Dissotsilanish darajasiDownload 1,75 Mb.
bet1/7
Sana25.04.2022
Hajmi1,75 Mb.
#581058
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
iLYOSBEK
2 5206328574180591274, Borliq falsafasi, xosmas integrallarning geometriya va fizikaga tatbiqlari, 2. 1. Male and female speech styles, 1-мавзу, saf mashqlari, 2 5296530059991975525, 21 бхмс узб тўлиқ матн план счет, Fuqarolik jamiyatining asosiy belgilari va tamoyillari-hozir.org, O‘ZBEK ADABIYOTI TA’LIMIDA ZAMONAVIY, buxoro amirligidagi harbiy mansab unvon egalari va ularning vazifalari., Hujjat, mustaqil ish1, Kamalov Sh 304 TP, Kamalov Sh 304 TP

ILYOSBEK MAMARASULOV

+99893 178 97 97

ERITMA GIDROLIZI
VA
DISSOTSILANISH

DISSOTSILANISH DARAJASI

Ko’pchilik suvda eriydigan tuzlar, Kuchli kislotalar: HCl, HNO3, H2SO4, ishqorlar

Kuchsiz elektrolit

Noelektrolit

Kuchsiz kislotalar: H2CO3, H2S, Organik kislotalar: CH3COOH

Kuchli elektrolit

Shakar eritmasi,
Distillangan suv


ILYOSBEK MAMARASULOV


TUZLARNING GIDROLIZI


Tuz ionlari bilan suv molekulalari orasida bo`ladigan
va odatda kuchsiz elеktrolit (kuchsiz kislota, kuchsiz
asos va asos­li yoki kislotali tuz) hosil bo`lishiga olib
kеladigan o`zaro ta'sirlashuv gidroliz dеb ataladi.
GIDROLIZNING BORISHI.
1. Kuchli asos va kuchli kislotadan hosil bo`lgan tuzlar (masa­lan, NaCl) gidrolizlanmaydi.
NaCl + H2O → X
2. Kuchli asos va KUCHSIZ KISLOTADAN hosil bo`lgan tuz gidrolizlanganda eritma ishqoriy muhitni ko`rsatadi, ma­salan:
C H3COONa+H2O CH3COOH + NaOH
3. KUCHSIZ ASOS va kuchli kislotadan hosil bo`lgan tuzlar gidrolizlanganda eritma kislotali muhitni ko`rsatadi, masalan:
N H4Cl + H2O NH4OH + HCl
4. KUCHSIZ ASOS va KUCHSIZ KISLOTAdan hosil bo`lgan tuzlar gidrolizlanganda kuchsiz asos va kuchsiz kislota hosil bo`ladi, masalan:
C H3COONH4 + H2O NH4OH + CH3COOH

TUZLAR GIDROLIZI JADVALI

TARKIBIMISOL YOZINGGIDROLIZMUHITLAKMUSFENOLFTALEIN

R-YA
BORISHIKUCHAYTIRISH

Kuchli asos
Kuchli k-ta


bormaydi

neytralrangsizrangsiz------------------

Kuchsiz asos
Kuchli k-ta


qaytar

kislotaliqizilrangsiz

Kation
bo`yicha

H2O, ishqor qizdirish

Kuchsiz
k-ta
Kuchli asos


qaytar

ishqoriyko`kpushtiAnion
bo`yicha

H2O, kislota qizdirish

Kuchsiz asos
Kuchsiz
k-ta


Qaytmas
To’liq
Oxirigachaneytralrangsizrangsizham kation
ham anion

----------GIDROLIZ DARAJASI
Gidrolizlangan tuz molеkulalari sonining eritilgan tuz molеkulalari soniga bo`lgan nisbati tuzning gidrolizlanish darajasi dеb ataladi va h bilan bеlgilanadi:
ASOSLAR

Asoslar

Misollar

KUCHLI

LiOH, NaOH, KOH, RbOH, FrOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Sr(OH)2,

KUCHSIZ

NH4OH, Be(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)3,Al(OH)3,Fe(OH)3,va boshqalar


KISLOTALAR

Kuchli kislotalar

Kuchsiz kislotalar

1.

HClO4

Perxlorat

1.

HNO2

Nitrit

2.

H2SO4

Sulfat

2.

H3PO4

Ortofosfat

3.

HNO3

Nitrat

3.

H3PO3

Fosfit

4.

HMnO4

Permanganat

4.

H4P2O7

Pirofosfat

5.

H2MnO4

Manganat

5.

H2SO3

Sulfit

6.

HClO3

Xlorat

6.

H2CO3

Karbonat

7.

H2Cr2O7

Dixromat

7.

HPO3

Metafosfat

8.

HJ

Yodid

8.

H2SiO3

Silikat

9.

HBr

Bromid

9.

HClO2

Xlorit

10.

HCl

Xlorid

10.

HClO

Gipoxlorit

11.

H2CrO4

Xromat

11.

H3AsO4

Arsenat


12.

H3BO3

Ortoborat


13.

H2SeO4

Selenat


14.

H2SeO3

Selenit


15.

HF

Ftorid


16.

H2S

Sulfid


17.

H2Se

Selenid


18.

HCN

Sianid


19.

HOCN

Sianat


20.

HSCN

Rodanid


21.

H3PO2

Gipofosfit


22.

H2S2O3

Tiosulfat


23.

HCOOH

Chumoli kislota


24.

CH3COOH

Sirka kislota


25.
ORGANIK MODDALARDAN GIDROLIZGA UCHRAYDIGANLARI.
1) DNK; 2) RNK; 3) Oqsillar; 4) nukleozid 5) nukleotit; 6) nuklein kislota;
7) Disaxaridlar 8) Polisaxaridlar 9) kraxmal; 10) selluloza; 11) Murakkab efirlar;
12) Oddiy efirlar; 13) metilmetakrilat;


GIDROLIZGA OID BIRINCHI DARAJALI TESTLAR.

1. Gidrolizda qatnashadigan birikmalar sinfini ko’rsating.


A) metallar B) kislotalar
C) gidroksidlar D) tuzlar
2. Gidrolizga uchraydigan kimyoviy birikmalar qatorini aniqlang.
A) tuzlar, asoslar, kislotalar
B) uglevodlar, oqsillar, asoslar
C) murakkab efirlar, tuzlar, oqsillar
D) kislotalar, tuzlar, yog’lar
3. Murakkab efirlar ishqorlar ta’sirida gidroliz qilinganda qanday mahsulotlar xosil bo’ladi?
A) kislota va spirt B) tuz va spirt
C) kislota va sovun D) kislotalar

4. Quyidagi moddalar gidrolizidan qanday mahsulotlar hosil bo’ladi?


a) oqsil b) kraxmal c) laktoza d) kapron
1) aminogeksan kislota 2) α va β-glyukoza
3) α-glyukoza 4) galaktoza va α-glyukoza
5) bir xil aminokislota 6) turli xil amino kislota
A) 6a, 3b, 4c, 5d B) 1a, 3b, 2c, 4d
C) 2a, 5b, 6c, 3d D) 6a, 1b, 2c, 3d

5. Qaysi moddalar gidroliz reaksiyasida qatnashmaydi?


A) spirtlar B) tuzlar C) uglevodlar D) yoglar

6. Proteinlar gidrolizlanganda, qanday moddalar olinadi?


A) gliserin va sovun B) aminokislotalar
C) spirt va kislota D) glikol va amid

7. Barcha tuzlarni


1) kuchli asos va kuchli kislota;
2) kuchli asos va kuchsiz kislota;
3) kuchsiz asos va kuchli kislota;
4) kuchsiz asos va kuchsiz kislotadan hosil bo’lgan deb taqsimlash mumkin. Ulardan qaysilari to’liq gidrolizga uchraydi?
A) 2 B) 4 C) 1 D) 3

8. Quyidagi moddalar orasidagi reaksiya natijasida hosil bo’lgan tuzlarning qaysilari gidroliz jarayonida qatnashadi?


1) kuchli asos va kuchli kislotalardan hosil bo’lgan tuzlar
2) kuchli asos va kuchsiz kislotalardan hosil bo’lgan tuzlar
3) kuchsiz asos va kuchsiz kislotalardan hosil bo’lgan
4) kuchsiz asos va kuchli kislotalardan hosil bo’lgan
5) har xil turdagi tuzlar
A) 1,3,5 B) 2,4,5 C) 2,3,4 D) 1,2,5
9. Eritmalarda gidroliz jarayonini tezlashtirish uchun qanday jarayonlarni amalga oshirish kerak?
1) eritmani suyultirish
2) haroratni oshirish
3) eritmani konsentrlangan holda saqlash
4)teskari muhitli tuz qo’shish
A) 1,2,4 B) 3,4 C) 1,4 C) 2,3

10. Eritmalarda gidroliz jarayonini sekinlashtirish uchun qanday jarayonlarni amalga oshirish kerak?


1) eritmani suyultirish
2) haroratni oshirish
3) eritmani konsentrlangan holda saqlash
4)teskari muhitli tuz qo’shish
A) 1,2,4 B) 3 C) 1,4 C) 2,3


11. Quyidagi reaksiya qaysi tur(lar)ga mansub?
Cl2 + H2O → 2HCl + O2
1 .Oksidlanish-qaytarilish
2.O’rin olish
3. Gidroliz
4. Netrallanish
А)1 В) 1,2 C) 3, 4 D) 1, 3

12. Fenolftalein eritmasiga Na2CO3 ning suvdagi eritmasi tasiri natijasida eritma rangi qanday tusga kirishini belgilang.


A) To’q qizil B) Sariq C) Ko’k D) Qo’ng’ir

13. Metil zarg’aldog’i eritmasiga Na2CO3 ning suvdagi eritmasi ta’siri natijasida eritma rangi qanday tusga kirishini belgilang.


A) To’q qizil B) Sariq C) Ko’k D) Qo’ng’ir

14. Lakmus eritmasiga Na2CO3 ning suvdagi eritmasi ta’siri natijasida eritma rangi qanday tusga kirishini belgilang.


A) To’q qizil B) Sariq C) Ko’k D) Qo’ng’ir

15. Tuzlarning gidroliz reaksiyasi natijasida muhit qanday bo’lishi mumkin?


1) asosli 2) kislotali 3) neytral
A) 1 yoki 2 B) 1 yoki 3
C) 2 yoki 3 D) 1, 2 yoki 3

16. Quyidagi tuzlarning qaysilari gidrolizga uchramaydi?


1. Kaliy nitrat 2) natriy nitrat 3) Litiy sulfat
4) mis (II) xlorid 5) kaliy sianid
A) 3.4 B) 2.3 C) 1.2.3 D) 1.4.5

17. Tuproqning kislotaliligini yo’qotish uchun qaysi modda ishlatiladi?


A) natriy nitrat B) kaliy nitrat
C) kaliy xlorid D) kalsiy karbonat
18. Quyidagi moddalarning qaysilari gidrolizga uchraydi?
1. Natriy gidrid 2) ammiyak 3) etilatsetat
4) kalsiy fosfat 5) nukleotid
A) 1.3.4.5 B) 1.2.3.4 C) 1.3.5 D) 1.2.5

19. Qaysi modda tuproqning kislotaliligini oshiradi?


A) potash B) natriy nitrat
C) natriy xlorid D) ammoniy nitrat

20. Quyidagi tuzlarning qaysilari gidrolizga uchraydi ?


1) Natriy sulfat 2) natriy sulfit 3) natriy karbonat
4) kaliy atsetat 5) kaliy sulfit 6) kalsiy nitrat
A) 5.6 B) 2.3.4.5 C) 1.6 D) 1.2.3.4

21. Fosforning qaysi birikma(lar) gidrolizga uchraydi ?


1) Kalsiy fosfat 2) fosfit kislota
3) kalsiy fosfit 4) fosfin
A) 1.3 B) 3 C) 4 D) 2.4

22. Quyidagi tuzlarning qaysilari kation bo’yicha gidrolizga uchraydi ?


1) Magniy xlorid 2) natriy perxlorat
3) kaliy gidro karbonat 4) alyuminiy xlorid
5) osh tuzi 6) rux nitrat 7) ammoniy sulfat
1.4.6.7 B) 2.3.5 C) 2.5.7 D) 1.3.4.6

23. Quyidagi tuzlarning qaysilari gidrolizga uchraydi ?


1) Natriy sulfid 2) litiy nitrat 3) ammoniy sulfat
4) kaliy karbonat 5) kalsiy xlorid
A) 2.5 B) 1.2.5 C) 1.3.4 D) 3.4

24. Quyidagi tuzlardan qaysilari gidrolizga uchramaydi ?


1) Litiy xlorid 2) ammoniy sulfat 3) ammoniy karbonat 4) alyuminiy xlorid 5) natriy sulfat
A)1.5 B) 2.3 C) 1.4.5 D) 2.3.4

25. Qaysi tuzlar kation bo’yicha gidrolizga uchraydi ?


A) Natriy atsetat,alyuminiy xlorid
B) kalsiy karbonat, magniy xlorid
C) bariy nitrat , kaliy sulfat
D) ammoniy xlorid, rux nitrat
26. Qaysi kislotalarning natriy gidroksid bilan xosil qilgan tuzlari gidrolizga uchraydi ?
1) xlorid 2) sirka 3) nitrit
4) perxlorat 5) sulfat 6) gipoxlorit
A) 2.3.6 B) 1.4.5 C) 1.3.6 D) 2.4.5
27.Qaysi tuzlar faqat anion bo’yicha gidrolizga uchraydi?
A) K2CO3,KCN,K2SO3
B) CaCO3,CaSO4,Ca(CH3COO)2
C) ZnCl2, Zn(NO3)2,ZnSO4
D) NH4Cl , (NH4)2SO4,NH4CH3COO

28. Quyidagi tuzlardan qaysilari gidrolizga uchramaydi ?


1) MgCl2 2) NaClO4 3) KHCO3 4) AlCl3
5) NaCl 6) KCN 7) Al2(SO4)2 8) Na2SO4
A) 1.7 B) 2.5.8 C) 3.6 D) 3.4.6

29. Gidrolizga uchraydigan tuzlar qatorini tanlang.


A) (NH4)2SO4,BaCl2,Al(NO3)3
B) Na2CO3,CuSO4,CH3COOK,Li2SO4
C) ZnCl2,Zn(NO3)2,K2SO4,K2S
D) NH4Cl,(NH4)2CO3,Ca(CH3COO)2,Na2SO3

30. Qaysi moddalar gidrolizga uchraydi?


1) oqsil; 2) kaliy sulfat; 3) natriy gidrokarbonat; 4) natriy xlorid; 5) kraxmal;
6) fruktoza; 7) nuklein kislota; 8) natriy nitrat
A) 2, 4, 8 B) 2, 4, 6, 8
C) 1, 3, 5, 7 D) 1, 3, 7

31. Qaysi birikmalar suvda eritilganda ishqoriy muhit hosil bo'ladi?


1) natriy peroksid; 2) alyuminiy nitrat; 3) magniy xlorid; 4) kaliy gidrid; 5) natriy gidrokarbonat; 6) rux sulfat,
A) 1, 5 B) 2,3 C) 1, 4, 5 D) 2, 3, 6

32. Qaysi birikmalar suvda eritilganda neytral muhit hosil bo'ladi?


1) natriy nitrat; 2) ammoniy nitrat;
3) kaliy sulfat; 4) alyuminiy sulfat;
5) litiy xlorid; 6) ammoniy xlorid.
A) 1, 3, 5 B) 3,6 C) 2, 4, 6 D) 2,6
33. Quyidagi moddalardan qaysilari gidrolizga uchraydi?
1) DNK; 2) metakril kislota; 3) nukleozid; 4) glukoza; 5) selluloza;
6) metilmetakrilat.
A) 1, 4, 5, 6 B) 1, 3, 5. 6 C) 2,4 D) 2,4,6

34. Qaysi moddalar gidrolizga uchramaydi?


1) oqsil; 2) kaliy sulfat; 3) natriy gidrokarbonat; 4) natriy xlorid;' 5) kraxmal; 6) fruktoza; 7) nuklein kislota; 8) natriy nitrat.
A) 2, 4, 8 B) 2, 4, 6, 8 C) 1, 3, 7 D) 1, 3, 5, 7

35. Quyidagi moddalardan qaysilari gidrolizga uchramaydi ?


1) DNK; 2) metakril kislota; 3) nukleozid;
4) glukoza; 5) selluloza; 6) metilmetakrilat.
A) 1,3,5,6 B) 2,4 C) 1,4,5,6 D) 2,4,6

36. Qaysi birikmalar suvda eritilganda ishqoriy muhit hosil bo'ladi?


1) natriy sulfat; 2) natriy sulfit; 3) natriy karbonat;
4) natriy atsetat; 5) natriy xlorid; 6) natriy nitrat.
A) 3,5 B) 2,3,4 C) 1,5,6 D) 1,6
37. Qaysi birikmalar suvda eritilganda kislotali muhit hosil bo'ladi?
1) natriy peroksid; 2) alyuminiy nitrat; 3) magniy xlorid; 4) kaliy gidrid; 5) natriy gidrokarbonat; 6) rux sulfat.
A) 1, 4, 5 B) 2, 3, 6 C) 2,3 D) 1, 5

38. Qaysi qatorda faqat anion bo'yicha gidrolizga uchraydigan tuzlar keltirilgan?


A) kaliy karbonat, kaliy sianid, kaliy gidrokarbonat
B) kalsiy karbonat, kalsiy sulfat, kalsiy atsetat
C) rux xlorid, rux nitrat, rux sulfat
D) ammoniy xlorid, ammoniy sulfat, ammoniy atsetat

39. Quyida berilgan birikmalardan ham kation, ham anion bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini belgilang.


1) ammoniy atsetat; 2) magniy xlorid;
3) kaliy karbonat; 4) ammoniy nitrat;
5) alyuminiy karbonat; 6) ammoniy sulfat
A) 1, 2, 4, 5, 6 B) 1,5 C) 2, 4, 6 D) 1, 3, 5

40. Natriy gidrokarbonat, alyuminiy nitrat va natriy sulfat eritmalariga fenolftalein qo'shilganda ularning rangi (berilgan tartibda) qanday o'zgaradi?


1) rangi o'zgarmaydi; 2) ko'k rangga kiradi;
3) to'q qizil rangga kiradi; 4) sariq rangga kiradi.
A) 3, 1, 1 B) 2, 3, 1 C) 3,2,1 D) 4,2,1

41. Titan(II) oksid va xlorid kislota o'zaro ta'sirlashuvida 2,24 1 (n.sh.) vodorod ajralib, eritma binafsha rangga o'tgan bo'lsa, reaksiya uchun olingan titan(II) oksidining massasini (g) hisoblang.


A) 6,4 B) 19,2 C) 12,8 D) 18,5

42. Quyida berilgan birikmalardan faqat kation bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini belgilang.


1) ammoniy atsetat; 2) magniy xlorid;
3) kaliy karbonat; 4) ammoniy nitrat;
5) alyuminiy karbonat; 6) ammoniy sulfat
A) 1, 5 B) 1, 3, 5 C) 2, 4. 6 D) 1,2,4,5,6

43. Kaliy gidroksidi berilgan moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirishadi?


1) sulfat kislota; 2) nitrat kislota.
3) natriy gidroksid; 4) temir(II) gidroksid;
5) alyuminiy oksid; 6) kislorod;
A) 1, 2, 7 B) 1, 4 C) 1, 4, 5, 6 D) 1, 2, 3

44. Qaysi tuzlar faqat kation bo'yicha gidrolizga uchraydi?


1) alyuminiy nitrat; 2) natriy karbonat;
3) ammoniy atsetat; 4) rux sulfat;
5) ammoniy sulfat; 6) kaliy karbonat;
7) natriy sianid; 8) magniy nitrat.
A) 2, 3, 6, 7 B) 1, 4, 8 C) 1, 4, 5, 8 D) 2, 6, 7

45. Qaysi birikmalar suvda eritiiganda neytral muhit hosil bo'ladi?


1) natriy sulfat; 2) natriy sulfit;
3) natriy karbonat; 4) natriy atsetat;
5) natriy xlorid; 6) natriy nitrat !
A) 2, 3, 4 B) 1, 5, 6 C) 3,5 D) 1,6

46. Qaysi tuzlar faqat kation bo'yicha gidrolizga uchraydi?


1) magniy xlorid; 2) kaliy atsetat;
3) ammoniy atsetat; 4) kaliy sianid;
5) natriy nitrit; 6) ammoniy sulfat;
7) alyuminiy nitrat.
A) 2, 3, 4, 5 B) 1, 3, 6, 7 C) 1, 6, 7 D) 2, 4, 5

47. Kaliy karbonat, kaliy xlorid va kaliy sulfid eritmalarmi qaysi modda yordamida farqlash mumkin?


A) kalsiy gidroksid. B) bariy xlorid
C) xlorid kislota D) kumush nitrat
48. Qaysi birikmalar suvda eritilganda ishqoriy muhit hosil qiladi?
1) natriy; 2) natriy nitrat; 3) kaliy peroksid;
4) litiy xlorid; 5) kaliy sulfat; 6) natriy gidrokarbonat.
A) 1, 4, 5 B) 1, 3, 6 C) 2, 4, 5 D) 2, 3, 6

49. Natriy gidroksid, sirka kislota va natriy peroksid eritmalariga lakmus qo'shilganda ularning rangi (berilgan tartibda) qanday o'zgaradi?


1) rangi o'zgarmaydi; 2) ko'k rangga kiradi;
3) qizil rangga kiradi; 4) sariq rangga kiradi
A) 4, 2, 1 B) 2, 3, 1 C) 2, 3, 2 D) 1, 2, 3

50. Qaysi birikmalar suvda eritilganda neytral rnuhit hosil bo'ladi?


l) alyuminiy karbonat: 2) natriy sulfat;
3) magniy xlorid; 4) litiy sulfat;
5) natriy gidrokarbonat; 6) natriy gidrid.
A) 3, 5, 6 B) 2,4 C) 1, 2, 4 D) 5, 6

51. Qaysi birikmalar suvda eritilganda neytral rnuhit hosil bo'ladi?


1) natriy; 2) natriy nitrat; 3) kaliy peroksid;
4) litiy xlorid; 5) kaliy sulfat; 6) natriy cfidrokarbonat.
A) 2, 3, 6 B) 1, 4, 5 C) 2, 4, 5 D) 1, 3, 6

52. Quyidagi tuzlarning qaysilari gidrolizga uchramaydi?


1) natriy sulfat: 2) ammoniy nitrit;
3) litiy nitrat; 4) alyuminiy karbonat;
5) kaliy xlorid; 6) ammoniy atsetat.
A) 1, 3, 5 B) 4, 5. 6 C) 2, 4, 6 D) 1, 3, 5, 6

53. Quyidagi birikmalardan ham kation, ham anion bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini tanlang.


1) natriy nitrat; 2) ammoniy karbonat;
3) kaliy sulfat; 4) alyuminiy sulfid;
5) litiy xlorid; 6) ammoniy atsetat.
A) 1, 3, 5 B) 2,6 C) 2, 4, 6 D) 3, 6

54. Qaysi tuzlar faqat anion bo'yicha gidrolizga uchraydi?


1) alyuminiy nitrat; 2) natriy karbonat;
3) ammoniy atsetat; 4) rux sulfat;
5) ammoniy sulfat; 6) kaliy karbonat;
7) natriy sianid; 8) magniy nitrat.
A) 1, 4, 8 B) 2, 6, 7 C) 2, 3, 6, 7 D) 1,4,5,8

55. Quyidagi birikmalardan ham kation, ham anion bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini aniqlang.


1) natriy sulfat; 2) ammoniy atsetat;
3) litiy nitrat; 4) alyuminiy karbonat;
5) kaliy xlorid.
A) 4, 5 B) 2,4 C) 1, 3, 5 D) 1,2,5

56. Quyida berilgan birikmalardan ham kation, ham anion bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini belgilang.


1) ammoniy atsetat; 2) magniy xlorid;
3) kaliy karbonat; 4) ammoniy nitrat;
5) alyuminiy kaibonat: 6) ammoniy sulfat
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

57. Qaysi moddalar gidrolizga uchraydi?


1) oqsil; 2) kaliy sulfat;
3) natriy gidrokarbonat; 4) natriy xlorid;
5) kraxmal; 6) fruktoza;
7) nuklein kislota; 8) natriy nitrat
A) 1,3,5,7 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

58. Qaysi birikmalar suvda eritilganda ishqoriy muhit hosil bo'ladi?


1) natriy peroksid; 2) alyuminiy nitrat;
3) magniy xlorid; 4) kaliy gidrid;
5) natriy gidrokarbonat; 6) rux sulfat.
A) 1,4,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

59. Qaysi birikmalar suvda eritilganda neytral muhit hosil bo'ladi?


1) natriy nitrat; 2) ammoniy nitrat;
3) kaliy sulfat; 4) alyuminiy sulfat;
5) litiy xlorid; 6) ammoniy xlorid.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

60. Qaysi qatorda faqat kation bo'yicha gidrolizga uchraydigan tuzlar keltirilgan?


1) kalsiy karbonat, kalsiy sulfat, kalsiy atsetat
2) ammoniy xlorid, ammoniy sulfat, ammoniy atsetat
3) kaliy karbonat, kaliy sianid, kaliy gidrokarbonat
4) rux xlorid, rux nitrat, rux sulfat
A) 1,3,5 B) 1,2,4 C)4 D) 1

61. Quyida berilgan birikmalardan faqat kation bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini belgilang.


1) natriy karbonat; 2) magniy sulfat;
3) kaliy sulfit; 4) ammoniy nitrat;
5) litiy xlorid; 6) rux xlorid.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

62. Qaysi tuzlar faqat anion bo'yicha gidrolizga uchraydi?


1) magniy xlorid; 2) kaliy atsetat;
3) ammoniy atsetat; 4) kaliy sianid;
5) natriy nitrit; 6) ammoniy sulfat;
7) alyuminiy nitrat.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,5 D) 1,5

63. Quyida berilgan birikmalardan faqat anion bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini tanlang.


1) natriy karbonat; 2) magniy sulfat;
3) kaliy sulfit; 4) ammoniy nitrat;
5) litiy xlorid; 6) rux xlorid.
A) 1,3 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

64. Quyidagi moddalardan qaysilari gidrolizga uchraydi?


1) DNK; 2) metakril kislota; 3) nukleozid;
4) glukoza; 5) selluloza; 6) metilmetakrilat.
A) 1,3,5,6 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

65. Natriy gidrokarbonat, alyuminiy nitrat va natriy sulfat eritmalariga lakmus qo'shilganda ularning rangi (berilgan tartibda) qanday o'zgaradi?


1) rangi o'zgarmaydi; 2) ko'k rangga kiradi;
3) qizil rangga kiradi; 4) sariq rangga kiradi,
A) 1,3,1 B) 1,2,1 C) 2, 3, 1 D) 1,3,2

66. Qaysi qatordagi tuzlarning barchasi gidrolizga uchraydi?


1) natriy karbonat, mis(II) sulfat, kaliy atsetat, litiy sulfat
2) ammoniy xlorid, ammoniy karbonat, kalsiy atsetat, natriy sulfit
3) rux xlorid, rux nitrat, natriy sulfat, kaliy sulfid
4) ammoniy sulfat, natriy xlorid, alyuminiy nitrat, kaliy sianid
A) 1,3 B) 2 C) 2,4 D) 1

67. Quyidagi moddalardan qaysilari gidrolizga uchramaydi ?


1) DNK; 2) metakril kislota; 3) nukleozid;
4) glukoza; 5) selluloza; 6) metilmetakrilat.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4 D) 1,5

68. Qaysi birikmalar suvda eritilganda ishqoriy muhit hosil bo'ladi?


1) natriy sulfat; 2) natriy sulfit; 3) natriy karbonat;
4) natriy atsetat; 5) natriy xlorid; 6) natriy nitrat.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,3,4 D) 1,5
69. Qaysi qatorda faqat anion bo'yicha gidrolizga uchraydigan tuzlar keltirilgan?
1) kaliy karbonat, kaliy sianid, kaliy gidrokarbonat
2) kalsiy karbonat, kalsiy sulfat, kalsiy atsetat
3) rux xlorid, rux nitrat, rux sulfat
4) ammoniy xlorid, ammoniy sulfat, ammoniy atsetat
A) 2,3,4 B) 1,2,4 C) 2,4 D) 1

70. Quyida berilgan birikmalardan ham kation, ham anion bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini belgilang.


1) ammoniy atsetat; 2) magniy xlorid; 3) kaliy karbonat; 4) ammoniy nitrat;
5) alyuminiy karbonat; 6) ammoniy sulfat
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

71. Natriy gidrokarbonat, alyuminiy nitrat va natriy sulfat eritmalariga fenolftalein qo'shilganda ularning rangi (berilgan tartibda) qanday o'zgaradi?


1) rangi o'zgarmaydi; 2) ko'k rangga kiradi; 3) to'q qizil rangga kiradi;
4) sariq rangga kiradi.
A) 1,3,4 B) 1,2,4 C) 2,4,1 D) 3,1,1

72. Quyida berilgan birikmalardan faqat kation bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini belgilang.


1) ammoniy atsetat; 2) magniy xlorid;
3) kaliy karbonat; 4) ammoniy nitrat;
5) alyuminiy karbonat; 6) ammoniy sulfat
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

73. Kaliy gidroksid berilgan moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirishadi?


1) sulfat kislota; 2) kaliy oksid;
3) natriy gidroksid; 4) temir(II) gidroksid;
5) alyuminiy oksid; 6) kislorod;
7) nitrat kislota.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5,7

74. Qaysi tuzlar faqat kation bo'yicha gidrolizga uchraydi?


1) alyuminiy nitrat; 2) natriy karbonat;
3) ammoniy atsetat; 4) rux sulfat;
5) ammoniy sulfat; 6) kaliy karbonat;
7) natriy sianid; 8) magniy nitrat.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,4,8,5

75. Qaysi birikmalar suvda eritiiganda neytral muhit hosil bo'ladi?


1) natriy sulfat; 2) natriy sulfit; 3) natriy karbonat;
4) natriy atsetat; 5) natriy xlorid; 6) natriy nitrat
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5,6

76. Qaysi tuzlar faqat kation bo'yicha gidrolizga uchraydi?


1) magniy xlorid; 2) kaliy atsetat; 3) ammoniy atsetat; 4) kaliy sianid; 5) natriy nitrit; 6) ammoniy sulfat;
7) alyuminiy nitrat.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,6,7

77. Kaliy karbonat, kaliy xlorid va kaliy sulfid eritmalarmi qaysi modda yordamida farqlash mumkin?


A) xlorid kislota B) sulfat kislota
C) nitrat kislota D) natriy gidroksid

78.Qaysi birikmalar suvda eritilganda ishqoriy muhit hosil qiladi?


1) natriy; 2) natriy nitrat; 3) kaliy peroksid;
4) litiy xlorid; 5) kaliy sulfat; 6) natriy gidrokarbonat.
A) 1,3,6 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

79. Natriy gidroksid, sirka kislota va natriy peroksid eritmalariga lakmus qo'shilganda ularning rangi (berilgan tartibda) qanday o'zgaradi?


1) rangi o'zgarmaydi; 2) ko'k rangga kiradi;
3) qizil rangga kiradi; 4) sariq rangga kiradi
A) 1,3,2 B) 1,2,4 C) 2,3,2 D) 1,4,4

80. Qaysi birikmalar suvda eritilganda neytral muhit hosil bo'ladi?


l) alyuminiy karbonat: 2) natriy sulfat; 3) magniy xlorid; 4) litiy sulfat; 5) natriy gidrokarbonat; 6) natriy gidrid.
A) 1,3,5 B) 1,2,4 C) 2,4,6 D) 1,5

81. Qaysi birikmalar suvda eritilganda neytral muhit hosil bo'ladi?


1) natriy; 2) natriy nitrat; 3) kaliy peroksid;
4) litiy xlorid; 5) kaliy sulfat; 6) natriy gidrokarbonat.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,5 D) 1,5

82. Quyidagi tuzlarning qaysilari gidrolizga uchramaydi?


1) natriy sulfat: 2) ammoniy nitrit;
3) litiy nitrat; 4) alyuminiy karbonat;
5) kaliy xlorid; 6) ammoniy atsetat.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

83. Quyidagi birikmalardan ham kation, ham anion bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini tanlang.


1) natriy nitrat; 2) ammoniy karbonat; 3) kaliy sulfat;
4) alyuminiy sulfid; 5) litiy xlorid; 6) ammoniy atsetat.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5,6 C) 2,4,6 D) 1,5

84. Qaysi tuzlar faqat anion bo'yicha gidrolizga uchraydi?


1) alyuminiy nitrat; 2) natriy karbonat;
3) ammoniy atsetat; 4) rux sulfat;
5) ammoniy sulfat; 6) kaliy karbonat;
7) natriy sianid; 8) magniy nitrat.
A) 1,3,5 B) 1,4,5,8 C) 2,4,6 D) 1,5

85. Quyidagi birikmalardan ham kation, ham anion bo'yicha gidrolizga uchraydiganlarini aniqlang.


1) natriy sulfat; 2) ammoniy atsetat; 3) litiy nitrat;
4) alyuminiy karbonat; 5) kaliy xlorid.
A) 1,3,5 B) 1,2,4,5 C) 2,4 D) 1,5

86. Qaysi vositalar NH4Cl tuzi gidrolizini oshiradi?


1)suv qo’shish; 2)temperaturani oshirish; 3)NH4Clqo’shish 4)temperaturani kamaytirish 5)ishqor qo’shish 6)kislota qo’shish
7)rux xlorid qo’shish 8)soda qo’shish
A)3,4,6,7 B)3,4,6,8 C)1,2,5,8 D)1,2,5,7

87. Quyida berilgan birikmalar gidrolizida qanday ionlar qatnashishi va eritma muhiti qanday bo’lishini juftlab ko’rsating.


1) natriy xlorid; 2) kaliy karbonat;
3) natriy sulfat; 4) ammoniy karbonat;
a) kislotali; b) neytral; c) ishqoriy;
I. tuzning kationi;
II. Tuzning anioni;
III. ham kation, ham anion bo’yicha;
IV. Gidrolizga uchramaydi;
A) 1b, IV; 2c, II; 3b, IV; 4b, III
B) 1b, IV; 2c, II; 3b, IV; 4b, IV
C) 1b, IV; 2c, III; 3b, IV; 4b, III
D) 1b, I; 2c, II; 3b, IV; 4b, III

88. Quyidagi berilgan birikmalar gidrolizida qanday ionlar qatnashishi va eritma muhiti qanday bo’lishini juftlab ko’rsating.


1) NaF; 2) AgNO₃; 3) BaCl₂; 4) NH₄COOH;
a) kislotali; b) neytral; c) ishqoriy;
I-kationi;
II-anioni;
III-ham kationi, ham anioni;
IV-gidrolizga uchramaydi
A) 1-b,IV; 2-a,I; 3-b,IV; 4-b,III
B) 1-b,IV; 2-c,II; 3-b,IV; 4-b,IV
C) 1-c,II; 2-a,I; 3-b,IV; 4-b,III
D) 1-c,IV; 2-a,I; 3-b,IV; 4-b,III
89. Quyidagi berilgan birikmalar gidrolizida qanday ionlar qatnashishi va eritma muhiti qanday bo’lishini juftlab ko’rsating.
1) LiNO₂; 2) AgClO₃; 3) CsNO₃; 4) AgF;
a) kislotali; b) neytral; c) ishqoriy;
I-kationi;
II-anioni;
III-ham kationi, ham anioni;
IV-gidrolizga uchramaydi
A) 1-c,II; 2-a,I; 3-b,IV; 4-b,III
B) 1-b,IV; 2-c,II; 3-b,IV; 4-b,IV
C) 1-c,III; 2-a,I; 3-b,IV; 4-b,III
D) 1-c, II; 2-a,I; 3-b,IV; 4-b,II

90. Quyidagi moddalarni qaysi holat bo‘yicha gidrolizga uchrashini aniqlang.


1) Na2SO4; 2) Al2(SO4)3; 3) (NH2)2S; 4) Ca(ClO3)2
a) anion bo‘yicha;
b) kation bo‘yicha;
c) uchramaydi;
d) ham kation bo‘yicha, ham anion bo‘yicha.
A) 1a, 2b, 3d, 4a B) 3s, 4d, 1b, 2a
C) 4s, 2b, 1a, 3s D) 2b, 1a, 4s, 3d


Download 1,75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti