Davolash ishi yo’nalishi davlat attestatsiyasi kasbiy nazariy imtixon savollari Hamshiralik ishi asoslarDownload 77.75 Kb.
bet3/3
Sana26.01.2017
Hajmi77.75 Kb.
1   2   3
Asab va ruhiy kasalliklar

1. Migren qaysi kasallikka kiradi?

2. Kvinke shishiga qaysi belgilar xos?

3 .Sezgi buzilishi nima deyiladi?

4. Gipotoniya nima?

5. Qaysi kasalliklar asab tizimining yuqumli kasalliklariga kiradi?

6. Gallyusinatsiyalar nima?

7. Kayfiyatning buzilishi nima?

8. Deontologiya nima?

9. Miyacha faoliyati buzilganda nima kuzatiladi?

10. Nutqning buzilishi nima?

11. Bosh miyani qaysi tomir qonbilan taminlaydi?

12. Anesteziya nima?

13. Nistagm nima?

14. Kvinkeshishida qaysi tibbiy yordam to‘g‘ri?

15. Ataksiyani turlari?

16. Xotira buzilishi nima deyiladi?

17. Pay reflekslari qaysilari?

18. Bosh miyani tepa qismi zararlanganda qaysi belg ikuzatiladi?

19. Bosh miyani ensa qismi zararlanganida qaysibelgi kuzatiladi?

20. Peshona qismi zararlanganida qaysi belgi kuzatiladi?

21. Meningit nima?

22. Ensefalit nima?

23. Mielit nima?

24. Poliomielit nima?

25. Leptomeningit nima?

26. Afaziya nima?

27. Afoniya nima?

28. Ataksiya nima?

29. Ensefalitning qo‘zg‘atuvchisi?

30. Psevdogipertrofiya nima?

31. Ensefalit belgilari qanday?

32. Jekson tutqanoqlari qanday?

33. Giperesteziya nima?

34. Aleksiya nima?

35. Nistagim nima?

36. Ptoz nima?

37.Tetraparez nima?

38. Kraniografiya nima?

39. Likvor nima?

40. Pleksit nima?

41. Yelka chigalining yuqori qismi zararlansa qanday sindrom kelib chiqadi ?

42. Asab xujayrasining funksiyasi qanday ?

43. Qaysi tuzilma asab tizimiga kiradi ?

44. Orqa miyaning yon shoxida qanday xujayralar joylashadi ?

45. Orqa miyaning pastki chegarasiqa erda joylashgan ?

46. Orqa miyani qanday pardalar o‘rabturadi ?

47. Orqa miya nechta sigmentdan iborat ?

48. Orqa miyaning bo‘yin qismi nechta anatomic sigmentdan iborat ?

49. Orqa miyaning ko‘krak qismi nechta sigmentdan iborat ?

50. Orqa miyaning bel qismi nechta sigmentdan iborat ?

51. Orqa miyaning dumg‘aza qismi nechta sigmentdan iborat ?

52. Orqa miyaning dumqismi nechta sigmentdan iborat ?

53. Orqa miyaning qaysi arteriyalar qon bilan taminlaydi ?

54. Orqa miyaning yuqori chegarasi qayerda joylashgan ?

55. Orqa miyaning oldingishox xujayralari qanday vazifani bajaradi ?

56. Miyachaning nechta oyoqchasi bor ?

57. Miyachaningnechtayadrosibor ?

58. Bosh miyayarim sharlari qanday qismdan iborat ?

59. Bosh miya po‘stlog‘I necha qavat xujayradan tuzilgan ?

60. Markaziy egat bosh miyani qaysi qismlarga ajratadi ?

61. Bosh miya po‘stlog‘I qanday yuzalardan iborat ?

62. Bosh miya yarimsharlarini qanday tuzilma birlashtirib turadi ?

63. Yon qorinchalarning qanday shoxlari mavjud ?

64. Miya po‘stlog‘ida qaysi qavat mavjud ?

65. Peshona bo‘lagining asosiy markazidan biri.

66. Peshona bo‘lag izararlanganda qaysi symptom kuzatiladi ?

67. Tepa bo‘lagi zararlanganda qaysi simptom uchraydi ?

68. Chakka bo‘lagining asosiy markazidan biri.

69. Chakka bo‘lagi zararlanganda qaysi simptom uchraydi ?

70. Ensa bo‘lagi zararlanganda qaysi symptom uchraydi ?

71. Bosh miyani qon bilan ta'minlab turuvhc iasosiy arteriyalar

72. Bosh miyaning qaysi bo‘lagida xarakat markazi joylashgan ?

73. Bosh miyaning qaysi bo‘lagida sezgi markazi joylashgan ?

74. Bosh miyaning qaysi bo‘lagida Brok motor nutq markazi joylashgan ?

75. Bosh miyaning chakka bo‘lagida qaysi markaz joylashgan ?

76. Bosh miyaning qaysi bo‘lagida praksis markazi joylashgan ?

77. Bosh miyaning qaysi bo‘lagida xidlov, eshituv va sensor nutq markazi joylashgan ?

78. Bosh miyaning qaysi bo‘lagida stereognoz markazi joylashgan ?

79. Bosh miyaning qaysi bo‘lagi zararlanganda apraksiya kuzatiladi ?

80. Bosh miyaning qaysi bo‘lagi tasirlantirilsa eshituv gallyusinatsiyasi kuzatiladi ?

81. Xid bilish po‘stloq markaz itasirlantirilsa qanday symptom kuzatiladi ?

82. Bosh miyaning po‘stlog‘ining qaysibo‘lagida tam bilish markazi joylashgan ?

83. Nutq buzilishi qanday ataladi ?

84. Bosh miyaning tepabo‘lagida joylashgan markaz ?

85. Tam sezgisining yo‘qolishi qanday ataladi ?

86. Xisob va sanashning buzilishi qanday ataladi ?

87. Xid bilish sezgisining yo‘qolishi qanday ataladi ?

88. Xarakat sferasi qanday neyronlardan tashkil topgan ?

89. Periferik falajlikka xos belgilarni ko‘rsating ?

90. Falajlikning qanday turlarini bilasiz ?

91. Markaziy falajlikka xos belgilarni ko‘rsating ?

92. Orqa miyaning bo‘yin qismi zararlanganda qanday symptom kuzatiladi ?

93. Orqa miyaning ko‘krak qismi zararlanganda qanday simptom kuzatiladi ?

94. «Otdumi» zararlanganda qanday siptom kuzatiladi ?

95. Markaziy asab sistemasi nimadan iborat ?

96. Periferik asab sistemasi nimadan iborat ?

97. Kaysi belgilar markaziy falajlikka xos ?

98. Yuzaki sezgilar qaysi ?

99. Chuqur sezgilar qaysi ?

100. Murakkab sezgi qaysi ?

101. Sezgi buzilishiga nimalar kiradi ?

102. Orqali dizcha zararlanganda nimalar buziladi ?

103. Sezgi yo‘qolishi nima deb ataladi ?

104. I juft bosh miya nervi zararlanganda nima kuzatiladi ?

105. XII juft bosh miya nervi zararlanganda nima kuzatiladi ?

106. IV juft bosh miya nervi nima deb ataladi ?

107. Uzoqlashtiruvchi nerv zararlanganda qanday simptomlar kuzatiladi?

108. Uch shoxli nerv tarmoqlaridan biri qaysi ?

109. VII juft bosh miya nervi nima deb ataladi ?

110. Sayyor yoki adashgan nerv zararlanganda nima kuzatiladi ?

111. Yuz nervin evritida qaysi simptom uchraydi ?

112. Yuz nervi nervitida qaysi muskullar zararlanadi ?

113. Yutish buzilishi qaysi muskullar zararlanganini bildiradi ?

114. Xid bilishning yo‘qolishi nima deb ataladi ?

115. Bosh miyani ultra tovushlar orqali tekshirish usuli.

116. Bosh miya funksional xolati va undagi bioelektrik jarayonni qayt qilish usuli qaysi ?

117. Muskullar bioelektrik potensialini o‘rganish usuli qaysi ?

118. Kalla suyagini roentgen nurlari orqali tekshirish usuli qaysi ?

119. Umurtqa pog‘onasini rentgen nurlari orqali tekshirish usuli qaysi?

120. VIII juft bosh miya nervi nima deb ataladi ?

121. Ataksiyaning turlarini ayting ?

122. Miyacha faoliyati buzilganda qaysi symptom kuzatiladi ?

123. Diplopiya nima?

124. Dizartriya nima?

125. Fotopsiya nima?Teri va tanosil kasalliklar

1.Kasbga oid dermatozlar tashxisi uchun qo’llaniladigan usulni aniqlang.

2.Dyuring dermatitini aniqlovchisi nama qaysi?

3.Dyuring dermatitis bu nima?

4.Gidroadenit bu nima?

5.So’zak kasalligining inkubatsion davrini aniqlang.

6.Stafilodermiyalarga qaysi kasallik kiradi?

7.So’zak kasalligini qo’zg’atuvchisini aniqlang.

8.Ter bezining yallig’lanishi:

9.Zamonaviy antipedikulyoz vositalarga nimalar kiradi?

10.Kontakt dermatit sababini aniqlang.

11.Teriturgori nima?

12.Terining allergic kasalliklariga qaysi kasalliklar kiradi.?

13.Mikrosporiya manbaini ko`rsating.

14.Oyoq panjasi epidermofitiyasi sabablarini ko`rsating.

15.Terining zaburug`li kasalliklaridaqo`llaniladigandorilarniko`rsating.

16.Qo`tirningyuqushyo`llari:

17.Qizlar so`zagi qaysi yoshda ko`proq uchraydi?

18.Ayollarso`zagiasoratlari:

19.So`zakda qo`llaniladigan asosiy antibiotiklar:

20.So`zakda laborator tekshiruvuchunolinadiganmateriallar:

21.Zaxm qo`zg`atuvchisi kim tomonidan ba qachon topilgan.

22.Birlamchi zaxm belgilari:

23.Yorilmaganfurunkuldamahalliydavouchunqo`llaniladiganvositalar:

24.Zaxmkasalligingklinikbelgisinianiqlang.

25.Zaxmkasalliginingqaytalanmaydiganbelgisi:

26.Ko`krakyoshidagibolalardauchraydiganpiodermitlar:

27.Furunkulyoz chaqiruvchi kasalliklar:

28.Allergikdermatitdaqo`llaniladiganvositalar:

29.Desensibilizatsiyalovchivositalar:

30.Eshakemi kasalligida qaysi dori vositalari qo`llaniladi:

31.Birlamchimorfologikelementlarnikorsating.

32.Terikasalliklarinikeltiribchiqaruvchiekzogenomillarniko`rsating.

33.Teriningqaysiqavatiepidermisgategishliemas?

34.Yog` bezlari teriningqaysiqisimidabo`lmaydi?

35.Klinik ko`rinishi uch asosiy simptomga egabol`gankasalliknianiqlangan?

36.Stafilokokklarchaqiruvchikasallikniko`rsating.

37.Teriganima rang beradi?

38.Teri qaysi 3ta qavatdan iborat?

39.Derma qaysi qavatlarga bo`linadi?

40.Allergik kasalliklarda qaysi preparatlar qo`llanilmaydi?

41.Erkaklarda ko`proq uchraydigan yiringli kasalliklarni ko`rsating.

42.Ikkilamchi morfologik elementni ko`rsating.

43.Teri dater bezlari bo`lmagan joyni ko`rsating.

44.Melanin pigmenti terini nimadan saqlaydi?

45.Nikolskiy simptomi qaysi kasallikda musbat bo`ladi?

46.Sochto`kilishi nima deb ataladi?

47.Streptokokklar chaqiruvchi kasallikni ko`rsating.

48.Terining qaysi vazifalarini bilasiz?

49.Teri kasalliklarining umumiy davosiga qaysilar kiradi?

50.Mahalliy davoda qaysi usullar qo`llaniladi?

51.Terining yiringli kasalliklarini nima keltirib chiqaradi?

52.Birlamchi morfoligik elementlarga qaysilar kirmaydi?

53.Chuqur piodermitlarga nimalar kiradi?

54.Terining allergik kasalliklarida qaysi preparatlar qo`llaniladi?

55.So`zak qo`zg`atuvchisi kim tomonidan topilgan?

56.Baltser sinamasi qaysi kasallikda qo`llaniladi?

57.Trixofitiya manbaini aniqlang.

58.Terining zamburug`li kasalliklarida laboratoriya tekshiruvi uchun olinadigan materiallarni aniqlang.

59.Zamburug`ga qarshiqo`llaniladiganantibiotikniko`rsating.

60.Erkaklar o`tkir so`zagining klinik ko`rinishiniayting.

61.Uikxem to`ri belgisi qaysikasallikdakuzatiladi?

62.So`zak kasalligi diagnostikasida ikki stankanli sinov o`tkazishdanmaqsadnima?

Ko’z kasalliklari

1. Tug`ma glaukomada erta aniqlashda axamiyatga ega bo`lgan asosiy belgi qanday?

2. Bolalarda va kattalarda shox pardaning diametrini aniqlang

3. Ko`z ichki bosimini tekshirish usulini aniqlang.

4. Markaziy ko`rish o`tkirligi tekshirishni aniqlang.

5. Ko`z yoshi apparatining vazifasi qanday?

6. Siklit belgilariga kirmaydi

7. Iridosiklitga xarakterli shikoyatni aniqlang.

8. Blefaritning sabablari qanday?

9. Glaukomaning o`tkir hurujida qorachiqning eni qanday?

10. Keksalik kataraktasida jarrohlik usulini qo`llash uchun eng qulay bosqich qaysi?

11. Shishasimon tanada qanday patologiyalar uchraydi ?

12. Glaukomaning o`tkir xurujida qanday dorilar tavsiya etiladi?

13. Glaukomaning o`tkir xurujida mutlaqo ishlatib bo`lmaydi

14. G`ilaylikda qanday davo choralari olib boriladi ?

15. 1chi darajali kuyish belgilari qanday?

16. Uchinchi darajali kuyish belgilari qanday?

17. Ko`z olmasi necha qavat pardadan iborat ?

18. Ximik kuyishda ko`z qancha vaqt yuviladi?

19. Kontuziyada qanday belgilar uchraydi?

20. Ko`z yosh yo`llariga kirmaydi

21. Shox parda sezuvchanligini pasayishi qaysi kasallikda uchraydi?

22. Iridotsiklitga hos bemor shikoyatini aniqlang.

23. O’rta darajali kontuziyada ko’z gavharining oldingi kapsulasiga qanday halqa tushadi?

24. Keskin kosmetik o’zgarishlar qaysi ko’z kontuziyasida uchraydi?

25. Yuqori qovoqning pastga tushishi……

26. Ko’z nevriti qanday kasallik?

27. Katarakta nechta bosqichda kechadi?

28. Ko`zdan katarakta olib tashlangandan keyin refraksiyani aniqlang.

29.Spektorning asosiy ranglarini aniqlang.

30. Ko’rish o’tkirligida to’r pardaning qaysi sohasi ishtirok etadi?

31. Blefaritning sabablari qanday?

32. Yuqori qovoqning osilib qolishi nima deyiladi?

33. Blefarit nima?

34.Qorachiqni kengayishi qanday nomlanadi.

35. Chalg`ituvchi terapiyaga nimalar kiradi?

36. UVCh terapiya qachon o`tkazilmaydi?

37. Markaziy ko`rish o`tkirligi tekshirishni aniqlang.

38. Tug`ma glaukoma belgisini aniqlang.

39. Yengil darajali kontuziyaga xos emas

40. Ko`z yosh yo`llariga kirmaydi

41. Presbiopiya vujudga kelishi yosh o`tgan sari ko`zning qaysi qismi o`zgarishiga bog`liq.

42. Nistagm bu ...

43.Shox pardaning eng rivojlangan xiralanishini aniqlang.

44. Iridosiklitga xarakterli shikoyatni aniqlang.

45. Siklit belgilariga kirmaydi

46. Iridosiklit asoratlariga kirmaydi.

qanday bo`ladi?

48. Glaukomaning o`tkir xurujida qo`llaniladigan jarrohlik usulini aniqlang

49. Ko`ruv a`zosining kuyishlarida qo`llanilmaydi

50. Yaradorlikda qo`llanilmaydi

51. Yaradorlikda qo`yiladigan bog`lamni aniqlang

52. Kataraktaning yetilgan bosqichida ko`rish o`tkirligini aniqlang

53. G`ilaylik burchagini qaysi usulda aniqlanadi

54. Gipopion-bu nima?

55. Qandli diabetga harakterli emas

56. Umumiy yordam ko`rsatganda kuyishda 3-4 darajada qo`llanilmaydi

57. Yetilgan kataraktada qorachiqning rangi qanday?

58. Afakiya–bu nima?

59. Afakiyada qanday ko`zoynak qo`llaniladi?

60. Shishasimon tanaga qon quyilishi qanday nomlanadi?

61. Jarrohlik usulini qo`llash zarur bo`lgan ko`z olmasining shikastlanishini aniqlang

62. I guruh nogironlik ko`z bo`yicha berilishini aniqlang

Quloq, tomoq va burun kasalliklari

1.Tashqi quloq qanday qismlardan tashkil topgan?

2. Ichki quloq qanday qismlardan tashkil topgan?

3. Quloq chirki qayerda joylashadi?

4. Quloqni tekshirishni qanday usullarini bilasiz?

5. Tashqi eshituv yo`li chipqoni ta`rifini ko`rsating.

6. Burunning kirish qismidagi soch xaltachasining chegaralangan yiringli yallig`lanishi nima?

7. Sikoz qo`zg`atuvchisini ko`rsating.

8. Qaysi kasallikda chegaralangan yallig`lanish o`chog`i sohasida o`tkir og`riq, ko`nussimon infiltrat kuzatiladi?

9. Ozena asosan kimlarda uchraydi?

10. O`tkir rinit davomiyligi?

11. Surunkali gipertrofik rinit uchun qanday belgilar xos?

12. Anginaning qaysi turida nutq hosil bo`lishi buziladi?

13. Anginaning qo`zg`atuvchisi nima?

14. Paratonzillit nima?

15. Adenotomiyaga mone`likni ko`rsating.

16. Xiqildoqni ichki ko`zdan kechirish qanday nomlanadi?

17. Xiqildoq limfadenoid to`qimasining o`tkir yallig`lanishi nima ?

18. So`zlashuv nutqida tovushlar talaffuzi nimaga bog`liq?

19. Burmalar osti laringiti necha yoshda kuzatiladi?

20. Xiqildoq stenozi nima?

21. Nog`ora bo`shlig`ida qanday muskullar joylashgan?

22. Saramas qo`zg`atuvchisini ko`rsating.

3. Quloq qaysi bo`limlardan iborat?

24. Tashqi otit nima?

25. O`tkir mastoiditning sub`ektiv simptomlarini ko`rsating.

26.Yaqqol namoyon bo`lgan qizarish, shish, epidermisning yuzaki ko`chishi,burunga kirish qismida qatqaloqlar, teridagi yoriqlar – qaysi kasallikka xos?

27.Tekshiruvda uchida soch joylashgan,qizil rangdagi pustulali tugunlar aniqlandi,bu qaysi kasallikka xos?

28. Quyidagi simptomlar qaysi kasallik uchun xos: burundan nafas olishning qiyinlashuvi, burundan ko`p miqdorda shilliq – yiringli suyuqlik oqishi.

29. Qaysi simptom ozena uchun xos emas?

30. Burun to`sig`i qiyshayishida bemorning asosiy shikoyati?

31. Meningeal simptomlar anginaning qaysi turiga xos?

32. Flegmonoz angina uchun qaysi simptom xos emas?

33. parafaringeal abstsess uchun qaysi simptom xos emas?

34.Halqum qurishi,yutinish qiyinligi,halqumdan nohush hid kelishi – bu simptomlar faringitning qaysi formasiga xos?

35. Erkaklarda tovush boylamlarining uzunligi?

36. Bilvosita laringoskopiya nima yordamida o`tkaziladi?

37. Hiqildoq stenozi necha bosqichda o`tadi?

38. Traheyaning ikkiga bo`linish joyi qanday nomlanadi?

39.Hiqildoqning tog`ay usti to`qimasi va shilliq osti qavatining yiringli yallig`lanishi nima?

40. Dekompensatsiya bosqichida tovush yorig`ining kengligi?

41. Halqum necha qismdan iborat?

42. Adenoid nima?

43. Adenoid simptomi bo`la olmaydigan sababni ko`rsating.

44. II-III darajali adenoidlar qanday davolanadi?

45. tashqi burun skeleti nimalardan iborat?

46. Normada burun yondosh bo`shliqlarida nima mavjud?

47. Frontit bu nima?

48. Tanglay murtaklari qayerda joylashgan?

49. Adenoidlar o`sishi qaysi yoshda uchraydi?

50. Adenotomiyadan so`ng bemor qachon ovqatlantiriladi?

51. Halqumni tekshirish metodlarini ko`rsating.

52. Quyidagilarning qaysi biri o`rta quloq sistemasiga kirmaydi?

53. Qaysi kasallikda nog`ora pardada doimiy perforatsiya bo`ladi?

54. Quloq kasalliklari qanday asoratlarga olib keladi?

55. Vazomotor rinitning simptomlarini ko`rsating.

56. Hiqildoq qayerda joylashgan?

57. Hiqildoq yallig`lanishi qanday nomlanadi?

58. Tonzilektomiyadan so`ng bemor qachon ovqatlantiriladi?

59. Hiqildoq allergik shishida stenozni bartaraf qilish uchun samara beradigan dori turini toping.

60. Chin bo`g`mani soxta bo`g`madan ajratadigan belgi.

61. Hiqildoq stenozi necha bosqichda o`tadi?62. Anginaning asoratlari qanday?

Stomatologik kasalliklar

 1. Tishlar necha yoshda yorib chiqa boshlaydi?

 2. Tishlar necha yoshdan yorib chiqa boshlaydi?

 3. Tishlar ildizi shakllanishi necha yoshda tamom bo‘ladi?

 4. Kichik oziq premolyar tishlarining ildizi shakllanishi necha yoshga borib taqaladi?

 5. Katta oziq-molyar tishlarining ildizi shakilanishi necha yoshga borib taqaladi?

 6. Og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavatining applikatsion og‘riqsizlantirish uchun nima yuboriladi?

 7. Keratoplastik vositalarga nimalar kiradi?

 8. Bolaning ruxiy qo‘rquvini bartaraf etish uchun poliklinika sharoitida nima qo‘llanadi?

 9. Umumiy og‘riqsizlantirish vositalariga nimalar kiradi?

 10. Yiringli yallig‘lanish jarayonida periostomiya uchun eng yaxshi og‘riqsizlantiruvchi vositani ko‘rsating.

 11. 321 V 123 tishlar pulpasining vital ekstirpatsil usulida og‘riqsizlantirishning eng samarali usulini ko‘rsating.

 12. Terapevtik stomatologiyada applikatsiyali og‘riqsizlantirish qo‘llashda nimalar tavsiya etilmaydi?

 13. Tishlar qattiq to‘qimasining maxaliy gipoplaziyasini keltirib chiqaruvchi omillar?

 14. Endemik flyuorozning kelib chiqish sabablarini aniqlang.

 15. Tish karashlari ko‘pincha qaerda yig‘ilib qoladi?

 16. Dog‘ shaklidagi kariesning ilk belgilarida davolash usulini aniqlang.

 17. Tish qattiq to‘qimasining demineralizatsiya bo‘lgan sohasida nima qilish kerak?

 18. Yuza kariesda sut qoziq tishlarini davolash usulini aniqlang.

 19. Chuqur karies davolashda qanday tagliklar qo‘llaniladi?

 20. Tarkibida yod bo‘lgan eritmalar yordamida tishlarda nimalarni aniqlaydi?

 21. Minerallangan tish karashlariga nimalar kiradi?

 22. Tish chyotkasi yordamida tish qavatidan nima tozalanadi?

 23. Og‘iz bo‘shlig‘ida yumshoq tish karashlarining ko‘payishida RN so‘lagi tarkibi qanday o‘zgaradi?

 24. Og‘iz bo‘shlig‘ining gigienik holatini va tish dog‘larini aniqlash uchun qanday eritmalardan foydalanamiz?

 25. Odam organizmiga qaysi asosiy yo‘l orqali ftorid o‘tadi?

 26. Sut tishlari molyarlari pulpitining ko‘pincha qanday usul bilan davolaydi?

 27. Pulpitlarning devital ekstirpatsiya usuli qaysi tishlarda qo‘llaniladi?

 28. Shakllanmagan bitta ildizli tishda gangrenoz pulpitni davolashning abzal

 29. usulli qaysi?

 30. Qisman o‘tkir pulpitni aniqlashda muhim omil bo‘lib nima sanaladi?

 31. Bolalarda sut tishlari nimaga ega?

 32. UVCh – terapiyasi qanday kasalliklarida qo‘llaniladi?

 33. Ildizi shakllangan bir ildizli surunkali periodontit qanday yo‘l bilan davolanadi?

 34. Kataral gingivit belgilariga nimalar kiradi?

 35. Parodont to‘qima nimadan iborat?

 36. Parodontal cho‘ntakning mavjudligi qaysi patologik holatga xos?

 37. Og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavatining nekrotik jarohatlanishi qaysi kasalliklarda kuzatiladi?

 38. Zamburug‘li etiologiyali kasalliklarida angulyar xeylit kasalligida og‘iz burchagida qanday o‘zgarish paydo bo‘ladi?

 39. O‘tkir gerpetik stomatit deb nimaga aytiladi?

 40. Ikki yashar bolalarga xos bo‘lgan kasallik qaysi kasallik?

 41. Bolalarda odontogen yallig‘lanish jarayonlari ko‘pincha necha yoshda kuzatiladi?

 42. Yuz jag‘ sohasini lifoadenitlaring qaysi turi ko‘p uchraydi?

 43. Yuqori jag‘ qoziq tishlarini olish uchun qaysi ombur qo‘llaniladi?

 44. Tish jarohatlanganda shifokor olib boradigan chora-tadbirni aniqlang?

 45. Doimiy tish chiqqanida shifokor olib boradigan chora-tadbirni aniqlang?

 46. 6 yashar bolaning oldi qismi tishlarning qatorlari tremasi qaysi holatga kiradi?

 47. Bolalarda tish-jag‘ anomal holatlari paydo bo‘lishiga sababchi omillarni ko‘rsating?

 48. Diastemaning kelib chiqish sabablari qaysi?

 49. Ochiq prikusning asosiy klinik belgilari nimadan iborat?

 50. Burundan nafas olish mashqini bajarish uchun ilg‘or davolash usuli - bu qaysi usul?

 51. Tishlarning gistologik tuzilishi to`g`ri keltirilgan qatorni ketma-ketligi bo`yicha aniqlang.

 52. Tishning qattiq to`qimalariga nima kiradi?

 53. Sut tishlarining soni.

 54. Stomatologik asboblar nechta guruhga bo`linadi?

 55. Umumiy og`riqsizlantirish turlari:

 56. Og`riqsizlantirishda uchraydigan asoratlar.

 57. Kariyesli nuqsonlarga kiradi:

 58. Tish toshlarini tozalash asbobini toping.

 59. Plomba qo`yish uchun ishlatiladigan asbobni toping.

 60. Vaqtinchalik plomba berilgan qatorni aniqlang.

 61. Yordamchi tekshiruv usullari qatorini aniqlang.

 62. Flyuorozni nechta turi bor?

Favqulotda holatlar meditsinasi

1.Favqulodda Vaziyatlar Vazirligi qachon tashkil topilgan

2.Yurakning yopiq massajida kattalarda kaftlar qayerga qo‘yiladi

3.Yurakning yopiq massajida kattalarda ikkta nafasga necha marta yurak massaj

4.Shikast o‘chog‘ida shikastlangan holatiga baho berishda tekshirilmaydi

5.Sinil kislotasi antidotini aniqlang

6.Shoshilinch traxeotomiyaga ko‘rsatma

7.Klinik o‘lim belgilarini aniqlang

8. Shifokorgacha yordam qayerda ko‘rsatiladi

9.atta halokatlarda shifoxonagacha ko‘rsatiladigan tibbiy yordam turi

10.Halokatlarda o‘z-o‘ziga yordam berishda qanday tibbiy yordam turi ko‘rsatiladi

11.Ommaviy shikastlanishlarda ixtisoslashgan yordami hajmiga qanday jarrohlik aralashuvlari kirmaydi

12.Tibbiy saralashda qanday hujjat to‘ldiriladi

13.Tibbiy saralash turlarini aniqlang

14.Tibbiy evakuatsiya bosqichlari qanday aniqlanadi

15.Birinchi tibbiy yordam otryadida qanday bo‘lim ochiladi

16.Shikast o‘chog‘ida og‘ir shikastlanganlarga qanday rangli saralash markalari mahkamlanadi

17.Tibbiy saralash deb nimaga aytiladi

18.Kimyoviy zararlanishga qarshi paket nima maqsadda qo‘llaniladi

19.Shaxsiy muhofaza vositalariga nima kiradi

20.Aholini muhofazalash vositalariga nimalar kiradi

21. Bosh miya chayqalishining asosiy belgilarini ko‘rsating

22.Sovuq urishining 3 darajasi belgilarini ko‘rsating

23.Qovurg‘a sinishida bemorga qulay bo‘lgan holatni ko‘rsating

24.Mioglobinuriya qachon kuzatiladi

25.Fosfororganik moddalardan zaralanganda qanday antidot qo‘llaniladi

26.Is gazidan zaxarlanishda qanday belgi kuzatilmaydi

27.Uglerod oksidi bilan zararlanganda asosan qaysi a'zo ta'sirlanadi

28.Shokning tormizlanish bosqichiga qanday belgi xos emas

29.Bosh miya jarohatlarida qanday dori moddasini qo‘llash mumkin emas

30.Gipovolemik buzilishlar qanday hollarda rivojlanadi

31.Qaysi a'zodan qon ketganda ko‘pikli qon kuzatiladi

32.Och qizil rangli,pulsatsiyalanib qon oqishi qanday qon ketish turiga kiradi

33.Arterial qon ketishini vaqtinchalik to‘xtatishda nimadan foydalansa bo‘ladi

34.Ichki qon ketishiga xos bo‘lgan belgi

35.Qorin jarohatlarida ichaklar tashqariga chiqib ketsa nima qilish kerak

36.Shifoxonagacha bo‘lgan bosqichda jarohatlanganga birinchi yordamni ko‘rsating

37.Uzoq bosilish sindromida shifokorgacha bo‘lgan yordani ko‘rsating

38.Son suyagining sinishida qanday vosita bilan immobilizatsiyalash qulay hisoblanadi

39.Bemor murtqa pog‘anasining bel sohasi jarohatlanganda qanday holatda evakuatsiya qilinadi

40.Shikast o‘chog‘ida qanday jarohatlanishda Dezo bog‘lami qo‘yiladi

41.Okklyuzion bog‘lam qo‘yishga ko‘rsatma

42.Kuyish darajalarini aniqlang

43.Kuyish sepsisi qachon rivojlanadi

44.Yelka kuyishida qo‘llaniladigan eng oddiy immobilizatsiya turini ko‘rsating

45.“Terrorizmga qarshi kurash” to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi qonuni qachon tashkil topilgan

46.O‘tkir nur kasalligida yod tanqisligini oldini olish maqsadida qanday dori moddasi qo‘llaniladi

47.O‘tkir nur kasalligida sistamin qachon qo‘llaniladi

48.O‘ta havfli infeksiyada yakuniy dezinfeksiya qachon o‘tkaziladi

49.Hasharotlarni yo‘qotish usuli nima deyiladi

50.Ichimlik suvini xlorlash dezinfeksiyaning qaysi turiga kiradi

51.Uzoq vaqt bosilish sindromining birinchi davrida organizmda qanday o‘zgarishlar bo‘ladi

52.Qizil rangdagi peshobning ajralishi qanday kasallikda uchraydi

53.YUqori qavatli binoda xlor moddasining bug‘lari bilan zaxarlanishni oldini olish maqsadida qanday harakatlanish kerak

54.Zilzila sabablari

55.Sanitar ishlov berish bo‘limining boshlig‘i

56.Tibbiy nuqtai nazardan favqulodda holatlarda qanday asosiy belgilar xarakterlanadi

57.O‘tkir nur kasalligining ikkinchi davri

58.Shikast o‘chog‘ida ammiak moddasi bilan zararlanganda nafas a'zolarini himoyalash maqsadida qanday eritma bilan namlangan niqob bog‘lanadi

59.Shoshilinch nospetsifik rofilaktika uchun qanday dori moddasi qo‘llaniladi

61.Feldsher qayerda yordam ko‘rsatadi

61.Texnogen tusdagi favqulodda holatlarga kiradi

62.Observatsiya nima

Klinik va bioximik tekshiruv texnikasi

1. Biologik kimyo fani nimani o`rgatadi?

2. Kasalliklarga tashxis qo`yishda qanday laboratoriyalardan foydalaniladi?

3. Oqsillar qanday elementar tarkibga ega?

4. Oqsillar necha guruhga bo`linadi ?

5. Immunoglobulin qanday vazifani bajaradi ?

6. Me`da ichak tizimida oqsillarning parchalanishi qaysi fermentlar ta`sirida yuz beradi?

7. Oqsillar meda-ichak tizimining qaysi qismida parchalanadi.?

8. Gemolitik sariq kasalligini keltirib chiqaruvchi sababni ko`rsating.

9. Gipoproteinemiya bu....

10. Qondagi oqsil fraksiyalari nisbatining buzilishi quyidagicha ataladi….

11. Uglevodlar qanday vazifani bajaradi?

12. Glyukoza uglevodlarning qaysi guruhiga kiradi.?

13. Uglevodlar me`da – ichak tizimining qaysi qismida parchalanadi?

14. Qandli diabetning kelib chiqishiga asosiy sabab bu...

15. Glyukozuriya nima?

16. Giperglikemik koma qachon yuz beradi?

17. Oddiy lipidlarga quyidagilar kiradi…

18. Lipidlarning hazm bo`lishida qaysi fermentlar ishtirok etadi?

19. Semirish kasalligi quyidagi sabablar tufayli yuzaga keladi …

21. Gipovitaminoz rivojlanishiga nimalar sabab bo`ladi?

22. Yog`da eruvchi vitaminlarga quyidagilar kiradi.

23. Bolalarda rahit kasalligi kelib chiqishining sabablari?

24. Qaysi Vitamin yetishmasligi shapko`rlikka olib keladi?

25. K vitamini yetishmaganda qanday holat yuzaga keladi?

26. Qaysi kasallikni davolashda vitamin C, B12, va folat kislota kompleksi qo`llaniladi.?

27. Endokrin bezlari tizimiga quyidagilar kiradi...

28. Ko`rsatilgan garmonlarning qaysi biri endokrin bez faoliyatini boshqaradi?

29. Buyrak usti bezlarida ishlab chiqariladigan garmonlar qaysilar?

30. Me`da osti bezning Langerganz orolchalarida qanday garmonlar ishlab chiqariladi?

31. Buqoq kasalligi qaysi endokrin bez faoliyati buzilganda kelib chiqadi ?

32. Paratgarmon va kalsitonin garmonlarini ishlab chiqaradigan endokrin bez qaysi?

33. Katabolizm (dissimilatsiya) va anabolizm (assimilatsiya) qaysi jarayonning

bosqichlari hisoblanadi?

34. Organzmda asosiy energiya manbai nimalar hisoblanadi?

35. Fermentlar 5- xalqaro biokimyogarlar konferensiyasida vazifasiga ko`ra necha sinfga bo`lingan?

36. AlAT (alaninaminotransferaza) va AsAT (aspartataminotransferaza) fermentlari faolligi qaysi kasallikda keskin oshib ketadi.

37. O`tkir va surunkali pankreatitga tashxis q`oyishda qanday biokimyoviy tekshiruv o`tkaziladi?

38. Gemopoez nima?

39. Qonning shaklli elementlariga nimalar kiradi?

40. Qaysi kamqonlik turi eng ko`p kuzatiladi?

41. Leykoz qanday kasalliklar guruhiga kiradi?

42. Bezgak kasalligini aniqlashda qon qaysi usulda tekshiriladi?

43. Eritrositlar qanday vazifani bajaradi?

44. Leykositoz nima?

45. Qaysi kasallikda qon tahlilida trombositopeniya aniqlanadi?

46. Qonning umumiy tahlilida qaysi ko`rsatkichlar aniqlanadi?

47. Berilgan kasalliklardan qaysi biri siydik ajratish tizimiga tegishli emas?

48. Siydikning fizik hususiyatlari, kimyoviy tarkibi, patologik elementlari qaysi usulda tekshiriladi?

49. Poliuriya nima?

50. Zimniskiy sinamasida qanday ko`rsatkichlar aniqlanadi?

51. Me`da – ichak tizimiga kirmaydigan a`zoni aniqlang?

52. Me`da va o`n ikki barmoq ichak suyuqligi qanday tekshiriladi?

53. Koprogramma nima?

54. Najasni yashirin qonga tekshirish uchun bemor necha kun mobaynida tayyorlanadi?

55. Gelmintozlarni aniqlash uchun qanday laborator tekshiruvlar o`kaziladi?

56. Balg`am umumiy tahlil uchun qanday yig`iladi?

57. Flotasiya usuli qachon qo`llaniladi?

58. Atipik xujayralarni aniqlash uchun balg`am qanday yig`iladi?

59. Nafas a`zolari kasaliklarida qanday asbob-uskunali tekshiruvlar o`tkaziladi?

60. Spirometriya nima?

61. Qaysi kasallik tanosil a`zolari kasalliklariga kirmaydi?62. Tanosil a`zolari kasalliklarini a`niqlashda qaysi laborator usuldan keng foydaliniladi?

Download 77.75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik