"Drozera" o'simligiga xos hususiyatni ko'rsating


DO igaii w va oo iinagariDownload 266 Kb.
bet4/4
Sana15.07.2021
Hajmi266 Kb.
1   2   3   4
DO igaii w va oo iinagari \t>i oeigiiaii a; ic/. yugumui, hashorat, kaitakesak, mayda kemiruvchilar va yer osti tugunaklar bilan oziqlanadi, qizil kitobga kiritiigan . tuxumni urug'chisi bosib yotadi b) tuxumini ug'ochisi va erkagi galma gal bosib yotadi, dushmanni sezganda shovqin soladi, jufti bir yillik, meva va don yeb zarar keltiradi, Tuxum go'sht yo'nalishidagi tovuq zot!ari?= zagosk, pervomaysk Tuxum qo'yuvchi(l) va xaltali(2) larga xos belgi va xossalami farqlang? 1) bosh miyasi sodda tuzilgan, sut bezlarining so'rg'ichlari kuchli rivojtanmagan, tana harorati past, kloakali, tanasi jun bilan qoplangan 2) tirik tug'uvchi, kloakasi bo'imaydi, tana harorati nisbatan yuqori, bachadoni sust rivojlangan, sut bezlarining so'rg'ichlari kuchli rivojlangan, tanasi jun bilan qoplangan Tuxum yo'nalishidagi tovuq zotlari?- pervomaysk Tuxumlarini tuproqdagi chuqurchaga qo'yadigan qushlar? Tuyaqush, tuvaloq

Tuxumlarini tuproqdagi chuqurchalaiga qo'ymaydigan qushlar? Vohmaqush ko'rgalak, qizilto'sfa

Tuxumlami qornidagi xaltasida oiib yuradigan hayvon? Tilyapiya Tuzilishiga ko'ra suyaklar? = naysimon, yassi, g'ovak, g'alvirsimon Uch boshli muskul qayerda bo'ladi?- yelka va boldirda

qanotlaridagi oqish pattami panjasimon yozilishiga qarab biltsh mumkin bo'lgsn qush?=" tasqara Uchibketuvcht qushlar ?» qaldirg'och, zarg'oldoq ,laylak . Ushàncbi ptrpiraydigan qovoqqa ega bo'lmagan organismlar? Triton, " salamandra, povituxa, bo'g'ma ilon

Uchunchi pirpjraydigan qovoqqa ega bo'lgan organizimlar3= sariq ilon, echkemar, agama, gatteriya

Uglevodning nocha %t yo'g'on ichakda so'riladi?= 2%

UmamjahOTOITSgaqaiikitrashkuni?- I dekabr

Umurtqa pog'tmssini bukishda, ichki orgatuar saqlashda tananing qaysi muskullari ishtirok etadi?= qorin smiskullari Muskullar harakatini taminlovchi nerv tiujayralariT^ motoneyron

Umurtqa pog'omsining qaysi qisimiarida lordozfj) va kifoz {2)


egilisblari bo'ladi?- 1) boyin, be! ; 2)kokra!c, dumg-aza
Urug'chining qaysi qismi cbanglami ushlab qoladi? Tumshuqcha
Urug'idan ko'payadigan daraxtni beigilang? eman. arcba, kashta>
Urug'laniing unishi uchun zarur sharoitlami aniqlang? Suv, havo, issiqlik
Uruglar nafas olganda ?- kislorod yutadi

Uzoq vaqtgacha barglarining yashil rangini saqlaydigan o'simliklami

ko'rsating? Nastsnn, atirgul, ligustnjm Uzum naviari keltirilgan qatomi toping? Gultish, hiloliy Uzun naysimon suyaklar qatoriga kirmaydigan suyaklar? » o'mrov, kaft,

qovurg'a


Uzunchoq miyadagt nafas olish markazidan har.... ritmik ravishda nerv

impulslari orqamiyanjng.... qismidajoylashgan muskuilar harakatini

boshqamvchi nerv markazlariga tasir qilib ulami qo'zg'atadi? - 4-5 sekund, bo*y in va ko'krak, diafiagma va qovurg'alararo

Vektor konstruksiya-bu?. Biror axamiyalga ega DNK bo'lagi kiritiigan plazmida.

Vena bu?= qonni yurak bo'lmachalariga olib ksladigan tornir VI qon guruxli, ruzus musbatli odamningeritratsitlarining tarkibida qanday oqsillar bo'ladi?= gemoglabin, rezus omil, aglutinogen B Vimud-sulfid agqarda qaysi baktcriya ko'payadi? Salmonella Viruslar ko'payishint to'xtatuvchi oqsii? Interferon Vismut-sulfid agar da qaysi bakteriyaning o'sishi susayadi? Dizenteriya Vismut-sulfid agardaqaysi bakterya o'sishi susayadi? Dizentariya

Vitamin A quyidagi jarayon laming qaysi birlarini boshqaradi(a) va qaysi birlariga tasir qilmáydi(b)? a) ko'z o'tkirligini taminlaydi, organ izmning o'sishi va rivojlanishini boshqaradi, epiteliy to'qimasining norma!, funics ion al holatini boshqarish b) aqliy ih faoliyatini yahshi bo'lishini taminlaydi, moddalar a!mashinuvini boshqaradi, asos hujayraning rivojianishini boshqarish

Xazonrezgilikning ahamiyatini ko'rsating. a) o'simliklarni qishki noqulay sharoitdan saqlaydi; b) qislida tuproqdagi suvdan foydalanishini ta'minlaydi c) to'plangan zararli moddalardan xoii bo'iadi d) oziq moddalaming bargiarda sintezini kuchaytiradi e) nafas oiish kuchayadi? A,C

Xivfchtnlari yordamida harakatlanadigan organizm!ar?l)xlomidomanada 2)evgelena.3)vo!voks

Xlorid kislota qaysi ferrncntning feoHigini oshiradi?»pepsni

Xordalilar tipiga mansub barcha hawonlar embrión rivoilanishining dastlabki davrida baliqlarga xos qanday beleiiar nomavon bo'ladi?-halqum devorida iabra voriolari

xozirgi vaqtda madaniy o'simüklar kelib chiqish markaziarining soni nechaga ko'paytirilgan? 12 taga

Xromasomaning spiraliashgan qaismlari genetic nuqtai nazardan ... ? faoisiz

Xromatin nimadan taslikil topgan? DNK va oqsildan

Xromosomasida profag bo'lgan bakteriya qanday nomianadi? Gibridoma

Xujayra tarkibida qanday eritmalarda eriydigan oqsillar mavjud?.

Distillangan suvda osh tuzi kuchsiz eritmasida, spirtda, kuchsiz ishqoriy

eritmalarda.

Yadro va sitoplszma o'rtasida moddalar almashinuvi qanday yo'l bilan amalga oshadi?=(l) yadro teshikchalari orqali moddalar o'tijhi,

(2) sitoplazmani yadro ichiga botib kirishi, (3) endoplazmatik tornlng
xujayralar aro bo'shliqqa ochilishi, (4) yadro qobog'ining o'simtalarini
botib kirgan qisraini ajratish yo'li orqaiL

Yakka tan lash orqali qanday organizmlar gurulii olinadi? Genetic jihatdan 1 xil toza liniyalar

Yalong'och shilliq nima orqali nafas o!adi?=o'pkasi orqali

Yalpi tanlásh orqali qanday organizmlar guruhi olinadi? Genetic jihatdan

xarhil, fenotip jihatdan 1 xil ^

Yangi organlar texnologiyasini kashf etgan olimlar? J.Tomson ¿j: Yaogi organlar yaratish teinologiyasi quyidagi to'qimalxr utbun juda

qo'l keladi(a) va ayim to'qimalar uchun (b) mushkulroq. Noto'g'rl

jovobni aniqlang? a) nerv, jigar, buyrak, yurak b) teri, to'g'ay, pay Yangi organlar yaratishiexnologiyasi rivojlanishiga asos solgan olim?

Tomson

Yarimbutalar keltirilgan javobni toping? Shuvoq, izen, teresken Yashi! bargiarda, yosh novdalarda epidermisning ostidagi etli qavatida qanday to'qima joylashadi? AsosiyYurak muskullariga yopishib turadi?» epikard

Yurak o'ng bo'lmachasining kovak vena qoni quyiladigan joydagi nerv muskul tugunini qo'zg'aüshi natijasida? - o'ng va chap bo'lmachalarining muskullari qo'zg'aiadi va qisqaradi

Yurak va qon tomirlarining faoliyatini kuchaytiruvchi (a) va susaytiruvchi (b) nervlar va garmonlax ? ■ (a) simpatik, adrenalin, vasopressin; (b) parasimpatik

Yurakning bir ish sikliga neclia vaqt sarflanadi?» 0.8 sek

Yurakning chap bo'lmachasi (a) ga va o'ng bo'lmachasi (b) ga qonlar qaysi tomirlar orqali quyiladi; o'ng qorinchasidan (c) va chap qorinchasidan (d) qanday tomirlar boshlanadi? - (a) -o'pka venalari (b) yuqori va pastki kovak venalari; (c) o'pka arteriyasi (d) aorta

Yurakning ishemik kasalügi (1), miokard infarkti (2), ateroskleroz

(3) kasalliklaming sababini to'g'ri juftlab bcring?» l)yurak

Yasmiqchalar yordamida o'simüklar ...? Nafas oladi

Yassi chuvaiolianglar tipi so'rg'ichülar sinfining vakili? Jigar quri

Yassi chuvalchanglar(a), to'garak chuvalchanglar.(b)halqali

chuvalchanglar(c) kelib chíqishi .l.Qadimgi yassi chuvalchanglar.

2bo'shüq ichlilar. 3 erkin yashovchi yassi chuvalchangl ardan?, a-2. b-1. c-

3.

Yelka kamari muskuli? = kurak soxasidagi Yelka kamari muskuüni aniqlang? = deltasimon muslcul Yelka kamari suyaklari suyakka aylanishini necha yoshgacha davom etadi? = 20-25Yelka kamari suyaklarini aniqlang? = kurak, o'mrov Yelkanmg oldingi yuzasida qanday muskul bo'Sadi?» ikki boshü

Yelkaning orqa qismida va boldiming orqa yuzasida qanday muskul bo'ladi?» uch boshü

Yem-xashak o'simliklaridan silos bostitishda qaysi orgamzimlardan foydalaniladi?» sui kislotali bakteriyalardan

Yer ostki poyalardagi kurtaklardan yer ustki poya chiqishi nima deb ataladi?»ildizpcya.

Yetilmagan yosh eiitrotsitlarda boshqa hujayralar singari nima bo'ladi ? »■ sitoplazma\

Yefii oylik homilanmg uzunligi (sm) va tanasining vazni (kg) nechaga teng?= 35 sm, 1-13 kg

Yettinchí qovurg'aning tog'ayiga nechtaqovurg'alar birikadi? =6ffi Yevropa laylaklari qayerda qishlaydilar? Janubiy-sharqiy tropic afrikada Yevropaning janubida qaysi toshbaqa uehraydi?=botqoq Yillik halqalarning soniga va ensizligiga qarab daraxtlaming ... va ...

aniqlash mumkin? Yoshini, qanday sharoitda o'sganügini yirik vena shikastlanganda ko'riladigan íadbir?» qovuzloq poViladi , Yirtqich hashoratlarni be!gilang?=faianga, ninachini lichinkasi, xor! qizi,

trixogramma.

yirtqich organizimlami ko'rsaling?— ninachi lichinkasi, falanga, gidra.

Yirtqich qushlarga xos xususiyatlami juftlab to'g'ri javobni aniqlang?» Okalxat, 2)tasqara, 3)ukki, 4)boyo*g'ü j; 1-havoda baland uchub o'z o'ljasini qidiradi; 2-uzoq vaqt qanot qoqsnasda» ucha oladi 3-yapaloqqushlar orasida eng yirigi 4- yapaloqqushlar orasida ancha kichik

Yirtqich sutemizuvchilaning yirtqich tishlari qaysi tishning o'zgarishi hisoblanadi? Yuqongi va pastki oziq tishlaming

Yirtqich sutemizuvchilaming qoziq(l), oziq(2) va yirtqich (3) tishlarining vazifasi? 1) o'ljasini jaroxatlash 2) o'ljani etini qirqish 3) suyaklarni g'ajish

Yirtqich sutemizuvchi!aniing(l) va kemiruvchilarnmg (2) qaysi tishlari o'tkir va baqvat rivojlangan? l)qoziq 2)kurak

Yo'gon ichek shilüq pardasining yallig'Ianish kasalügi?- kolit
muskullarida qon aylanishning tazilishi; 2)yurak muskuliarinmg ma'lurn qismi yemiriüshi; 3)tomíriarni qattiqlashib, moYÜashib, torayib qoüshi

Zaharí i toksin parchalovhi ferment sintez qiladigan gen nima tarkibida uchraydi? Plazmid

Zarg'aldoq rang beruvchi pigmentni aniqlang? Ksantofil Zig'ir urug'i tarkibida qaysi modda miqdori ko'proq?.lipid Zotiljam ... yaüg'lanishi?" o'pka to'qimasining Zubturum иск un xos bo'lgan xususlyatlar?» Mevasi suv

o'tkazmaydigaa qobiqqa ega, inevasi sav yordamida tarqaladi, Гомеостш тарик организимларнинг какдай хусуеиято билам болин.

? ш уз-узини идора этяш

Цайси метод орцали тирик организимларнинг микдор ва сифат курсаткиларини тарифлашда куп кулланилади ? = кузатиш метода

Yo'naltiriigan mutatsiya asosid® qanday texnologìya yarati!gan?"=hoh! gcnning istalgan nukleotidini almashtirish.

Yod genni hujayraga kiritib undan olingan yangi hususiyatli o'simlik? Transgen

Yog'lami parchalovchi ferment?» lipaza Yog'ochi qattiq bo'lgan daraxtlami aniqlang? Zarang, eman Yog'ochlikdagi naylar bo'ylab moddalar qaysi yo'naiishda harakatta lldizdan o'simlikning barcha organlariga

Yog'ochlikdagi naylar bo'ylab qanday moddalar o'tadi? Mineral tu; suv

Yog'da(l) va suvda(2) eriydigan vhaminlar?=l) A, E, D ,K: 2) PP, C, Bi: Yog'on ichakda oqsil va uglevodlami necha voyizi so'riladi?» 3-2 % Yomg'ir chuvalchangi bilan nereidaning umumiy bo'lgan belgiiaini

ko'rsating?» tanasi bo'g'imlarga, bo'lingan, qon aylanish sistemasi, nerv

sistemasi.

Yomg'ir chuvalchangi tanas in ing cho'zilishi qaysi muskullar ishlirokjd bo'ladi?» halqasimon mushaklar/

Yomg'ir chuvalchangi(D va lansetnik(II) qorin(a) va orqa (b) qon tomirlari orqali qon tananing qaysi qismiga qarab harakatianadi? (1) tananing oldingi qismiga (2)tananing orqa qismiga J: l-a-2, b-1; Il-a-l,b-:

Yong'oq kuchalasida to'plangan?» changchi gullai

Yong'oq, oq qayin kuchalasi boshoqdan nima bilan îarqlanadi?» aso gulpoyasining osilib turishi bilan

Yosh novdalaming o'zak hujayralari ? tirik

Yovvoyi archalar(a) va madaniy archalar (b) keltirilgan javoblarm aniqlang?» a- zarafshon archasi, turkuston archasi, saur, b- virgin archasi, shaxq sauri

Yovvoyi o'rdak erkagining boshi boyni , dumi qanday rang

bo'iadi?» to'q yashii, oq, qizg'ish, oqish Yovvoyi yem-xashak o'simliklarni aniqlang? Sebarga, shuvoq Yoyilib o'suvchi o'simlikni toping? Temirtikan

Yuraaloq (a), yu!duzsimon(b), o'simtasimon (c), shakli o'zgaruvchan (d) shaki ga ega bo'lgan hujayr alami ko'rsating? A-tuxum, yog' hujayralari b biriktiruvchi to'qima c) nerv d) leykositlar ayrim biriktiruvchi to'qima hujayralari

Yumshoq yog'ochlikkaega bo'lgan o'simliklar. Noto'g'ri javobni toping Saksovul, zarang, eman

Yurak klapanlari shunday tuzilgariki, ular orqali qon feqat bir tomonga harakatlanadi. To'g'ri javobni siiqlang?» boTrnachalardan qorinchalargs; qorinchalardan o'pka arteriyasiga va aortaga

Yurak muskullari qaysi tomirlardan kelgan qon bilan taminlanadi?» tojsimon arîeriya

Кай си методпинг хулланилиши у Дарвин йоми билам бог лиц? Ж=тарихий

Тирик организимларнинг тузилиш даражасиии кетма-кетлигида белгилакг1) молекула 2) замбруг 3)туцима 4) хужайра 5) вирус 6) орган 7) популяция 8) организм 9) биогеоценоз 10) биосфера ? Ж=1.4.3.6.8.7.9.10

У рта асирларда Ибн Сино к^ллаган физика, кимё фанлзринкмг равнаки туфа или 19-20 асрларда кенгкулланила бошлзгзн метод? » тарихий.Download 266 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим