"Drozera" o'simligiga xos hususiyatni ko'rsatingDownload 266 Kb.
bet3/4
Sana15.07.2021
Hajmi266 Kb.
1   2   3   4
QmmJmjmàmMyiLi&MBs4a,, m^tMlmt' 16?7-yJi£slshada

Oyoqning erkin suyaklariga kirmaydigan suyaklar? - O'mrov, bil&k

Oyoqning erkm suyaklariga xos suyaklar? = tizza qopqog'i, son, boldir, tovon, panja, kaft suyaSdari

Panja qanotli baliqlar qaysi organizmlaming oraiiq formala/! xisob!anadi?-baliq va suvda xant quriqlikda yashovchilar

Parazitlaming qancha turi o'simlik .hayvonlarda, odamlarda, parazitlik qiiadi?=20 000gayaqm.

Pastki va yuqori jag'lari paylar yordamida harakatchan birikkan hayvoniar?= kapcha(kobra) ilon, qalqontumshuq, bo'g'ma qum iloti, chipor ilon

Pavlovga qaysi ilmiy ishlariganobcl mukofoti berilgan?= ovqat hazm qilish a*zolari fiziologiyasini o'rgafiganigE

Payvandlash uchun kcsib olinadigan kurtakli qalamcha(l) va payvand qilish uchun o'stirilgan urug' ko'chat(2) qanday nomlanadi? 1-payvandust, 2-payvandtag

Peptonlar bu? Polipeptid, dipeptid va aminokislotalar aralashmasi bo'lib oqsilning chaia parchalanishi natijasida hosii bo'lgan mahsulot

Peptonlarga xos bo'lmagan xususiyat? Amino kislota, dipeptid va polmukliotidlar aralshmasi

Periost nima? - suyak ustki parda, biriktiruvchi to'qima Pestitsit qoldiqlarirti parchalovchi gen guruxini qaysi bakteriyadan (1) qaysi bakteriyaga(2) ko'chirib o'tkaziladi *M- pseudomonas. 2- rczosfera Pingvinlar nimalar bilan oziqlanadi? BaJiqlar va yirik qisqichbaqasimonlar Kyozning seret barglari bu-...? Shakli o'zgagw burglar Plazma tarkibidagi yog'ni miqdori? - 0,8 % Po'st parenximasi qanday to'qtmadan iborat? Asosiy to'qima Po'stinbop ten beradigan qo'y zoti? Romanov

Po'sttoq bilan yog'ochlik orasidagi doimo bo'linib turadigan hujayralardan iborat poyanmg qismi qanday ataladi? Kambiy Poliklona! antttana deb ntmaga aytiladi? Xar hit antitana aralashmasi Ponasimon suyak qaytrda joyiashgan? - bosh miyaning pastki asos flismkSa

Popuk ildizli, bargi parallel toairdangsn o'simliklami aniqlang? Sholi, suli, piyoz

Popuk ildizli, bargi parallel tomiriangan o'simliklami aniqlang? Sholi, suli, pivoz

Poya va ildizning po'sttoq va yog'ochlik tolalari qaysi to'qimaga kiradi? Mexanik

Poyaning tab qismi qanday uomianadi? Floenut

Poyasi suv tagida bo'lib, guli suv yuzasida ochiladigan o'simlikni
aniqlang? Nilufar a ».

Poyasining uzunligi 400m ga yetadigan o'simlikini aniqlang? Rotong palrss^si

Primatlarga xos bo'lmagan belgi? Kaftlaridajun bo'ladi Profaglar qaysi organizmlar tarkibida uchramaydi? Virus, zamburug'. suv o't

Psevdomanas bakteriyasidais rizosfera bakteriyasiga qanday gen gurahi o'tkazilgan? Tuproqda to'planib qolgan pestisid qoidiqlarini zafsrsizlantiruvchi

Qachon lizasoma fermentlari faollashadi? Kistotah sharoitda ' Qadimdan saqlanib qolgan orafiq fonnalar qasday nomlanadi?=frik qazilma

Qaldirg'ochlar qayerda qishlaydi? Aftika va Hindistonda Qand lavlagi, karam, bedalantinh vatani? O'rta yer dengizi Qanochali mevaga ega organizmlar?=cheTkez, boyalish, baliqko'z. QashqaMoq qaysi turkum va oilaga mansub?- yirtqiclilar, suvsarsimonlar Qashqaldoqqa xos bo'lgan xususiyat!ar?=» inlarini jarlijlar va tepaliklar yonbag'riga quradi, tog" o'rmoniari to'qay va dashtlarda yashaydi, hasharotUr kemjiuvchiiar to'kilgan mevi va o'simliklaming yer osti tuganaktari bilan oziqlanadi

Qashqaldoqqa xos bo'lmagan xususiyat? Qizil kitobga kiritilgan, koloniya bo'lib inlarida yashaydi. o'lami tarqatadi

Qashqaroedaning to'pguli. ?«oddiy shingi!

Qaysi tuyoqli hayvon besh barmoqli yirtqichdan kelib chiqqan?- ot

qaysi ayrim jinsli organiziinning erkagini urg'ochisidan farqlab bo'lmayd?» periovitsa, dreysena, midiya lansetmk.

Qaysi ayrim jinsli organizmlammg ckagini urg'ochisidan farq qilib bo'lmaydi? Baqaohanoq,

Qaysi azo qorin bo'shlig'ining chap tomonining yuqori qismida

chap qovurg'a ostidajoylashgan? - taloq

Qaysi baliq ko'payish davrida dengizda chuchuk suvga borib tuxum qo'ymaydi? ügor

Qaysi baliqlar iqümlashtirilgan va ular qaysi íurkumgamansub?=oq amur xumbosh -karpsimon

Qaysi baliqlar ko'payish davrida dengizdan chuchuk suviarga o'tadi? Garbusha, keta

Qaysi baliqlaming orqa suzgichi 2 ta bo'ladi? Forcl, keta, bukri baliq Qaysi baliqlaming orqa suzgichi bitta bo''adi?= oqcha, forel, bukri Qaysi baiiqning ko'krak suzgichisri tanasí bilan tutashtb ketgan? Manta Qaysi baiiqning yog'du taratadigan azolari (1), va dum suzg'ichlaru (2)

kucbli rivojlangan?-l-dengiz rubida yashovchi, 2-ocniq dengizlarda

yashovchi suvning yuza qismida yashovchi larda Qaysi belgi qai va yosh hujayralar uchun uniumiy bo'ladi? hujayra

qobig'ining polis axaríddan iboraíligi

Qaysi bezning va uning garmoni reabsorbtsiyajarayonini kamaytirib siydik ajralishini ko"paytiradi?= qalqocsimon bez, tiroksin

Qaysi bezning va uning goimoni reabsorbsiya jarayonini kuchayíirib siydik ajralishini tamaytiradi?" gipofe bezi, vazopiessin.

Qaysi bir xujayraü organizmlar qon parazitlari hisoblanadi? Triponasoma

Qaysi bir xujayraü organizmlaming momatoforpsi feo' !adi.a)xlomidomanada.b)evgelena.e) x!orella.d)voIvoks

Qaysi bo'g'im oyoqülami bosh miyasi nisbatan kuchü rivojlangan?-Asalari, yaydoqchi.

Qaysi daraxtria lub tolalari bar? Trt

Qaysi daraxtlar havoga fitonsidlar ajratib kasallik tug'diruvchi bakteriyalami kuchsizllantirishi aniqlangan? Glcdichiya, terak Qaysi dengiz hayvoning qoziq tishiari fi! suyagi singari qaírlanadi? Morj Qaysi ferment(lar) DNK malekutesini "yopishqoq" uchlar hosil qilib kesadi? Endonukleaza, transpozaza

Qaysi fermentlar ta'sirida oqsülar aminokislotagacha parshElanadi?= firípsirajpepsin

Qaysi gormon reabsorbtsiyajarayonini pasaytirib, siydik ajralishini ko'paytiradi?- tirokzin

Qaysi haiharoílnr qanotlari bo'lmaydi va g'umbak hosil qilmaydiT-To'shak qandalasi, bit, kana

Qaysi hasharotlaming ovoz chiqarish va eshitish organlari riwjlaagan?^Temirchak,J!zildoq.

Qaysi hashoratni royaga yetgani oziqianmaydi?^^ ipak qurti Qaysi hayvonlar dumi va oldingi suzgichlari yordamida suzadi?" delfín, kasatka, kasha tot, ko'k kit

Qaysi hayvonlar faqat oldingi oyoqlari yordamida suzadi?= tyulen, morj, dengiz mushugi, pingvin

Qaysi hayvonlar faqat orqa, oldingi va dum suyaklariga ega? Delfín, kasatka

Qaysi hayvonlar hidni yahshi sezmaydi lekin juda yahshi eshitadi? Gcpard, silovsin, kaptar, qaldirg'och

Qaysi hayvonlar sovuq(l) va Issiq(2) qoolUargt kiradi. A)triton b)gekkcm e)ob!ígator d)govU!l* c)kojaB j) imputiti? l-b.d.c 2-«,c,e

Qaysi hayvonlar uchun o'txor sutemizuvchilarning tezagi oziq bo'ladi? Go'ngxo'r qong'iz, chuvalchanglar, bakteriyalar, pashshslar, zambunig'lar

Qaysi hayvonlarda ayirish mahsulaotlari kristallanmaydi? Baqa, dengiz tulkisi, lansetnik

Qaysi hayvonlarda ayrish maxsulotlari Krisia! holatda tashqariga chiqariladi?'» zorka, baqa, dengiz tulkisi

Qaysi hayvonlarda otüuvchi tolalari bo'ladi? l)qutb meduzasi 2) ildiz og'iz meduzasi 3) aureiiya 1.2.3

Qaysi hayvonlarda qon «ylanisb doirasi 2ta va yuragi 3 Scarnerai!? Qaysi hayvonlarda qon aylanish doirasi 2ta va yuragi 4 kamerali?

Qaysi hayvonlarda qon kislorod tashimaydi?» iskah copar, kulrang sattr, podalariy

Qaysi hayvonlarga ichkí unig'lanish xos?= akula, timsox, manía, dengiz tulkusi, toshbaqa

Qaysi hayvonlaming bosh miyasi bo'liralarga ajralmagan? Asalari, chumoli, falanga

Qaysi hayvonlaming boshi 8 la bo'yin umurtqalar orqali tanasiga harakaichan brikkan? Kaltskesak

Qaysi hayvonlaming ko'zäari va burun teshiklari boshi ustida maxsus bo'rtiqchalarda joylashgan?= (imsoxda

Qaysi hayvonlaming maxsus sezgi organlari rivojlanmagan?» yomg'ir chuvalchangi, baqachanoq

Qaysi hayvonlaming oshqozoni 4 kamerali cmas? karkidon, suv ayg'iri, qulon

Qaysi hayvonlaming oshqozoni 4 kameraü? G'izol, zubr, bug'i Qaysi hayvonlaming urg'ochilarida bachadoni juda kuchsiz rivojlangan? Kenguru, xaliali sichqon

Qaysi hayvonlaming yuragidan faqat venoz qon o'tadi?» baliq Qaysi hayvonnmg tanasi mayda sezgir tukdialar bilan qoplangan?=to'shak qandalasi

Qaysi hodisalarda genotip bo'yicha 9 ta sinf olish mumkin? Diduragay chatishtirish, polimeriya, komplementariya, eptstaz

Qaysi hujayra)arní oqsil regulyatorlar antitelo va gormonlar sintezida ishlatish mumkin? Gibridoma

Qaysi hujayraning kashf qiiinishi yangi organlar yaratish texnalogiyasining rtvojlanishiga imkon beradi? Asos

Qaysi hususiyailar avtonom(a) va traassrnisibl(b) plazmidlarga xos? a) DNK qo'sh zanjirli, xalqadan iborat, qiz hujayra!ar o'rtasida tasodifiy taqsimlanadi, 3-10ta geolami o'z ichiga oladi, tarkibida antibiotikka chidamlilik geni mayjud, o'z-o'zini repUkatsiya qila oladi, bir hujayradan 2-hujayraga membrane teshiklaridan o'ta oiadi, antibiotikni parchalovchi genlari bir plazmiddan 2-siga transpozoGlar bilan brikkan holalda xam ko'chib o'ta oladi; b) DNK qo'sh zanjirli, xalqadan iborat, 3-10 ta geolami o'z ichiga oladi, aosiy xromasomaga brikkandan keyin o'z mustaqilligini yo'qotadi, xromosomaga rekombinatsiyalana oladi, tarkibida antibiotikka chidamlilik geni mavjud, xromosoma genlari bilan brikkan xoida nasldan^" naslga o'ta oladi, antibiotikni parchalovchi genlari bir plazmiddan«2-siga transpozonlar bilan brikkan xolatda xam ko'chib o'ta oladi .:-;

Qaysi hususiyatlar bo'yicha transmisibl plasmid avtonom plazmidga o'xshaydi(a) va farq qiladi(b)? a) DNK qo'sh zanjirli xalqadán iborat, 3-lQtagenlami o'z ichiga oladi, tarkibida antibiotikka chidamli geni mavjud, antibiotikni parchalovchi genlari bir plazmiddan 2-siga transpozonlar bilan brikkan xolda ham ko'chib o'ta oladi b) asosiy xromasomaga brikkandan keyin o'z mustaqiiügini yo'qotadi, xromosomaga rekombinatsiyala oladi, xromosoma genlari bilan brikkan xoida nasldan naslga o'ta oladi

Qaysi hususiyatiari bo'yicha BamH! va EcoRl rcstriktazalar o'xshaydi(a) va farq qiladi(b)? a) funksiyasi jihatdan transpozazaga o'xshaydi, gen injeneriigida keng qo'llaniladi. b) ajratib olingan microorganism, taniydigan nukleoüd izchilügi

Qaysi ikki pallalilar go'shti uchun ovlanadi'r-ustritsa, taroqcha, midiya. Qaysi ildizning o'zgarishidan ildizmcvalar hosil bo'iadi? asosiy Qaysi ilonlar lemiruvchi, qush va kaltakesaklar bilan oziqlartadi? Bo'g'ma i Ion, chipor ilosi, ko'lvar üon

Qaysi immunitet doimiy bo'imaydi va bolaning birinchi yoshidayoq o'z kuchini yo'qotadi?» tug'ma

Qaysi ionlarning miqdori organizmda doimiy? » kaliy, kalsiy, natriy, xlor Qaysi jarayon meyozni buzadi?. Krosengover

Qaysi javobda ildizpoyaga to'liq tarif berilgan? Shaki i o'zgargan poya, unda qo'shimcha ildiz, shakli o'zgargan barg, kurtaklar bo'lib, zahira oziq rnoddalar to'planadi

Qaysi kasallikdaog'riq bo'g'imlarda va bekta paydo bo'iadi, bazan hushini yo'qotishi harn mumkin ?» kesson

Qaysi kasallikda oyoqlar, umuriqa pog'ona, ko'krak qafasi, chanoq suyaklari egilib qoladi? = raxit

Qaysi kasallikni davolamaslik miokard infarktiga oüb kelishi mumkin? » ishemik kasalligi

Qaysi ko'p hujayraliiaming to'qima va organlari rivojlanmagan? Bo'shliq ichlilar.

Qaysi kurak oyoqlitarning quloq suprasi bo'imaydi? Tyulen Qaysi manzarali daraxtlamiog inevasi qanotchali?» sliumtol, qayrag'och Qaysi manzarali daraxtning inevasi "qanotchaü"? shumtol Qaysi maxsulotlarda vitamin C ayniqsa ko'p bo'iadi?» limonda, karamda, piyozda

Qaysi mikrskop yordamida strukturalarning fazoviy tasvirlarini olishga muvofaq bo'lingan? elektron

Qaysi mo'ynali hayvon kemiruvchi(l) va yirtqichlar turkimiga bog'liq?»! -sug'ur,nutriya.2-ondatra,r«>rka, qunduz.

Qaysi modda hisobiga po'kak to'qima hujayralari o'zidan suv va gazlarni o'tkazmaydi? S uberin

Qaysi mod dal ami ochiiishi gen lami kloalash biotexnologiyasini mjudga keltirdi?» restriktaza va ligaza fermentlami

Qaysi moddaning o'simlik bo'ylab harakatlanishida ¡ub qavati katta rol o'ynaydi? Organic modda

Qaysi muskullar guruxi kurak suyagi harakatini taminlaydi va gavdani
tortib turadi? » orqa ,..' ' ,,

Qaysi muskullar qisqarishi natijasida qush!arning qanoü ko'tariladi(l) va tushiriladi(2)? 1) o'mrov 2) ko'krak

Qaysi mutatsiyalar oqsil molckulasining funksionai faotiigini o'zgartiradi? Nuqtali

Qaysi nervlar ta'siri yurak ishini tezlashtiradi, qon tomirlarini toraytiradi?» simpatik

Qaysi o'simlik mayda urug'dan unib chiqadi va poyasining uzunligi 142 m gacha yetadi? Sckvoyader.dron

Qaysi o'simlik tanasida bir ysi davomida bir nechta yillik halqa xosil bo'iadi? saksovul

Qaysi o'simlikka kuchala to'pguli xos? Yong'oqning changehi guli Qaysi o'simliklada ildiz bo'imaydi? Yo'sinlar

Qaysi o'siiniikianmg barglari ancha barvaqt to'küadi? Zararsg, tikan daraxt, tersk

Qaysi o'simüklar atrofdagi o'simlik yoki birorta tayanchga o'ralib oladi? Qo'ypechak, kaniaygul

Qaysi o'simüklar coxta meva hosil qiladi?» zarang

Qaysi o'simüklar duragaylashi natijasida yuqori hosildor yuksak

darajadagi oziqlik sifatiga ega bo'lgan duragay olingan?» bug'doy+javdar Qaysi o'simüklar hujayrasida mag'iz stiakllanmagan? Ko'k yashil suv

o'tlar, bakteriya

Qaysi o'simüklar orasida hashoralar yordamida changlanadigan o'siroükni toping? Oqquray

Qaysi o'simüklar urug'ida moydan tashqari zaharü rnoddalar harn to'planadi?» bodom, shaftoli.

Qaysi o'simliklarda oziq rnoddalar endospermda to'planadi?» bug'doy, suli, makkajo'xori.

Qaysi o'simliklarda ikki yoki tich karra bo'lingan patsimon barglar bo'iadi? totint, shoyi akatsiya

Qaysi o'simliklarda o'q ildiz sistemasi rivojlangan? Loviya, teda, yantoq

Qaysi o'simliklarda popuk ildiz sistemasi rivojlangan? Arpa. Bug'doy, suli

Qaysi o'simliklarga bir jinsli gul xos? Tut, qayin

Qaysi o'simliklarning bargi buyraksimon bo'iadi? oshqovoq

Qaysi o'simliklarning bargi o'zida zapas oziq rnoddalar to'plash uchun

maxsus joy hisoblanadt? Piypzbosh, pekin karami, bosh karam Qaysi o'simliklarning bargi qor tagida qishlab qolishi mumkin? Achambiti

va gulxayi

Qaysi o'simliklarning bargi va mevasidan tayyorlangan dori qon bosimmi pasaytirish uchun ishlatiladi? Cherkez

Qaysi o'simliklarning guli oddiy gutqo'rg'onli?- chuchmoma, gulsafsar Qaysi o'simliklarning gulqo'rg'on bo'laklari qo'shilgan (1) yoki

qo'shilmagan (2) 7= a) marmarak» angishvonagul, c) boychechak, d)

o'sma J-l-a,b;2-c,d

Qaysi o'simliklarning meva!ai "qanotcha"iari yordamida tarqaiadi?» rovoch, jud, baliqko'z

Qaysi o'simliklarning mevalari popuk!ar orqali tarqaiadi? Qo'g'a, toi , terak

Qaysi o'simliklarning mevasi dukkakka o'xshasa-da, lekin orasida to'sig'i boriigi bilan farq qiladi? Quintana, turp

Qaysi o'simliklarning mevasi oziq-ovqat sifatida foydalanilmaydi? Kartoshka, sabzi, karam

Qaysi o'simliklarning mevasi rezovor emas?» zirako't, gilos

Qaysi o'simliklarning poyasi bo'yiga va eniga tez (i) va sekm(2) o'sadi. a)

tot b) terak с) yong'oq d) пок с) pista f) shamshod Qaysi o'simliklarning poyasida lub tolalati yahshi rivojlangan? Kanop,

zig'ir, tut

Qaysi o'simliklarning tsrug'l meaning ichki bosimi yoki pallai am ing chainashi, buralishi hisobiga tashqariga otilib chiqadi? Yorongul, burchoq, xina, o'qotar bodring

Qaysi o'simliklarning urug'I tarkibida zaxarli modda va moy bo'iadi?» bodom, shaftoli

Qaysi o'simliklarning urug'ida moy ko'p bo'iadi?» o'rik, shaftoli

Qaysi o'simliklarning vatani Abissiya hisoblarmdi? Arpa kofe

Qaysi o'simliklarning vatani shimoisy Amerika{a), markaziy Amerika (b),janubiy Amerika (c), ?.a-besh yaproqlä parienasesus, b- oddiy g'o'za, c-yeryong'oq.

Qaysi o'simlikning bargi muakkab patsimon?» yeiyong'oq.

Qaysi o'simlikning bargi va mevasidan olmadigan dori tibbiyotda qon bosimmi pasaytirishda ishlatiladi?.cherkez

Qaysi o'simlikning barglari bir qavat hujayradan tuzilgan? Elodiya

Qaysi o'simlikning barglari bir vaqt hujayralardaa iborat bo'lib, uni mikroskopda butunügicha ko'rish mumkin? Elodeya

Qaysi o'simlikning gul hosil qiiadigan kurtaklaribarg hosil qiiadigan kurtaklaridan yirik bo'iadi? o'rik, bodom, olx'ri, atirgu!

Qaysi o'simlikning guli boshqa o'simliklarning po'stiog'I orasiga kirib, uning shirasi hisobiga yashaydi?» Rafleziya amoldi.

Qaysi o'simlikning hujayralari cho'ziqtigi, zichroq joylashganligi va leykoplastlardan iboratligi bilan farqlanadi? Piyoz

Qaysi o'simlikning mayda guliari uzun gulpoyada bandsiz joylashadi? zub turum

Qaysi o'simlikning mevasi suv o'ikazmaydigan qobiqqa ega bo'lib, suv orqali tarqaiadi? Zubturum

Qaysi o'simlikning to'pguli boshoqqa o'xshaydi, lekin asosiy guipoyasining osilib turishi bilan farq qiladi? Yong'oq, oq qayin, toi Qaysi o'simlikning to'pguli savaicha? Bo'tako'z

Qaysi o'simlikning urug'ida urug'pallasi qat-qat bo'lib joyäashgan? g'o'za Qaysi o'simlikning vatani Markaziy Amerika hisoblanadi? Qalampir, какао, daraxti

Qaysi odam ajdodinuig rivojlanishida tal im tariiiya, tajriba o'rgatish alohida

o'rinni egaUagan 7- kromanon

Qaysi odamlar 150-250ming y il ilgari paydo bo'lgan bo'lib. muzlik davrida yashagan?» uessnderîallar

Qaysi odamiar to'da-ta'da bo'lib yashaganlar, ammo idammg doimty tarar joyiari bo'lmaganT- pitekansroplar

qaysi oganizimlar tan asi bosh ko'krak (a), qaysilariniki bosh, ko'krak. qorin qissmlardsn (b) tashkil topgan?» A- omar, langust, etiayoa, butli o'rgimchak. B-falanga, to'shak qandalasi, iskaptopar, trixogramma

Qaysi oilalarga "yongo'qcha" mcva xos? Ra'noguldoshlar. sho'radoshlar

Qaysi olim ik bor olib tashlangan zigotaga voyaga yetgan organizmning somatik hujayrasining yadrosini kiritib, yetuk organism oigan? Rosi in

Qaysi olim vorsinkalar ovqat moddalarini ishak devorida hazm bo'lishini îa'rninlashini saiqlagan?= Ugoîev A.M.

Qaysi olim yadrosi olib tashlangan zigotaga somatic hujayraning yadrosini kiritib yctuk organism oigan ? Roslin

Qaysi olimlar hayvor.lar klonini yaratishda o'z xissasini qo'shgan? A.Gyordon, Roslin

Qaysi olimlar irsiy kasalliklami gen injinerlik tsshxisi biotexnologiyasini tadbiq qildilsr? RMtthammedov, B.Irisboyov

Qaysi olimlar tomonidan O'ta Osiyoda Rishta, Bezgak paraziti va leyishmaniya kabi parazitlarnmg tugatilishiga asm bo'ldi ? Isayev, Boroviskiy.

Qaysi organizimlanmg tanasi kutikula bilan qoian«gg»?=oq plamriys, nereida, o'troq yashovchi dengiz ko'p tuklisi.

qaysi organraittlar 4 juft oyoqlari bilan xwataianadir-'tasgust, krevetka, butli o'rgimchak.

qaysi organizimlar 4 juft oyoqlari bilan xarakatlartmaydi?- bitinrya, yalong'och shilliq, eshakqurt.

qaysi org«nizim!arjabra(a), o'pka traeyaib), o'pka(c), traxeya(d) orqali nafas oladi?» a- siklop, dafhiya, langust, b-butli o'rgimchak, c- chayon, d-hasharotlar, poliksena.

qaysi organizimlar reaktiv xarakas qttadi (a), va qilmaydi (b) ?- A- ildiz og'iz meduzasi, qutb meduzasi, karakatitsa. B- manta, nereida, bitíniya

qaysi organizimlarda og'iz teshigida (a) ikki juft, (b) uch juft jag'Ia bilan o'ralgan?» A-to'sh«k qandalasi, so'na, bo'ka, yaydoqchi, B-dafniya, zaxkasb, omar, langust

qaysi organizimlarda traxeya kuchli rivoj!angan?= to'shak qandalasi, burgs, iskaptopa.

Qaysi organizmlar 4 ju8 oyoqlari bilan harakatlanadi? Langust, (crivetka. butii o'rgjmchak.

Qaysi organizmlar ip ichiga tizmacna shaklida juda ko'p tuxum qo'yadi?«suv shitlig'i.

Qaysi organizmlar kipriklari yordamisa zaharti moddalami ayirish sistemasiga o'txazadi?-N'eriyda, qizil ehuvalchang, yomg'ir chuvalchangi

Qaysi organizmlar lichinkali rr¥OJlaaadi?=Burga, yaydoqchi. tillako'z, bo'ka,

Qaysi organizmlar lichinkasiz rivojlanadi?-Bit, o'rgimchak. Qaysi organizmlar mozaik ko'rish xususiyatigaega emas?. Chayon, bitiniya, raidiya, qora qurt.

Qaysi organizmlar mozaik ko'rish xususiyatiga ega?. Langust, krivetka, chirildoq, tilla ko'z.

Qaysi organizmlar ozig'i hazm vakuolalarida sodir bo'ladi? Ichburug* amyobasi, tufilk*. gidra, aktiniya.

Qaysi organizmlar tanasi qalin muskuHt mantiya bum qoplatigan?=ka!mar, osminok, karakatitsa

Qaysi organizmlar tanasi kipriklar bilan qop!angan?=oq planariya, jigar qurtini tuxumdan chiqqan lichinkasi, tufelka.

Qaysi organizmlar tanasi kipriklar bilan qoplanmagan?=yomg'ir chuvalchangi, nerida, askarida

Qaysi organizmlar tanasi kutikula bilan qoplangan?»askarida, gijja, exinakok.

Qaysi organizmlar tanasi kutikula bilan qoplanmagan?=Oq planarya, nenda qizii ehuvalchang

Qaysi organizmlar tarkibida60%gacha oqsil moddasi to'planadi? Zamburug'lar

Qaysi organizmlar tinim davrini o'tamayd i?-"Crtir\!doq , to'shak qandalasi, ninachi, suvarak.

Qaysi organizmlar tinim davrini o'tayds?=Burga, chivin, yaydoqchi, trixogramma.

Qaysi organizmlar tinim davrisiz rivojlanmaydi?»Brunza qo'ng'iz, appalon, iskaptopar, zorka.

Qaysi organizmlar traxeya orqali nafas olmaydi? Midiya, krevetka, eshakqurt, siklop, langust.

, Qaysi organizmlarda hazm vakuolalari bo'lmaydi? Nozeyma, bezgak parziti.

Qaysi organizmlarda htijayada fotosintez mahsuli sifatida oqsil zahira moddasi sifatida to'planadi? Ko'k yashil sav o'tlari

Qaysi organizmlarda traxeya kuchli rivojlangan?=Yaydoqchi, padalariy, bo'ka, tillako'z

Qaysi organizmlarda xromatoforasi bo'ladi? Evgelena, xlamidommsids, xlordla

Qaysi organizm!anting lta(a), 2t«(b) xivchinlari bo'ladi ?.a-evgelena, ayrim biktcriyalar. B- xlomidomanacla bilan votvoks.

Qaysi organizmlaming ayirish sistemas! bir uchi bcrk(a), ochiqfb) ? a-neriyda, yomg'ir chuvalchangi, qizil chuvalchangi; b-askarida, gijja, ko'p tukli xalqali chuvalchanglarning lichinkasi

Qaysi organizmlaming ayirish sistemasi sirtmoqqa o'xshash ingkAka uzun itaycbalardsn iboraî?» yomg'ir chuvaichsjigi, nereida, qizil chuvaicttaitgi.

Qaysi organizmlaming erkagi nasliga g'amxo'rtik qiladi? Dengiz otchasi, tiyajitya, tikan baliq, tuyaqush

Qaysi organizmlaming fermentlai sitoplazma bo'ylab taiqalib ketgan yoki membranalrning ichki tomoniga briktirilgan bo'ladi? Bakteriyalar

Qaysi organizmlaming yuragi 2 (a), 3(b), va 4(c) kameraii? A-bitjniya, dengiz rulkisi, it baliq, qilquyuruq; b-gekkon. ecftkeraar, salamandra, toshbaqa; c- gavia!, alligator, kuyka, qizilto'sh

Qaysi organlarda silliq (1), ko'ndalang-targ'il (2) muskullar bo'ladi? » (1) siydik pufagi, limfa tomiri, ingichka ichak (2) til. yelka, yurak

Qaysi organzmlaming orqa oyoqlari sistatan kuchli rivojlangan? Baqa, kengura, chirildoq

Qaysi orginlar devori taqat birqavat hujayradan iborat? - ichak vorsînkaJàri, alveoîalar, kapilyarlar

Qaysi orgqnizimlaming oyoqlqri bir xilda tuzilgan?- aligátor, f&krsga, eshakqurt, gekkon

Qaysi oziq muhitini "optima)" deyiladi? Koi'paytirtlayotgan bakteriyaning

biologic xosjasigajavob beradigan Qaysi parazid umurtqasizlarda parazidlik qiladi?«Nozcma Qaysi plastid(lar) rangsiz bo'lib, uug'iar. tarkibida uchraydi? Ixykoplastla Qaysi poliplar dcngizJaida hayot kechiradi? Aktiniya, korol polip,

meduzaiar.

Qaysi qon guruhi eritrositlarida agryutinogen ümuman bo'ímaydi?» 1 Qaysi qon ketish ketssh tiaini qol yoki oyoqni qattiq bukijh orqali ham to'xtatish mnmkm ?™ arteriya

Qaysi qushlar barcha qushlar turning yannim o'z ichiga o!adi?= cbumchuqsimonlar turkumiga mansub

Qaysi qushlar daraxtning kovagiga(i),yerga(2) uya quradi?<=l-chittak, qizil ishton.2-tuma, o'rdak

Qaysi qushlar jish bola ochuvchilarga kirmaydi?=kakJik, karqur

Qaysi qushning bitta oilasi yoz mavsumida bir min ga yaqin hasharotlami qiradi?» qaldirg'och

Qaysi qushning uyasiga to'shaydigsn momiq pati yengi! sanaatda foydalanish uchun yig'ib olinadi? Dengizo'rdagi, Gaaga Qaysi qushning yuzi yuraksimon bo'ladi?- yapalcq qush Qaysi sistema organizmda transport vazifasini bajaradi?- qon aylanish

Qaysi suyak dasta, tana va qilichsimon o'simtadan iborat? - to'sh Qaysi suyak oyoq kamariga Irirmaydi? » tizza qopqog'i Qaysi suyak yelka kamariga kirmaydi? Yelka

Qaysi suyakka qanotlami harakatga keltimvchi muskullar brikkan? To'sh toji

Qaysi suyaklar faqat qushlarga xos? ilik, ayrisimon, o'mrov

qaysi tanlash chettan changlanuvchi o'simliklarda qo'llaniladi? Yalpi

Qaysi tipga mansub chuvalchangiar odam hayvon va o'simiiklarda /

parazitlik qiladi?»To'garak chuvalchangiar f

Qaysi to'p guida o'rama bargchalar bilan qoplangan?» Savatcha. Qaysi to'pgul strofi o'rama bargchalar bilan o'ralgan?" savatcha Qaysi tomiriar orqali qon yurakni o'ng (1) va chap (2) bolmachasiga

quyiladi? - (1) kovak venalar (2) o'pka venal ari Qaysi tovuq zoti 5-6 oyda tuxumga kiradiT^lekgom Qaysi tovuq zoti tultash davrida tuxum qilmaydi ?» zogorsik Qaysi turkumga mansub baliqlar uviriduruq tsshash uchun Amur

darydsining irmoqlariga o'tadi? Losossimon ?. ■ Qaysi turkumga mansub baliqtar uzoq sharq daryolaridan keltirilib,

iqtimlashtirilgan? Bakra

Qaysi turkumga mansub hashofMlar chala o'zgsrish bilan rivojianmaydi? Pardaqanotlilar, omdatatar, tangachaqanotlilalar. ikkiqanotlilar

Qaysi umutqalilarda 1-bo'lib o'rta quloq paydo bo'lgan? Suvda va quruqlikda yashovchilarda

Qaysi usui yordamida hujayralami organoidlarini ayrim ayrim holda ajratib olib o'rganiladi? Sentrofugalash

Qaysi vitamin (Am or^itzosini o'sishi va rivojlanishida kstta ahamiyatga ega?--A

Qaysi vitamin oqsiilar va uglevodlar almashinuvida muhim o'rin tutadi?" askorbinkislota

Qaysi vitamin oqsiilar va uglevodte almashinuvida muxim o'rin tutadi?» vkammC

Qaysi vitamin quyoshning ultrabinafsha nurlari ta'sirida odam terisida ham hosil bo'ladi?- D

Qaysi vitamin va gormon odam tqliy faoliyatiga tasir korsatadi?» Bl, terokstn

Qaysi vitamin va gormon oqsil va uglevodlar almashinuvida qamashadi?» vitamin C, glyukokortikoid

Qaysi vitamin va gormon organizmda kalsiy va fosfor almashinuvini boshqaradi?» vatomn D va paratgormon

Qaysi vitamin yetishmasa liqildoqning bitishi va sul tishlarining chiqishi kechikadi?" vitamin D

Qaysi xordalilarda tarn bilish xujayralari og'iz va xalqumdan tashqari butun tana yuzasida xam joylashgan?»baliqlarda

Qaysi xromasoma kasalligida kasalga chalingan odamning qo'l oyoqlari uzun yelka chanoqqa nisbatan tor bo'ladi?'- Klaynfelter

Qaysi xususiyatlar avtonom(a) va transmissible(b) plazmidiariga xos etnas? ajasosiy xromasomaga brikkaiìda kcyin o'z mustaqilligini yo'qotadi, xromasomaga rekombinatsiyala oladi, xomosoma genlari bilan brikkan xolda nasldan naslga o'ta oladi; b) qiz hujayralar orasida tasodifiy taqsimlanadi, o'z o'zini replikatsiya qila oladi, bir hujayradan 2-hujayraga membarana tcshiklaridan o'ta oladi

Qaysi zaharí i elememdan tuproqni tozal ash uchun transgen o'simlik lar yaratilgan? Simob

Qaysilarining xivchinlari 1(a), 2(b), 4(c), ko'p xivchinli(d) bo'ladi 7 1) ulotriks zoosporasi, 2) volvokí.3) evglens 4) funarya gametasi, 5) funaryani spermatozoidi 6) qirqquloq spermatozoidi, 7) qirq bo'g'im spcrmatozoidi, 8) gidrani spermatozoidi, 9) gidrani liazm qiluvchi htijayrasi 7. 3 a-3,8: b-2,4,5,9, c- l,d-6,7

Qilquyruq qaysi turkumga mansub?=" suyak tog'ayli

Qipiqsimos bargli o'simliklarra «iqlang? Saksoral, qandim

Qinrali poyaga ega bo'lgan o'simliklar? Hilol, rayhon

Qisqichbaqarting qaysi qismiari 2 (a), 4 (b), 6 (c), 8 (d) ,10 (e). ta bo'ladi? l)qisqichlari, 2)mo'ylovlari, 3)qorin oyoqlari, 4)jag'lari 5)jag' oyoqtari 6)yurish oyog'lari 7>lum suzgichi, a-1, b-2,7, c-4,5, d-6, e-3.

Qisqichbaqasimonlarning qaysi vakillarítia oyoqlari bir xiSda tuzilgan?=Eshakqurt

Qiyshiq guíli o'simliklami aniqlang? Rayhon, kiyiko't

Qizilo'ngachning kengayi'o, jig'ildonni hosil bo'üshi qaysi organizimlarga xos?= kaptar, yomg'ir chuvalchangi, qizittosh, nereida

Qiziqchilarda yaxshi rivojlangan muskulbr? » mímika

Qo'ng'ir(l) va oq(2) ayiqlar nima bilan oziqlanadi? 1) o'simlik ildizi, o'simlik nihollari. mewlar, tuuhorat va sug'itriár 2) tyulen, baliqtar

Qo'sh urug'lanishdati keyin tuxsun hujayradan (1), markaziy hujsyradan (2), urug'kutakchadan (3), urag'kurtakctarsing po'stidan (4) nima rivoj!anad¡?=> a) murtak, b) endospema, c) «rag* d) urug'ni o'rab turadigan po'st, e) mevani o'rab turadigan po'st í) mevaj- 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

Qo'shimcfaa xromssomalar qaysi organisnlarga xos?.bakteriya, tubasi eukariotiar

Qo'y zotlari jununing si&tiga ko'ra qanday zotlarga ajratiladi? Mayin, dag'al, chala mayin

Qo'i kafiining suyakka ayí&nislis necha yoshgscuadavom etadi? - 15-16 Qo'lningerkin suyaklariga larmaydigan suyaklar^" o'mrov, kurak

aylanish doiralari ?» yurak qorinchasidaa boshlanadi va yurak

bo'lmachasidatugaydi .

Qon aylanish sistemaning qaysi qismida klapanlar bo'ladi? » yurakning chap bo'lmachasi bilan chap qorincha o'rtasida, yurakning o'ng bolmachasi bilan o'ng qorincha o'rtasida, vena tomirtarida, chap qorincha bilsii aorta o'rtasida, o'ng qorincfaa bilan o'pka arteriyasi o'rtasida yf'>

Qon aylanish sistemasi ochiq, yuisgi ikki kamerali bo'lmágan hayvoníar?= íalanga, chayon, ¡angust, krevetka.

Qon b-n to'qimalar oxasida gaz atoashinuvi qaysi yo'l b-n boradi? m diffiiziya

Qon iyishida qaysi vitamin muhim rol o'ynaydi?~ K

Qon ivishini kamayishiga sabab? " trombotsklar sonining kamayishi, Ca ionlarini kamayishi, K vitaminini kamayishi, antigemofil omilini kamayishi

Qon plazmasida agglyutinin alfa va betta bo'lgan qonda? » agglyutinogenlar bo'lmaydi

Qon tomirlarining o'rta qavati nimadan tashkil topgan? "* silliq muskul va elastic tolalar

Qon tomirlarining qavatlari ketma-ketligi? = tashqi tig'iz biriktiruvchi to'qijma, silliq muskul. elastic tolalar, bir qavat hujayraiardan iborat ichki qavat

Qon tomirlarining toraytirib qosi bcsimmi oshirwiigaíigonnon?- vasopressin Qon va limfe tomiriari taming qaysi qismida joyiashgan?= derma Qon, limfa tomiriari devorida ...?= silliq muskulíar Qonning qaysi shaklli elementi ari yadrosiz? - qon plastinkasi Qonning shaklli eiementlari qaysi organlaridapansshalansdi? - taloq, jigar Qonning yopishqoqligi nimaga bog'üq? - oqsil miqdoriga, critrotsitlar miqdoriga

Qora rangli baqa tuxum hujayrasining pronukleusi o'miga oq baqa tuxum hujayrasining yadrosi kiritilsa, olingan kîon qanday rangli bo'ladi? oq

Qoramollarda super ovulyasiya hodisasi qaysi usui yordamida vujudga kcltirilgan?" gormon in'eksiya qilib

Qorin muskullari orasida nechta qovurg'a yotadi? -4

Qorin rauskullarigs kiradi?" qorirming tashqi va ichki qiyshiq muskullari, to'g'ri muskullari.

Qornidahaltachalari bo'lgan hayvonlar? Dcngiz otchasi crkagi. kuala, yexidna

Qovoqsiz organizmlar? Dengrz tulkisi, (iilquyunuq charx ilon, beluga, chipor ilon

Qovurg'alarga tayangan holda harakatlanadigan hayvonlar? Kapchafko'bra) ilon, sariq ilon, qalqcntumshuq, bo'g'ma qiun iloni, urchuqsimon kaltakesak, chipor ilon

Qovurg'alarga tayangan xolda xarakatlanmaydigan bayvon!ar?=gekkon,echkeoiar

Qovurg,a(lX umrov(2) snyaklar qaysi suyalclar turigammssub?=l)uzun g'ovak; 2)ùzun g'ovak

Qovurg'alami ko'tarilishi qaysi muskullarga bog'liq? - bo'yin va tashqi qovurg'alararo

Qovurg'alami pastga tushishida ishtirok etuvehi muskuliar? - ichki qovurg'alararo

Qovurg'alaraing kotarilishi qaysi muskullarning qisqarishi natijasida yuzaga keladi7 ■ boy in va tashqi qovurg'alararo

Qoziq tishlari kuchli rivojlangan hayvonlar? Suvsar, begemot, to'ng'iz, ko'rsak

Qoziq tishlari rivojlanmagan hayvonlar?" ondatra, tstóriya, tovushqon, yunsîrotiqoziq.

Qulog'l ichki, o'rta va tashqi bo'limlardan iborjt bo'lamagan organizmlar? Salamandra, pavituxa, triton, dengsz tulkisi

Qulog'l ichki, o'rta va Sashqi bo'limlardan iborat organizimlar?>= qashqaldoq, nutriya, swsar, korsak

Qum skietli hayvonlar.d) Nursi monlar.

Qunduz qaysi oilaga roansub? Suvsarsimon

Qushlaming ahlati qaysi moddaisr ga boy bo'lganidan qimmatli o'g'it hisoblanadi? Azot, fosfor

Qushlaming bahorda o'z vatanlariga uchib kelishi nima bilan bog'liq? Ko'payish instirikîi

Qushlaming charioq suyaklan qaysi suyakiar bilan va qanday birikkwi?"" bel, dumg'aza, oldingi dism umuîtqalari; harakatsiz

Qushlaming chanoq suyaklari umurtqa pog'onasiniiig qaysi qisimlsri bilan xarakaîsiz birikkan?- bel, dumg'aza, barcha dum umurtqalari

Qushlaming dura ida qanday pattar joylashadi? boshqarish

Qushlaming dum suyagining vazifasi? Burilish patlari uchun tayanch bo'ladi, '

Qushlaming erkagi qaysi belgilari bilan ajralib turadi?- yirikiroq, rangdor, boshidagi tojli pati, ovozi bilan

Qushlaming gavdasi qaysi qistmlardan tuzilgan?-» bosh boyin tana oyoqlar Qushlaming iiik suyagining ahamiyati? Tanasini yer yuzidan dast ko'tanb

turishiga va qo'nayotganida qushaing tanasiga beriladigan zarbani

kamaytirishga imkon ber adi

Qushlaming ko'krak muskullarini bir udii... (1) suyagiga, 2- uchi (2) suyagiga brikadi? 1) yelka 2) ko'krak, toj

Qushlaming ko'krak muskuHarining bir uchi(a) qaysi suyakka, ilckinchi uchi(b) qaysi suyakka brikadi? A-yclka, b- ko'krak toj

Qushlaraing ko'payish jarayoni davrlarini to'g'ri ketma-ketligida joyisshtiring?=juft xosil qilish, in qurish, tuxum bosish, boia ocliish, boia boqish

Qushlaming o'mrov suyagiga xos belgi? Pastki uchi tutashib, ayrini hosil qiladi

QushlBrning panja suygi mustahkam bo'lishining sababi? Barmoq

sonining kamayishi, rnayda suyaklarining qo'shilishi Qushlaming qnnotlnrida qanday pailar joylashgan? qoqish Qushlaming qaysi muskuli barcha muskullar nsassasiga teng keladi

Ko'krak


Qushlaming qaysi suyakiari bir necha mayda suyaklaraing qo'shilishida hosil bo'lgan? Ilik, panja

Qushlaming qaysi suyaklari o'zaro brikib yagona dumg'aza suyagini hos: qiladi? Bel, dumg'aza, dum

Qushlaming qaysi vakillari doimiyjuft hosil qilmaydi? Qurlar va karqutla Qushlaming qishlov joyiga uchib ketishi uchun nima signal bo'ladi kunning qisqarishi

Qushlaming tana bo'shlig'ini qaysi suyakiar himoya qiladi? Ko'krak qafasi va chanoq suyaklari

Qushlaming tana yuzasida qanday patlar rivojlanadi? Qoplag'ich vi momiq

Qushlaming uchihga mosiashganligi bilan bog'liq bo'lgan hususiyatlam aniqlang? naysimon suyaklari havo bilan to'lgan , tishlari yo'q, jag'lar muguzli tumshuqqa aylangan, ko'krak soj suyagini rivojlanishi, he dumg'aza, dum suyaklarini o'zaro harakatsiz birikishi, o'pkada have puràkchalari xosil bo'lishi

Qushlaming va amfibiyalarning orqa ichagi qayerga ochiladi? Kloakaga Quydagi o'simliklaming kelib chiqish markazlarini aniqlang? 1 -loviva, 2-arpa, 3-qwxl lavlagi, 4-shakarqamish, 5-sabzi; a)Janubiy Osiyao tropic markazi, b) Jamibiy-G'arbiy Osiyo, c) Efiopiya, d) O'rta yer dengizi, e)Markaziy Amerika; 1-e, 2-c, 3-d, 4-a, 5-b.

Quyiagi o'simlikla orasida ko'p yiìlik o'tlarni toping? Pskom piyozi, duragay gibuskus, shashir, zira

Quyida meva xillari berilgan, ularni mas o'simliklar bilan jufilang. I) don; 2) ko'sak, 3) qo'zoqcha 4) rezavor 5) qanotchali 6 ) dukkak a) qayrag'och b) beda ci boychechak d) kakkajo'xori e) achambita f) ituzum? 1-d. 2-c. 3-c. 4-f, 5-a, 6-b

Quyidagi o'simliklardan qaysi biri "Qizil kitob"ga kiritilmagan? Chakanda Quyidagi o'simliklardan qaysi biri yem-xKhak o'simligi emas? Shirach Quyidagi o'simliklaming poyasihing ko'ndalang kesimi xiliga ko'ra

juttlab ko'rsattlgati jovobni toping? Xiloì-uch qirrali, burchoq-qanotli,

rayhon to'rt qirrali

Quyidagi olimiaming yaratgan navlarini to'g'i berilgan javobni aniqlang. 1 .S.Mirahmedov 2.0.Jalilov 3.N.Nazirov 4D.Abdukarimov a) Toshkent 1 b) Samarqand 3 c) Yulduz d) Samarqand? 1-a, 2-b,c 3-b,c 4-d

Quyidagi raqamlar nimalami bildiradi; I) 460ta, 2)0.004nim; 3)150-1 éOmlrd; 4)Sg va 30 g; 5)750mln; a)lim& tuguntari; b)a!veolalamingdcvorini qalinligi;c) kapilyarlar soni; d)tuz va mol yog'ning miqdori ; ejalveolalami soni?" k2b.3c,4d,5e;

Quyidagi yillar qaysi kashfiyotlarga tegishli?- [.viruskashf ctilgan, 2.01TS; 3.reais orni); 4.fagositoz; 5insulin ajratilgan; a) 1892; b) 1940; c) 1981; d) 1893; e) 1921-1922- la,2<^3b,4d,5e

Quyidagilardan qaysi biri geo inieneriyasining asosiy usuli xisoblarunaydi? Maqsadga muvofiq DNK bo'laklami ajratib olibiipaza fermenti vositasida qaytadan briktirish

Qysi o'simlikning gullari mayda 2-3,5 sm keladigan boshcha shakildagi to'pgulga joylashgan?.o'»loq sebargasi.

Ra'noguldoshlar oilasining qaysi vakillari O'zbekiston respublikasi "Qizil kitob" iga kiritilgan? O'rta osiya noki, Olga sarbareyasi

Raffiezia Arnoldi o'simiigi qaysi orolda uchraydi? Sumatra Rcabsorbtsiyajarayonidan keyin qolgan suyuqlik nima deyiladi?-ikkilamchi siydilc

Reaksiya normasining kengligi nima bilan bo'liq?-genotip Regulyator gentarga qaysi hujusiyatlar xos em as? Tarkibida antibkxikka chidamli geniari mavjud

Restriktazalarga xos bo'imagan fmsusiyatlar? Uch yoki ko'proq maxsns nukieotidlar juftlsrini tanib olib bcg'lanadi Kezavor mevali o'simliklami ko'rsating? Pomidor, ituzum Riboflavin - bu:» vitamin B2

Rivojlanislmtng 23-kuredan boshlab qaysi organlar tshlay boshlaydi?» yurak va katta qoa aylantsh doirasi

Roslon qo'y kulonini yaratishda...? Yadrosi olib tashlangan zigotaga somatic hujayranmg yadrosini kiritgan

Rossiyada birinchi bo'lib quturish, kuydirgi kasalliklarini oldini olish uchun vaksina yaratgan olim?" Mechnikov

Rotang palmasi(a), qo'ypechakfb), temirtikan(c), qu!upnay(d), sebarga(e) qanday poyaga ega. 1) chinnashuvchi. 2) ko'tarilirvchi. 3) o'raluvchi. 4) palak olib o'suvchi. 5. o'rmalovchi ? a-l, b-3, c-4, d-S, e-2

R-shtammning transformatsiyalanishida S-shtmmning DNK molekulasi qatnashini qaysi olim va qachon isbot qilgan?- Eyveri, 1944

R-shtmmning S-shtammga trortsformatsiya bolishida qanday modda ishtirok etadi?»DNK

Sabzavot ekmlarining vatam? Janubiy osiyo tropic markazi

Sabzi va lavlagining qaysi qismida shakar to'planadi? tldixmcvasida

Saksovul qanday o'simlsk? Daraxt

Saksovul va rovoch uchun umaraiy bo'lgan xususiyat?- mevalarini larqatisfH.

Sariq(A) va burishgan (b) no'xotlami, saiq siili belgili no'xotlar bilan chatishtkilganda avlodtla 2ta sariq, sUliq: 3ta smriq burishgan: 1 ta yashil silliq: 1 ta yashil burishgan donli o'sùnliklar hosil bo'lgan. Qaysi chatisbtinshda ushbu ajralish olinadi? Aabb x AaBb

Sariq(A) va silliq (B) no'xotlarai sariq burishgan belgili no'xotla bilan chatishtirish natijasida avlodda t ta sariq silliq: ita sariq burishgan donli o'simliklar hosil bo'lsa qaysi chatishtirishda ushbu ajralish olinadi? AAbb x AABb; Aabb x AABb

Sariq(A) va silliq (B) no'xotlami shurtday belgili no'xotUr bilan chatishtirish natijasida avlodda 3 ta sariq silliq, 1 ta sariq burishgan donli o'simliklar xosil bo'lgan. Qaysi chatishtirishda shunday avlod olinadi? AABb x AABb, AaBb x AABb

Scleksiyada qo'laniladigan qaysi usulda toza liniyalar olinadi? Yakka tanlash

Scntrifugalash usuli yordamida qonni plazmaga va shaklli elemenlarga ajratish uchun probikadagi qonga qanday modda tomizilishi kerak? « gepsrin

Ser sut(i),sersui- goshtdor (2) va go'shtdor(3) zotlami farqlarsg?» 1 -bushuev, yeroslav.2)sumenta!, Kostroma. 3)Shortgom> gerford. Sersut go'shtdor qoramol zotlari? Gerford, Sersnt qoramol zotlari? Xolmagor, summental, shortgom Seyshel paimasining mevasini aniqlang? Yong'oq Shaftoli «aviari kettirilgan qatcmi aniqlang? Vatan farhod Shakti konussimon bo'lgan organ?" o'pka Shakli o'zgsrgan yer osti rarvdasig» xos emas?»ildizmeva Shakli o'zgargan yer osti novdalarga xos xususiyatiar?» o'simlikni noqulay tashqi muhitdan saqlaydi, ko'p miqdorda oziq modda to'playdi. vegitativ ko'payish uchun xizmat qiladi.

Shakli o'zgaruvchan parazit sodda hayvon ?.lchburug' amyobasi. Shaklli elementlaming qaysi birìda rezus omil aniqlangan?» eritrotsit Shamol yordamida changlmimaydigan o'simlikni toping? Oqquray

Shershevskiy temer sindromi bilan kasallangan ayol qoni trombositlarida autosoma vajinsiy xromosomlar soni ni aniqlang? 0

Shcrshevskiy-Temer sindromi bilan kasallangan ayol qoni eritrositlarida

autosoma vajinsiy xromosomalar sonini aniqlang? 0 ta Shimoliy yarim sharlarda uchramaydigan qushni belgilang?» pingivin Sho'radoshlar oilasiga mansub 1 yillik, ikki uyli, begona o'tni aniqlang?

Turkiston ismalog'i

Sholi va otquloq uchun umumiy bo'lgan xususiyHt?=to*p guli o'xshash. Sholi. shakarqamish o'simliklarining vatani? Janubiy osiyo tropic markazi Shox-shabbasi yoyiq(l), sharsimon(2) va tik(3) bo'lgan o'simliklami

juftlab bering, a) o'rik, b)qarag'ay c) sadaqayag'och d)olma e)tcrek

Oshaftoli? l-a,df;2-c; 3-b,e

Shvits, Santa-Gertruda qoramol zotlari qaysi yo'naiishda ko'paytiriladi? Go'shtdor

Si fats iz oqsiilar qaysi maxsulotlarda bo'ladi?" guruch, no'xat, loviya, bug'doy, kartoshka, makkajo'xori

Siklop dafitiya uchun xos bo'imagan javobnä belgilang?» Go'shti uchun ovlanadi.

Silliq totali muskul to'qimaga quyidagilar xos, noto'g'ri javobni toping? » uxlagass wqtda o'z vazifasini bajarmaydi

StndatóHya va braxidaktiiiya o'xshashligi? Dominant, autosoraaga bog'liq

SiiKwial suyuqlik qayerda bo'ladi? - fassiya bilan muskul paylari ortsica

Siydik pafagining hajmi nechaga teng?- 500-70QmI

Skeletning tashkil etuvchi suyaldarga qaysi vszifa xos emis? -organlaming ishini gumoral boshqarishda qalnashadi

So'Iak tarkibida qaysi ferment bo'ladi?- ptialin

Solak tarkibidagi faoteirming ahamiyaü?» og'iz bo'shlig'klagi mikroblami eritib yuboradi

So'rg'ichlilarg* xos xususiyat?" Voyaga yetgan umurtqali hayvonlarda,

lichinkasi umurtqasiz hayvonlarda parazitlik qiladi. Sc^c«ncJdanraigqoniaii¥ish vaqtì?» 3-4min * Sonoing okJingi miisMari?»to'g'ri midolli, öknvchi muskuts". Sovuq

salamandra 2) ko'rgahdc, qizilto'sh Soxfa oyoqlihrga mansub bo'imagan hayvon. ?c)nozema Soxta qororg'aJar qaycrga birikadi?» o"zaro va yettinchi qovurg'aning

tog-ayigs

Soya va tariqning vatani? Sharqiy Osiyo ■ •

Soyasevar o'simliklami belgilang? vowoyi quhtpnay, xina Sport maqsadi va go'sht uchun ovlanadigan qushlarr-kakltk, qur Stellerov sigiriga xos bo'lgan xususiyat?» dengiz hayvoni, yo'qotib ketgan Stxllerov sigiriga xos bo'imagan xususiyat? Tog'da yashovchi hayvon, cho'l va dashtda yashovchi hayvon, qizil kitobga kiritilgan Streliyatning o'q skeleti nima xisoblanadi? Xo'rda

Suberin nima? Po'kak to'qima hujayralarining qobig'iga shimilgan modda Sudralib yuruvchilar avlodi?» sovutboshlilar

Sudralib yuuvchilarga xos bo'imagan xossa keltirilgan qatomi aniqlang? tuxumdan chiqqan bolasi voyaga yetgan davrga o'xshamaydi

Suit, dukkaklilar, zig'iming vatani? Janubiy garbiy osiyo

Sun'iy sharoitdi rekombirwnd DNK olib va genlsr klonini olishda Boyer va Koenlar qaysi restriktaza fermentidan foydalandilar? EcoRl

Sun'iy immuntetni turlari? » faol va passiv

Suniy ravishda recombinant DNK 1972-yilda olingan. Noto'g'ri javobni aniqlang? tegishli DNK bo'lagi DNK bo'lagi va plasmid ligaza fermenti yordamida bir biriga kovalent bog' yordamida ulangan

Suniy sharoitda tez ko'paya oladigan va antitana yaratgan olim? Keller, Milshteyn

Surxondaryo viloyatining Teshik tosh g'oridagi qaysi odam qoldiqlari 1?

topilgan?- neandertai

Sut emizuvchilar nafas olish sistamasidagi o'ziga xos xususiyat? Nafas olishda diafragma qatnashadi

Sut kislotali achish nimalar qiJishda foydalanitmaydi. Vino tayyorlashda. Sutemizuvchilaming qushlargao'xshash (a) va farqkwchi (b) belgilari?= a-4 kamerali yurak, issiq qonli, miyachasini kuchli ixtisoslashganligi, b-quloq suprasining mavjudügi, tishlarai ixtisoslashganligi. katta yarim sharlari po'stlog'I ko'p burmali, ter bezlart rivojlangan Suv ayg'iri qayerda yashaydi? Tropic afrikada Suv ayg'irining qaysi tishlari kuchli rivojlangan? Qoziq Suv xavzalarini tozalashda ishtirok etuvchilar? Triton, bitniya Suvda yashashga o'tgan suvda bolalaydigan sut emizuvchi kasatka ko'j kitga xos popukli muguz plastinkatar qayerda joylashgan? Xalqumda Suvni kam bug'latish uchun yoz oylarida barglarini to'kib yuboradigai o'simlikni aniqlang? Shuvoq, ooraboyalich

Suvsarsimonlar oilasiga mansub bo'imagan hayvon lar? Ondatra, nutriva Suyak tarkibidagi kollagen tolalar oqsili? » ossein Suyaklami suyaklanishi nima hisoboga boradi? » ustki tog'ay Suyaklaming yuzasidagi biriktiruvchi to'qimadan iborat pardasi qanday nomlanadi? = periost

SuysWarkimyc^y«btnirigtarráanncdra% l),arganikCX

fosa tuzlari(3) va Wish/ ktrtscws (4) tuztari teshkil etadi?- 1} 67%^)33%J)60%;4)5.9% ....Sly'aklarot ichki qayati? « g'ovAsinson I ''"èuyakni oziq modda bOan tarainlashda, o'sishda, singanda katta aharniyatga ega bo'lgan qismi? » penost

Tamaki tarkibidagi qanday modda!ar yurak qon tornir sistemasiga zaxarli tasir ko'rsatadi? =nikotin, C02,poloniy, kobalt, kadmiy, qo'rg'oshin,

Tamaki tutini tarkibida uchraydigan zaharli kimyoviy moddalaming aniqlang? = poloniy, kobalt, kadmiy, margumush

Tana tuzilishi va organlar joylasmivi organismlaning qsmday fenotipik bslgilariga mansub? anatomic

Tmadagi barcha limfa tomirlarida hammasi bo'lib qancha limfe suyuqlik bo'íadi?» 1-2 iitr

Tananing qaysi qismida ay lana muskullar uchraydi? » ko'z qorachig'ida. ko'zda, og'izda

Tananing qaysi qismida qiyshiq muskullar joylashgan? » qorin Tananing qaysi qismida to'g'ri muskullar uchraydi? » sonda, qonnda, ko'z qorachig'ida

Tanasi yoriqlarga kirishga moslashgan hayvon? Norka, qunduz,


qashqaldoq '

Tanasi yoriqlarga kirishga moslashmagan hayvoniar? Ondatura, nutriya. sug'ur

Tanasining qaysi qismida ikki bosh)i (!) va uch boshli (2) muskullar joylashadi? - ( I ) yelkaning oldingi yuzasi, sonning orqa yuzasi (2) yelkaning orqa yuzasi, boldiming orqa yuzasi

Tasbehmunchoq, qalampirmunchoq o'simliklarining

mevalaridan.. .foydaianiiadi? Zeb-ziynat buyumlarini tayorlashda

Tashqi muhit harorati oshganda.. ?» qon tornir kcngayadi, yurak ishi tezlashadi, so'Iak bezining ishi susayadi, ichak harakau kamayadi (barchasi)

Tashqi nafas olish? = o'pka alveoíalari va tashqi muhit o'rtasida 02 va C02 almashinuvi

Tasqaraga xos bo'magan xususiyatiar? Masharotlar, baqalar, kemiruvchilar va boshqa qushlar bilan oziqlanadi; yerda erkin harakatlanadi, timoqlari kuchli rivojalangan

Tasqaraga xos xususiyatiar? Faqat o'laksalar bilan oziqlanadi. tumshug'l kuchli rivojlangan, uchganida qanotidagi patlari panjasimon yoyiladi, tanasining uzunligi 1,5-m ga yetadi, qanotini yozganria 3 m ga yctadi

1:! nisbatda ajralish yuzaga kelsa, buhoida genotipi noaniq bo'lgan organismning genotipi qanday bo'ladi? getcrozigotali Taxliliy chatishtirish natijasida olingan duragaylarda fenotip bo'yicha 1:1:1:1 nisbat nomayon bo'lsa ota-onalaming genotipi qanday bo'ladi? AaBb x aabb

Temirtikan o'simligi qanday poyagaega? Palak yoyib o'suvchi Ter bezlari ayirishi natijasida bir kecha-fomduzda ajraladigan tsr raiqdori,

tarkibidagi osh tra va azot qoidig'mi rraqdorini aniqlang?- 500ml. 2 g. ig Ter va yog' bezlari terining qaysi qismida j©ytehadi?= dermada Tcrak va nastarin uchun umumiy xususiyat? Kurtagini tuzilishi Ten qtmiqlashib yoriladi, nafas yo'llari vaoshqozon-ichak qavatining yaiiglanish

kasEÜüdari yuzaga kelishi qaysi vitamin yetishmasligining sababidir?" A Teri ustini qoplab iuradigan to'qima? » yassi epiteliy Terisi uchun ovlanadigan kemiruvclii? Ondatra, nufriya Tikanli akula qaysi sinfga mansub?" tog'ayli

Tikanli(l), gigant(2) va kit(3) akulasining uzunligi? 1) 40-45 sm,. 2) 15 metr 3)18 metr

Tili yo'g'on, go'shtdor, tishlari yo'q, jag'lai shoxsimon plastinkalar bilan qoplangan, ko'rish va hid biltsh organlari yahshi rivojlangan. Qaysi hayvonga xos belgilar keltirilgan? Toshbaqa

Tilla qo'ng'izning qaysi organlari (a)-lta,(b)-2ta, (c>- 4,(d)-6ta,?-l -yuqori lab, 2- yuqori jag'3- pastki jag',4- p«ypaslagichlar,5- pastki lab,6-oyog'lari. a-1,5, b-2,3, c-4, d-6.

Ti-plazmid qaysi organizmning tarkibida aniqlangan? Agrobakterium Ti-plazmidi genomidagi t-DNK bo'laginmg ahamiyati? O'simliklarda shish hosilq qiiadi

Timoqlari kuchsiz lekin tumshig'l qayrilgan qush?=tasqara


To'g'ri gulli o'simlik- ?- suvyig'ar

To'garak chuvalchanglamtng tasmssimon chuvalchanglardan o'shashfa) va farqi(b)?-a-ayirish sistemasi, parazit hayot kechirishi, tan asi kutikula bilan qoplangan b-ayrim jhuii, oratiq xo'jayinga ega «mas, ana! teshigi sivojlartgan, yopishuv organlari rivojlaismagan

To'pguli murakkab soyabon bo'lgan o'simliklami b«!gilang?= sabzi, iskrop

To'pguli ro'vak bo'lgan o'simliklani beigilang?- rovoch, kdtnstipurgt To'pgulli o'simliklami ko'rsating? Olma, makkajo'xori. yong'oq, qoqio't, ztibturum

To'rt qirali poya qaysi o'simlikka xos? rayhon

Tog1 kasalliginmg yuzaga kdish ssbabi?- baland tog^arda havo bosimining pasayishi natijasida odara gavdastaing ichki bo'shliqlarìdagi gazlw kengayadi

Tog' yonbag'irlarida keng tarqaigan butalami aniqlang? Zirk, irg'ay, singirtak

Tog' yonbag'rida keng tarqaigan buta - 7" singirta

Tog'ayli baliqlarga xos bo'lmagan belgilar? Jab ra qopqig'i va suzgich pufagi bo'ladi, skeleti suyakdan iborat, faqat tuxum qo'yib ko'payad i "fong'oq, terak o'simliklaming gullariga xo bdgini ko'rsating? Gulqo'rg'onsiz

Tcnzilit qanday kasallik? » bodomcha bezining yallig'lanishi Toq bargchalari gajaklarga sylangan o'simliklami aniqlang? No'xot, burchoq

Toq patsìmon bagli o'simlikni aniqlang? Yongo'q

Tor burunli maymunlajga xos bo'lgan beigini aniqlang? dumi kalta yoki umuuian bo'imaydi

Toshbaqaning qalqoni qaysi suyaklar bilan birlashgan? Qovurg'alar, umurtqalar, o'mrov

Tovuqning nasi qoldirish hususiyati va xayotchanligi qaysi belgining salbiy tasiri natijasida kuzatiladt? Jingalak patii bo'Hshi Tovush boylamlari qayerda joylashgan? = hiqildoqning ichki qavatining

v i ispiua

Transduksiya jarayonida bitta baktcriya nujayrasida 2-ga genetic axborot

nimalar orqali o'tadi? Bakteriyafaglar Transformatsiyajarayonini kashf etgan olim? F.Griffit Transformatsiya nimaga olib keladi?- hujayra irsiyatini o'zgarishiga Transgen banan qanday yaratiigan va unga xos hususiyatlar? Banan

genomiga yuqumli kasalliklarga qarshi vaksina ishlab chiqaradigan gen

kiritiigan, mcvasi ni istemol qilganda ayrim kasallikla ga qarshi immunitet

hosil qiiadi

Transgen bananning amaliy ahamiyat? Yuqumli kasalliklarga qarshi immunitet hosil qilishi

Transgen formatami olish uchun hayvon zigotasiga genlami qaysi usui bilan yuboriladi? Mikroinyeksiya orqali

Transgen kalamush yoki sichqon olish uchun nima qilingan?=zigotaga bar xil genlami in'eksiua qilib

Transgen o'simlik yaratishning asosiy bosqichleri to'g'ri kctma-ketlikda joylashtiring? Agrobakteriyumning plazmidasidan t-DNK kesib olinadi, kesib olingan 1-dDNK plazmidaga ko'chirib vector kartstmksiya yaratiladi, vector kanstruksiyaning t_DNK qismiga begona gen rekornbinatsiyaianadi va ulami baktcriya shtammlariga kiritiladi, ular esa yod genni o'simlikka kiritib beradi, genetic transformatsiya qilingan o'simlik hujayrasictea transgen o'simlik olinadi,

Tnmspazon tarkibidagi kesuvchi ferment? Restrikteza Trilobitlar nimadan kelib chiqqan(a) va tritobitlardan nimalar keiib

chiqqan?~A) halqali chuvalchanglar; b) qisqichbaqasimonlar va

oVgimchaksimonlàr

Tritekalle avlodini yaratish uchun bug'doyni qaysi o'simlik bilan duragaylashtirilgan?=javdar

Tritikatiga xos bo'lgan belgilar? Bug'doy vajavd&mi duragayi. yuqori xosildor, ko'p miqdorda yashil massa to'playdi, yuksak darajada oziqlik sifatiga ega

Tritikaliga xos bo'lmagan belgilar? Bir mavsumda 3-4 marta o'rib olinadi, 14 ta xromosomaga ega, bug'doy va bug'doyiqni duragayt,

Trombotsitlar (1), eritrotsitlar (2), Icykotsitlar (3) ga xos belgilar? = (1) yadroli, yadrosiz,2-5 kun yashaydi, qon ivishida qatmshadi, suyak ko'migida hosil bo'ladi(2) yadrosiz, 120kun yashaydi, gazlami tashidi. suyak ko'migida hosil bo'ladi (3) yadroli, 2-5 kun yasbaydi, himoya vazifa bajaradi, suyak ko'migida hosil bo'ladi

Tropic afrikada tarqaigan tuyoqlilar?""suv ayg'iri, kerkidon

Tropic amerikada yashaydigan keng burunli maymun? O'rgimchak nsaymun

Trouler nima? Baliq ovlash uchun maxsus kemalar Tuban xordalilar kimlardan keiib chiqqan?" xalqali chuvalchanglardan. Tufelkaning katta yadrosining shakli...? Loviyasimon. Tufelkaning qaysi organi tkkita? Yadro va qisqaruvchi vakolasi. Tukli arilar qaysi oilaga mansub o'simliklani changlatadi?-Burchoqdoshlar

Tukli arilar(a), yowoyi arilar(b) qaysi o'simliklani changlatadi?«A-beda, sebarga; b-grechixa, kungaboqar, anjir.

Tuproq bakteriyasi qaysi baktcryalar guruhiga kiradiT-chirituvchi. Tuproq va yer osti suvlarda to'plangan psetitjtdlar qoldiqlarini zararaizlantirish usulini takiifqilgan olim? O.Odilova Tur qayerda xonakilashtirilgan? Gretsiyada

Turlararo bepushtlikni bataraf qilish yo'Marini ishlab chiqqan olim? G.Karpachenko

Tut ipak qurtini boshqa qurtlardan farqi? So'lak bezlari kuchli rivojlangan, qorin oyoqlari soni

Tut ipak qurtini bronza qo'ng'izi qurtiga o'xshash tomonlari?=Og'iz apparati kemiruvchi, ko'krak oyoqlari 3 juft. tut bargi bilan oziqlanadi.

13 i •• •'

lùvaioqqa xos


Download 266 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим