Donishmand uldirkim, eshshak xayliga do 'nrnas Na martaba, na xushomad, na a 'yonи maqtovdan. Alisher Navoiy Hokimiyatning maqsadi — hokimiyatdirDownload 306.5 Kb.
bet2/4
Sana15.01.2017
Hajmi306.5 Kb.
1   2   3   4

DARSNING BLOK-ChlZMASl

Dars bosqichlari

vaqt

I.

Tashkiliy qism

2 minut

2.

O'rganilgan materialni takrorlash

7 minut

3.

Hujjatlar bilan ishlash

8 minut

4.

Matbuol konferensiyasi (1-topshiriqni bajarish (X2-bct)

15 minut

5.

Rolli o'yin

8 minut

6.

Yakunlami chiqarish

3 minut

7.

Uyga topshiriqlar

2 minut

DARSNING BORIShI
I. Tashkiliy ishlar. Dars mundarijasi.

  1. Vazirlar Mahkamasi — mamlakat hukumati.

  2. Hokim va xalq deputatlari kengashi.

  3. Fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari.

   1. Dars mundarijasini ro'yobga chiqarish ustida ishlash.

    1. O'qituvchining kirish so'zi (2 minut).

    2. Uyga topshiriqlarni tekshirish avvalgi darsda o'rganilgan mavzu masalalari yuzasidan suhbatlashuv shaklida o'tkaziladi (7 minut).

Blits-so'rab bilishni o'tkazish uchun namunaviy savollar:

 • "Prezident" lotinchadan qanday taijima qilinadi? ("Oldinda o'tiruvchi").

 • O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi qaysi asosda amalga oshiriladi? (Muqobillik asosida).

 • Qaysi yili I.A.Karimov takroriy muddatga prezidentlik saylovi- da g'alaba qozondi? (2000-yil 9-yanvar).

 • Prezident saylovida ishtirok etishga kirn haqli? (O'zbekiston Respublikasining fuqarosi 18 yoshdan).

 • Prezident saylovi qachon tayinlanadi? (Ishlab turgan prezident vakolatlari muddati tugaydigan kundan uch oy oldin).

 • Qaysi paytdan e'tiboran prezident o'z lavozimini egallagan hisoblanadi? (Oliy Majlisda qasamyod etgan paytdan e'tibo­ran).

  1. Markaziy va joylardagi hokimiyat organlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari haqidagi masala O'zbekiston Respublikasining Konstitut­siyasi va "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risida" qonun kabi hujjatlar bilan ishlash jarayonida ko'rib chiqiladi.

  2. O'rganilgan materialni mustahkamlash maqsadida o'qituvchi improvizatsiyalangan kichik matbuot konferensiyasi o'tkazishi mumkin (15 minut).

Ta'lim oluvchilardan biri xalq ta'limi vaziri rolini bajaradi, qol- ganlari esa unga xalq ta'limini rivojlantirish muammolari bo'yicha savollar beradi.

  1. O'quvchilar hokimlarning vakolatlari bilan tanishganidan so'ng (darslikning 91-beti) ta'lim oluvchilaiga improvizatsiyalangan rolli o'yinni taklif qiling. Ta'lim oluvchilardan biri hokimni, boshqasi esa maktob direktorini ifoda etadi. Qolgan o'quvchilar ikki guruhga bo'linadi: hokimni qo'llab-quvvatlash guruhi va maktab direktorini qo'llab-quvvatlash guruhi (8 minut).

Maktab direktori maktabni ta'mirlash va o'quvchilar safarini tashkillashtirish zarurligiga ishontirishi lozim (9-sinf O'zbekiston shaharlaridan biriga yoki xorijiy mamlakatga).

Rolli o'yin davomida ta'lim oluvchilar O'zbekiston Respub­likasining Konstitutsiyasi va hokim vakolatlari to'g'risida darslik matnidan (91-bet) foydalanishlari zarur.   1. Dars yakunlarini chiqarish. Bali qo'yish (3 minut).

   2. Uyga topshiriqlar (2 minut).

    1. Paragraf savollari yuzasidan javoblarga tayyorlanish.

    2. O'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyati to'qrisidagi masalani niustaqil o'rganish (darslikning 84—85-betlari).

    3. "O'zbekiston Respublikasining sud tizimi" (21—22-§) matni bilan tanishish.

QO'SHIMCHA MATERIAL

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi     1. bob

VAZIRLAR MAHKAMASI

      1. modda.

Vazirlar Mahkamasining tarkibini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tuzadi va u Oliy Majlis tomonidan tasdiqlanadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi hukumatining boshlig'i Vazirlar Mahkamasi tarkibiga o'z lavozimi bo'yicha kiradi.

Vazirlar Mahkamasi iqtisodiyotning, ijtimoiy va ma'naviy soha- ning samarali faoliyatiga rahbarlikni, qonunlar, Oliy Majlisning boshqa qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon- lari, qarorlari va farmoyishlari ijrosini ta'minlaydi.

Vazirlar Mahkamasi amaldagi qonunlarga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududidagi barcha organlar, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan qarorlar va farmoyishlar cliiqaradi.

Vazirlar Mahkamasi yangi saylangan Oliy Majlis oldida o'z vakolatlarini zimmasidan soqit qiladi.

Vazirlar Mahkamasining faoliyatini tashkil etish tartibi va vako- lat doirasi qonun bilan belgilanadi.     1. bob

MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ASOSLARI

 1. modda.

Viloyatlar, tumanlar va shaharlarda (tumanga bo'ysunuvchi sha- harlardan, shuningdek, shahar tarkibiga kiruvchi tumanlardan tashqari) hokimlar boshchilik qiladigan xalq deputatlari Kengashlari hokimiyatning vakillik organlari bo'lib, ular davlat va fuqarolarning manfaatlarini ko'zlab o'z vakolatlariga taalluqli masalalarni hal etadilar.

 1. modda.

Mahalliy hokimiyat organlari ixtiyoriga quyidagilar kiradi:

qonuniylikni, huquqiy tartibotni va fuqarolarning xavfsizhgini ta'minlash;

hududlarni iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlantirish;

mahalliy byudjetni shakllantirish va uni ijro etish, mahalliy soliqlar, yig'imlarni belgilash, byudjetdan tashqari jamg'armalarni hosil qilish;

mahalliy kommunal xo'jalikka rahbarlik qilish;

atrof-muhitni muhofaza qilish;

fuqarolik holati aktlarini qayd etishni ta'minlash;

normativ hujjatlarni qabul qilish hamda O'zbekiston Respub- I likasi Konstitutsiyasiga va O'zbekiston Respublikasi qonunlariga zid kelmaydigan boshqa vakolatlarni amalga oshirish. 1. modda.

Mahalliy hokimiyat organlari O'zbekiston Respublikasining qonunlarini, Prezident farmonlarini, davlat hokimiyati yuqori I organlarining qarorlarini amalga oshiradilar, xalq deputatlari quyi Kengashlari faoliyatiga rahbarlik qiladilar, respublika va mahalliy

Iahamiyatga molik masalalarni muhokama qilishda qatnashadilar.

Yuqori organlarning o'zlariga berilgan vakolat doirasida qabul qilingan qarorlari quyi organlar ijro etishi uchun majburiydir.

Xalq deputatlari Kengashlari va hokimlarining vakolal mud- dati — besh yil.


 1. modda.

Vakillik va ijroiya hokimiyatini tegishUgiga qarab viloyat, tuman va shahar hokimlari boshqaradi.

Viloyat hokimlari va Toshkent shahri hokimi Prezident tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi hamda tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

Tuman va shaharlarning hokimlari tegishli viloyat hokimi tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi hamda tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

Shaharlardagi tumanlarning hokimlari tegishli shahar hokimi tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi hamda xalq deputatlari shahar Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

Tumanlarga bo'ysungan shaharlarning hokimlarini tuman hoki­mi tayinlaydi va lavozimidan ozod qiladi hamda xalq deputatlari tuman Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.


 1. modda.

Viloyat, tyman va shahar hokimlari o'z vakolatlarini yakka- boshchilik asoslarida amalga oshiradilar va o'zlari rahbarlik qilayot- gan organlarning qarorlari va faoliyati uchun shaxsan javobgardirlar.

Hokimlarning va xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining faoliyatini tashkil qilish, ularning vakolat doirasini va xalq deputat­lari mahalliy Kengashlarini saylash tartibi qonun bilan belgilanadi. 1. modda. Hokim o'ziga berilgan vakolatiar doirasida tegishli hududdagi barcha korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, birlash- malar, shuningdek, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan qarorlar qabul qiladi.

 2. modda. Shaharcha, qishloq va ovullarda, shuningdek, ular tarkibidagi mahallalarda hamda shaharlardagi mahallalarda fuqaro- larning yig'inlari o'zini o'zi boshqarish organlari bo'lib, ular ikki yarim yil muddatga raisni (oqsoqolni) va uning maslahatchilarni saylaydi.

O'zini o'zi boshqarish organlarini saylash tartibi, faoliyatini tashkil etish hamda vakolat doirasi qonun bilan belgilanadi.

24-d ars

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SUD TIZIMI(I dars)

Darsning maqsadi:

 • O'zbekiston Respublikasida sud tizimi tashkil qilinishi v-a faoliyati prinsiplari bilan tanishish;

 • odil sudlovni amalga oshirishga nisbatan qo'yiladigan asosiy taiablarni tahlil qilish;

 • me'yoriy hujjatlar bilan ishlashdagi mavjud tajribalarni yaxshi- lash.

Dars materiallari va jihozlari:

  1. 9-sinf "Konstitutsiyaviy huquq asoslari" darsligi, 21—22-§.

  2. Me'yoriy material:

 • O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.

 1. Doska, bo'r, qog'oz, flomasterlar. Tarqatma material:

 • ilgari o'rganilgan va darsda o'rganiladigan asosiy tushunchalar va atamalar yozilgan kartochkalar.

Darsning asosiy tushuncha va atamalari:

 • sud tizimi;

 • fuqarolarning qonun va sud oldida tengligi;

 • aybsizlik prezumpsiyasi;

 • sud organlari gumanizmi.


DARSNING BLOK-CHJLZMASI:

O'tkazish bosqichlari

vaqt

1.

O'qituvchining kirish so'zi

2 minut

2.

O'rganilgan materialni takrorlash

7 minut

3.

O'qituvchining sinf bilan kichik suhbati

5 minut

4.

Guruhlarda ishlash. "Har kim har kimga o'rgatadi"

14 minut

5.

Guruhlarda ishlash. l-lopshiriqni bajarish (84-bet)

12 minut

6.

Ish yakunlarini chiqarish

3 minut

7.

Uyga topshiriqlar

2 minut

DARSNING BORISHI:


I. Tashkiliy ishlar.

Dars mundarijasi.


  1. Sud — inson huquqlari himoyasida muhim bo'g'in.

  2. O'zbekiston Respublikasining sud tizimi.

II. Dars mundarijasini ro'yobga chiqarish ustida ishlash.

1 O'qituvchining kirish so'zi (2 minut).

2. Uyga topshiriqlarni tekshirish oldin o'rganilgan mavzu masalalari yuzasidan o'tkaziladi (7 minut).

Blits-so'rab bilishni o'tkazish uchun namunaviy savollar: • Ijro etuvchi hokimiyat organlarining asosiy vazifasi nima? (Qonunlarni ro'yobga chiqarish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash).

 • O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi kim tomonidan tuziladi? (Prezident tomonidan tuziladi va Oliy Majlis tomonidan tasdiqlanadi).

 • Viloyat, shahar va tuman hududida vakillik va ijro etuvchi hokimiyatga qaysi organ rahbarlik qiladi? (Xalq deputatlari kengashi).

 • Shaharchalar, qishloqlar va ovullarda qaysi organ o'zini-o'zi boshqarish organi sanaladi? (Fuqarolar yig'ini).

 • Fuqarolar yig'ini oqsoqoli qanday muddatga saylanadi? (2,5 yilga).

 • Vazirlar Mahkamasining Raisi kim? (O'zbekiston Respub­likasining Prezidenti).

 • Hokim kimga hisobot beradi? (Prezident va xalq deputatlari viloyat Kengashiga).

 • O'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyatini kim to'xtatishi mumkin? (Fuqarolar yig'ini qaroriga ko'ra).

 • Vazirlar Mahkamasi o'z faoliyatida kimga hisobot beradi? (Oliy Majlisga).

 • Mamlakatda ijro etuvchi hokimiyatni kim ifoda etadi? (Vazirlar Mahkamasi).

 • Hokimlar faoliyati qaysi prinsipda amalga oshiriladi? (Yakkaboshchilik va personal javobgarlik prinsipida).

 • Viloyat, shahar va tuman hududida vakillik va ijro etuvchi hokimiyatga kim yetakchiiik qiladi? (Hokim).

 • O'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyati qanday mablag'lar hisobiga amalga oshiriladi? (O'zining va byudjetdan mab­lag'lar hisobiga).

3. Mavzuningbirinchisavolini tushuntirayotganda o'qituvchi kirish so'zida O'zbekiston Respublikasida sudlar O'zbekston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonunlarida, inson huquqlari to'g'risida- gi xalqaro paktlar e'lon qilingan fuqarolar huquq va erkinliklarini, korxonalar, muasasalar va tashkilotlarning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga rioya etilishi kafili bo'lishga da'vat etilgani haqida hikoya qilib beradi.

Turli maqomdagi sudlarning faoliyati ijtimoiy adolat, fuqarolik murosasi va birdamligini ta'minlashga, qonuniyhk va huquq-tar- tibotni mustahkamlashga qaratilgandir.

Sudlar faoliyatini muvofiqlashtirish vazifasi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga yuklatilgan. Ana shu vazirlikning o'zi MDH mamlakatlari, xorijiy davlatlari sudlarida tomonlardan biri O'zbekiston Respublikasi bo'lganda nizolarni ko'rib chiqa- yotganda vakillikni amalga oshiradi.


 1. Guruhlarda ishlash (14 minut). "Har kim har kimga o'rgatadi". O'qituvchi har bir o'quvchiga sud ta'rifi va uning vakolatlari yozilgan kartochkalarni tarqatadi (kartochkada ma'lumotlar dars- likdagiga qaraganda batafsilroq beriladi). Ta'lim oluvchilarga kar tochkadagi axborot bilan tanishib chiqish, shundan keyin ana shunday axborotga ega bo'lmagan istalgan o'quvchiga o'z bilim- larini berish uchun fursat beriladi (2 minut). Bilimlar yakka tar- tibda beriladi. Evaziga o'rgatayotgan o'quvchi o'z bilimlarini o'rgatilayotgan ta'lim oluvchiga yetkazadi.

Yakunlar chiqarilayotganda o'qituvchi bir-biriga o'rgatayotganda o'quvchilar axborotni qanchalik to'g'ri va chuqur o'zlashtirganini aniqlaydi.

 1. Guruhlarda ishlash (12 minut).

1 -topshiriqni bajarish uchun (82-bet) sinf uch guruhga bo'linadi va ulardan har biri hokimiyat tarmoqlaridan har biri inson huquqlarini qay tariqa himoya qilishini aniqlaydi. Guruhlar ishi taqdimotidan keyin jadval hamma tomonidan toidiriladi (87- bet).

  1. Dars yakunlarini chiqarish. Ball qo'yish (3 minut).

  2. Uyga topshiriqlar (2 minut).

   1. O'rganilgan mavzu savollariga javoblarga tayyorlanish.

   2. 23-paragraf mundarijasining davomi bilan tanishish.

QO'SHIMCHA MATERIAL O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi XXII bob

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SUD HOKIMIYATT

    1. modda. O'zbekiston Respublikasida sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan, siyosiy partiyalardan, boshqa jamoat birlashmalaridan mustaqiJ holda ish yuritadi.

    2. modda.

O'zbekiston Respublikasining sud tizimi besh yil muddatga say- lanadigan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, O'zbe­kiston Respublikasi Oliy sudi, O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi, Qoraqalpog'iston Respublikasining Oliy sudi, Qoraqalpog'iston Respublikasining xo'jalik sudidan, shu muddatga saylanadigan vilo- yat sudlari, Toshkent shahar sudi, tuman, shahar va xo'jalik sudlari- dan iborat.

Sudlarni tashkil etish va ularning faoliyal ko'rsatish tartibi qonun bilan belgilanadi.

Favqulodda sudlar tuzishga yo'l qo'yilmaydi.


    1. modda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi qonun chiqaruv- chi va ijro etuvchi hokimiyatlarning hujjatlari Konstitutsiyaga qan- chalik mosligiga doir ishlarni ko'radi.

Konstitutsiyaviy sud siyosat va huquq sohasidagi mutaxassislar orasidan — Konstitutsiyaviy sud raisi, rais o'rinbosari va sudyalari- dan, shu jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasining vakilidan iborat tarkibida saylanadi.

Konstitutsiyaviy sudning raisi va a'zolari deputat bo'la olmaydilar.

Konstitutsiyaviy sudning raisi va a'zolari siyosiy partiyalar va harakatlaming a'zolari bo'lishlari va boshqa haq to'lanadigan lavo- zimni egallashlari mumkin emas.

Konstitutsiyaviy sud sudyalari daxlsizlik huquqidan foydalanadi-

lar.


Konstitutsiyaviy sud sudyalari o'z faoliyatlarida mustaqildirlar va faqat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga bo'ysunadilar.

    1. modda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi:

     1. qonunlarning va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis qabul qilgan boshqa hujjatlarning. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlarining, Hukumat qarorlarining, davlat hokimiyati mahalliy organlarining qarorlarining, O'zbekiston Respublikasi davlatlararo shartnomalarining va boshqa majburiyatlarining O'zbekiston Res­publikasi Konstitutsiyasiga mosligini aniqlaydi;

     2. Qoraqalpog'iston Respublikasining Konstitutsiyasi O'zbekis­ton Respublikasining Konstitutsiyasiga, Qoraqalpog'iston Respubli­kasining qonunlari O'zbekiston Respublikasining qonunlariga muvofiqligi to'g'risida xulosa beradi;

     3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining normalariga sharh beradi;

     4. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari bilan berilgan vakolat doirasida boshqa ishlarni ko'rib chiqadi.

Konstitutsiyaviy sudning qarorlari matbuotda e'lon qilingan paytdan boshlab kuchga kiradi. Ular qat'iy va ular ustidan shikoyat qilish mumkin emas.

Konstitutsiyaviy sudni tashkil etish va uning faoliyat ko'rsatish tartibi qonun bilan belgilanadi.    1. modda.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi — fuqarolik, jinoiy va ma'- muriy sudlov islilarini yurgizish borasida sud hokimiyatining oliy organi hisoblanadi.

U tomonidan qabul qilingan hujjatlar qat'iy va respublikaning barcha hududida bajarilishi shart.

O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi — Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy sudi, viloyatlar, shahar va tuman sudlarining faoliyati ustidan nazorat olib borish huquqiga ega.


    1. modda. Mulkchilikning turli shakllariga asoslangan korxo- nalar, muassasalar, tashkiiotlar o'rtasidagi, shuningdek, tadbirkorlar o'rtasidagi, iqtisodiyot sohasida va uni boshqarish jarayonida vujudga keladigan xo'jalik nizolarini hal etish Oliy xo'jalik sudi va xo'jalik sudlari tomonidan ularning vakolatlari doirasida amalga oshiriladi.

    2. modda.

Sudyalar mustaqildir, faqat qonunga bo'ysunadilar. Sudyalarniijg odil sudlovni amalga oshirish borasidagi faoliyatiga biron-bir tarzda aralashishga yo'l qo'yilmaydi va bunday aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi.

Sudyalarning daxlsizligi qonun bilan kafolatlanadi.

OUy sud va Oliy xo'jalik sudi rasislari va a'zolari Oliy Majlisning deputati bo'lolmaydilar.

Sudyalar, shu jumladan, tuman sudyalari siyosiy partiyalar va harakatlarning a'zosi bo'lishlari va boshqa haq to'lanadigan lavo- zimni egallashlari mumkin emas.

Sudya vakolat muddati tugagunga qadar sudyalik vazifasidan qonunda ko'rsatilgan asoslar bo'lgandagina ozod etilishi mumkin.


    1. modda.

Hamma sudlarda ishlar ochiq ko'riladi. Ishlarni yopiq majlisda tinglashga qonunda belgilangan hollardagina yo'l qo'yiladi.

    1. modda.

Sud hokimiyati chiqargan hujjatlar barcha davlat organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar, tashkiiotlar, mansab- dor shaxslar va fuqarolar uchun majburiydir.

    1. modda.

O'zbekiston Respublikasida sud ishlarini yuritish o'zbek tilida, qoraqalpoq tilida yoki muayyan joydagi ko'pchilik aholi so'zlashadi- gan tilda olib boriladi. Sud ishlari olib borilayotgan tilni bilmaydi- gan sudda qatnashuvchi shaxslarning tarjimon orqali ish materiallari bilan to'la tanishish va.sud ishlarida ishtirok etish hamda sudda ona tilida so'zlash huquqi ta'minlanadi.


    1. Download 306.5 Kb.

     Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik