Ek-63 Guruh talabasi Usmonov SirojiddinDownload 31.6 Kb.
Sana17.12.2019
Hajmi31.6 Kb.
EK-63 Guruh talabasi

Usmonov Sirojiddin

 1. Iqtisodiy tahlil fanida alohida bilimlardan umumiy bilimlarga o’tish nma deb ataladi?

 1. Induksiya

 2. Deduksiya

 3. Analis

 4. Sintez

 1. Iqtisodiy tahlilda umumiy bilimlardan alohida bilimlarga o’tish nma deyiladi?

 1. Induksiya

 2. Deduksiya

 3. Analis

 4. Sintez

 1. Quyidagilardan qaysi biri natijaviy omil bo’la oladi?

 1. Hodimlar soni

 2. Mehnat unumdorligi

 3. Mahsulot hajmi

 4. To’g’ri javob keltirilmagan

 1. Barcha aktivlar, kapital va majburiyatlarning so’mda ifoda etilishi iqtisodiy tahlil fanining qaysi tamoyiliga kiradi?

 1. Ilmiylik

 2. Komplekslilik

 3. Pulli baholash

 4. Ishonchlilik

 1. Iqtisodiy tahlilning asosiy shakllari qaysilar?

 1. Induksiya, Deduksiya, Analis, Sintez

 2. Vertikal, Dinamik, Makon tahlili

 3. Ilmiylik, Komplekslilik, Ishonchlilik

 4. Barcha javoblar to’g’ri

 1. Iqtisodiy tahlil fani qaysi fanlar bilan o’zaro aloqador?

 1. Huquqiy fanlar

 2. Menejment

 3. Statistika

 4. Barcha javoblar to’g’ri

 1. Iqtisodiy tahlilda qo’llaniladigan an’anaviy usullarga qaysilar kiradi?

 1. Solishtirish, Muvozanat

 2. Induksiya,Deduksiya

 3. Vertikal, Dinamik

 4. To’g’ri javob berilmagan

 1. Iqtisodiy tahlilda qiyosiy tahlilning qaysi turlari farqlanadi?

 1. Gorizontal va vertikal

 2. Dinamik va statik

 3. Bir o’lchovli va ko’p o’lchovli

 4. Barcha javoblar to’g’ri

 1. Tahlil obyektlari holati to’g’risidagi ma’lumotlar uni ifodalovchi …ko’rsatkichlar bilan ifodalanadi.

 1. Miqdor

 2. Sifat

 3. O’zgaruvchan

 4. A va B

 1. Iqtisodiy tahlilda axborotlarga qo’yiladigan talablar …

 1. Haqqoniylik

 2. Tezkorlik

 3. Taqqoslamalik

 4. Barchasi to’g’ri

 1. Asosiy ishlab chiqarish faoliyatidan olingan boshqa daromadlarga qaysilar kiradi?

 1. Maslahat va axborot tizimlariga haq to’lash

 2. Auditorlik xizmatlari uchun to’lovlar

 3. Zararlar, jarimalar, penyalar

 4. Hisobot yilida aniqlangan o’tgan yil foydalari

 1. Olinishi kutilmagan, xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatidan tashqaridagi holatlar oqibatida olingan (ko’rilgan) g’ayrioddiy xususiyatga ega foyda (zarar) iqtisodiy tahlilda qanday nom bilan ataladi?

 1. Favqulotda foyda yoki zara

 2. Soliq to’langunga qadar foyda yoki zarar

 3. Davr xarajatlari

 4. Sof foyda yoki zarar

 1. “Audit” tushunchasining ma’nosi qanday?

 1. U bajaryapt

 2. U eshityapti

 3. U hisoblayapti

 4. U rejalashtiryapti

 1. Auditorlik faoliyati to’g’risidagi qonunga muvofiq auditorlik tashkiloti ustav kapitalining necha foizi bir yoki bir necha auditorga tegishli bo’lishi kerak?

 1. 49%

 2. 50%

 3. 51%

 4. 52%

 1. Yig’ma hisobot ichki audit yakunlangandan keyin necha kun mobaynida tugallanishi zarur?

 1. 10 kun

 2. 20 kun

 3. 15 kun

 4. 25 kun

 1. Quyidagi tashkilotlardan qay birlari har yili majburiy auditorlik tekshiruvidan o’tishin zarur?

 1. Aksiyadorlik jamiyatlari

 2. Banklar va boshqa kredit tashkilotlari

 3. Sug’urta tashkilotlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri

 1. To’lanadigan jarimalar to’liq miqdorda ….ga o’tkaziladi.

 1. Mahalliy budjetlarga

 2. Respublika budjetiga

 3. Auditorlik tashkilotlari budjetlariga

 4. Korxonalar budjetlariga

 1. Auditorlik litsenziyasi berilganligi uchun eng kam oylik ish haqining necha barobarida davlat boji undiriladi?

 1. 2 barobar

 2. 3 barobar

 3. 4 barobar

 4. 5 barobar

 1. Iqtisodiy tahlilni o’tkazish bosqichlari nechaga bo’linadi?

 1. 2ga

 2. 3ga

 3. 4ga

 4. 5ga

 1. Tahlilda qo’llaniladigan iqtisodiy-matematik usullarga qaysilar kiradi?

 1. Chiziqli, dasturlash

 2. O’yin nazariyasi, mutloq farq

 3. Indeks, balans

 4. Matritsalash, farqlash

 1. Joriy tahlilning subyekti sifatida quyidagilardan qay birini olishimiz mumkin?

 1. Korxonalar

 2. Boshqarmalar

 3. Vazirliklar

 4. Soliq va statistika organlari

 1. Ushbu tahlil kompleks iqtisodiy tahlil va muhandislik tahlilning birikishi asosida hosil bo’lgan. Bu qaysi tahlil?

 1. Taqqoslama tahlil

 2. Texnik-iqtisodiy tahlil

 3. Istiqbol tahlili

 4. Moliyaviy-iqtisodiy tahlil

 1. Iqtisodiy tahlilning eng ko’p qo’llaniladigan usuli qaysi?

 1. Taqqoslama tahlil

 2. Texnik-iqtisodiy tahlil

 3. Istiqbol tahlil

 4. Moliyaviy-iqtisodiy

 1. Har bir mahsulot necha xil funksiyani bajaradi?

 1. 3 xil

 2. 4 xil

 3. 5 xil

 4. 6 xil

 1. … - hisobot davrida iqtisodiy foydaning aktivlarning oqimi yoki ko’payishi shaklida o’sishi yoki passivlarning qatnashchilari kapitalidagi omonatlardan farq qiluvchi o’sishiga olib keluvchi kamayishdir. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying.

 1. Foyda

 2. Daramad

 3. Xarajat

 4. Sof tushum 1. Iqtisodiy tahlilda quyidagilardan qaysilari sifat omillariga kirmaydi?

 1. Hodimlar soni, mehnat unumdorligi

 2. Hodimlar soni, yer maydonining ko’payishi

 3. Yer hosildorligi, yer maydonining ko’payishi

 4. Barcha javoblar to’g’ri

 1. Foyda tahlili, xususiy kapital,korxonaning bozordagi faolligi. Bular tahlilning qaysi turiga kiradi?

 1. Boshqaruv tahlili

 2. Tashqi tahlil

 3. Tashqi moliyaviy tahlil

 4. Ichki moliyaviy tahlil

 1. Xo’jalik faoliyati natijasidan bevosita manfaatdorlar …

 1. Korxona ma’muriyati, soliq organlari, mulk egalari

 2. Korxona ma’muriyati, birjalar, maslahatchilar

 3. Auditorlik firmalari, birjalar

 4. Matbuot muassasalari, qarz beruvchilar

 1. Xo’jalik faoliyati natijasidan bilvosita manfaatdorlar …

 1. Korxona ma’muriyati, soliq organlari, mulk egalari

 2. Korxona ma’muriyati, birjalar, maslahatchilar

 3. Auditorlik firmalari, birjalar

 4. Matbuot muassasalari, qarz beruvchilar

 1. Foydalanish doirasi bo’yicha ko’rsatkichlar qanday turlarga bo’linadi?

 1. Miqdor va sifat

 2. Umumiy va maxsus

 3. Mutloq va nisbiy

 4. Joriy va basis

 1. Iqtisodiy ko’rsatkichlar ifodalanish shakli bo’yicha qanday turlarga bo’linadi?

 1. Miqdor va sifat

 2. Umumiy va maxsus

 3. Mutloq va nisbiy

 4. Joriy va basis

 1. Umumiy ko’rsatkichlarga qaysilar kiradi?

 1. Tannarx, sotish xarajatlari

 2. Hodimlarning ish soati, Foyda

 3. Foyda, sotish xarajatlari

 4. Tannarx, samaradorlik

 1. Fanning predmetini o’rgatishda qo’llaniladigan yondashuvlar, usullar majmuasi nima deb ataladi?

 1. Metodologiya

 2. Metod

 3. Induksiya

 4. Deduksiya

 1. Mutloq miqdor ko’rsatkichlariga qaysilar kiradi?

 1. Daromad, hodimlarning o’rtacha soni

 2. Daromad, asosiy vositalar

 3. Daromad, mehnat unumdorligi

 4. Hodimlar soni, mehnat unumdorligi

 1. Pul oqimlari to’g’risidagi hisobotga qaysilar kiradi?

 1. Moliyaviy faoliyat, Ustav kapitali

 2. Operatsion faoliyat, Investitsiya faoliyati

 3. Ustav kapitali, Rezerv kapitali

 4. A va B javoblar to’g’ri

 1. Xususiy kapital to’g’risidagi hisobotga qaysilar kiradi?

 1. Moliyaviy faoliyat, Ustav kapitali

 2. Operatsion faoliyat, Investitsiya faoliyati

 3. Ustav kapitali, Rezerv kapitali

 4. A va B javoblar to’g’ri

 1. Yalpi mahsulotning iste’molchilarga yetkazib berish uchun mo’ljallangan qismi qanday tushuncha bilan nomlanadi?

 1. Ishlab chiqarilgan mahsulot

 2. Yalpi mahsulot

 3. Sotilgan mahsulot

 4. Tovar mahsulot

 1. Qaysi mablag’lar balansning passiv qismida bo’lmaydi?

 1. Qisqa muddatli majburiyatlar

 2. Tez likvid bo’ladigan mablag’lar

 3. Doimiy passivlar

 4. Zudlik bilan to’lanadigan majburiyatlar

 1. Davr xarajatlariga qaysilar kiradi?

 1. To’g’ri va egri mehnat xarajatlar

 2. Tasodifiy zararlar

 3. Ishlab chiqarish xarajatlari

 4. Ma’muriy xarajatlar

 1. “…Xarajatlar tarkibi to’g’risidagi” nizomga asosan korxonaning daromadlari nechta turga bo’linadi?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6 1. Moliyaviy faoliyatdan kelgan daromadga quyidagilarning qaysi biri kiradi?

 1. Mahsulot sotishdan tushum

 2. Hisobot yilida aniqlangan o’tkan yil foydasi

 3. To’lash muddati o’tib ketgan debitorlik va kreditorlik qarzlari

 4. Olingan boshqa foizlar

 1. Korxonaning asosiy faoliyatdan boshqa xarajatlariga quyidagilardan qay biri kiradi?

 1. Kadrlar tayyorlash xarajatlari

 2. Ma’muriy xarajatlar

 3. Sotish xarajatlari

 4. Tasodifiy zararlar

 1. “Auditorlik tashkiloti auditorlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyasiga ega bo’lgan yuridik shaxsdir”. Ushbu jumla “Auditorlik faoliyati to’g’risidagi” qonunning qaysi moddasida berilgan?

 1. 3-modda

 2. 4-modda

 3. 5-modda

 4. 6-modda

 1. Korxona xo’jalik mexanizmining alohida bo’limlari faoliyatini baholash maqsadida amalga oshiriladigan tekshiruv qanday nomlanadi?

 1. Operatsion audit

 2. Muvofiqlik auditi

 3. Moliyaviy hisobot auditi

 4. Tashqi audit

 1. Majburiy auditorlik tekshiruvi o’tkaziladigan xo’jalik yurituvchi subyekt oldingi yil uchun o’z yillik moliyaviy hisobotini hisobot yilining qaysi sanasigacha auditorlik tekshiruvidan o’tkazishi kerak?

 1. 1-iyun

 2. 1-iyul

 3. 1-may

 4. 1-aprel

 1. Attestatsiyadan o’tmagan rahbar necha yil mobaynida auditorlik tashkiloti bo’la olmaydi?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 1. Umumiy rentabellik ko’rsatkichlari qaysilar?

 1. Qarzga olingan kapitalning rentabelligi

 2. Aylanma kapitalning rentabelligi

 3. Xususiy kapitalning rentabelligi

 4. Korxonaning joriy xarajatlari rentabelligi

 1. Korxonalarni moliyaviy-xo’jalik faoliyatini baholovchi barometr - …

 1. Sof tushum

 2. Sof foyda

 3. Yalpi foyda

 4. Asosiy faoliyat foydasi

 1. Ushbu tahlilning mohiyati umumiy qiymat ko’rsatkichlar tizimini o’rganish va korxonalarning moliyaviy faoliyati natijalarini tahlil qilish bilan ifodalanadi. Bu ta’rif qaysi tahlilga tegishli?

 1. Moliyaviy-iqtisodiy tahlil

 2. Istiqbol tahlili

 3. Texnik-iqtisodiy tahlil

 4. Taqqoslama tahlil

 1. “Tahlil” so’zining ma’nosi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

 1. “tahlayman”

 2. bo’laman”

 3. “yig’aman”

 4. “birlashtiraman”

Download 31.6 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat