Fan Din tarixi 9 sinf I. MavzuDownload 117.5 Kb.
Sana27.01.2017
Hajmi117.5 Kb.
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Dunyo sinlari tarixi predmetining maqsad va vazifalari

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; dunyoviy davlat va dining o’zaro munosabatlari haqida hamda “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risidagi” qonunning mazmun mohiyati haqida tushuncha berish

Tarbiyaviy maqsad; o’quvchilarga dining jamiyatimiz va insonlar hayotidagi ahamiyati haqida tushuncha berish

Rivojlantiruvchi maqsad; o’quchilarga diniy tashkilotlar va diniy ektrimizm haqida tushuncha berishII.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa
IX.Yangi mavzu bayoni “dunyo dinlari tarixi” fanining maqsad va vazifalari

- dunyoviy davlat va dining o’zaro munosabatlari haqida hamda “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risidagi” qonunning mazmun mohiyati haqida tushuncha berish

- din nima va u qanday paydo bo’lgan, nega u yashaydi? Degan saollarga javob toppish

- dining jamiyatga ijtimoiy, ma’naviy, ruhiy ta’siri haqida ma’mulot berish

- dastlabi ibtidoiy sinlarhaqida ma’lumot berish

- milliy va jahon dinlari asoslari haqida ma’lumot berish

- dinning mohiyati va uning kishilik jamiyati taraqqiyotidagi turli bosqichlarda tutgan mavqei haqida ma’lumot berish

- jamiyatni ma’naviyjihatdan kamol topishida diniy qadriyatlarning ahmiyatini yoritish

- ulug’ hamyurtlarimizning tasavvuf takomilidagi buyuk xizmatlari haqida o’quvchilarga bilim berish hamda ularga faxrlanish xislarini tarbiyalash

- nustaqil mamlakatimizda dinga nisbatan munosabatning tubdan o’zgarganligi, xususan, islom dini qadriyatlarini tiklash yo’lida qilinayotgan say-harakatlar haqid ma’lumot berish

- diniy aqidaparastlik, ekstremizm va fanatizm mohiyatini yoritish hamda boshqa masalalar haqida tushunchalar berishdan iboratdir

Bu maqsad va vazifalarning amalda bajarilishi katta tarbiyaviy ahamiyatga egadirX.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.

Imzo joyi_________________________ O’IBDO

Kun __________ oy __________ 201__y.


Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Din va jamiyat

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; o’quvchilarga dining jamiyat hayotida tutgan o’rni va ahamiyati haqida tushuncha berish

Tarbiyaviy maqsad;o’quvchilarda dinga nisbatan hurmat ruhini shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad; o’quvchilar jamiyatning har tomonlama rivojlanishida dining o’rni haqida tushunchaga ega bo’lishadiII.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni din haqida odamlar yashab kelayotgan davrlardan beri din ham yashab kelmoqda

Dining nima ekanligi haqida (“din” arabcha bo’lib, o’zbek tilida”ishonch”, “itoat”, “jazo” degan ma’nolarni anglatadi) jamiyatda yagona fikr mavjud emas

Ulamolar fikricha – din Alloh tomonidan o’z payg’ambarlari orqali bashariyat olamiga joriy etilajagi zarur bo’lgan ilohiy qonunlardir. U azaldan insonning Alloh bilan aloqa qilish ehtiyojidir.

Din – tabiat, jamiyat, inson va uning ongini, yashashdan maqsadi hamda taqdirini bevosita qurshab olgan, atrof muhitdan tashqarida bo’lgan, insonni yaratgan, ayni zamonda unga birdan-bir to’g’ri, haqiqat va odil hayot yo’lini ko’rsatadigan va o’rgatadigan ilohiy qudratga ishonch va ishonishni ifoda etadigan maslak, qarash, ta’limotdir.

Dunyoviy nuqtayi nazar bo’yicha din – ijtimoiy – tarixiy xodisa. Kishilik jamiyati tarixiy taraqqiyotining muhim bosqichida paydo bo’lgan ijtimoiy ong shakllaridan biri0

Dining jamiyatda bajaradigan vazifalari. Dining jamiyatda bajaradigan birinchi vazifasi – kompensatorlik, ya’ni Har bir din o’z qavmlari uchun to’ldiruvchi, ovutuvchi vazifalarni bajaradi.

Din bajaradigan ikkinchi vazifa – uning birlashtiruvchiligi.

Din bajaradigan uchinchi vazifa – uning o’z qavmlari turmushini tartibga solish va nazorat qilish vazifasi.

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO

Kun __________ oy __________ 201__y.


Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Dunyoviy davlatlarda davlat va din munosabatlari

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; dunyoviy davlatlarda dinga bo’lgan munosabatlar va O’zbekiston misolida buni o’quvchilarga tushuntirish

Tarbiyaviy maqsad; dunyoviy davlatlarda dinga bo’lgan munosabatning yaxshi va yomon tomonlari haqida tushuncha berish

Rivojlantiruvchi maqsad; dunyoviy dalat bilan diniy davlat tushunchasini tushuntirib berishII.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni dunyoviy davlat – bu, din davlatdan ajratilgan davlat. Binobarin, din dunyoviy davlat ishiga, siyosatiga aralashmaydi. Ayni paytda, davlat diniy tashkilotlar zimmasiga o’zining hech qanday vazifasini bajarishni yuklamaydi. Ularning davlat qonunlariga zid bo’lmagan faoliyatiga aralashmaydi.

Dunyoviy davlat – bu, o’z fuqarolari uchun vijdon erkinligini e’lon qiladigan davlat. Bunday davlatning fuqarolari dinga munosabatidan qat’iy nazar qonun oldida teng bo’ladilar. Fuqarolarning dinga qanday munosabatda bo’lishiga qarab, ular huquqining biron-bir tarzda cheklanishiga yo’l qo’yilmaydi. Shuningdek, har bir fuqaroga diniy e’tiqodini ro’kach qilib, davlat qonunida unga nisbatan belgilab qo’yilgan majburiyatlarni bajarishdan bosh tortishiga ham yo’l qo’yilmaydi.

O’zbekiston dunyoviy davlat. Demak, dunyoviy davlatda amal qiladigan davlat va din munosabati tamoyillari O’zbekistonda ham amal qiladi.

Ayni paytda, Respublikamizda davlat va din munosabati masalasida o’ziga xos jihatlar ham mavjud.

Xo’sh, demokratik jamiyat barpo etilayotgan O’zbekistonda davlat va din munosabati qanday bo’lmog’I kerak?

Bu savolga Prezident I.A.Karimov quyidagicha javob beradilar; “Davlatning ishi – davlatniki, dining ishi – dinniki bo’lishi lozim. Bu nozik va murakkab msalada munosabatlarning o’zaro hurmat va ishonch asosida qurilishi – yagona maqbul yo’ldir.”X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO

Kun __________ oy __________ 201__y.


Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Zardushtilik dini

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; Zardushtiylik dining yaratilish tarixi, xudolari, marosimlari haqida tushuncha berish

Tarbiyaviy maqsad; o’quvchilarda dinga nisbatan hurmat ruhini shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad; Zardushtiylik dinining bugungi ahvoli haqida o’quvchilarga tushuncha berishII.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni Miloddan avvalgi I mingyillikda O’rta Osiyoda Zardushtlyllk deb atalgan din keng tarqaldi. Bu din hali odamlar tabiatini ilohiylashtirgan kezlarda kurtak yoza boshlagan edi. Zardushtiylar olov (Quyosh), tuproq, suv, oу, yulduzlarga sig’inishgan, ularni muqaddas hisoblashgan. "Zardushtiylik" so’zi ham Zardusht (turli tillarda Zaratushtra, Zoroastr) ismidan kelib chiqqan. Keyinroq Yunonistonda payg’ambar Zardushtning ismi "Zoroastr" shaklida jarangladi (yunoncha "astron" - "yulduz" so’zidan), negaki Yunonistonda uni birinchi galda donishmand yulduzshunos munajjim sifatida bilishar edi. Zardushtning ismidan kelib chiqqan holda uning ta’limoti ham zardushtiylik dini deb yuritila boshladi. Zardushtiylik tarqala boshlagan kezlarda ibodatxonalar ham, odamlar duo matnlarini o’rganishi uchun maxsus kitoblar ham bo’lmagan. Diniy marosimlar ochiq osmon ostida, gulxan qarshisida yoki uydagi o’choq olovi atrofida o’tkazilgan, Zardushtning so’nggi va’zlari din xizmatchilari bo’lmish kohinlar tomonidan yozib olingan. Zardushtiylik kohinlari diniy matnlarni yod olib, dindorlarga o’qib berar edilar. Zardusht vafotidan keyin bir necha asrlar o’tgach, barcha diniy marosimlar, madhiyalar va duolar zardushtiylar uchun muqad­das bo’lgan bir kitobga jamlandi. Bu kitobning nomi "Avesto" Bo’lib, "qat’iy belgilangan qonun-qoidalar" degan ma’noni anglatadi. Zardushtiylikning zo’r ehtiromga sazovor xudolari Ahuramazda, Mitra va Anaxitadir. Ahuramazda zardushtiylarning ulug’ va donishmand oliу xudosi hisoblanadi. Mitra - Quyosh va yorug’lik xudosi, dehqonlar va сhorvadorlarning hosildorlik, farovonlik va mol-davlat bag’ishlovchi homiysidir. Mitra Ahuramazda va odamlar o’rtasida bosh vositachi bo’lgan. Mitra o’spirin va jangchi qiyofasida tasvirlangan. O’tli chaqmoqlar yordamida u yovuzlik va o’lim xudosi bo’lmish Ahriman bilan jang qiladi. Yomg’irdan keyin hosil bo’ladigan kamalak Mitraning o’q uzayotganyoyidek egilgandir. Anaxita zardushtiylikda hosildorlik va suv ilohasi hisoblangan. Zardushtiylik dini ta’limoti insoniyatning Ezgulik va Yovuzlik haqidagi dualistic qarashlari takomiliga katta ta’sir ko’rsatdi.

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO

Kun __________ oy __________ 201__y.


Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Yahudiylik dini

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; o’quvchilarga yahudiylik dinining yaratilish tarixi, ta’limoti va muqaddas marosimlari haqida tushuncha berish

Tarbiyaviy maqsad; o’quvchilarda o’zga xalqlar tarixiga nisbatan hurmat ruhini shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad;bu dinning boshqa sinlardan farq;ari va o’xshashliklari haqida tushuncha berishII.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni Yahudiylik dini tarixidan

Yahudiylik dini yahudiy halqining yakka xudolikka asoslangan dinidir. Bu dinning nomi yahudiylarning yahudo qabilasi nidan olingan.

Yahudiylik dining paydo bo’lishi jarayoni uzoq tarixiy davrni o’z ichiga oladi va uning asosida yahudiylarning yagona davlatga birlashishga intilishlari yotadi.

Yahudiy qabilalari dastlab ko’chmanchi yashaganlar.

Miloddan avvalgi XIII asrda Yuqori Mesopatamiyada yashagan yahudiylar Falastinni bosib olganlar. Mana shu davrdan dastlabki yakka xudolik dinlaridan biri – yahudiylik sinining shakllanish jarayoni boshlanadi. Yahudiylik sinining taraqqiyoti, uning bugungi ko’rinishda shu kungacha etibkelishi tarixi - yahudiy xalqining o’z boshidan kechirgan og’ir tarixiy sinovlari bilan bevosita bog’liq. Shu jihatdan olganda, yakka xudolikka asoslangan yahudiylik dinining taraqqiyot jarayoni bir necha davrlarga bo’linadi.

Xususan, bu dinning sahkllansih davri – Falastin davri deb ataladi.

Falastin olinganidan keyin yahudiylar o’troqlik hayot tarziga o’ta boshlagan. Miloddan avvalgi X asrga kelib yahudiy xalqi tarixida yirik tarixiy voqea yuz berdi. Ya’ni, tarixda ular birinchi bor o’z davlatlariga ega bo’ldilar.

Bu davlatning vujudga kelishida yahudiylarning yahudo qabilasi asosiy rol o’ynagan. Bu 9qabila dastlabki podsholik sulolasiga asos slogan. Birinchi bor mamlakatni birlashtirib, Isroil – Yahudiy davlatini barpo qilgan shaxs – Dovuddir. Barcha yahudiylar endilikda yagona xudo – yahudo qabilasining xudosi Yaxvega sig’inadigan bo’lganlar. Shu tariqa miloddan avvalgi X asrdan boshlab yahudiylik dini umumdavlat diniga aylangan.X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Hinduiylik dini

Maqsad:

Ta’limiy maqsad;o’quvchilarga hinduiylik dinining yuzaga kelishi va tarqalishi haqida tushuncha berish

Tarbiyaviy maqsad;o’quvchilarda o’zga xalqlar diniga hurmat ruhini shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad; o’quvchilar boshqa dinlardan farqlarini tushunib yetadilarII.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni Hinduiylik dini tarixidan

Hindiston ko’p dinlar vatani. Hind xalqi ming yilliklar davomida braxmanlik, keyinchalik braxmanlik bilan bir qatorda buddaviylikka ham e’toqod qilganlar.

Miloddan avvalgi I mingyilliko’rtalarida braxmanlik bilan buddaviylik o’rtasida kastachilik masalasida kurash boshlandi. Braxanlik hind jamiyatida kastachilik tartibini saqlab qolishga intilgan bo’lsa, buddaviylik bu tartibni bekir qilishni targ’ib etgan.

Kastachilik tartibi bekor bo’lsa, jamiyatda hukmron mavqega ega bo’lgan kastalar, birinchi navbatda braxmanlik o’z mavqelaridan mahrum bo’lishlarini yaxshi tushunib etganlar. Shuning uchun ham ular kastachilik tartini saqlab qolish uchun jon-jahdlari bilan harakat qilganlar. Ayni paytda ular braxmanlikni eski ko’rinishda saqlab qolish umkin emasligini ham englab yetdilar. Endi braxmanlar o’z oldilariga kastachilik taribini saqlab qolish hamda braxmanlik dininng omma orasida brogan sari ta’siri kamayib borishining oldini olish uchun bu dinni isloh qilish vazifasini qo’yganlar.

Shu tariqa braxmanlik dinini isloh qilish – uning marosim va urf-odatlarini davr talabiga moslashtirish boshlandi.

Islohot boshlanishi bilan braxmanlik dini tarixida yangidavr – keyinchalik hinduiylik deb atalgan davr boshlandi.

Hinduiylik ko’p xudolik dinidir. Xususan, bu dinda braxmanlikning Brahma, Vishnu, Shiva, Indra, Agni kabi xudolarihozirgi paytda ham mavjud.

Bosh xudo Brahma hamma olamni, barcha tirik va notirik mavjudotlarni yaratgan. Bugungi hinduiylikda Brahmaga sig’inish deyarli yo’q. hinduiylik asosiy ikkita boshqa xudo – Vishnu va Shivaga sig’inadilar.X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Sinkxiylik dini

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; o’quvchilarga bu dining yuzaga kelish tarixi va hozirgi ahvoli haqida tushuncha berish

Tarbiyaviy maqsad; o’quvchilarda o’zga xalqlar diniga hurmat ruhini shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad;Sinkxiylik dinining boshqa dinlardan farqini o’trganadilarII.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni Sinkhiylik dini tarixidan

Sinkhiylik dini XVI asrda Hindistonda vujudga keldi. “Sinkh” so’zi o’zbek tilida “shogird’ va “ta’limot” degan ma’nolarni anglatadi. Bu sinning asoschisi Nanak ismli sahxsdir. U guru, ya’ni ustoz deb ataladi. Nanak 1469 yili Panjobda tug’ilgan.

Hindistonda bu yangi dinning paydo bo’lishiga qator omillar sabab bo’lgan. Ularning birinchisi, Hindistonda asrlar davomida davom etib kelayotgan hamda hinduiylikni tish-tirnog’I bilan himoya qilayotgan kastachilik tartibiga qarshi kurash; ikkinchi sabab esa – hindlarning musulmonlar bosqiniga qarshi milliy-ozodlik harakati zaruriyati edi.

Nanak 10 yoshidayoq oily tabaqalar kastasiga qabul qilinishiga boshlangan marosimda – bunday tabaqaga qabul qilinuvchilarga imtiyoz belgisi sifatida kiydiriladigan muqaddas bog’ichni beliga bog’lashdan voz kechgan va hammaning xudo oldida tengligini e’lon qilgan.

30 yil davomida u darbadarlikda hayot kechirgan. Shaharma-shahar, qishloqma-qishloq kezib yurgan. Va nihoyat, u 40 yoshida mashhur guru (ustoz, payg’ambar) bo’lib tanilgan. Ayni paytda, borgan sari uning shogirdlari ham ko’paygan.

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO

Kun __________ oy __________ 201__y.


Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Konfutsiylik dini

Maqsad:

Ta’limiy maqsad; o’quvchilarga Qadimgi Xitoydagi Konfutsiychilik dining tarixi, bu dinning yuzaga kelishi va tarqalishi haqida ma’lumot berish

Tarbiyaviy maqsad; o’quvchilarda o’zga xalqlar diniga xurmat ruhini shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad; Konfutsiylik dinining boshqa dinlardan farqi va o’xshashliklari haqida tushuncha berishII.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni Konfutsiychilik dinining asoschisi xitoyik faylasuf alloma Kun-Szidir. U tarixda Konfutsiy nomi bilan mashhur.

Konfutsiy miloddan avvalgi 551 yilda tug’ilgan va 72 yoshida vafot etgan.

Konfutsiyning falsafiy qarashlari “Suhbatlar va mulohazalar” nomli kitobda bayon etilgan. Milodning boshlarida bu falsafiy ta’limot asosida Xitoyda konfutsiychilik dini vujudga keldi va uy Xan sulolasi hukmronligi davrida davlat diniga aylandi.

Qanday omillar konfutsiychilik dinining vujudga kelishiga sabab bo’ldi.

Konfutsiychilik ijodi boshlangan davr – Xitoyda urug’-qabilachilik munosabatlari o’rniga alohida-alohida podsholiklar hukmdorlarining markaziy hokimiyati qaror topayotgan payt edi.

Ma’lumki, jamiyatni boshqarishning bir sahklidan ikkinchisiga o’tish har doim osonlikcha hamda qisqa vaqt ichida yuz bergan emas.

O’tish davrida shavqatsizlik va rahmsiz kurashbo’lishi muqarrar. Bu kurash – sotqinlik, qonunsizlik, sotib olish, beboshlikning ildiz otishi shaklida namoyon bo’ladi.

Konfutsiy zamonidaXitoyda har shunday holat yuz bergan edi. Buni aholining katta qismi halokat, dunyoning tugashi xavfi sifatida qabul qilgan.

Ensilikda ular bu yangi davrni o’tmish bilan taqqoslaganlar va yaqin o’tmish tartiblarini afzal deb hisoblaganlar. Osmonning hohishi bilan don ova sahiy hukmdorlarning yuritgan siyosatini qumsay boshlaganlar.

Ana shunday bir tarixiy shatoida Konfutsiy yamgi jamiyatni eski tartiblarga qaytmagan holda faqat ideal ahloqli odamlar saqlab qolishi mumkin degan qat’iy ishonchga keldi.X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO

Kun __________ oy __________ 201__y.


Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Kirish

Maqsad:

Ta’limiy maqsad;

Tarbiyaviy maqsad;

Rivojlantiruvchi maqsad;II.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Kirish

Maqsad:

Ta’limiy maqsad;

Tarbiyaviy maqsad;

Rivojlantiruvchi maqsad;II.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Kirish

Maqsad:

Ta’limiy maqsad;

Tarbiyaviy maqsad;

Rivojlantiruvchi maqsad;II.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Kirish

Maqsad:

Ta’limiy maqsad;

Tarbiyaviy maqsad;

Rivojlantiruvchi maqsad;II.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Kirish

Maqsad:

Ta’limiy maqsad;

Tarbiyaviy maqsad;

Rivojlantiruvchi maqsad;II.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Kirish

Maqsad:

Ta’limiy maqsad;

Tarbiyaviy maqsad;

Rivojlantiruvchi maqsad;II.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Kirish

Maqsad:

Ta’limiy maqsad;

Tarbiyaviy maqsad;

Rivojlantiruvchi maqsad;II.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Kirish

Maqsad:

Ta’limiy maqsad;

Tarbiyaviy maqsad;

Rivojlantiruvchi maqsad;II.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqa

d) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO
Kun __________ oy __________ 201__y.
Fan Din tarixi 9 sinf

I.Mavzu: Kirish

Maqsad:

Ta’limiy maqsad;

Tarbiyaviy maqsad;

Rivojlantiruvchi maqsad;II.Dars turi: Yangi bilim beruvchi, aralash, mustahkamlash, nazorat ishi.

IV.Dars usuli: suhbat,savol-javob,izohli o`qish,tarmoqlash,mustahkamlash,klaster,analiz,sintez.

V.Dars ko`rgazmasi: darslik, mavzuga oid rasm, jadval, kartochkalar, krosvordlar.

VI.Fanlararo aloqa: uzviy, tajriba almashish.

VII.Darsning borishi: 1. Tashkiliy qism.

 1. salomlashish

 2. davomadni aniqlash

 3. tarbiyaviy minut

VIII.Dars bosqichlari va vaqt taqsimoti.

a) tashkiliy qism 3 daqiqa

b) o`tilgan mavzuni so`rash 15 daqiqa

c) yangi dars 15 daqiqad) dars yakuni 12 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rab o`quvchilar baholanadi.

IX.Yangi mavzu bayoni

X.Dars yakuni; dars yakunida dardavomida o’tilgan yangi mavzu yuzasidan savol-javob o’tkaziladi. Va shu orqali o’quvchilar baholanadi.

XI.Uyga vazifa; o’tilgan mavzuni o’qib kelish va qo’shimcha topshiriqlarni bajarish

Adabiyotlar; darsliklar va qo’shimcha adabiyotlar.
Imzo joyi_________________________ O’IBDO


Katalog: fayl
fayl -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
fayl -> 8 sinf jahon tarixi
fayl -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
fayl -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
fayl -> E. Heminguey “Quyosh bari bir chiqaveradi” Kirish
fayl -> Ii bob. G’arbiy Yevropa davlatlari XIX asr oxiri va XX asr boshlarida
fayl -> I bo’lim. XIX asr o’rtalarida o’zbek xonliklarining siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti
fayl -> Birinchi bo’lim o’rta yer dengizida bo’ron
fayl -> Ispaniya birinchi jahon urushida betaraf qoldi. Bu hol unga urushayotgan har ikki harbiy siyosiy ittifoqqa kiruvchi davlatlar bilan muvaffaqiyatli savdo sotiq munosabatlarini amalga oshirishga imkon berdi
fayl -> Shimoliy va markaziy arabiston hududidagi qadimgi davlatlar

Download 117.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik