Davriy sistema va uning tuzilishi. Atom


IV-gruppadan boshlab bosh gruhchalarning elementlari Vodorod bilan uchuvchan birikmalar hosil qiladi.Ularning umumiy formulalari; 4 – guruh RHDownload 129.5 Kb.
bet7/7
Sana15.07.2021
Hajmi129.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
IV-gruppadan boshlab bosh gruhchalarning elementlari Vodorod bilan uchuvchan birikmalar hosil qiladi.Ularning umumiy formulalari;
4 – guruh RH4 5- guruh RH3 6-guruh RH2 7-guruh RH tartibda bo’ladi. Davriy sistemaning hozirgi zamon tarifi – kimyoviy elementlarning hossalari,shuningdek
elementlar birikmalarning shakl va hossalari yadro zaryadning (tartib raqamning) ortib borishiga davriy ravishda bog’liq.

1.Quyidagi moddalarning nisbiy molekulyar massasini aniqlang.
1.

(AlOH)3(PO4)2

21.HNO3

41. Cu(OH)H2BO3

2.

(CuOH)3(PO4)2

22.K2HPO3

42. Al(OH)2NO3

3.

Al(HSO3)3

23. KMnO4

43. Al(OH)(NO3)2

4.

Al(OH)2SO4

24.KNO2

44. (Al(OH)2)2SO4

5.

Al(OH)3

25.KNO3

45. Al(OH)SO4

6.

Al2O3

26.KOH

46. (Al(OH)2)3PO4

7.

AlOHCO3

27. Mg(NO3)2

47. (Al(OH))3(PO4)2

8.

Ba(OH)2

28. MgCO3

48. Al(OH)2HSO4

9.

Ca(H2PO4)2

29. Na2HPO4

49. Al(OH)(HSO4)2

10. Ca(OH)2

30. Na2SO3

50. Al(OH)2H2PO4

11. Ca3(PO4)2

31. Na3PO4

12. CaHPO4

32. NaCl

51. (Al(OH)2)2HPO4

13.CO2

33. NaClO

52. Al(OH)(H2PO4)2

14. Cu2(OH)2SO4

34. NaH2PO4

53. Al(OH)HPO4

15. CuCl2

35. NaOH

54. Ba(HCO3)2

16. CuSO4;

36. NH4MgPO4

55. Ca(H2PO4)2

17. Fe(HCO3)2

37. SiO

56. CaHPO4

18. Fe(OH)2

38. SO2

57. Mg(H2BO3)2

19. Fe(OH)3

39. ZnCl2

58. MgHBO3

20. Fe2(SO4)3

40. (Fe(OH))3PO4

59. Fe(HSO4)


60. Al(HCO3)3 1. Quyidagi elementlar atomi tarkibidagi zarrachalar sonini hisoblang.


Tartib

Zaryadi

Proton soni

Elektron

Neytronlar

Oilasiraqamisoni

soni
1

Natriy2

Kaliy3

Rubidiy4

Skandiy5

Xrom6

Vannadiy7

Oltin8

Kumush9

Simob10

Qo’rg’oshin11

Oltingugurt12

Azot13

Mishyak14

Uran15

Plutoniy

 1. «Atom» tushinchasini qaysi ta’rif to’laroq talqin etadi?
 1. muayyan moddaning kimyoviy xossasini o’zida saqlab qoladigan eng kichik zarracha.
 1. oddiy va murakkab moddalar molekulasi tarkibiga kiruvchi kimyoviy elementning eng kichik zarrachasi.

 2. har qanday atomning alohida turi.
 1. musbat zaryadlangan yadro bilan bir yoki bir necha manfiy zaryadlangan elektronlardan tashkil topgan elektroneytral zarracha.
 1. Element tushinchasini anglatuvchi iborani toping.
 1. yadrosining zaryadi bir xil bo’lgan atomlarning muayyan turi;
 1. mustaqil bo’la oladigan elektroneytral zarrachalar;
 1. yadrodagi protonlar soni bir xil bo’lgan atomlar to’plami;
 1. kimyoviy bo’linmaydigan eng kichik zarracha.
 1. Quyidagi tushunchalardan qaysi biri kimyoviy element tushunchasini to’g’ri talqin etadi?

1) Atomlarning muayyan ko’rinishi;


2) Yadro zaryadlari bir xil bo’lgan atomlar turkumi;
3) Atom massalari bir xil bo’lgan atomlar turkumi;
4) Protonlar soni bir xil bo’lgan atomlar turkumi; A) 1,3 B) 2,3 C) 1,4 D) 2,4

 1. Katta va kichik davrlar bir – birlaridan nima bilan farq qiladi?
 1. kichik davrda faqat s – elementlar joylashgan;
 1. kichik davrda faqat p – elementlar joylashgan;
 1. kichik davrda faqat s va p – elementlar, katta davrlarda esa, bundan tashqari d va f – elementlar joylashgan;

 2. katta davrda faqat d – elementlar joylashgan;
 1. Nima uchun elementlar asosiy va qo’shimcha guruhlarga bo’linadi? A) tashqi qavatida elektronlar soni turlicha;

B) oksidlanish darajasi turlicha; C) elektron tuzilishi turlicha; D) fizik xossalari turlicha;


 1. Nima sababdan vodorod davriy sistemada ham birinchi, ham yettinchi gruppalarda keltirilgan? A) bitta elektroni bo’lgani uchun 1- gruppada, gaz bo’lgani uchun 7 – gruppada;

B) birikmalarda bir valentli bo’lgani uchun; C) tartib nomeri birinchi bo’lgani uchun;

D) galogenlar kabi metalli birikmalarida -1, metallar kabi metallmaslar bilan hosil qilgan birikmalarida +1 oksidlanish darajasini namoyon etgani uchun;

 1. Kichik davrda joylashgan element atomlarining o’xshashlik va farqlarini ko’rsating.
 1. elektron pog’onalar soni bir xil, tashqi elektron pog’onalaridagi elektronlar soni va yadro zaryadlari har xil;

 2. elektron pog’onalar soni bir xil va tashqi elektron pog’onalaridagi elektronlar soni teng;
 1. elektron pog’onalar soni har xil va tashqi elektron pog’onalaridagi elektronlar soni har xil bo’lib, guruh nomeriga teng;

 2. elektron pog’onalar har xil va har xil miqdordagi tashqi elektronlarga ega;
 1. D.I.Mendeleyev davriy jadvalining bitta guruhchasida joylashgan elementlarning atomlari qaysi xususiyatlari bilan o’zaro o’xshash bo’ladi?

1) yadro zaryadi bir xilligi bilan;
2) tashqi qobiqdagi elektronlar soni bilan;
3) elektron qobiqlarning soni bilan;
4) kimyoviy xossalari bilan;
5) fizik xossalari bilan;
A)1,2 B)1,3 C)2,3 D)2,4


 1. Yadro zaryadi 22 bo’lgan element qaysi davr, qator va guruhga joylashgan?


A) V davr, 6 qator, III guruh B) IV davr, 4 qator, IV guruh C) V davr, 6 qator, I guruh D) VI davr, 8 qator, IV guruh


 1. Z = 29 bo’lgan element qaysi davr, qator va guruhga joylashgan?A) V davr, 6 qator, III guruh; B) IV davr, 5 qator, I guruh; C) V davr, 6 qator, I guruh; D) VI davr, 8 qator, IV guruh.


 1. Platina davriy sistemada nechanchi gurux, qaysi davr va qaysi qatorda joylashgan.A) III gurux, 7-davr, 5-qator; B) II gurux, 7-davr, 5-qator; C) I gurux, 7-davr, 9-qator; D) VIII gurux, 6-davr, 8-qator.


 1. Nisbiy atom massasining neytronlar bilan farqi 79 bo’lgan element qaysi davr, qator va guruhga joylashgan?

A) V davr, 6 qator, III guruh; B) IV davr, 5 qator, I guruh; C) V davr, 6 qator, I guruh; D) VI davr, 9 qator, I guruh.


 1. Neytronlar bilan protonlar yigindi 31 bo’lgan element qaysi davr, qator va guruhga joylashgan? A) III davr, 3 qator, V guruh;

B) IV davr, 5 qator, I guruh; C) V davr, 6 qator, I guruh; D) VI davr, 9 qator, I guruh.


 1. Lantanoid va aktinoidlar davriy sistemeda qaysi davr va nechanchi gruppada joylashgan?
 1. oltinchi va yettinchi davrlarda joylashgan;
 1. hammasi III gruppada joylashgan;
 1. III davr oltinchi va yettinchi gruppalarda;
 1. oltinchi davrning III gruppasida lantanoidlar va yettinchi davrning III gruppasida aktinoidlar;
 1. hammasi davriy sistemadan tashqarida joylashgan;
 1. Davriy sistemada aktinoidlar qanday holatni egallaydi?


A) 7 davr, 3 guruh; B) 6 davr, 3 guruh;

C) 6 davr, 4 guruh; D) 7 davr, 4 guruh.


 1. Uran davriy sistemada nechanchi guruh, qaysi davr va qaysi qatorda joylashgan. A) III guruh, 7-davr, 10-qator

B) II guruh, 7-davr, 5-qator C) I guruh, 7-davr, 5-qator D) III guruh, 6-davr, 5-qator


 1. Quyidagilar orasida d-elementlarni ko’rsating.
 1. d – elementlar joylashgan qatorni aniqlang.
 1. Quyidagilar orasida d – elementlarni ko’rsating. 1) alyuminiy; 2) kalsiy; 3) xrom;


4) mis; 5) vismut; 6) lantan;


 1. D. I. Mendeleyevning elementlar davriy sistemesida nechta s – va p – elementlar bor? A) 14 va 30 B) 12 va 28 C) 14 va 24 D) 14 va 36
 1. Davriy sistemaning 3 – davridagi 8 ta elementning nechtasi p – element?
 1. Keltirilgan xossalarning qaysilari d – elementlarni xarakterlaydi? 1) d – elementlarning ionlanish energiyasi ancha katta;


2) d – elementlar kuchli oksidlovchilar;
3) d – elementlar metallardir;
4) ularning atomlarida d – orbitallar elektronlar bilan to’lib boradi; d – elementlar o’zgaruvchan valentlik namoyon qiladilar;


 1. d – elementlar barcha agregat holatlarda mavjuddir;
 1. Quyida keltirilgan elementlarning qaysi biri elementlarning s – oilasi tarkibiga kiradi? 1) vodorod; 2) geliy; 3) neon; 4) ftor;
 1. Hali kashf etilmagan 114 – element qaysi oilaga mansub bo’ladi?
 1. I, II va III-VIII gruppaning asosiy gruppacha elementlari qanday oilalarga kiradi?
 1. Qaysi elementlarning kimyoviy va fizikaviy xossalari bir – birlariga ko’p jihatdan o’xshashlikka ega?


1) d – elementlar; 2) s – elementlar; 3) aktinoidlar; 4) p – elementlar; 5) lantanoidlar; A) 1; B) 2, 5; C) 3, 4; D) 3, 5.

 1. Quyidagi keltirilgan qaysi elementning xossalari kalsiy elementining xossalariga o’xshash?
 1. O’xshash kimyoviy xossalarga ega bo’lgan elementlar juftini aniqlang.


A) Na va K B) Ca va Zn

C) Cu va Ba D) Cr va S

 1. Davriy sistemadagi qaysi elementlar o’zaro diogonal o’xshashlik xususiyatiga ega? 1) berilliy; 2) magniy; 3) bor;

4) alyuminiy; 5) germaniy; 6) skandiy;

A) 1 va 2; 1 va 4 B) 1 va 3; 3 va 4

C) 3 va 4; 4 va 5 D) 1 va 4; 5 va 6


 1. Kimyoviy xossalari o’xshash bo’lgan (analog) elementlar uchun quyidagilardan qaysi biri to’g’ri? A) neytronlar va protonlar soni teng

B) bir xil guruhda joylashgan
C) valent elektronlarining soni har xil D) bir xil davrda joylashgan

 1. Skandiy elementining nisbiy atom massasini uning atom anologlarining atom massalari qiymatidan aniqlang.

A) 46,17 B) 46,68 C) 50,88 D) 45,76


 1. Vanadiy (V) elementining nisbiy atom massasini uning atom anologlari (52 Cr, 48 Ti, 75 As, 31 P) ning atom massalari qiymatidan aniqlang.

A) 51,5 B) 56,17 C) 50,88 D) 46,7


 1. VIII valentli bo’la oladigan elementni ko’rsating
 1. Tartib nomeri 37 bo’lgan element qaysi davr, qator va guruhda joylashgan? A) V davr, 6 qator, III guruh;


B) VI davr, 8 qator, III guruh; C) V davr, 6 qator, I guruh; D) VI davr, 8 qator, IV guruh.


 1. Z= 47 bo’lgan element qaysi davr, qator va guruhga joylashgan?
 1. V davr, 6 qator, III guruh;
 1. VI davr, 8 qator, III guruh;
 1. V davr, 7 qator, I guruh;
 1. VI davr, 8 qator, IV guruh.
 1. Yadro zaryadi 7 bo’lgan element qaysi davr, qator va guruhga joylashgan? A) V davr, 6 qator, III guruh;

B) II davr, 2 qator, V guruh; C) V davr, 6 qator, I guruh; D) VI davr, 8 qator, IV guruh
Download 129.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим