EĞİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaşkanlığıDownload 352.5 Kb.
Sana15.02.2017
Hajmi352.5 Kb.T
KİTAPÇIK TÜRÜ

A
.C.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. ADALET BAKANLIĞ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI6. GRUP: BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI PROGRAMCI

18 KASIM 2006 Saat:14.00Adayın Adı ve Soyadı :

Aday No (T.C. Kimlik No) :
DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon

sorumlularına başvurunuz.2. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.

3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.

  1. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.

3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA:
A B C D

TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Test kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır.

2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.

3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

4. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.


1. “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan hak-larına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

T.C. Anayasası’nın yukarıdaki bu hükmü, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Anayasa’nın bağlayıcılığını ve üstünlüğünü

B) Devletin temel amaç ve görevlerini

C) Cumhuriyet’in niteliklerini

D) Egemenliğini
2. Aşağıdakilerden hangisi “Egemenliğin kayıtsız şartsız Millete ait olduğu” ilkesini vurgulayan Anayasa hükümlerinden değildir?
A) Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anaya-sa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.

B) Hâkimiyetin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.

C) Millet hâkimiyetini Anayasa’nın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır.

D) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler-arası antlaşmalar kanun hükmündedir.
3. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nın üstünlüğünü ifade etmektedir?
A) Kanunlar, Anayasa’ya aykırı olamaz.

B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

C) Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

D) Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
4. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, geçici bir süre de olsa yetkisini bir başka kişi veya kuruluşa devredemez?
A) Cumhurbaşkanı B) Başbakan

C) TBMM D) Dışişleri Bakanı
5. “Yürütme yetkisi ve görevi, ............. tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir."
T.C. Anayasası’na göre yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cumhurbaşkanı ve Başbakan

B) Bakanlar Kurulu

C) Cumhurbaşkanı ve bazı Bakanlar

D) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu


6. T.C. Anayasası’nın “Hiçbir kişiye, aileye, züm-reye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” hükmüne göre Devlet organları ve idare bütün işlemlerin-de öncelikle aşağıdakilerden hangisine uygun olarak hareket etmek zorundadır?
A) Özel hayatın gizli olduğuna

B) Herkesin kanunlar karşısında eşit olduğuna

C) Yasama organının görüşüne

D) Yürütme yetkisine sahip olanların isteğine
7. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nda yer alan çalışma ile ilgili hükümlerden değildir?
A) Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.

B) Dinlenmek çalışanların hakkıdır.

C) Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir.

D) Ücretli yıllık izin hakkı kanunla düzenlenir.
8. T.C. Anayasası’na göre TBMM’nin Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevap-landırılmak üzere Başbakan veya Bakanlardan bilgi istemesine ne denir?
A) Soru B) Gensoru

C) Meclis araştırması D) Meclis soruşturması
9. T.C. Anayasası’na göre sıkıyönetim ilan etme yetkisi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisine

B) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kuruluna

C) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna

D) Genelkurmay Başkanlığına
10. T.C. Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulu toplantılarına, gündem gereği çağırılmadıkça aşağıdaki bakanlardan hangisi katılamaz?
A) Adalet Bakanı

B) Maliye Bakanı

C) Millî Savunma Bakanı

D) İçişleri Bakanı
11. İtilaf Devletleri, aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonunda Türk topraklarını işgale başlamışlardır?
A) Berlin B) Uşi

C) Brest-Litowsk D) Mondros Ateşkes

12. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgalci devletlere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhu ve gücünü ifade eder?
A) Hâkimiyetimillîye B) Kuvayımillîye

C) Temsilciler Heyeti D) Misakımillî
13. Lozan Barış Antlaşması’yla ilgili aşağıda verilen hükümlerden hangisi yanlıştır?
A) Kapitülasyonlar kaldırıldı.

B) Boğazlar askerden arındırıldı.

C) Bozcaada ve İmroz Türkiye’ye bırakıldı.

D) Musul ve çevresi Irak’a bırakıldı.
14. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Antlaşması öncesi gerçekleşen inkılaplardandır?
A) Cumhuriyetin ilanı

B) Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
15. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi olay sonucunda kapatılmıştır?
A) 31 Mart Ayaklanması

B) Şeyh Sait İsyanı

C) Menemen Olayı

D) Atatürk’e suikast girişimi
16. Aşağıdakilerden hangisi, mevcut endüstri kurumlarını korumak ve yenilerinin kurulmasını sağlamak için çıkarılan kanunlardandır?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

B) Kabotaj Kanunu

C) Teşvik-i Sanayi Kanunu

D) Medeni Kanun
17. Ulusal egemenlik kavramı, Atatürk ilkelerinden hangilerinin esas dayanağını oluşturmaktadır?
A) Cumhuriyetçilik - Devletçilik

B) Cumhuriyetçilik - Halkçılık

C) Milliyetçilik - Devletçilik

D) Halkçılık – İnkılapçılık
18. Devletçilik ilkesinin uygulama alanı özellikle aşağıdakilerin hangisinde görülmektedir?
A) Ekonomi B) Eğitim ve öğretim

C) Hukuk D) Toplumsal hayat
19. Devletin bekasını, milletin refahını ve mutlulu-ğunu sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaç, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Millî menfaat B) Millî hedef

C) Millî güç D) Millî bütünlük
20. Kriz dış tehdit ise, kriz yönetiminde alınacak tedbirlerin birinci aşamasında yapılması gere-ken hangisidir?
A) Olayı kendi akışına bırakmak

B) Seferberlik ilan etmek

C) Fiili çatışmaya girmek

D) Olayı barışçı yolla çözmek için görüşmeler yapmak
21. “Bakanlığın ana hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.” ifadesiyle aşağıdaki kuruluş-lardan hangisinin nitelikleri açıklanmaktadır?
A) Bağlı kuruluş B) İlgili kuruluş

C) Hizmetsel kuruluş D) Mesleki kuruluş
22. Aşağıdakilerden hangisi, taşra teşkilatı il kuru-luşlarının hiyerarşik birimler yapısı içinde değildir?
A) Vali B) İl müdürlüğü

C) Şube müdürlüğü D) Başmühendislik
23. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriye-ti’nin idari yapısında bulunan meslek kuruluş-larından biridir?
A) Kamu iktisadi teşekkülleri

B) Baro

C) Üniversiteler

D) İl özel idaresi
24. Yasada sayılan koşullardan birinin gerçekleş-mesi durumunda belediye başkanının, aşağı-daki yollardan hangisi ile başkanlığı düşer?
A) İçişleri Bakanının kararı

B) Bakanlar Kurulu kararı

C) İçişleri Bakanlığının talebi üzerine Danıştay kararı

D) Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onayı

25. I- Kariyer

II- Liyakat

III- Değerlendirme

IV- Sınıflandırma
657 sayılı Kanun’un temel ilkeleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir?
A) I - III B) II - III ve IV

C) II - IV D) I - II ve IV
26. 657 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden han-gisi veya hangileri Devlet memurlarına yasak olan fiillerden değildir?
I- Sendika kurma

II- Hediye alma

III- Ticarette bulunma

IV- Toplu olarak müracaat ve şikâyet etme
A) Yalnız I B) II - III

C) I - IV D) I - III ve IV
27. 657 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden han-gisi, Devlet memurları için tesis edilen sınıf-lardan değildir?
A) Millî İstihbarat Hizmetleri

B) Avukatlık Hizmetleri

C) Din Hizmetleri

D) Hâkimlik ve Savcılık Hizmetleri
28. 657 sayılı Kanun’a göre aday olarak atanmış olan Devlet memurunun adaylık süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Altı aydan az, oniki aydan çok olamaz.

B) Altı aydan az, iki yıldan çok olamaz.

C) Bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.

D) Bir yıldan az, üç yıldan çok olamaz.
29. 657 sayılı Kanun’a göre Devlet memurlarının atamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I- Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

II- Başka bir yerdeki göreve atananların bir ay içinde görev yerine hareket etmeleri ve yol süresini izleyen iş günü işe başlamaları gerekir.

III- Memurların yer değiştirme suretiyle atanma-larına ilişkin kurallar yönetmelikle düzenlen-miştir.
A) Yalnız I B) I - III

C) II - III D) I - II ve III

30. 657 sayılı Kanun’a göre memurluktan kendi isteğiyle çekilmiş ve tekrar memurluğa dönmek isteyenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir memur, en fazla iki kez memurluktan ayrılıp tekrar geri dönebilir.

B) Bir memur, ayrıldığı sınıfta boş kadro yoksa geri dönemez.

C) Bir memur, ayrıldığı sınıfın niteliklerini taşı-mak zorundadır.

D) Tekrar göreve dönen bir memur, borçlan-ması şartıyla görevinden ayrı kaldığı süreler için derece alabilir.
31. 657 sayılı Kanun’a göre merkezde günlük çalış-manın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlen-me süresi, aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir?
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

B) Başbakanlık

C) Bakanlar Kurulu

D) İçişleri Bakanlığı
32. 657 sayılı Kanun’a göre disiplinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir.

II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.

III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir.

IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur.
A) II - III B) II - IV

C) I - II ve III D) I - III ve IV
33. 657 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden han-gisi, görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olanlardan değildir?
A) Bakan B) Vali

C) Daire başkanı D) Kaymakam
34. 657 sayılı Kanun’a göre özel hizmet tazmina-tının Kanun’la belirlenmiş tavanını geçmemek üzere, ne kadar ödeneceğini aşağıdakilerden hangisi tespit eder?
A) Bakanlar Kurulu

B) Maliye Bakanlığı - Hazine Müsteşarlığı

C) Maliye Bakanlığı

D) İlgili kurum - Maliye Bakanlığı
35. Dörtlüğün hangi dizesinde, sert ünsüzlerin yumuşamasına örnek bir sözcük vardır?
A) Uçun kuşlar uçun burda vefa yok,

B) Öyle akar sular öyle hava yok,

C) Feryadıma karşı aksiseda yok,

D) Bu yangın yerinde soğuk kül vardır.
36. “Kitap, dergi, gazete, tablo, heykel ve hukukla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıdaki kuralla çelişen bir kullanım vardır?
A) Atatürk’ün Nutuk adlı eserinde Türk tarihinin önemli olayları anlatılır.

B) Söz konusu ressamımız, halı dokuyan kızlar tablosuyla ünlenmiştir.

C) Heykel sanatının en önemli yapıtlarından biri Düşünen Adam’dır.

D) Ulusal gazetelerimizden bazıları; Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet...
37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti (“ ”) doğru kullanılmamıştır?
A) Babası “Buraya bakar mısın?” diye seslendi.

B) Şiirler içinde “Sessiz Gemi gibisi var mı?” dedi.

C) Herkes mutlaka “Nutuk”u okumalıdır.

D) Ona “Sen de mi” kazanamadın? diye sordu.
38. Bir örgütle kamu kuruluşu arasında karşılıklı anlayışın kurulması amacını taşıyan, önceden düşünülüp tasarlanmış planlı ve sürekli çabalara ne denir?
A) Halkla ilişkiler B) Halk eğitimi

C) Pazarlama D) Reklamcılık
39. Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin amaçlarındandır?
A) Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek

B) Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak

C) Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak

D) Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak

40. Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkiler çalışma-sının yürütülmesinde ikinci aşamadır?
A) Bilgi toplanması

B) Çalışma planının hazırlanması

C) Uygulama

D) Değerlendirme
41. Aşağıdakilerden hangisi Adalet Bakanlığı ana hizmet birimlerindendir?
A) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

B) Personel Genel Müdürlüğü

C) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

D) Teftiş Kurulu Başkanlığı
42. Bakan tarafından kalkınma planına, yıllık prog-ramlara ve mevzuat hükümlerine göre verilecek emir, direktif ve görevleri yerine getiren Bakan-lık görevlileri kimlerdir?
A) Strateji Geliştirme Başkanlığı personeli

B) Adalet müfettişleri

C) Müşavirler

D) Yüksek müşavirler
43. Kanunların Adalet Bakanına verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yapan birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

B) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

C) Teftiş Kurulu Başkanlığı

D) Personel Genel Müdürlüğü
44. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Müsteşar

B) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü

C) Personel Genel Müdürü

D) Kanunlar Genel Müdürü
45. Adli yargı adalet komisyonları nerelerde kurulur?
A) Asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yer-lerde

B) Ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde

C) Bölge idare mahkemesinin bulunduğu yer-lerde

D) Adliye merkezlerinde


46. İdari yargı adalet komisyonu üye sayısı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İki asıl bir yedek üyeden oluşur.

B) Dört asıl bir yedek üyeden oluşur.

C) Üç asıl bir yedek üyeden oluşur.

D) Üç asıl iki yedek üyeden oluşur.
47. Adalet komisyonlarının karar yeter sayısı kaçtır?
A) Salt çoğunlukla karar alabilirler.

B) Oy birliği aranır.

C) Başkanın tercihi yeterlidir.

D) Başsavcının tercihi yeterlidir.
48. Göreve gelemeyen hâkimin yerine zorunlu ve acil hâllerde kim tarafından yetkilendirme yapılır?
A) Adalet Komisyonu

B) Adalet Komisyonu başkanı

C) Başsavcı

D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yetkilendirmesi mutlaka beklenir.
49. Tabii hâkim ilkesi ne demektir?
A) Yargılama konusu bir uyuşmazlığın, o uyuş-mazlık gerçekleşmezden önce yürürlükte bulunan kanunlar aracılığıyla görevi ve yetkisi belirlenmiş olan mahkemenin hâkimi tarafından görülmesi

B) Yargılama konusu bir uyuşmazlığın, kanunla görev ve yetkisi belli edilmiş olan mahke-menin hâkimi tarafından görülmesi

C) Yargılama konusu uyuşmazlığın, atamaları bağımsız bir kurul tarafından yapılan hâkim-ler tarafından görülmesi

D) Yargılama konusu uyuşmazlığın, yargılamaya başlayan hâkimler tarafından görülüp karara bağlanması
50. Aşağıdakilerden hangisinin iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmaz?
A) Kanun Hükmünde Kararnameler

B) TBMM İçtüzüğü

C) Kanunlar

D) Yönetmelikler
51. Türk Yargı Sisteminin dört bölümünden birini oluşturan askeri yargı ne tür bir yargıdır?
A) İdari bir yargıdır.

B) Ceza yargısıdır.

C) Disiplin yargısıdır.

D) Askeri personelin ceza ve hukuk alanındaki tüm uyuşmazlıklarına bakan bir yargıdır.
52. Hukuk mahkemeleri arasındaki iş dağılımı ve iş dağılımına ilişkin esaslar hangi kurum veya kurul tarafından yapılır?
A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

B) Adalet Bakanlığı

C) Yargıtay

D) Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları
53. Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönet-meliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yazı işleri müdürlerinin görevleri arasında değildir?
A) Hukuk davalarında alınacak harçların hesa-bını yapmak

B) Emrinde çalışanlar hakkında gizli sicil fişi düzenlemek

C) Kâtipler hakkında disiplin ön incelemesi yapmak

D) Harç ve para cezalarının tahsili için müzek-kere yazmak
54. 1776 tarihli Virginia Haklar Bildirgesi hangi ülkeye ait bir insan hakları belgesidir?
A) ABD B) İngiltere

C) Kanada D) Meksika
55. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile getirilen bireysel başvuru hakkının kullanımında iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra hangi süre içinde AİHM’ye başvurulmalıdır?
A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl
56. Delegeler Komitesi hangi kurumsal yapının bir parçasıdır?
A) Avrupa Birliği B) NAFTA

C) Arap Birliği D) Avrupa Konseyi
57. Temel Haklar Şartı hangi kurumsal yapı altında kabul edilmiştir?
A) Afrika Birliği B) Avrupa Birliği

C) NAFTA D) Arap Birliği
58. AİHM tarafından kamulaştırma bedelinin geç ödenmesi Ülkemiz açısından hangi hakkın ihlali olarak nitelenmektedir?
A) Eğitim hakkı

B) Ayrımcılık yasağı

C) Mülkiyet hakkı

D) Düşünce özgürlüğü
59. UYAP’ın açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Ulusal Yargı Ağı Projesi

B) Ulusal Yasama Ağı Projesi

C) Uluslararası Yargı Ağı Projesi

D) Ulusal Yazışma Ağı Projesi
60. Aşağıdakilerden hangisi avukatların avukat portalı aracılığı ile ilgili yapabilecekleri işlerden değildir?
A) Bürolarından harç yatırabilirler.

B) Dava açabilirler.

C) Türkiye’nin herhangi bir adliyesindeki vekili olduğu dosyaları bilgisayarından incele-yebilirler.

D) Bürolarından duruşmaya katılabilirler.
61. Bakanlık personelinin meslekleri ile ilgili konularda fikir alışverişlerinde bulunabilmeleri için hazırlanmış ve personelin kullanımına sunulmuş UYAP programının adı nedir?
A) Sanal atışma B) Sanal tartışma

C) Sanal kütüphane D) Sanal mahkeme
62. UYAP kapsamında, kullanıcıların uygulamalarını daha etkin bir şekilde kullanmalarını amaçla-yarak faaliyete geçirilen eğitim yazılımı aşağı-dakilerden hangisidir?
A) e-mail

B) e-book

C) e-learning (uzaktan eğitim)

D) e-yazılım


63. Adalet Bakanlığı büro ve şube müdürlüklerince yapılan yazışmaların, Doküman Yönetim Siste-mine katılması, uygun paraf sırasının seçilmesi, paraf akışına sokulması, uygun kişiler tarafın-dan düzenlenmesi, onaydan çıkması ve giden evrak kaydının alınması işlemleri hangi kapsa-ma girmektedir?
A) Büro fonksiyonu B) Gelen evrak

C) Giden evrak D) Sisteme evrak katma
64. Aşağıdakilerden hangisi en sık rastlanan güven-lik açıklarıyla ilgili değildir?
A) Web uygulamalarında SQL sorgularının de-ğiştirilebilmesi ve çapraz site kod çalıştırma

B) Hatalı “kablosuz ağ” yapılandırması

C) Hatalı yapılandırılmış sanal özel ağ (VPN) sunucuları

D) İşletim sistemi ve uygulamaların standart şekilde kurulmaması
65. Aşağıdakilerden hangisi iyi şifre tanımına uymaz?
A) Büyük ve küçük harf içerirler.

B) Noktalama işaretleri ve rakamlar içermezler.

C) Kolaylıkla hatırlanabilirler ve bu nedenle bir yere not edilme ihtiyacı duymazlar.

D) Kolay ve hızlı yazılırlar ve böylece etraftan bakan birisi ne yazdığını anlayamaz.
66. Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemlerinin İnternet Üzerinden Gelecek Tehlikelerden Korunması ve Veri Güvenliğinin Sağlanmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te sayılan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sorumlulukları arasında değildir?
A) Kurum bilgi sistemlerinde güvenliğin sağ-lanmasına yönelik güvenlik politikalarının hazırlanması

B) Hazırlanan politikaların uygulanmasının sağ-lanması

C) Kurum bilgi sistemlerine ilişkin bir güvenlik ihlalinin tespit edilmesi durumunda sistem üzerindeki delillerin toplanarak Bakanlığın ilgili birimine sunulması

D) UYAP koordinasyon ve İcra Kurulu toplan-tılarına başkanlık edilmesi

67. Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemlerinin İnternet Üzerinden Gelecek Tehlikelerden Korunması ve Veri Güvenliğinin Sağlanmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hüküm-lerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün kullanıcılar, mutlaka kendilerine ait "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" kullanmalıdır.

B) Masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar disket, Cd veya flash-disk gibi harici veri depolama aygıtları kullanılarak başlatılamaz.

C) Göndereni belli olmayan, tanınmayan, tanını-yorsa bile konu kısmında gerekli olmadığı halde yabancı dil kullanılması veya mantıksız ifadeler içermesi nedeniyle şüpheli olan ve ilgili olmadığı düşünülen e-mailler açılma-dan, ekli dosyaları ise çalıştırılmadan silin-melidir.

D) İnternet erişimi için Kurum ağı ya da modem kullanılarak telefon hatları vasıtası ile inter-net bağlantısı kurulabilir.
68. Yazılan metnin yazı tipini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A) Ekle – Yazı tipi B) Görünüm – Renk

C) Biçim – Yazı tipi D) Görünüm – Yazı tipi
69. Kopyalamak veya taşımak için hafızaya alınan bilginin yapıştırılmasında hangi kısa yol tuşu kullanılır?
A) CTRL + V B) CTRL + Y

C) CTRL + X D) CTRL + C
70. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda bilgilerin geçici olarak saklandığı ortamdır?
A) Sabit disk B) Ana kart

C) Modem D) RAM
71. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi yazılı-mıdır?
A) Pc-cilin B) Windows XP

C) Photoshop D) Winzip
72. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ortamdır?
A) Fare B) Modem

C) Sabitdisk D) CPU

73. Aşağıdakilerden hangisi internete bağlanabil-mek için bilgisayarda olması gerekli parçadır?
A) CPU B) Ethernet kartı

C) RAM D) Modem
74. Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara kuru-lan, bilgisayarın nasıl çalışacağını söyleyen, elle tutulmayan, programlara ne denir?
A) Yazılım B) Donanım

C) Word D) Processor
75. Bilgisayarın beyni olan, diğer bütün birimleri kontrol eden, mikroişlemci türüne göre birbir-lerinden ayırt edilebilen bölüme ne ad verilir?
A) CD sürücü B) Anakart

C) Hard disk D) İşlemci
76. Aşağıdakilerden hangisi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Bilgisayar ve Yan Donanımları Kullanım Talimatı ile ilgili 123 nolu genelgesinde yer almaz?
A) Hâkim ve Cumhuriyet savcısı makam oda-larına ve duruşma salonlarındaki heyet kür-sülerine masaüstü bilgisayar konulmaması

B) Hukuki ve cezai sorumluluk doğurması nede-niyle, lisansı olmayan programların bilgisa-yarlara yüklenmemesi

C) Bilgisayar ve yan donanımlarında arıza meydana geldiğinde öncelikli olarak teknik ofis personeline bildirilmeden müdahale edilmesi

D) İşletim sisteminin veya uygulama programla-rının yüklü olduğu C bölümüne kişisel dosya kaydedilmeyerek sistem güvenliği açısından D bölümüne kaydedilmesi
77. Gizli sicil raporlarının doldurulma zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her yılın ocak ayı içinde

B) Her yılın aralık ayının ikinci yarısı içinde

C) Her yılın aralık ayının başında

D) İlgilinin görevden ayrılmasını takip eden on gün içinde


78. Bakanlık taşra teşkilatı adli yargı adalet komis-yonlarında görevli “yazı işleri müdürleri”nin sıralı sicil amirleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyet başsavcısı – Komisyon başkanı

B) Komisyon başkanı – İlgili Genel Müdür Yardımcısı

C) Komisyon başkanı – Cumhuriyet başsavcısı

D) İlgili Cumhuriyet savcısı – Cumhuriyet başsavcısı
79. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza davası açılmış ise, disiplin soruşturulması geciktirilmez.

B) Memurun aynı olay nedeniyle mahkum olma-sı veya olmaması hâlleri, ayrıca disiplin ceza-sı uygulanmasına engel teşkil etmez.

C) Bakanlık merkez teşkilatında Genel Müdür-lükler emrinde görevli şube müdürlerinin disiplin amiri tetkik hâkimi, üst disiplin amiri genel müdür yardımcısıdır.

D) Bakanlık disiplin ve yüksek disiplin kurulla-rının başkan ve üyelerinin görevlendirilme süresi iki yıldır. Süresi dolanların aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.
80. Tebligat, nasıl bir usul işlemidir?
A) Yalnızca bilgilendirme özelliği bulunan bir usul işlemidir.

B) Bilgilendirme yanında belgelendirme özelliği de bulunan bir usul işlemidir.

C) Yalnızca belgelendirme özelliği bulunan bir usul işlemidir.

D) Bilgilendirme ya da belgelendirme gibi bir özelliği bulunmayan bir usul işlemidir.
81. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre kural olarak tebligat muhataba nerede yapılır? (Tebligatın yapılacağı yer neresidir?)
A) Muhatabın bilinen en son adresinde yapılır.

B) Muhatabın adresindeki PTT şubesinde yapılır.

C) Muhatabın bilinen ilk adresinde yapılır.

D) Tebligat evrakını çıkaran mercide yapılır.

82. I- Mahkeme kararı

II- Dava dilekçesi örneği

III- HUMK 337 maddesi uyarınca çıkarılan yemin davetiyesi

IV- İddianame örneği

V- HUMK 509 maddesi uyarınca çıkarılan basit yargılama usulü davetiyesi
Yukarıdaki tebliğ evraklarından hangileri tebliğ mazbatalı zarf içerisine konulmadan da muha-taba gönderilebilir?
A) I, II, III ve IV B) II ve IV

C) I, II, III ve V D) III ve V
83. Tebliğ evrakında gösterilen adreste muhatap yerine tebligat yapılacak kimsenin dış görünüşü itibariyle kaç yaşında olması gerekmektedir? (Tebligat Kanunu 22. madde)
A) 15 yaşından aşağı olmaması gerekmektedir.

B) 21 yaşından aşağı olmaması gerekmektedir.

C) 18 yaşından aşağı olmaması gerekmektedir.

D) Herhangi bir yaş şartı öngörülmemiş olup, dış görünüş itibariyle akıl rahatsızlılığının olmaması yeterlidir.
84. Yazı alanı nedir?
A) Yazı kâğıdının üst ve altında 2,5 cm sağ ve sol kenarında 2 cm boşluk bırakılarak düzen-lenen alana denir.

B) Yazı kâğıdının üst, alt, sağ ve sol kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alana denir.

C) Yazı kâğıdının üst ve altında 2 cm sağ ve sol kenarında 2,5 cm boşluk bırakılarak düzen-lenen alana denir.

D) Yazı kâğıdının üst, alt, sağ ve sol kenarından 2 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alana denir.
85. Resmî yazışmalarda yazı tipi ve karakter boyutu ne olmalıdır?
Yazı Tipi Karakter Boyutu

A) Times New Roman 12

B) Times New Roman 11

C) Thoma 12

D) Thoma 11


86. Resmî yazılarda ilgi yoksa metne nereden başlanmalıdır?
A) Sayı ibaresinden sonra üç aralık bırakılarak

B) Sayı ibaresinden sonra iki satır boşluk bırakılarak

C) Gönderilen yer ibaresinden sonra üç aralık bırakılarak

D) Gönderilen yer ibaresinden sonra iki satır boşluk bırakılarak
87. Paraf en fazla kaç kişi tarafından yapılır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
88. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun yardımcı kaynaklarındandır?
A) Uluslararası sözleşmeler

B) Kanun

C) Anayasa

D) Doktrin
89. I- Taksir

II- Olası kast

III- Bilinçli taksir

IV- Kast
Yukarıda sayılanlar kusur yoğunluğuna göre ağırdan hafife doğru aşağıdakilerden hangi-sinde doğru sıralanmıştır?
A) I - II - III ve IV B) IV - II - III ve I

C) I - III - II ve IV D) IV - III - II ve I
90. Aşağıdakilerden hangisi cezanın özellikleri arasında sayılmaz?
A) Ceza sorumluluğunun şahsi olması

B) Istırap verici ve acı çektirici olması

C) Yönetmeliklerle de konulabilmesi

D) Kanuna uygun olarak mahkemeler tarafından verilmesi
91. Beş yıldan fazla hapis ve adli para cezasını gerektiren suçlarda ceza zaman aşımı süresi kaç yıldır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

92. Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesinin ilkelerinden değildir?
A) Hukuk devleti ilkesi

B) Vasıtasızlık ilkesi

C) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

D) Silahların eşitliği ilkesi
93. Sulh ceza mahkemesi ile asliye ceza mahkeme-si arasında görev uyuşmazlığını aşağıdaki mahkemelerden hangisi çözer?
A) İstinaf mahkemesi

B) Yargıtay

C) Bölge idare mahkemesi

D) Ağır ceza mahkemesi
94. Gözaltına alınma kararını kim verir?
A) Hâkim B) Cumhuriyet savcısı

C) Emniyet müdürü D) Kaymakam
95. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi hakkında tutuk-lama kararı verilebilmesi için aranan şartlardan değildir?
A) Hakkında isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunmalıdır.

B) Sanığın kaçması, kaçacağı şüphesini uyan-dıran somut olguların olması gerekir.

C) Hakkında isnat edilen suçun kanunda belir-tilen cezasının alt sınırı, en az on yıl olması gerekir.

D) İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile tutuklama kararının açıkça ölçüsüz olmaması gerekir.
96. Aşağıdakilerin hangisi sınırlı ayni hak değildir?
A) Mülkiyet hakkı B) İntifa hakkı

C) Rehin hakkı D) İrtifak hakkı
97. Bir hukuki muamelenin kurucu unsurları tamam olmasına rağmen kamu düzenini ilgilendirecek olan geçerlilik şartları gerçekleşmemişse hangi tür hükümsüzlük hâli söz konusu olur?
A) Yokluk

B) Noksanlık

C) İptal edilebilirlik

D) Kesin hükümsüzlük (butlan)
98. Bir hukuki muamelenin kurucu unsurları eksik ise hangi tür hükümsüzlük hâli söz konusu olur?
A) Kesin hükümsüzlük (butlan)

B) Noksanlık

C) Yokluk

D) Nispi etkisizlik
99. Aşağıdakilerin hangisi hakların korunması yollarından değildir?
A) Talep B) Anlaşma

C) Dava D) Cebri icra
100. Aşağıdakilerden hangisi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nu oluşturan kitaplardandır?
A) Aile hukuku B) Borçlar hukuku

C) Ticaret hukuku D) Devletler hukuku

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.1. C

2. D

3. A

4. C

5. D

6. B

7. A

8. A

9. C

10. B

11. D

12. B

13. D

14. C

15. B

16. C

17. B

18. A

19. A

20. D

21. A

22. D

23. B

24. C

25. D

26. A

27. D

28. C

29. B

30. D

31. C

32. B

33. C

34. A

35. C

36. B

37. D

38. A

39. A

40. B

41. C

42. D

43. B

44. D

45. B

46. C

47. A

48. B

49. A

50. D


51. B

52. A

53. C

54. A

55. C

56. D

57. B

58. C

59. A

60. D

61. B

62. C

63. A

64. D

65. B

66. D

67. B

68. C

69. A

70. D

71. B

72. C

73. D

74. A

75. D


76. C

77. B

78. A

79. C

80. B

81. A

82. D

83. C

84. B

85. A

86. C

87. D

88. D

89. B

90. C

91. A

92. C

93. D

94. B

95. C

96. A

97. D

98. C

99. B

100. A
Download 352.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat