Fizika fanidan test 10-sinf i-variantDownload 29,36 Kb.
Sana08.04.2020
Hajmi29,36 Kb.
#43397
Bog'liq
Test 6-10-11-sinf fizika fanidan


Fizika fanidan test 10-sinf I-variant

1. …… turli shakldagi harakatlar va o’zaro ta’sirlarning miqdoriy o’lchovidir. Gapni to’ldiring.

A).Energiya B).Potensiol energiya C.)Kinetik energiya D).Elektr energiya

2.Energiyaning SI dagi birligi nima?

A). Vatt B). Joul C). Kaloriya D). N/m

3. ….. kuchning shu kuch ta’sirida ro’y bergan ko’chishga skalyar ko’paytmasiga teng bo’lgan kattalik. Gapni to’ldiring.

A). Energiya B).Potensial energiya

C). Kinetik energiya D. Mexanik ish

4. Energiya hech qachon yo’qolmaydi ham, yo’qdan paydo bo’lmaydi ham u faqat bir turdan boshqasiga aylanishimi mumkin. Bu nimaning ta’rifi?

A). Nyutonning 1-qonuni B).Nyutonning 2-qonuni

C). Energiyaning saqlanish qonuni D). Nyutonning 3- qonuni

5. Foydali ishning to’la ishga nisbati nimani anglatadi?

A). Energiyani B). Potensial energiyani C).Kinetik energiyani D). FIK ni

6. Sistemaning …. deb,uning kinetik va potensial energiyalarning yig’indisigaaytiladi.Gapni to’ldiring

A)…energiyasi B)To’la mexanik enargiyasi

C)…kinetic enargiyasi D)…mexanik ish

7.Jism 15 m/s tezlik bilan vertikalpastga qarab tashlandi.U 2 s o’tgach qanday tezlikka erisadi(m/s)?

A )35 B) 25 C) 30 D )45

8.Egri chiziqli tekis harakatda quyidagi kattaliklarningqaysi biri o’zgarmaydi ?

A) Oniy tezlik moduli B) Tezlanish modili

C) O’rtacha tezlik moduli D)Tezlanish vektori

9.Jism 35 m balandlikdan 30 m/s tezlik bilan gorizontal otildi.Uning yerga uchish tezligini toping

A) 40 B) 45 C) 47 D)30

10 Koptok 10 m/s tezlik bilan gorizontga 30 0 qiyalatib otildi.U qancha balandlikka ko’tariladi?

A)1,27 B)12,7 C)23 D5

11.Birinchi kosmik tezlik

12.Pastga tushayotgan jism og’irligi

13.Yuklama formulasi

14.Potensial energiya formulasi

15.Tezlanish birligi
Fizika fanidan test 10-sinf II-variant

1. Sistemaning …. deb,uning kinetik va potensial energiyalarning yig’indisigaaytiladi.Gapni to’ldiring

A)…energiyasi B)To’la mexanik enargiyasi

C)…kinetic enargiyasi D)…mexanik ish

2.Jism 25 m/s tezlik bilan vertikalpastga qarab tashlandi.U 2 s o’tgach qanday tezlikka erisadi(m/s)?

A)35 B)25 C)30 D)45

3 …… turli shakldagi harakatlar va o’zaro ta’sirlarning miqdoriy o’lchovidir. Gapni to’ldiring.

A.Energiya B.Potensiol energiya C.Kinetik energiya D.Elektr energiya

4.Energiyaning SI dagi birligi nima?

A. Vatt B. Joul S. Kaloriya D. N`m

5. ….. kuchning shu kuch ta’sirida ro’y bergan ko’chishga skalyar ko’paytmasiga teng bo’lgan kattalik. Gapni to’ldiring.

A. Energiya B.Potensial energiya C) Kinetik energiya D. Mexanik ish

6. Energiya hech qachon yo’qolmaydi ham, yo’qdan paydo bo’lmaydi ham u faqat bir turdan boshqasiga aylanishimi mumkin. Bu nimaning ta’rifi?

A). Nyutonning 1-qonuni B).Nyutonning 2-qonuni

C). Energiyaning saqlanish qonuni D). Nyutonning 3- qonuni

7. Foydali ishning to’la ishga nisbati nimani anglatadi?

A). Energiyani B.) Potensial energiyani C).Kinetik energiyani D). FIK ni

8.Jism 35 m balandlikdan 30 m/s tezlik bilan gorizontal otildi.Uning yerga uchish tezligini toping

A) 40 B) 45 C) 47 D) 30

9.Koptok 10 m/s tezlik bilan gorizontga 30 0 qiyalatib otildi.U qancha balandlikka ko’tariladi?

A)1,27 B)12,7 C) 23 D) 5

10.Ta’sir har doim aks ta’sirni vujudga keltiradi.Bu kimning qonuni?

A )Galiley B) Nyuton C)Arximed D)Paskal

11.Kuch birligini yozing.

12.Tezlanish birligi

13.Ikkinchi kosmik tezlik

14.Yuqoriga chiqayotgan jism og’irligi

15.Yuklama formulasi10-sinf . Fizika fanilan test I-chorak

1.Motorli qayiqning daryo oqimi bo’ylab suzgandagi qirg’oqqa nisbatan tezligi 6 m/s, oqimga qarshi suzganda esa 4m/s. Daryo oqimining tezligi (m/s) nimaga teng?

A) 0.5: B) 1 C) 2.5 D) 5.

2. Jism 15m/s tezlik bilan vertikal pastga qarab tashlandi. U 2 s o’tgach qanday tezlikka erishadi (m/s)?

A) 25 B) 35 C) 30 D) 45

3. Jism qanday tezlik bilan vertical osilsa , u 6 s dan otilgan joyga qaytib tushadi (m/s)?

A) 20 B) 35 C) 30 D) 40

4. Gapni to’ldiring. Tinch holatda turgan yoki to’g’ri chiziqli tekis harakatlanayotgan sanoq sistemalari …. Deyiladi.

A) … nisbiy sanoq sistemasi : C) …noinersial sanoq sistemasi

B) … inersial sanoq sistemasi: D) …absolyut sanoq sistemasi

5. Massasi 10 kg bolgan jism 20N kuch ta’sirida qanday harakat qiladi?

A) 2m/s tezlik bilan tezlik B) 2m/s2 tezlanish bilan tezlanuvchan

C) 2m/s2 tezlanish bilan sekinlanuvchan D) 20m/s tezlik bilan

6. 1m/s tezlanish bilan yuqoriga ko’tarilayotgan lifta 50kg massali odam turibdi. Odamning og’irligi qanchaga teng (N)?

A) 50 B) 500 C) 450 D) 550

7.Egri chiziqli tekis harakatda quyidagi kattaliklarningqaysi biri o’zgarmaydi ?

A) Oniy tezlik moduli B) Tezlanish modili

C) O’rtacha tezlik moduli D)Tezlanish vektori

8. Liftning qanday harakatida undagi jismda yuklama vujudga keladi?

A) Yuqoriga o’zgarmas tekislik bilan. B) Pastga o’zgarmas tekislik bilan

C) Yuqoriga o’zgarmas tezlanish bilan D) Lift harakatsiz bo’lganda

9 Jism 25 m/s tezlik bilan vertikalpastga qarab tashlandi.U 2 s o’tgach qanday tezlikka erisadi(m/s)?

A)35 B)25 C)30 D)45

10. Dinamametr uchlariga ikkita 60 N dan bo’lgan qarama qarshi kuchlar qo’yilsa,dinamometr necha nyutonni ko’rsatadi?

A) 15 B)30 C)60 D)120

11.Burchak tezlanish formulasini yozing.

12.Biror-bir jarayon,hodisa haqida taxminiy aytilgan fikr…..

13.Egri chiziqli harakatning to’la tezlanishi….

14.Kuch biligini yozing

15.2-kosmik tezlik nechaga teng?


10-sinf . Fizika fanilan test I-chorak

1. 1m/s 2 tezlanish bilan yuqoriga ko’tarilayotgan lifta 50kg massali odam turibdi. Odamning og’irligi qanchaga teng (N)?

A) 50 B) 500 C) 450 D) 550

2. Gapni to’ldiring. Tinch holatda turgan yoki to’g’ri chiziqli tekis harakatlanayotgan sanoq sistemalari …. Deyiladi.

A) … nisbiy sanoq sistemasi : C) …noinersial sanoq sistemasi

B) … inersial sanoq sistemasi: D) …absolyut sanoq sistemasi

3. Massasi 10 kg bolgan jism 20N kuch ta’sirida qanday harakat qiladi?

A) 2m/s tezlik bilan tezlik B) 2m/s2 tezlanish bilan tezlanuvchan

C) 2m/s2 tezlanish bilan sekinlanuvchan D) 20m/s tezlik bilan

4. Liftning qanday harakatida undagi jismda yuklama vujudga keladi?

A) Yuqoriga o’zgarmas tekislik bilan. B) Pastga o’zgarmas tekislik bilan

C) Yuqoriga o’zgarmas tezlanish bilan D) Lift harakatsiz bo’lganda

5.Egri chiziqli tekis harakatda quyidagi kattaliklarningqaysi biri o’zgarmaydi ?

A) Oniy tezlik moduli B) Tezlanish modili

C) O’rtacha tezlik moduli D)Tezlanish vektori

6 Jism 25 m/s tezlik bilan vertikalpastga qarab tashlandi.U 2 s o’tgach qanday tezlikka erisadi(m/s)?

A)35 B)25 C)30 D)45

7. Dinamametr uchlariga ikkita 30 N dan bo’lgan qarama qarshi kuchlar qo’yilsa,dinamometr necha nyutonni ko’rsatadi?

A) 15 B)30 C)60 D)120

8.Motorli qayiqning daryo oqimi bo’ylab suzgandagi qirg’oqqa nisbatan tezligi 8 m/s, oqimga qarshi suzganda esa 6m/s. Daryo oqimining tezligi (m/s) nimaga teng?

A) 0.5: B) 1 C) 7 D) 5.

9. Jism 15m/s tezlik bilan vertikal pastga qarab tashlandi. U 2 s o’tgach qanday tezlikka erishadi (m/s)?

A) 25 B) 35 C) 30 D) 45

10. Jism qanday tezlik bilan vertical osilsa , u 6 s dan otilgan joyga qaytib tushadi (m/s)?

A) 20 B) 35 C) 30 D) 40

11.Nuytonning 2-qonuni formulasini yozing

12.Massa birligini yozing

13.2-kosmik tezlik nechaga teng?

14.Burchak tezlanish formulasini yozing.

15.F.I.K nima ? Formulasini yozing.


Fizika fanidan test 11-sinf I-variant

1.Elekt tokining magnit ta’siri qaysi muhitlardan o’tganda kuzatiladi?

A) Elektpolitlarda B) Metallardan C) Vakuumda D) Istalgan muhitdan

2.Magnit oqimi birligini ko’rsating?

A) Tesla B) Veber C) Amper D) Ersted

3.O’tkazgichdan o’zgarmas tok o’tganda uning atrofida qanday maydon hosil bo’ladi?

A)Elektr maydon B)magnit maydon

C) elektromagnit maydon D)gravitatsion maydon

4.Konturdan o’tayotgan magnit oqimi 0,3 s da 15 dan 12 Wb gacha tekis kamaygan bo’lsa,konturda hosil bo’lgan induksiya EYuK ni toping?

A)10 B)9 C)4,5 D)5

5.Tok kuchi 0,8 A bo’lganda g’altakda yuziga kelgan magnit oqimi 240 mWb ga teng.G’altak induktivligi nimaga teng?

A)1,2 B)0,4 C)0,3 D)0,5

6.Amper kuchini ifodasini ko’rsating.

A) F=mv2/r B) F=I*B*l*sin α C) Fl=qBv sinα D) F=m*a

7.Lorens kuchi harakatidagi zaryadli zarraning tezligini qanday o’zgartiradi?

A) Tezligini ortiradi B)Tezligini kamaytiradi

C)Tezligini o’zgartirmaydi D)Tezlik yo’nalishini o’zgartiradi

8.Elektromagnit induksiya hodisasini kim kashf qilgan?

A) Amper B) Ersted C) Faradey D)Lens

9)Kuch birligini ko’rsating

A) Nyuton B)Joul C) m/s D)metr

10.G’altakdan 2 A tok o’tganda uning magnit maydon energiyasi 40 mJ gat eng bo’lsa, g’altak induktivligi nimaga teng?

A) 20 B) 40 C)25 D)10

11.O’zinduksiya EYuK formulasini yozing.

12.Tashqi magnit maydon ta’sirida magnitlanib qoluvchi moddalar…..

13.Tok kuchi birligi……

14.Magnit oqimi ifodasini yozing?

15.Ф=L*I formuladagi L- nima
Fizika fanidan test 11-sinf II-variant

1.Сhap qo’l qoidasi yordamida qanday kattaliklarning yo’nalishi aniqlanadi?

A) Apmer kuchi B) Lorens kuchi

C) Amper va Lorens kuchi D) Induksion tok yo’nalishi

2.Quyidagi keltirilgan kuchlarning qaysi biri ish bajarmaydi?

A) Apmer kuchi B) Lorens kuchi C) Kulon kuchi D) Ishqalanish kuchi

3.Amper kuchini ifodasini ko’rsating.

A) F=mv2/r B) F=I*B*l*sin α C) Fl=qBv sinα D) F=m*a

4.Magnit oqimi birligini ko’rsating?

A) Tesla B) Veber C) Amper D) Ersted

5.O’tkazgichdan o’zgarmas tok o’tganda uning atrofida qanday maydon hosil bo’ladi?

A)Elektr maydon B)magnit maydon

C) elektromagnit maydon D)gravitatsion maydon

6.G’altakdagi tok 0,4 s ichida 5 A ga o’zgarganda ,15 V o’zinduksiya EYuK yuzaga keladi.Galtak induktivligi nimaga teng?

A)1,2 B)0,4 C)0,3 D)1,5

7. Elekt tokining magnit ta’siri qaysi muhitlardan o’tganda kuzatiladi?

A) Elektpolitlarda B) Metallardan C) Vakuumda D) Istalgan muhitdan

8.Induktivligi 30 mH bo’lgan g’altakdan 0,8 A tok o’tmoqda.G’altak magnit maydonining energiyasini hisoblang ?(mJ)

A)1,2 B)40 C)2 D)9,6

9.G’altakdan 2 A tok o’tganda uning magnit maydon energiyasi 40 mJ ga

t eng bo’lsa,g’altak induktivligi nimaga teng?(mH)

A)20 B)40 C)25 D)10

10.Induksion tokning yo’nalishikim tomonidan aniqlangan?

A)Amper B)Ersted C)Maksvell D)Lens

11.F=B*I*l*sinα formuladan B ni toping?

12.Magnit maydon energiyasini hisoblash formulasini yozing?

13.24k J=? J

14Magnit oqimi birligini yozing?

15 Tashqi magnit maydon ta’sirida magnitlanib qoluvchi moddalar…..
6-sinf I- chorak Fizika I-VARIANT

1. Sabzavotlarni tuzlash qaysi hodisaga asoslangan?

A) Kimyoviy reaksiyaga B) Diffuziya hodisasiga

C) Bakteriyalar faoliyatiga D) Erish hodisasiga

2.Quyosh nurida havodagi chang zarralarining harakatini kundalik turmushda sinfingizda ham kuzatish mumkin. Bu qanday harakat?

А) Broun harakati B) Mexanik harakat

C) Tekis harakat D) Tеmpеrаturа

3. Inson nafas olish va chiqarish jarayonida qanday gazlar ishtirok etadi?

A) Suv, kislorod B) Kislorod, karbonat angidrid

C) Vodorod, kislorod D) Karbonat angidrid, kislorod

4. Gapni to‘ldiring. Xonada atir hidining tarqalishi qaysi hodisaga asoslangan?

A) Brоun hаrаkаti B) Diffuziya С) Issiqliqdаn kengаyish D) Bug‘lаnish

5. Mоddа hususiy hаjmgа ham shаklgа egа, u qаndаy hоlаt?

A) Gаz B) Suyuqlik С) Qаttiq

D) Har uchala holatda ham hususiy hаjmgа egа lekin shаklgа egа emаs

6. Metallarni payvandlab ulash qaysi hodisaga asoslangan?

A) Diffuziya B) Molekulalar orasidagi tortishish kuch

C) Broun harakati D) Molekulalarning atomlardan tashkil topishi

7.Shayinli tarozida jismning qaysi parametri o‘lchanadi?

A)Massa B) Zichlik C) Temperatura D)Vaqt

8.Qanday suyuqlik qattiq holatga o’tganda boshqacha nom oladi?

A)Sut B)Suv C)Yog‘ D)Spirt

9.Bir litr suv necha sm3 ga teng?

A)500 B)100 C)1000 D)2000

10.Karbonat angidrid gazi molekulasida nechta kislorod bor?

A)1 B)2 C)3 D)4

11.Molekulalarning to’xtovsiz va tartibsiz harakati…………….

12.Qattiq jism xususiy ……….. va……… ega

13 Massa birligi nima ?

14.1 tonna=? Kg

15.a=2m, b=3m, c=5m bo’lsa,jism hajmini toping?
6-sinf I- chorak Fizika II-VARIANT 1. Gapni to‘ldiring. Xonada atir hidining tarqalishi qaysi hodisaga asoslangan? A) Brоun hаrаkаti B) Diffuziya С) Issiqliqdаn kengаyish D) Bug‘lаnish 2. Inson nafas olish va chiqarish jarayonida qanday gazlar ishtirok etadi? A) Suv, kislorod B) Kislorod, karbonat angidrid C) Vodorod, kislorod D) Karbonat angidrid, kislorod 3. Mаssаsi 30 kg bо‘lgаn suvning hаjmini tоping. ρ =1 g/sm3 A )0,003 m3 B) 0,03 m3 C) 30 m3 D) 300 m3 4. Mоddа hususiy hаjmgа ham shаklgа egа, u qаndаy hоlаt? A) Gаz B) Suyuqlik С) Qаttiq D) Har uchala holatda ham hususiy hаjmgа egа lekin shаklgа egа emаs 5. Sabzavotlarni tuzlash qaysi hodisaga asoslangan? A) Kimyoviy reaksiyaga B) Diffuziya hodisasiga C) Bakteriyalar faoliyatiga D) Erish hodisasiga 6.Qanday suyuqlik qattiq holatga o’tganda boshqacha nom oladi? A)Sut B)Suv C)Yog‘ D)Spirt 7.Bir litr suv necha sm3 ga teng? A)500 B)100 C)1000 D)2000 8.Suv molekulasida nechta vodorod bor? A)1 B)2 C)3 D)4 9.Shayinli tarozida jismning qaysi parametri o‘lchanadi? A)Massa B) Zichlik C) Temperatura D)Vaqt 10.Qanday suyuqlik qattiq holatga o’tganda boshqacha nom oladi? A)Sut B)Suv C)Yog‘ D)Spirt 11.1 soat =? Sekind 12 Zichlik birligi nima ? 13. Massani o’lchovchi asbob? 14.a=5 sm,b=2sm, c=3sm bo’lsa hajmini toping? 15.1 kg=? g
Fizika fanidan 6-sinf II-chorak

1.2942 W ga teng bo’lgan quvvatni ot kuchida ifodalang.

A)1 B)2 C)3 D)4

2.15kJ necha Joulga teng?

A)150 B)1500 C)15 D15000

3.Gidravlik press kichik porshinning yuzi 10 sm2.Katta porshenning yuzi 100 sm2.Kichik porshenga 10 N kuch bilan ta’sir ettirilsa,katta porshindagi kuch qancha bo’ladi?

A)1 N B)10 N C)100 N D)1000 N

4.”Neksiya” avtomobili dvigatelining quvvati 75 ot kuchiga teng.Uni W larda ifodalang.

A)7500 B)55162 C)100154 D)65484

5.Arximed kuchi formulasini ko’rsating.

A) Fas*Vj*g B)F=mg C)F=A/S D)F=ρS

6.Kuch birligini ko’rsating

A)kg B)m C)N D)J

7.Massasi 4 kg va yuzi 8 m2bo’lgan gilam polga qancha bosim beradi?(Pa)

A) 50 B)15 C) 20 D) 0,5

8.Kuchni qaysi asbob yordamida o’lchaymiz?

A)Barometr B) Manometr C)Termometr D)Dinamometr

9.Fa

A)jism suyuqlikda cho’kadi B)jism muallaq holda qoladi

C)Jism suyuqlikda suzib yuradi D)jism suzmaydi

10.Jismlarning tezligi tufayli mavjud energiya………..

A)Kinetik energiya B)Potensial energiya C) Ish D)Kuch

11.345 mJ=? J

12.Bosim birligini yozing.

13.Jismlarning ish bajara olish qobilyatiga ……deyiladi?

14.Ep=mgh formuladagi m-nima?

15.Quvvat formulasini yozing.

Fizika fanidan 6-sinf II-chorak

1.2942 W ga teng bo’lgan quvvatni ot kuchida ifodalang.

A)1 B)2 C)3 D)4

2.15kJ necha Joulga teng?

A)150 B)1500 C)15 D15000

3.Gidravlik press kichik porshinning yuzi 10 sm2.Katta porshenning yuzi 100 sm2.Kichik porshenga 10 N kuch bilan ta’sir ettirilsa,katta porshindagi kuch qancha bo’ladi?

A)1 N B)10 N C)100 N D)1000 N

4.”Neksiya” avtomobili dvigatelining quvvati 75 ot kuchiga teng.Uni W larda ifodalang.

A)7500 B)55162 C)100154 D)65484

5.Arximed kuchi formulasini ko’rsating.

A) Fas*Vj*g B)F=mg C)F=A/S D)F=ρS

6.Kuch birligini ko’rsating

A)kg B)m C)N D)J

7.Massasi 4 kg va yuzi 8 m2bo’lgan gilam polga qancha bosim beradi?(Pa)

A) 50 B)15 C)2 D)0,5

8.Kuchni qaysi asbob yordamida o’lchaymiz?

A)Barometr B) Manometr C)Termometr D)Dinamometr

9.Fa

A)jism suyuqlikda cho’kadi B)jism muallaq holda qoladi

C)Jism suyuqlikda suzib yuradi D)jism suzmaydi

10.Jismlarning tezligi tufayli mavjud energiya………..

A)Kinetik energiya B)Potensial energiya C) Ish D)Kuch

11.345 mJ=? J

12.Bosim birligini yozing.

13.Jismlarning ish bajara olish qobilyatiga ……deyiladi?

14.Ep=mgh formuladagi m-nima?

15.Quvvat formulasini yozing.

Download 29,36 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish