Organise your ideas.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014105

UNIT 5. Initial project of the research work. Theme: Productive using of writing resources 1.

Revising the learnt themes

Explaining the new types of tasks

Giving the tests and controlling the pupils2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Independent work.

Theme: Productive using of writing resources 1.1
106

Theme: Productive using of writing resources 2. The meaning of practical lesson:

Parts of the course project..

The structure of writing the course project.

The purpose of report .2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Independent work:

Theme: Productive using of writing resources 2. A-Category:What is the right report structure? B-Category: What tips for writing a report do you know?

C-Category: How to write a course project?


1
107

Theme: Initial project 1.

The meaning of practical lesson: 1.Introduction of course project.

Body of the course project.

Conclusion of the course project.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014
Independent work:

Theme: Initial project 1.

A-Category:Have you ever written a course project? B-Category: What are the parts of the course project? C-Category:Work with your partner try to talk about the parts of a course project project?


1
108

Theme: Initial project 2.

The meaning of practical lesson:

Tips tips writing a good course project.

The purpose of the course project.

Introduction about parts of the course project.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Independent work:

Theme: Initial project 2.

A-Category: What is the best way of writing a course project?

B-Category: What is the possibilities of course project? C-Category: Consructions and paragraphs of the course project.1
109

Unit 6. Comment.

Theme: Comment of the instructor/conductor 1. The meaning of practical lesson:

1.Introduction

Body.


Conclusion.

2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme: Comment of the instructor/conductor 1. A-CategoryHow to use the gerund?

B-Category: When to use the gerund? C-Category: Do the verbs used with the gerund?


1
110

Theme: Comment of the instructor/conductor 2.

The meaning of practical lesson:

To involve the students’ opinion to the power point presentation.

Custom animations in power point presentations.

A software product used to perform computer-based


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014
Independent work:

Theme: Comment of the instructor/conductor 2.

A-Category: What targets do we need for the power presentation??

B-Category: Why is the presentation important for our studies?

C-Category:What are the advantages and disadvantages of doing power point presentation?


1
111

Theme: Analysis of the research work draft 1.

The meaning of practical lesson:

The meaning of adjectives

Positive and negative adjectives.

3 Visual aids support your ideas and improve audience.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014Independent work:

Theme: Analysis of the research work draft 1. A-Category: How to design an effective handout? B-Category: What is the role of body language during presentation?

C-Category: What role does intonation play?


1
112

Theme: Analysis of the research work draft 2.

The meaning of practical lesson:

Visual aids add variety to your presentation by giving the audience .

Visual aids help to illustrate complex ideas.

Help the presenter to stick to the intended plan.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Independent work:

Theme: Analysis of the research work draft 2.

A-Category: What clothes woud be most appropriate for the audience?

B-Category:How you will write your presentation? C-Category:Find your voice as presenter?1
113

UNIT 7. Regular learning.

Theme: Professional preparation 1.

Revising the learnt themes

Explaining the new types of tasks

Giving the tests and controlling the pupils


2

Independent work:

Theme: Professional preparation 1.

A-Category: What is the role of body language during presentation?

B-Category: What role does intonation play? C-Category:Find your voice as presenter?1
114

Theme: Professional preparation 2. The meaning of practical lesson:

Beginning report.

Closing report.

Writing.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records ,

Materials with

distribution,

Graphic


organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014


Independent work:

Theme: Professional preparation 2.

A-Category: Read the report of a meeting a held by the Blackwater Dive Club and answer the quessions. B-Category: Why was the meeting club?

C-Category: What desitions were taken at the meeting?1
115

Theme: Final work.

The meaning of practical lesson:

A report should be well-stuructured and provided with details.

The passive voice

Incident report.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014Practical lesson

60
Independent work

26Teaching means
Didactic materials and demonstration means

IT and the teacher’s technical equipments

Technologcal equipments, display stands, models, tools and materials

©

u

fio

CJ


Recommended literature
The main idea of the types of lessons and of the subject

Time

-C

(4-1


o

CL

-CH

1

2

3

4

5

6

7

8


]

6 semestr


116

UNIT 7. Regular learning.

Theme: Professional proficiency 1. The meaning of practical lesson:

Accident report.

Sales report.

Progress report.


2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014


Independent work:

Theme: Professional proficiency 1.

A-Category: Why was the meeting club?

B-Category: What desitions were taken at the meeting? C-Category: Why this topic is interesting for you?1
117

Theme: Professional proficiency 2. The meaning of practical lesson:

Course paper.

What are idioms?

Writing an essay.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Independent work:

Theme: Professional proficiency 2.

A-Category: What is a table of content?

B-Category: What do the students fallow to make a good course paper

C-Category: What is coherency in course project.


1

Theme: Control work.

The meaning of practical lesson:

Project presentation

Phrasal verbs ”to look”.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston” -2014118

Independent work:

Theme: Control work.

A-Categoryl. What should students pay attention to while presenting their project?

B-Category 2. What is the aim of assessing of project presentation?

C-Category 3. Have you ever been assessed your project presentetion?


1
119

UNIT 8. Adjustments to the research work presentation.

Theme: Making the presentation of the research work and demonstration means 1.

The meaning of practical lesson:

Study skills achievement.

Making notes.

Ghoosing a title.

What is the project?

Data.


What is plagiarism?

2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. And others English-B1. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Independent work.

Theme: Making the presentation of the research work and demonstration means 1.1
120

Theme: Making the presentation of the research work and demonstration means 2.

The meaning of practical lesson:

Writing a course project.

Power point presentations.

Writing a report.

Requirement of assessment.2

Test cards,

Handouts,

Crossword,

Grammar


table

handouts,

slides.


Notebook,

CadascopeLingua-phone headfones, Tape- records , Materials with distribution, Graphic organizers, Topics for lecture.

Dailycontrol

knowledge, qualification and acquirement are tested by oral tasks and test questions1.Bakieva G. and others English-Bl. Student’s book for the 1st year students of Academic Lyceums and Vocational Colleges.

Toshkent-”O’zbekiston”-2014


Independent work.

Theme: Making the presentation of the research work1

and demonstration means 2.121

Theme: Working with audience 1.

2
Independent work:

Theme: Working with audience 1.1
122

Theme: Working with audience 2.

2
Independent work:

Theme: Working with audience 2.1
123

Theme: Pre-presentation of the research work 1.

2
Independent work:

Theme: Pre-presentation of the research work 1.1
124

Theme: Pre-presentation of the research work 2.

2
Independent work:

Theme: Pre-presentation of the research work 2.1
125

Theme: Final work

2
Practical lesson

20
Independent work

9
THE LIST OF THE THEMES OF INDEPENDENT WORK
The main idea of the types of lessons and of the subject

01

S

HRi-semestr
1

Independent work:

Theme: What is vour specialty? Introduction to specialty.

A-Category: l.Make your own diary for a week.

B-Category: 2.Ask your partner to tell about his/her plans for the week.

C-Category: 3.Write 3 of the most popular and 3 of least popular jobs among teenagers.


1

2

Independent work:

Theme: Job interviev

A-Category: .1Write about your interviewee.

B-Category: 2.Give advice using should or shouldn’t .

C-Category: 3.Tomorrow your friend is going to a job interview.Read your friend’s statements and give him your advice.


1

3

Independent work:

Theme: Job etiquette.

A-Category: Give your ideas using a cluster.

B-Category:Write the top 5 important rules of workplace etiquette according to the conversation. C- Write about what job etiquette rules are necessary for your future job.1

4

Independent work: Review. (Control work).

A-Category: l.Unscramble the words related to your speciality job interviews and job etiquette.The first letter is given to you . alpiatniopc,iwrvieerent , apeaceparn,nstnesea.

B-Category: 2.Evaluate your speaking skills according to the statements below in the 1 point scale:I can confidently speak about most things.

C-Category: 3. Think of a job which you wish to apply for and write about how you behave in a job interview.1

5

Independent work: When? How? Where?

A-Category: l.Discuss and make a list of benefits of time management.

B-Category: 2.Speak about preposition time.

C-Category:3.Discuss time management tips in a group . Which ones are better than the others?1

6

Independent work:

Theme: Ten time-saving suggestions.

A-Category: 1Discuss your own typical schedule for weekdays and the weekend.What activities do you usually do with your family and friends?

B-Category:2.How to save time.

C-Category:3.4dd two of your own two tips.


1

7

Independent work.

Theme: Priority organizer.

A-Category: 1 .Make a list of the most important people ,events or things in your life according to priority. B-Category: 2.Write about what will be important in your future profession.

C-Category: 3.Read the quotation and discuss in small groups.I don’t have time to hate people who hate me because I’m too busy loving people who love me.1

8

Independent work:

Theme.Review.

A-Category: 1. Time management techniques -how to manage time properly. B-Category: 2. Plan your time.

C-Category: 3. Make your daily to do list.1

9

Independent work:

Theme: Benefits, challeges and risks of independent learning.

A-Category: l.Make a list of advantages of traditional study. Compare your list with independent learning. B-Category: 2. Give your own opinion to these statements using adverbs of frequency.

C-Category: 3. Think of tips for improving study skills . Have a conversation with your partners.1

10

Independent work:

Theme: Types of learning.

A-Category: 1. Discuss with your partner Visual learner.

B-Category: 2 Replace the highlighted words with suitable words from the box: play, mixture, selection, concentrating, revising.

C-Category: 3. Write about your learning style.


111

Independent work:

Theme: Basic of e-learning.

A-Category: 1. Make up sentences .Use there is/there are.

B-Category: 2. Write about the advantages of the most popular apps you know.

C-Category: 3. If it is possible , use an on- line monolingual dictionary and find the definitions of the underlined words.e.g. assess-estimate.


1

12

Independent work:

Theme: Formal and informal texts.

A-Category: 1. Link the following sentences with appropriate lincing words. B-Category:2. Try to make the same structured sentences using linking words. C-Category:3.Write a letter to your teacher about your favourite subject.


1

13

Independent work:

Theme: When and how to fill in forms.

A-Category: 1.According to the sample , complete the information about yourself. B-Category: 2. Fill in the sentence with prepositions of time(on, in, at) C-Category: 3. Role play.interview each other and take notes.


1

14

Independent work:

Theme: Filling in application forms.

A-Category: 1. Make a noun form using from words:

B-Category : 2. Discuss the most important tips for filling in an application form.

C-Category: 3.Create your own application form using the following details . Give it to your partner to fill in.


1

15

Independent work.

Theme: Review.

A-Category: 1 .Fill in forms.

B-Category: 2.Fill in the blanks with the most suitable linking words. C-Category: 3.Fill in application for membership.1

16

Independent work:

Theme: Nine different views of intelligence.

A-Category: 1. Put a tick against the right type of intelligence. B-Category: 2.Find out what types of intelligence your classmates. C-Category: 3. To describe the intelligence types of your class.


1

17

Independent work:

Theme: Six conditions of learning.

A-Category: 1. Write a 60 word paragraph for a magazine with the title ‘How I learnt English’using the phrases above.

B-Category: 2. Find out how often your partner does each of the things below. Use frequency expression when answering your partner’s questions.

C-Category: 3. What is fixed expression.


1

18

Independent work:

Theme: What is my learning style?

A-Category: 1.Do a survey in class . Find out who are visual ,kinesthetic or auditory types of learners. B-Category: 2.Write to paragraphs about what kind of learning styles are important for your future job. C-Category: 3.Make three groups . Each group takes one of the three learning styles and makes a list of things that type of learner does . Make posters and present them to the other groups .


1

19

Independent work:

Theme: Review.

A-Category: 1.To understant Howard Gardner’s nine multiple intelligences. B-Category2.Write about Howard Gardner’s nine multiple intelligences. C-Category: 3.Tick the things you can do in English.


1

Total for the 1st term

19


The main idea of the types of lessons and of the subject

Time

R2-semestr

20

Independent work:

Theme: Studying with others.

A-Category: 1. Make a list of advantages and disadvantages of working in a group. B-Category:2. Fill in the gaps with every or all.

C-Category: 3.Divide the word combinations according to their positive and negative meanings.1

21

Independent work:

Theme: Making the group work.

A-Category:1.Make sentences in present perfect.

B-Category:2. Write three tips to make a good team . Write about 60 words . Give reasons for your choices.

C-Category:3. Describe the tennis championships like the Tashkent Open or the Challenger Tournament in our country.


1

22

Independent work:

Theme: Being an effective group member..

A-Category: 1. Discuss this quotations. If you want to walk fast, Walk alone . If you want to walk far, walk together.

B-Category: Write about your favourite team and team leaders .

C-Category: Value your group’s ideas.


1

23

Independent work.

Theme: Review.

A-Category: 1. Study with others .

B-Category: 2. Replace the synonyms of the underlined words from the text.

C-Category: 3. Write about how you organize your teambuilding activity.Make as many word combinations as you can .


1

24

Independent work:

Theme: Effective dairy keeping.

A-Category: 1. Make as many word combinations as you can .

B-Category: 2. Write questions and answers about Jane’s plans for Sunday. C-Category: 3. What are these people doing next week?Make a sentence.1

25

Independent work:

Theme: Portfolio requirement .

A-Category: l.Complete the sentences using the word combinations from the box.

B-Category: 2. Change a lot of into much or many.

C-Category: 3.Make a list of items that you can put in your portfolio -those items which you have already developed and the list of items which you would like to develop for your future need.Compare with your partners and write down a five step action plan .


1

26

Independent work:

Theme: Checking and up dating portfolio..

A-Category: 1. A portfolio helps students act as the authors and owners of their work. B-Category: 2. Compare your portfolio with your partner and discuss the advantages and disadvantages of it.

C-Category: 3. Choose somethingfrom your portfolio and write feedback to yourself.1

27

Independent work:

Theme: Review.

A-Category: 1. According to the reading text.

B-Category:2. Write your own tips for creaating a successful portfolio. C-Category: 3.Tick the things you can do in English.1

28

Independent work:

Theme: Monitoring skills development.

A-Category: l.Complete these sentenceswith your own ideas using zero conditional. B-Category:2. Write your plan to develop your skills for your job.

C-Category: 3.Read the text and fill in the table with given suggestions.1

29

Independent work:

Theme: Skills and qualities you have now.

A-Category: 1.Listen to the conversation and list Sevara and Laylo’s qualities. B-Category: 2.Write your top four skills and qualities.

C-Category: 3.Try to fill in your skill set.1

30

Independent work:

1


Theme: Personal profiles.

A-Category: 1. Give brief information about yourself .

B-Category: 2. Listen to Mansur and fill in this application form about him where possible. C-Category: 3. Try to give short information about the people .

31

Independent work: Review.

A-Category: 1. Prefixes are given with their common combination .some of them are not possible . Find and cross them out.

B-Category: 2.Tick the things you can do in English.

C-Category: 3. Write the self evaluation.1

32

Independent work:

Theme: Identifying and selecting relevant information.

A-Category: 1. Discuss in a group the following advertisements.

B-Category: 2. Find some pieces of advice on how to search for a job with the help of networking. C-Category:3. Find job adverts from any source and bring them to class.1

33

Independent work:

Theme: Recording and using information.

A-Category: 1. Listen to a women being interviewed for a magazine survey on reading ,watching films and film adaptation of books.

B-Category:2. Work in small groups. Choose the book you would like to read.

C-Category: 3.You’ve just gone to visit your friend because he missed some classes for to days.But he wasn’t at home . Leave him a message including this information: Ask him how he is .


1

34

Independent work:

Theme: Case studies.

A-Category: 1.Role play. Try to find a solution to the problem.

B-Category:2. Write a problematic situation from your own experience. C-Category: 3. Discuss in small groups. What would you do in each situations?1

35

Independent work: Review.

A-Category :1.Tips for making a successful report. B-Category: 2. Complete the sentences using reported speech. C-Category: 3. Write a short report about your study.1

36

Independent work:

Theme: Emphasize on action.

A-Category: 1. Make a list of activities that you do after your classes.

B-Category: 2. Compare your activities with others.

C-Category:3.Put the sentences into reported speech summarising what was said and using the verbs in the box.


1

37

Independent work:

Theme: Problem solving.

A-Category: 1. In small groups , give examples of saving and wasting energy. B-Category:2. Write the problem and solution.

C-Category: 3. Write down the advantages and disadvantages of your solutions.1

38

Independent work:

Theme: Achieving desire outcome.

A-Category: 1. Work with a partner . you hope you will be successful in the future. Your partner will be a person who helps you achieve that goal.

B-Category: 2.Find the type of success.

C-Category: 3. Fill in the sentences with questions words what, why how, how long.


1

39

Independent work:

Theme:. Review.

A-Category: 1. Become a confident learner.

B-Category: 2. Choose right answer.

C-Category: 3. Write about which skills help you to become a confident learner.


1

40

Independent work:

Theme: What is expected from you?

A-Category: 1. Give your friend some advice. Fill in the blanks with must/mustn’t/ don’t have to. B-Category: 2. Write about school rules using must/mustn’t/don’t have to.

C-Category: 3. Make a list of advantages and disadvantages of being wealthy.1

41

Independent work.

Theme: Self evaluation.

A- Category: 1. Do you have the same problems? If yes, give examples.

B-Category: 2. Imagine that you have already finished your lyceum/college. Discuss these questions with your partner.1


C-Category: 3. Find a general word from the underlined words in the text.
42

Independent work:

Theme: Developing portfolio.

A-Category: 1. Make true sentences about yourself. B- Category: 2.Write about 60 words about the most important things in developing a portfolio. C-Category: 3.Discuss in pairs. How do you develop a portfolio?


1

43

Independent work.

Theme: Evaluating achievement.

A-Category: 1.Look at the pie chart and discuss with your partner. B-Category: 2.From exercise 1 fill in the blanks with the words. C-Category: 3. Write about the difficulties and problems in your study life.


1

44

Independent work.

Theme: Planning vour the future.

A-Category: 1. Write dawn the elements of your plan.

B-Category: 2. Answer the question and compare with your partner’s answer.What are the advantages and disadvantages of making a plan for your future in advance?

C-Category: 3. Complete each sentences using the words from the list Use an adjective or an adverb where necessary.


1

45

Independent work.

Theme: Personal development already undertaken.

A-Category: 1. Complete each sentences using the words from the list.Use an adjective or an adverb where necessary.

B-Category: 2.Write dawn the elements of your life plan which are the most suitable for you . C-Category: 3. Answer the question and compare with your partner’s answer.1

Total for the 2nd term

26

Total for the whole 1st year

45


The main idea of the types of lessons and of the subject

Time

R3-semestr

51

Independent work:

Theme: Active learning.

A-Category:1.Fill in the chart with your active learning ideas in a group. B-Category: 2 Speak about the best learning English process in your life. C-Category: 3. Discuss much and many in the sentences.


1

52

Independent work:

Theme: Creative and effective learning.

A-Category: . 1. Discuss with your partner which student is effective student and which student is a creative student.

B-Category: 2. Listen to these two students and jot down some ideas about how to study effectively . Compare your ideas with your partner .

C-Category: 3. Discuss with your partner : Are these ideas above really necessary to study effectively ? Can you suggest your own methods that can help in studying process . in what ways they can help you ?


1

53

Independent work:

Theme: Review.

A-Category: 1. Speak about types of active learning.

B-Category: Can you suggest your own methods that can help in studying process. C- Category. Do you think that active learning has more affect than passive learning. Homework:

Students - Filling in the chart with your active learning ideas in a group.


1

54

Independent work:

Theme: Note making styles

A-Category: 1. Write the words which can be used with ‘’note ‘’ (cluster) Note:work , short face , make ,noun, take.

B-Category: 2.Discuss with your partner: What principles of note making should be mostly developed?

C-Category: 3. Write an example one of these note- making styles.


1

55

Independent work:

Theme: Making notes with confidence.

A-Category:1Write about your interviewee.

B-Category:2Write about the importance of making notes .What will happen if you don’t take notes Give some useful advices on taking notes.

C-Category: 3.Speak about adverbs phrases.


1

56

Independent work:

Theme: Review.

A-Category: ISpeak about the most common types of note making. B-Category:2Eexplain short patterned notes.

C-Category:3Explain ‘’spider diagrams’1

57

Independent work:

Theme: Note making styles

A-Category: l.Explain to rules active and passive to -infinitive. B-Category: 2.Write an example one of these note-making . C-Category: 3.Write about your interviewe.


1

58

Independent work:

Theme: Choosing a title

A-Category:1. Explain to rules Could and might.

B- Category:2.Copy out of your draft a sentence that could serve as a title. C-category: 3. Add your own two tips in choosing titles.1

59

Independent work:

Theme: Identifying selecting relevant information

A-Category: 1.Write sources of getting information according to their order and give reasons. B-Category: 2.Making a list of these as you read for an overview of your research subject. C-Category: 3.Explain Subject Headings.


1

60

Independent work:

Theme: Review.

A-Category: 1While collecting information ,use only encyclopedias.


1


Category: 2 Explain type of publication.

C-Category: 3.Explain the subject heading directly relevant to your topic.


61

Independent work:

Theme:What is project?

A-Category: 1Write in brief your project and create a concept map for it.

B-Category: 2. Discuss with your partner . Did you find the tips for creating a concept map to be useful?Will you use them while working on your course project?

C-Category: 3. Use nouns to create a concept map.


1

62

Independent work:

Theme: Getting feedback from a tutor.

A-Category:1.Imagine that you are given a project task . Together with your partner compose a list of guidelines for preparing the project .Write your guidelines on a separate piece of paper so that you can stick it on the board along with other students guidelines.

B-Category:2.Write what advice you find most and least practical.

C-Category: 3.Explain feedback.


1

63

Independent work:

Theme:Review.

A-Category:1.Imagine that you are the tutor and your friend is the student who has got feedback on his project. Could you give him some tips on how to use tutor’s feedback.

B-Category:2. Write some additional tips on the effective way of using feedback.

C-Category:Make an action plan based on your feedback.


1

64

Independent work: Control work

A-Category: 1. Explain types of feedbacks .

B-Category: 2. Explain you know any quotation.

C-Category: 3.Discuss quotation in your feedback.Share the most interesting ideas with the whole group.Tell in what ways you agree or disagree with them .1

65

Independent work:

Theme: Searching for and analyzing data.

A-Category: 1. Share the most interesting ideas with the whole group.Tell in what ways you agree or disagree with them . B-Category: 2.Explain the best way to search for information.

C-Category:3Write what advice you find most and least practical..1

66

Independent work:

Theme:Using opinions, facts and arguments and presenting data.

A-Category: l.Fact ,Opinion,Argument.Think of possible definitions for these concepts.Write them down into your exercise.Compare your ideas with the student sitting next to you.

B-Category: 2. Explain argument.

C-Category:3.Working together make up two examples for each concept.


1

67

Independent work:

Theme: Review.

A-Category: l.Think of possible definitions for these concepts: facts,opinion,argument. B-Category:2. Distinguish the difference between reasons and evidence.

C-Category:3. Present your facts ,opinions and arguments on the choosen topic.1

68

Independent work:

Theme:What is plagiarism?

A-Category: 1. Write down 6 suggestions for Nargiza’s course work. B-Category: 2. Explain plagiarism.

C-Category: 3. Write your plans for nearest future .1

69

Independent work:

Theme: Writing a reference.

A-Category: l.Discussion the reference.

B-Category: 2.Make up sentences present and past simple (passive voice). C-Category: 3.Look for sources of information.1

Total for the 3rd term

19


The main idea of the types of lessons and of the subject

Time

R4-semestr

71

Independent work:

Theme: Writing the course project?

A-Category:1.Explain the right report structure. B-Category: 2. Link your ideas gramatically correct. C-Category:Learn to write a course project.


1

72

Independent work:

Theme:How to write a course project?

A-Category: 1. Use the slangs and vulgarisms in the work. B-Category: 2. Explain the parts of the course project. C-Category:3. Choose the correct style of writing.


1

73

Independent work:

Theme: Review.

A-Category: 1.Explain the best way of writing a course project. B-Category: 2.Find as much facts as possible.

C-Category: 3. Consructions and paragraphs of the course project.1

74

Independent work:

Theme:Parts of the course project.

A-Category: 1. Use the gerund. B-Category:2.Set time limit.

C-Category: Explain the research paper.1

75

Independent work:

Theme: Power point presentation.

A-Category: 1. Explain targets do we need for the power presentation?? B-Category: 2. Discuss in the group the presentation important for our studies. C-Category:3.Tell your own opinion about the course project.


1

76

Independent work:

Theme: Physical message(eve contact,gestures,body language )and voice.

A-Category: 1. Design an effective handout.

B-Category:2. Write your full presentation.

C-Category: 3.According to the listening choose one topic and prepare your own presentation in your small group .Find your voice as presenter .


1

77

Independent work:

Theme:Review

A-Category: 1. Use adverbs to make the meaning of adjectives stronger or weaker. B-Category:2. Write your presentation.

C-Category:3. Find your voice as presenter.1

78

Independent work:

Theme: Review

A-Category: 1.Explain the role of body language during presentation. B-Category:2.Discuss in pairs. What role does intonation play? C-Category:3Find your voice as presenter.


1

79

Independent work:

Theme: Writing a report

A-Category: 1 Read the report of a meeting a held by the Blackwater Dive Club and answer the quessions.

B-Category:2. Write your story map.

C-Category:3. Make a presentation entertaining.


1

80

Independent work:

Theme: Structuring a report

A-Category: 1.Count types of report exist.

B-Category: 2.Disscuss the other main researcher’s findings connected the chosen theme. C-Category: 3.Analysis and explanation of your findings.1

81

Independent work: Review

A-Category: 1. Explain the meeting club. B-Category:2.Present your findings briefly. C-Category:3. Use a list of sources in alphabetical order.182

Independent work:

Theme: Assessment of project presentation.

A-Category: l.Explain a table of content.

B-Category: 2. Think about difficulties which you’ll face when you are re-drafting your course paper .Note them down . Compare with your partner.

C-Category: 3. Explain coherency in course project.


1

83

Independent work:

Theme: Assessment of project presentation.

A-Categoryl. Imagine you have some problems in your project paper. Discuss them withn your partner.

B-Category 2. Explain the aim of assessing of project presentation.

C-Category 3. Write some advice for presenting project from your experience.


1

Total fo the 4th term

13

Total for the whole 2nd year

32


The main idea of the types of lessons and of the subject

Time

1

2

3

1

Independent work:

Theme: Types of research work 1.

A-Category: 1. Who was taught in passive learning style?

B-Category: 2 What kind of skill could he improve?

C-Category: 3. Do you think that active learning has more affect than passive learning?


1

2

Independent work:

Theme: Types of research work 2.

A-Category: .1. Are these ideas above really necessary to study effectively? B-Category: 2. Can you suggest your own methods that can help in studying process. C-Category: 3. In what ways they can help you?


1

3

Independent work:

Theme: Choosing a theme for the research work 1.

A-Category: Who was taught in passive learning style?

B-Category: Can you suggest your own methods that can help in studying process. C- Category. Do you think that active learning has more affect than passive learning. Homework:

Students - Filling in the chart with your active learning ideas in a group.


1

4

Independent work:

Theme: Choosing a theme for the research work 2.

A-Category: 1. What kind of note-making types do you know? B-Category: 2. Where do you use them?

C-Category: 3. How often do you use them?1

5

Independent work: Stages of collecting information 1.

Theme: Making notes with confidence.

A-Category:1What kind of shortening or abbreviations do you know and often use? B-Category:2Have you ever faced with problems while or after taking notes? C-Category: 3. What professions often require taking notes?


1

6

Independent work:

Theme: Stages of collecting information 2.

A-Category: 1Whatprofessions often require making notes?

B-Category:Is it important to take notes at the profession you have chosen? C-Category: 3Have you ever faced with oroblems while or after making notes?1

7

Independent work:

Theme: Using the acquired experrience 1.

A-Category: 1.What will be importantin your future profession?

B-Category: 2.How do you spend most of your time?

C-Category: 3.What are the differences between a classmate and a colleague?


1

8

Independent work:

Theme: Using the acquired experrience 2.

A-Category:1. Where shall we gofor uor holidays?

B- Category:2.What shall we have for dinner tonight? C-category: 3. Where shall we hang this picture?1

10

Independent work:

Theme: Planning 1.

A-Category: 1Does the content of the title appear to your topic. Category: 2 What type of publication does it appear?

C-Category: 3. Is the subject heading directly relevant to your topic?1

11

Independent work:

Theme: Planning 2.

A-Category: 1Did you find the tips for creating a concept map to be useful? B-Category: 2. Will you use them while working on toyr course project? C-Category: 3. Which way of organizing information would you prefer?


1

12

Independent work:

Theme: Providing the coherence of the views 1.

A-Category:What kind of feedbacks do you know?

B-Category:Could you give some tips on how to use tutor’s feedback? C-Category: Write some additional tips on effective way of using feedback?113

Independent work:

Theme: Providing the coherence of the views 2.

A-Category:Whon students are getting feedback from? B-Category: What kind of feedback that might be in each case? C-Category:Can you write some additional tips of using feedback?


1

15

Independent work:

Theme: Types of writing 1.

A-Category: What do we mean by collecting data? B-Category:What do we mean by analyzing data? C-Category:Why should we collect and analyze data?


1

16

Independent work:

Theme: Types of writing 2.

A-Category: ? What is opinion? B-Category:What is argument? C-Category:Why do people confuse two terms?


1

17

Independent work:

Theme: Choosing the right words, phrases and grammar 1.

A-Category:Think of possible definitions for these concepts: facts,opinion,argument.? B-Category: Can you distinguish the difference between reasons and evidence? C-Category:Do you agree with them?


1

18

Independent work:

Theme: Choosing the right words, phrases and grammar 2.

A-Category: 1. What is plagiarism?

B-Category: 2. Why do people plagiarize information?

C-Category: 3. In which ways we use the present continuous tense?


1

20

Independent work.

Theme: Productive using of writing resources 1.1

21

Independent work:

Theme: Productive using of writing resources 2.

A-Category:What is the right report structure? B-Category: What tips for writing a report do you know? C-Category: How to write a course project?


1

22

Independent work:

Theme: Initial project 1.

A-Category:Have you ever written a course project?

B-Category: What are the parts of the course project?

C-Category:Work with your partner try to talk about the parts of a course project project?


1

23

Independent work:

Theme: Initial project 2.

A-Category: What is the best way of writing a course project? B-Category: What is the possibilities of course project? C-Category: Consructions and paragraphs of the course project.


1

24

Independent work:

Theme: Comment of the instructor/conductor 1.

A-CategoryHow to use the gerund?

B-Category: When to use the gerund? C-Category: Do the verbs used with the gerund?1

25

Independent work:

Theme: Comment of the instructor/conductor 2.

A-Category: What targets do we need for the power presentation??

B-Category: Why is the presentation important for our studies?

C-Category:What are the advantages and disadvantages of doing power point presentation?


1

26

Independent work:

Theme: Analysis of the research work draft 1.

A-Category: How to design an effective handout?

B-Category: What is the role of body language during presentation? C-Category: What role does intonation play?1

27

Independent work:

Theme: Analysis of the research work draft 2.

A-Category: What clothes woud be most appropriate for the audience? B-Category:How you will write your presentation?

C-Category:Find your voice as presenter?128

Independent work:

Theme: Professional preparation 1.

A-Category: What is the role of body language during presentation? B-Category: What role does intonation play?

C-Category:Find your voice as presenter?1

29

Independent work:

Theme: Professional preparation 2.

A-Category: Read the report of a meeting a held by the Blackwater Dive Club and answer the quessions.

B-Category: Why was the meeting club?

C-Category: What desitions were taken at the meeting?


1

Total for the 5th term

26


The main idea of the types of lessons and of the subject

Time

R6-semestr

31

Independent work:

Theme: Professional proficiency 1.

A-Category: Why was the meeting club?

B-Category: What desitions were taken at the meeting? C-Category: Why this topic is interesting for you?1

32

Independent work:

Theme: Professional proficiency 2.

A-Category: What is a table of content?

B-Category: What do the students fallow to make a good course paper C-Category: What is coherency in course project.1

33

Independent work:

Theme: Control work.

A-Category1. What should students pay attention to while presenting their project? B-Category 2. What is the aim of assessing of project presentation?

C-Category 3. Have you ever been assessed your project presentetion?1

34

Independent work.

Theme: Making the presentation of the research work and demonstration means 1.1

35

Independent work.

Theme: Making the presentation of the research work and demonstration means 2.1

36

Independent work:

Theme: Working with audience 1.1

37

Independent work:

Theme: Working with audience 2.1

38

Independent work:

Theme: Pre-presentation of the research work 1.1

39

Independent work:

Theme: Pre-presentation of the research work 2.1

40

20
Practical lesson

9THE LIST OF LITERATURE USED WHILE MAKING THIS METHODIC

COLLECTION OF LESSONS

“Englis B1”. Student’s book. For the 1st year students of academic lyceums and vocational colleges. Toshkent, “O’zbekistan”, 2014.

“Englis B1” Workbook. For the 1st year students of academic lyceums and vocational colleges. Toshkent, “O’zbekistan”, 2014.

CEFR for languages learning, teaching assessment. Cambridge University Press 2011.

Manual for language test Development and examining for use with the CEFR.

Language Policy Division Council of europe, April 2011.

A handbook for teachers of Foreign Languages with reference to the CEFR. L. Kirkham, A. Iriskulov, F.Rashidova. UsWLU 2013.

Richardson, J. (1998). Mastering the personal statement. Toronto: Richardson Press.

New headway. English course. Pre-intermediate. John & Liz soars. Oxford University Press. 2003.

Inside out. English course. Pre-intermediate sue kay & Vaughan Jones. Macmillan Press. 2000.

Face2face. Chris Redstone & Gillie Cunningham. intermediate students book. Cambridge University Press. 2002.

Understanding & Using English Grammar. With answers. Third edition. Betty Schrampher Azar/Longman Press 2002.

Oxford solutions. Pre-intermediate student’s book. Tim Falla, Paul A Davies. oxford University Press. 2007.

Laser B1. Steve Taylor-Knowles. Student’s book. Macmillan Publication. 2009.

www.englishprofile.org

www.examenglish.com

www.busyteacher.org

www.cambridgeenglish.org

www.islcollective.com

www.britishcouncil.org

www.teachingenglish.org

www.engvid.com

www.tolearnenglish.com

www.englishclub.com

www.printableworksheets.in

www.language-worksheets.com

www.bbcleamingenglish.com

www.eslflow.com

www.markaz.uz

www.lextutor.ca

www.stickyball.net

www.longman-elt.com

www.oup.com

www.macmillanenglish.com

www.compellingconversations .com

www.esltopics.com

www.txt.uzwww.ziyonet.uz
Download 158.83 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat