Dunyo tuproqlari” fanidan tuzilgan test savollari Akademik V. I. Vernadskiy «u rus tuproqshunosi bo'libgina qolmay, jahon tuproqshunosi hamdir»Download 258.5 Kb.
Sana20.01.2020
Hajmi258.5 Kb.
Dunyo tuproqlari” fanidan tuzilgan test savollari

1. Akademik V.I.Vernadskiy «u rus tuproqshunosi bo'libgina qolmay, jahon tuproqshunosi hamdir» deb ataganda qaysi buyuk olimni nazarda tutgan edi

A. Lomonosovni.*В. Dokuchaevni

С. Sibirsevni

D. Visoskiyni
2. «Rus qora tuproqlari», «Dashtlarimiz o'tmishda va hozir» asarlarining muallifi kim.

A. S.S.Neustruev*В. V.V.Dokuchaev.

С. K.D.Glinka

D. V.I.Vernadskiy
3. O'zbekistonda tuproqshunoslik va tuproqlar geografiyasi fanini rivojlantirgan olimlar.

*A. N.B.Kimberg, V.V.Golrbunov, M.Umarov, A.Z.Genusov.

В. V.R.Vilyams, K.K.Gedroys, M.Umarov, A.Z.Genusov

С. P.A.Kotichev, P.S.Kossovich, A.Z.Genusov, M.Umarov

D. T.N.Visotskiy, A.Z.Genusov, V.R.Vilyams, K.K.Gedroys


4. Agar tuproq tarkibida fizik loyning miqdori 20-30%, fizik qumning miqdori 80-70% bo'lganda granulametrik tarkibiga ko'ra u qanday nomlanadi.

A. qumloq*В. engil qumoq.

С. og'ir qumoq

D. engil soz
5. Turli tuproqlardagi mikroorganizimlarning gektar birligidagi massasini aniqlang. t/ga

*A. podzolda 2, qora tuproqda 5, bo'z tuproqda 4.

В. podzolda 3, qora tuproqda 7, bo'z tuproqda 6

С. podzolda1, qora tuproqda12, bo'z tuproqda8

D. podzolda 5, qora tuproqda 10, bo'z tuproqda 2


6. Agar tuproq tarkibida fizik loyning miqdori70-80% fizik qumning miqdori 20-30% bo'lsa granulametrik tarkibiga ko'ra u qanday nomlanadi.

*A. og'ir qumoq

В. engil soz

С. o'rta qumoq

D. o'rta soz.


7. Viloyatimizning Muborak tumanida asosan qanday tipdagi tuproq tarqalgan.

A. oddiy bo'z tuproq

В. taqirli qum tuproq.

*С. sahro sur qo'ng'ir tuproq

D. och tusli bo'z tuproq


8. Tuproqning plastikligi nima.

A. plastikligi bu ish qurollariga qarshilik ko'rsatishi, qiyin maydalanishidir.

В. etarli darajada agronomik qimmatli zarrachalar hosil qilishidir

*С. nam tuproqlarning mexanik ta'sirdan o'z holatini o'zgartirishi va uzoq vaqt bu holatini saqlab turishidir
9. Agar tabiatda ekalogik muvozanat buzilsa eng yomon aziyat chekadigani bu:

A. atmosfera havosi

В. ichimlik suvi

С. viruslar*D. tuproq.
10. Daraxtchil o'simlik qoldiqlari dastlab qaysi mikroorganizimlar tomonidan parchalanadi

*A. zamburug'lar.

В. bakteriyalar

С. viruchlar

D. bir hujayrali suv o'tlari


11. Dengiz sathidan balandligiga ko'ra bo'z tuproqlar necha tipga bo'linadi

*A. 3 tipga

В. 4 tipga

С. 2 tipga

D. bo'linmaydi


12 YErning urtacha zichligi kancha deb hisoblanadi?

A. 1g/sm3

В. 3g/sm3

*С. 5,5g/sm3

D. Zichligi aniklanmagan


13 Letosfera kobig'i necha kelometr?

A. 500 km

В. 700 km

С. 1000 km*D. 1200 km
14 Ayrim bakteriya va zamburug'lar erning necha kelometr chukurligida topilgan?

A. 0,5 km*В. 3 km

С. 5 km


D. 1 km
15. Tog' paydo bulish jarayoni nima deb ataladi?

A. Eperogens

В. Getrogens

С. Aerogens*D. Orogens
16. YErning kimyoviy tarkibini asoan kaysi elementlar tashkil etadi?

A. Kalsiy, natriy, temir ( Ca,Na, Fe)*В. Kislorod, kremney, alyuminey (O, Si, Al)

C. (Mg, Si, Al)

D. ( Si, Fe, H)
17. Kislotali tog' jinslari tarkibida kremnizyom necha foizdan kup buladi?

A. 40)%


B. 52%

C. 60%


*D. 65%

18. Kuruklik taxminan 75% ni koplagan bulsa ham er kobig'ining fakat 5% ni tashkil etadigan tog' jinslarini ayting?

A. Kimyoviy chukindi jinslar*В. Chukindi tog' jinslari

С. Magmatik tog' jinslari

D. Metamorfik tog' jinsi.
19. Tuprok paydo kiluvchi eng yaxshi ona jins.

A. Eol yotkiziklari

В. Kul yotkiziklari

*С. Lyoss yotkiziklari

D. Dellivial yotkiziklari20. Tuprok paydo kiluvchi eng muhim omillar kaysi?

A. Usimlik va hayvonot olami*В. Iklim va biologik omil

С. Usimlik va tuprok ona jinsi

D. Relf va antropogen


21. Buz tuproklar genezisida kaysi katlam bulmaydi?

A. Chirindili katlam

В. Shimiluvchi katlam

С. Ona jins*D. yuviluvchi katlam
22. Tuprokning tusuni asosan kaysi ranglar belgilaydi?

A. Ok, jigar, Kung'ir ranglar

В. Kizil, kora, sarik ranglar

*С. Ok, kora, kizil ranglar

D. Sarik, ok, kora ranglar.


23. YEvropada eng kup tarkalgan tuprok tipi

A. Podzol tuproklar

В. Kashtan tuproklar

*С. Kora tuproklar

D. Sur tus tuproklar


24. Botkok tuproklarning paydo bulishida eng muhim omil

A. Ona jins, moxsimon usimliklarning kupligi*В. Sernamlik, sizot suvining yakinligi

С. Yuviladigan suv rejimi, sizot suvining yakinligi.

D. Daraxtlarning kupligi, ser namlik.


25. Afrika tuproklarining sahrolanishida etakchi omillar

A. Antropogen*В. Iklim

С. Relef


D. Ona jins
26. Tuprok strukturasining suvga chidamliligini belgilovchi asosiy omillar

*A. Kagulasiya, gumin kislotalari

В. Ishkoriy metallar

С. Ishkoriy er metallar

D. Antropogen omillar


27. Tuprok tarkibidagi chirindi, nam, meneral tuzlar mikdorini aniklashi uchun zarur bulgan kursatkich?

A. Govaklik

В. Solishtirma massa

*С. Hajmiy massa

D. Solishtirma massa.


28. Nitrifikasiya jarayoni bu...

A. Ammiakning nitrat kislotagacha oksidlanishi

В. Organik moddalarning ammiakgacha parchalanishidir.

С. Anaerob sharoitida azotning hosil bulishidir.*D. Hamma javob tug'ri.
29. YEr yuzida eng kup tuprok zaheralari kaysi materikda tarkalgan?

A. Afrikada

В. Amerikada

С. Avstraliyada*D. YEvroosyoda.
30. YEr yuzida laterik tuproklarning tarkalishida kaysi tog' jinslari ustunlik kiladi?

A. Tarkibida marganes birikmalari kup bulganda

В. Ohaktoshlar kup bulganda

*С. Timir va alyuminiy birikmalari kup bulganda.

D. oltingugurt birikmalari kup bulganda.


31. Sulfafikasiya jarayoni bu....

*A. Vodorod sulfid gazining sulfat kislotaga utish hodisasi

В. Oltingugurt birikmalarining kaytarilishi.

С. Oltingugurt birikmalarining yuvilishi

D. Oltingugurt birikmalarining kaytishi.


32. Tuprok chirindisining eng muhim tarkibiy kismi...

*A. Gumin va fulvo kislotalari

В. Organik erituvchilarda eriydigan moddalar

С. Guminsiz moddalar

D. Ishkorda eriydigan moddalar.


33. Tuprokshunoslikda vetikal zonallik konuniyatini kim yaratdi?

A. V.R.Vilyams

В. P.A.Kostichev

*С. V.V.Dokuchaev

D. N.M.Sibirsev


34. Tuprokning singdirish kobiliyatini belgilovchi eng asosiy omil...

A. mexanik zarrachalarning nisbati.

В. Kolloid zarrachalarning mikdori.

*С. Chirindi va kolloid zarrachalarning mikdori.

D. Mineral tuzlarning mikdori.


35. Tuprok unumdorligini belgilovchi eng muhim kursatkichlarini ayting?

A. Meliorativ holati, mexanik tarkibi, ozik-moddalar mikdori.

В. Joyning relefi, begona ut mikdori, kasallanganlik darajasi.

С. Chirindining mikdori, strukturaliligi, begona ut mikdori.*D Barcha javoblar tug'ri.
36. Mexanik tarkibiga kura agranomik jihatdan eng yaxshi tuprok...

*A. urta kumok

В. Kumlok.

С. og'ir soz.

D. Ok loyka.


37. Tuprokning eng muhim singdirish kobiliyati...

A. Biologik singdirish.

В. Mexanik singdirish.

*C. Fizik-kimyoviy singdirish

D. Kimyoviy singdirish.


38. Usimliklar hayoti uchun tuprokdagi eng muhim suv:

A.Pardasimon, gigroskopik suv

В. Kapillyar, sizot suvi.

С. Fizik birikkan, kapllyar suv.*D. Kapllyar va gravitasion suv
39. Tuprokning kapllyarlik xossalari uning asosan kaysi xususiyatlariga bog'lik:

A. Chirindining mikdoriga

В. G'ovakliligiga

*С. Mexanik tarkibiga

D. Sizot suvning sathiga.


40. YEr yuzidagi setrus usimliklar asosan kaysi tuproklarda yaxshi usadi?

A.Kora tuproklarda

В. Sur tusli tuproklarda

*С. Kizil va sarik tuproklarda

D. Podzol tuproklarda


41. AMazonka daryosi ta'sirida hosil bulgan eng muhim tuprok tipi:

*A. Surtus, utloki, elyuvial tuprok

В. Kizil utloki tuprok

С.Kung'ir, shurtop tuproklar

D. Shurxok, utloki buz tuprok


42. Dunyo tuproklarini baholashda kullaniladigan eng muhim usul bu:

A. Ularga agroiktisodiy baho berish

В. Bal sistemasida baholash

*С. Ishlab chikarish kobiliyatiga kura takkoslash yuli bilan baho berish.

D. Shurlanish darajasiga kura baholash.43. Buz tuproklarning ishkoriy muhitli bulishining asosiy omili bu:

A. Chul zonasida tarkalganligi

В. Chirindining kamligi

С. Yog'in-sochinning kamligi*D. Asoslar bilan tuyinganligi
44. Podzol tuproklari eritmasining kislotalilik tabiati nimalarga bog'lik?

A. Urmon usimliklarining kupligi.

В. Chim utlarining kupligi.

*С. Vodorod ionlarining kupligi.

D. Ishkoriy moddalarning kupligi.
45. Tuprokning issiklik xossalarini belgilovchi eng muhim omillar:

*A. Mexanik tarkibi, chirindining mikdori

В. Kor bilan koplanganligi, shudgor kilinganligi.

С. Sizot suvining sathi, ekin bilan koplanganligi.

D. Madaniylashganlik darajasi, ozik – moddalar mikdori.


46. Tuprokning fizik etilganligi nima?

A. Kovushkokliligining ortishi.*В. Namlikning etarli bulishi.

С. Dala nam sig'imi.

D. Kapllyarlikning uzilish namligi.
47. Tuprokning haroratini belgilovchi asosiy omil:

A. YEr omili.*В. Kosmik omil.

С. Kuyosh radiasiyasi.

D. V va S javoblar tug'ri.


48. Tuprokdagi eng xavfli va zararli tuzlarni belgilang?

* A. Natriy xlor, natriy karbonat, natriy bikarbonat.

В. Natriy xlor, magniy xlor, magniy sulfat

С. Natriy sulfat, soda, natriy xlor.

D. Barcha javoblar tug'ri.


49. Tuprokning gigroskopikligi uning kaysi xususiyatlariga bog'lik?

A. Issiklik xossalariga*В. Mexanik tarkibiga

С. Ozik-moddalar mikdoriga

D. Usimlik koplamiga.


50. Tuprokning nam sig'imi uning kaysi xususiyatlariga bog'lik?

A. Havoning nisbiy namligiga.

В. Tuprokdagi tuzlarning mikdoriga

С. Tuprokdagi chirindi mikdoriga*D. Tuprokning mexanik tarkibiga.
51. Geomorfologiyasiga kura Tasmaniya kanday ulka?

A. Asosan tekislik

В. Past tekislik

*С. Tog'lik

D. A va V javoblar tug'ri


52. Tasmaniyada asosan kanday tipdagi tuproklar kup uchraydi?

*A.Tog' kung'ir, kizil, podzallashgan tuprok

В. Kora, kashtan, buz tuproklar.

С. Buz, takirli va takir tuproklar

D. Kursatilgan tuproklarning birortasi xam uchramaydi.


53. Shimoliy Avstraliyada asosan kanday tipdagi tuproklar tarkalgan

A. Kora tuproklar

В. Botkok tuproklar

С. Saxro tuproklari* D. Savannalarning kizil ferrallit tuproklari
54. Shimoliy Amerika tuproklarning xilma-xilligiga asosiy sabab nima?

A. Materikning shimoldan janubga toman chuzilib ketganligi.

В. YEvropadan ajralib ketganligi.

С. Ikki okean oralig'ida turganligi.*D. Barcha javoblar tug'ri.
55. Namlanish koefisenti 1,33 dan yukori bulganda tuprok koplami kanday tipga mansub buladi?

A. Kashtan

В. Surtus

*С. Torfli botkok

D. Janubiy kora tuprok


56. Bug'doy usimligi uchun tuprok eritmasi reaksiyasi (rN) kursatkichi kancha bulganda eng makbul xisoblanadi?

A. 4.2 – 5,5*В. 6.6 – 7.8

С. 8.2 – 9.6

D. Reaksiyaga talabchan emas


57. Namlanish koefisienti 0,99 – 0,55 bulganda tuprok koplami kanday tipga mansub buladi?

*A. Kora tuproklarga

В. Podzol tuproklarga

С. Buz tuproklarga

D. Arktika tuproklariga


58. Tyanshan tog'li oblastida asosan kanday tuproklar tarkalgan?

A. Botkok tuproklar

В. Podzol tuproklar

С. Buz va takir tuproklar*D. Kashtan va kora tuproklar.
59. Shurtoblarda kaysi kation tuzlari ustunlik kiladi?

*A. natriy

В. Kaliy

С. Kalsiy

D. magniy
60. Buz voha tuproklari kanday hosil bulgan?

A. Ihota daraxtlari ta'sirida

В. Ug'itlardan foydalanish boshlangach

С. Almashlab ekish natijasidir*D. Sug'orish ta'sirida
61. Guza usimligi uchun rN ning makbul kursatkichini ayting?

A. 5,8 – 6,5

В. 5,5 – 6,4

*С. 6,8 – 8,5

D. 7,0 – 7,5


62. “Agroirrigasiya katlam”i kanday hosil buladi?

*A. Tingan loyka hisobiga

В. Almashlab ekish ta'sirida

С. Texnika vositalarining bosish natijasida

D. V va S javoblar tug'ri.


63 Tuprok morfologiyasining tulik ta'rifi kaysi javobda tug'ri yoritilgan?

A. Tuprokning tashki tuzilishi

В. tuprokning ranggi uning morfologik tuzilishidir

*С. Tuprok hosil bulish jarayonining tashki ifodasidir

D. Tuprok profilining umumiy tuzilishi hisoblanadi.


64. YEr yuzida urmon surtus tuproklari kanday hosil buladi?

*A. bir-biriga karama-karshi ya'ni yuvilish hamda tuplanish jarayonlarini yakkol kuzatish mumkin bulgan tuprok

В. fakat yuvilish katlami mavjud bulgan tuprok

С. Fakat tuplanish katlami mavjud bulgan tuprok

D. Terlaydigan suv rejimi mavjud bulgan tuprok katlami.


65. Tuprokdagi eng mahsuldor nam kaysi?

A. Tula nam sig'imi

В. Cheklangan nam sig'imi

С. Kapllyar nam sig'imi*D. V va S javoblar tug'ri
66. Tuprok paydo bulish jarayonida kuruklikning katta kismlariga ta'sir kursatuvchi omillarni ayting?

A. relef, iklim , organizmlar.

В. Inson faoliyati, iklim, ulkaning yoshi.

*С. Iklim, organizmlar, ulkaning yoshi

D. Tug'ri javob yuk


67. Tuprok tipchalari, turlari va xillarini paydo bulishida asosiy rol uynaydigan omillar kaysi?

*A. Relef, mikroiklim, ona jins.

В. Relef, iklim , inson faoliyati.

С. ona jins, tirik organizmlar, relef.

D. Hamma javoblar tug'ri.


68. Bir tonna bug'doy va bir tonna sholi etishtirish uchun kancha suv sarf buladi?

*A. 500 – 1000t

В. 200 -600t

С. 100 -200t

D. 1t – 2t69. Tuprokning solishtirma massasini aniklashdan maksad:

A. Tuprokdagi chirindi mikdorini aniklash.

В. Tuprok tarkibidagi ozik-moddalarni hisoblash uchun.

* С. Tuprokning umumiy g'ovakligini hisoblash uchun

D. Tuprokning nam sig'mini hisoblash uchun.


70. Albido kanday omillarga bog'lik?

A. Yorug'lik kuchiga.

В. Tuprok yuzasining shakliga

С. Mulchaning turiga*D. Barcha javoblar tug'ri.
71. Tuprokdagi kaysi suvlar fiziko-mexanikaviy konuniyatlarga buysunadi?

A. Gigroskopik suv.

В. Pardasimon suv.

*С. Erkin suv.

D. Sorbsion suv.


72. Tuprok paydo kiluvchi omillarning xammasi bir xil ahamiyatga egadir degan fikr kaysi tuprokshunos olimga talluklidir?

A. Bahodirov M.*В. Dokuchaev V.V.

С. Sibirsov

D. Rijov S.
73. Sernam subtropik oblastlarda asosan kanday tipdagi tuproklar tarkalgan?

A. Buz tuproklar

В. Podzol tuproklar

С. Chimli podzollar*D. Laterit tipdagi.
74. Hakikiy laterit tipidagi tuproklar kanday mamlakatlarda uchraydi?

A. Kontental iklimli

В. Keskin kontental iklimli

*С. tropik iklimli

D. Tug'ri javob yuk


75. Daryo vodiylarining sohil tuprog'i asosan kanday guruhlarga ajratiladi?

A. Utloki sohil, markaziy sohil, Urmonli sohil.*В. Uzan oldi sohil, markaziy sohil, chetki sohil

С. Botkoklashgan sohil, chetki sohil, uzan oldi sohil

D. Kum tepachali sohil, botkokli sohil, chetki sohil.
76. Balan tog'lar sistemasining alp va subalp zonalarida kanday tuproklar uchraydi?

A. Tipik buz tuproklar

В. Kora tuproklar

*С. Tog' utloki tuproklari

D. Kizil tuproklari.
77. Tog' utloki tuproklarda chirindining mikdori:

A. 10-12%*В. 20-221%

С. 3-5%


D. 5-10%
78. Harkanday tuprokdagi maksimal gigrroskopik suvning ikki hissasiga teng bulgan namlik nima deb ataladi?

*A. Usimliklarning sulish koeffisenti

В. Kapillyarlikning uzulish namligi

С. Tuprok kurg'okchiligi

D. Atmosfera kurg'okchiligi.79. Tuzlarning shamol yoki atmosfera yog'inlari natijasida bir joydan ikkinchi joyga kuchishiga nima deyiladi?

A. Gidrolizasiya*В. Impulverizasiya

С. Gravitasiya

D. Kanalizasiya
80. Namlanish joylariga kura er yuzidagi iklim necha guruppaga ajratiladi?

A. 2 gruppaga*В. 6 gruppaga

С. 4 gruppaga

D. 8 gruppaga.
81. Podzol zonada daraxtchil usimliklar koldig'i asosan kaysi organizmlar tomonidan parchalanadi?

A. Bakteriyalar

В. Lishayniklar

*С. Zamburug'lar

D. Suv utlari


82. Tuprok Boitetini bir gradasiyaga oshirish uchun gumusning umumiy mikdorini gektariga kancha kupaytirish talab kilinadi?

*A. 15tonna gumus

В. 25 tonna gumus

С. 40tonna gumus

D. 60 tonna gumus


83. Tuproklarni madaniylashtirishning asosan kanday usullaridan foydalaniladi?

A. Agrotexnik, biologik, kimyoviy.

В. Gidratexnik, kimyoviy, fizikaviy.

С. Biologik, agrotexnik, kimyoviy.*D. Biologik, kimyoviy, fizikaviy.
84. Tuprokning suv rejimi deganda nimani tushunasiz?

A. Tuprokdagi suvning umumiy sarfini.*В. Tuprokka suvning kirishi, harakatlanishi va sarfi urtasidagi bog'lanishni.

С. Tuprokdan suvning yuvilishi, bug'lanishini.

D. Tuprokdagi suvning umumiy sarfini.
85. Kogulasiya kanday jarayon?

*A. Zolning gelga aylanish jarayoni

В. Strukturaning buzulish jarayoni

С. Tuprokning zichlanish jarayoni

D. Zarrachalarning maydalanish jarayoni


86. Podzol atamasini kaysi olim ilmiy adabiyotlarga kiritgan?

*A. V.V. Dokuchaev.

В. M.V. Lomonosov.

С. P.S. Kossovich

D. V.R. Vilyams


87. Kuruk dasht zonasida tuproklarning tarkalish konuniyatlarini ayting?

*A. Kashtan, shurtoblar, solodlar.

В. Shurtoblar, kora tuproklar, podzol.

С Solodlar, shurxoklar, shurtoblar.

D. Tug'ri javob yuk


88. Takirlar deganda kanday tuproklarni tushunasiz?

A. Madaniy usimliklar usolmaydigan, yalanglik.

В. Siyrak usimlik koplamli berch tuproklar.

*С. Usimlik usmaydigan, ustki kismi darzlar bilan koplangan katkalokli yalang tekis joylar.

D. Shurxok, zich, daraxtsiz, g'adur –budur tekislik.


89. Cheklangan nam sig'imi yoki ( dala nam sig'imi) asosan kanday maksadda aniklanadi?

A. Ekinlarni sug'orish, shurlangan erlarni yuvish, meyorini aniklash maksadida.

В. Tuprokdagi umumiy suv zahirasini hisoblash maksadida.

С. tuprokning suv rejimi va suv balansini hisoblash maksadida.*D. Barcha javoblar tug'ri.
90. Respublikamizda tuprok fizikasi bilan shug'illangan olimlarni ayting?

*A. S.N. Rijov., P.N. Besedin., M.U. Umarov.

В. K.D.Glinka., K.K. Gedroys., M.U. Umarov.

С. S.S. Neustruev., N.A. Dimo., K.K. Gedroys.

D. S.N. Rijov., V.V. Dokuchaev., I.V. Tyurin.


91. Qaysi tuproqlarni o'rgangan holda V.V.Dokuchaev qachon vertikal zonalar qonunini yaratdi

*A. Kavkaz tuproqlarini keng miqyosda tekshirib 1898 yil.

В. Rus qora tuproqlarini tekshirib 1883 yil

С. dasht tuproqlarini tekshirib 1892 yil

D. A-V javoblar to'g'ri


92. 1900 yilda bosilib chiqqan birinchi klassik «Tuproqshunoslik» darsligining muallifi kim

A. Dokuchaev.V.V

В. Kossovich.P.P

С. Kostichev.P.A*D. Sibirsev.N.M.
93. O'rta Osiyo tuproqlarining yangi genetik tipii «bo'z tuproqlar» terminini fanga birinchi bo'lib kim kiritgan

*A. S.S.Neustruev.

В. V.R.Vilyams

С. V.V.Dokuchaev

D. N.M.Sibirsev


94. «Kitob ash shifo» asarining muallifi kim

A. Abu Rayxon Beruniy*В. Abu Ali Ibn Sino.

С. Aristotel

D. Farobiy
95. Tuproq profilini uning qaysi qismlari tashkil etadi

A. tuproqning barcha ranglari yig'indisi

В. tuproqdagi barcha qo'shilma va yangi yaralmalar

*С. tuproqning barcha genetik gorizantlari yig'indisi.

D. tuproq ona jinsigacha bo'lgan barcha qatlamlar


96. Gley (berch) qatlam qanday tuproqlarda hosil bo'ladi

A. ishlanmagan, sug'orilmaydigan tuproqlarda*В. gidromorf o'ta nam tuproqlarda.

С. turopik o'rmon tuproqlarida

D. har qanday tuproq bostirib sug'orilganda
97. Elyuvial (A2) qatlam tuproqshunoslik fanida qanday nomlanadi

A. keltirilma

В. o'tuvchi

*С. yuvilma.

D. shimilma


98. O'rta Osiyo qadimdan sug'orib kelinayotgan madaniy voha tuproqlarining qalinligi necha santimetrgacha bo'ladi

A. 100 sm

В. 150 sm

С. 200 sm*D. 300 sm.
99. Turli omillar ta'sirida mineral qismi o'zgarib tuproqqa aylanayotgan g'ovak holdagi tog' jinslariga nimalar deyiladi

*A. tuproq paydo qiluvchi yoki ona jinslar deyiladi.

В. genetik qatlamlar

С. keltirilma yoki yangi yaralma

D. barcha javoblar noto'g'ri100. Saz rejimdagi o'tloqi tuproqlar, allyuvial rejimdagi o'tloq tuproqlaridan qanday farqlanadi

A. sizot suvlari sathining o'zgarib turishi chirindining ozligi, sho'rlanganligi bilan

В. karbonatligi, qattiq suvlar bilan oziqlanishi, sizot suvlari sathining stablligi, chirindiga boyligi bilan.

С. karbonatli birikmalarning kamligi, sizot suvlarining yumshoqligi, chirindi miqdorining juda kamligi bilan*D. A-V javoblar to'g'ri

Kafedra mudiri: dots R.Shukurov

Tuzuvchi: dosent Ch.Aslonov

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___1__________

1. Агракимё фани, предмети ва унинг вазифалари____________________________
2. Деҳқончиликни кимёлаштиришни переспективлари___________________
3.Ўсимликларнинг кимёвий таркиби___________________________________
4. Тупроқ таркибидаги азот ва бирикмалари____________________________

Тузувчи__________________________________________


«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__2________
1. Аммонификатсия жараёнини тушунтиринг__________________________
2.Агракимё фанининг бошқа фанлар билан алоқаси_____________________
3.Минерал ўғитлар ва уларнинг турлари_______________________________
4.Тупроқдаги азот бирикмаларининг динамикаси_______________________

Тузувчи__________________________________________
«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___3__________

1. Агракимёнинг муҳим обектлари нима______________________________________
2. Биологик айланишни тушинтиринг__________________________________
3.Тупроқ нордонлиги ва уни келиб чиқиши_____________________________
4. Д.Н.Прянишников учбурчагини тушинтиринг________________________

Тузувчи__________________________________________


«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__4________
1. Агракимёнинг кузатиш услуби тўғрисида гапиринг____________________
2.Агракимёнинг энг муҳум масалалари тўғрисида гапиринг______________
3.Тупроқ буферлиги нима ва қандай шароитда буферлик бир хил кетади__
4.Тупроқни сингдириш сиғими ва уни устида ишлаган олимлар__________

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___5__________

1. Агракимёнинг биологик услублари нималардан иборат___________________
2. Тупроқни механик сингдириши тўғрисида гапиринг__________________
3.Тупроқнинг таркиби ___________________________________
4. Агракимёнинг ривожланиш тарихи ____________________________

Тузувчи__________________________________________


«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__6________
1. Агракимё фанинг асосчиси Ю.Лабих ишлари нималардан иборат_______
2.Биологик сингдиришни тушинтиринг ___________________
3.Органик ўғитлар деганда нималарни тушинасиз_______________________
4.Тупрқда азотни биологик йўл билан тўпланиши_______________________

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___7__________

1. Тупроқни физик сингдиришши тўғрисида гапиринг___________________
2. Ўсимликларни озиқланиши тўғрисида соғлом фикирлар нечанчи асрда ва қайси олимлар томонидан фикирлар билдиришди __________________
3.Ўсимликларни ҳаводан озиқланишини тушинтиринг ________
4. Тупроқ эритмаси ва уни таркиби, аҳамияти __________________

Тузувчи__________________________________________


«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__8________
1. Тупроқ нордонлигини турлари _______
2.Кимёвий сингдиришнинг аҳамияти ___________________
3.Ўсимликларни илдиз озиқланиши _______________________
4.Ўзбекистонда минерал ўғитлар қачон ва қайси олимлар томонидан_____ қўлланилди_________________________________________________________
Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___9__________

1. Д.Н.Прянишников агрокимё фанини ривожланишидаги ишлари_______
2. Ўрта Осиёнинг қадимий деҳқончилик маркази тўғрисида фикр балдиринг__________________________________________________________
3.Ўсимликларнинг туз, селетра, сув, ҳаво, гумусбилан озиқланишига оид назариялар кимлар томонидан ишлаб чиқилган _____________________
4. Агракимёнинг ривожланиш тарихи ____________________________

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________
_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__10________
1. Буссенгонинг агракимё тараққиётига қўшган ҳиссасини қандай_______ баҳолайсиз__________________________________________________________
2.Ўсимлик таркибидаги қуруқ мода ва сув миқдорининг ўзгариши қанақа
3.Ўсимликларнинг илдиз тизими _______________________
4.Ташқи муҳит омилларининг ўсимликлар озиқланишига таъсири ___

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___11__________

1. Тупроқ эритмасининг констракцияси нечага тенг бўлганда ўсимликлар озиқланади _______
2. Тупроқ аэрациясини тушинтиринг___ __
3.Тупроқни органик қисми тўғрисидаги фикрлар _____________________
4. Физик кимёвий сингдириш ва унинг аҳамияти __________________

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________
_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__12________
1. Академик К.К.Гедройц ишлари _____________________
2.Тупроқнинг ишқорийлиги___________________________________________
3.Ўзбекистон тупроқларининг агракимёвий тавсифи __________
4.Азотнинг аҳамияти___________________________________________ ___

Тузувчи__________________________________________


«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___13__________

1. Ўсимликлар озиқланишида азотнинг аҳамияти__ _____
2. Ҳосилдорликни оширишда ўғитларнинг таъсири ________
3.Ўғитлар тупроққа қандай таъсир кўрсатади _____________________
4. Чўл минтақаси тупроқлари ____________________________

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________
_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__14________
1. Тақир тупроқлар ва уларнинг пайдо бўлиши__________________________
2.Нитрификация жараёни қандай шароитда боради______________________
3.Ўсимликлар қандай қилиб ва нима билан озиқланади деган фикр қайси асрларда пайдо бўлган _______________________
4.Биринчи суний минерал қачон ва қаерда ким томонидан ишлаб чиқилди

Тузувчи__________________________________________
«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___15__________

1. Чили селетраси ва унинг аҳамияти _______
2. Биринчи марта калий заводи нечанчи йилда қаерга ишга туширилди__
3.Д.Н.Прянишников ва Менделеевнингдан кейинги ишлари____________
4. Ўзбекистонда агракимё фанинг юксалиш босқичлари________________

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________
_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__16________
1. Физик сингдириш ва унинг аҳамияти______________________________
2.Денитрификация жараёнини кетиш шароити________________________
3.Азотли ўғитларнинг турлари _______________________
4.Аммиакли селетранинг тупроқ билан алоқаси ___

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___17__________

1. Аммиакли селетранинг самарадорлигини ошириш йўллари ва қўллаш усуллари__________________________________________________________
2. Ю.Либихнинг тўлиқ қайтарилиш назарияси тўғрисида гапиринг_____
3.Деҳқончилик фанини ривожлантиришда агрохимиянинг ўрни________
4. Тупроқ хоссасини ўсимлик озиқланиши ва ўғит қўллаш билан ўзгариши.

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________
_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__18________
1. Ўсимликларнинг органик кимёвий таркиби ___________________
2. Айрим макроэлементларнинг ўсимлик ҳаётидаги аҳамияти___________
3.Энг муҳум мойли экинлар ва уларнинг турлари таркибидаги ёғ миқдори
4.Ўсимликларни ҳаводан озиқланиши тўғрисида рус олимларининг ишлари _____________________________________________________________

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___19__________

1. Тупроқ эритмасининг муҳити қандай бўлганда ўсимликлар учун қулай бўлади _______
2. Ўсимлик илдиз системасининг тузилиши ___________
3.Аммиакли азотли ўғитлар _____________________
4. Тупроқ намлигининг аҳамияти ____________________________

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________
_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__20________
1. Тупроқ аэрациясининг аҳамияти __________________________________
2.Азотли ўғитларни ғўзага бериладиган нормал муддати_________________
3.Минерал ўғитларни йиллик нормаси нимага асосан аниқланади _______
4.Тупроқ микроорганизимлари ___

Тузувчи__________________________________________


«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___21__________

1. Тупроқ ҳарорати ва унинг аҳамияти _______
2. Ўсимликлар ривожланиш даврлари ва озиқланиш шароитлари_______ ўртасидаги муносабат __________
3.Тупроқлар таркибидаги гумус миқдори _____________________
4. Тупроқдаги гумус моддалари тупроқни неча фоизини ташкил этади ва улар неча қисмга бўлинади ____________________

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________
_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__22________
1. Ёруқлик ва унинг аҳамияти ______________________
2.Аммоний сульфат ўғити қачон ерга киритилади ва унинг сабаби________
3.Тупроқнинг минерал қисмива унинг турлари _______________________
4.Бўз тупроқлар минтақасининг тупроқлари ___

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___23__________

1. Гумус нима ва унинг аҳамияти _______
2. Тупроқ сингдириш қобиляти деганда нимани тушинасиз_______________
3.Деҳқончиликда азотнинг айланиши _____________________
4. Тупроқдаги азот захирасини тўлдиришнинг асосий табиий манбайи_____

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р

2008 йил______________
_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№__24________
1. Аммиакли селетранинг самарадорлигини ошириш йўллари ва қўллаш усуллари ______________
2.Оч тусли бўз тупроқларга агракимёвий тавсиф беринг_______________
3.Амидли азотли ўғитлар _______________________
4.Ўсимликлар танасида тўпланадиган аммиак ва нитратлар уларнинг ўзига ва инсонларга қандай таъсир таъсир кўрсатади ___

Тузувчи__________________________________________

«Тасдиқлайман» «Тасдиқлайман»

Кимё-биология факультети Зоология ва агротупроқшунослик

Декани________Давронов.Б Кафедраси мудири, доц __________

Шукуров.Р
2008 йил______________

_________________________йўналиш_____________курс_______________гуруҳ

Талабаларнинг_____________семестрда_____________________________фанидан

_______________________учун ёзма иш саволлари

Варниант№___25__________

1. Ўсимликларга азот етишмаганда қандай ҳолат юз беради _______
2. Тўқ тусли бўз тупроқларга агракимёвий тавсиф беринг_______________
3.Тақирлар ва уларнинг пайдо бўлиши _____________________
4. Тупроқнинг сингдириш сиғими ва сингдирилган катионлар таркиби____

Тузувчи__________________________________________

«Tasdiqlayman» «Tasdiqlayman»

Kimyo-biologiya fakulteti Zoologiya va agrotuproqshunoslik

Dekani________Davronov.B Kafedrasi mudiri, dots __________

Shukurov.R
______________2009 yil
________________________________yo'nalish___________kurs_________________ guruh

talabalarining_____________semestrda__________________________________fanidan

___________________________________ yakuniy uchun yozma ish savollari
Variant№__________
1.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tuzuvchi_________________________________________


«Tasdiqlayman» «Tasdiqlayman»

Kimyo-biologiya fakulteti Zoologiya va agrotuproqshunoslik

Dekani________Davronov.B Kafedrasi mudiri, dots __________

Shukurov.R
______________2009 yil
________________________________yo'nalish___________kurs_________________ guruh

talabalarining_____________semestrda__________________________________fanidan

___________________________________ yakuniy uchun yozma ish savollari
Variant№__________
1.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tuzuvchi_________________________________________
Download 258.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik