Davlatboyev m


Qaysi javobda faqat qarag‘ayga (a), faqat dala qirqbo‘g‘imga (b) xos hamda ular uchun umumiy bo‘lgan (c) xususiyatlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?Download 354,2 Kb.
bet6/6
Sana31.03.2022
Hajmi354,2 Kb.
#519996
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
MAJBURIY BLOKLAR kimyo-bioloiya (O`zbekcha)

69.Qaysi javobda faqat qarag‘ayga (a), faqat dala qirqbo‘g‘imga (b) xos hamda ular uchun umumiy bo‘lgan (c) xususiyatlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
A)a - urug'kurtakdan urug‘ hosil qiladi; b - urug‘langan tuxum hujayradan murtak rivojlanadi, urug‘lanish suvda amalga oshadi; с - mexanik to‘qimaga ega
B)a - shamol yordamida changlanadi; b - mexanik to‘qimaga ega, urug‘langan tuxum hujayradan murtak rivojlanadi; с - o‘tkazuvchi sistemaga ega
C)a - arxegoniy urug‘kurtakda yetiladi; b - spermatozoidlar anteridiyda hosil bo‘ladi; с - tuxum hujayrasi arxegoniyda yetiladi, urug‘langan tuxum hujayradan murtak rivojlanadi
D)a - urug‘kurtakdan urug‘ hosil qiladi; b - urug‘lanish suvda amalga oshadi; с - spermatozoidlar anteridiyda hosil bo‘ladi, o‘tkazuvchi sistemaga ega

70.Zuhrasochning gametofiti ... (a), funariyaning sporofiti ... (b), sershox qirqbo‘g‘imning sporofiti ... (c).


Nuqtalar o‘rnini to‘g‘ri ma’lumotlar bilan to‘ldiring.
1) ildizpoyaga ega; 2) barglari patsimon qirqilgan; 3) sporalardan rivojlanadi; 4) poya-bargli o‘simlik; 5)arxegoniy hosil qiladi; 6) sporali ko‘sakchaga ega; 7) zigotadan rivojlanadi; 8) spermatozoidlar hosil qiladi; 9) zigota hosil qiladi; 10) spora hosil qiladi.
A)a -3,8; b-6, 7; с -4,10 B)a -1,2; b-7,9; с - 7, 10
C)a -5,9; b-4, 10; с - 1, 3 D)a -3,5; b-6, 9; с - 8, 10

71.Issiqqonli organizmlar keltirilgan javobni belgilang.


A)shimpanze, yaguar, yexidna
B)emu, echkiemar, echki
C)orangutan, ondatra, oqcha
D)olaqarg‘a, oq sla, olmaxon

72.Kislorod bilan to‘yingan qon uch juft teshiklar orqali yurak bo‘shlig‘iga o‘tadigan organizmlarni aniqlang.


A) to‘shak qandalasi, butli o‘rgimchak
B) termit, dafniya
C) falanga, kamchatka krabi
D) suvarak, falanga

73. Bir turkumga mansub baliqlar keltirilgan javobni aniqlang.


A) sterlyad, beluga
B) bakra, mo‘ylov baliq
C) bukri baliq, xumbosh baliq
D) keta baliq, qora baliq

74. Burun teshigi hid sezuvchi hujayralarga ega bo‘lgan xaltachalarga ochiladigan organizmlar to‘g‘ri keltirilgan javobni aniqlang.


A) ildam kaltakesak, emu
B) moybaliq, xumbosh baliq
C) nandu, gekkon
D) silovsin, kapachi qush

75. Termit oilasi haqidagi to‘g‘ri ma’lumotni aniqlang.


A)ishchilari voyaga yetmagan erkaklaridir
B)oilasida bitta urg‘ochi va erkak termitlar hamda bir necha milliongacha ishchilar, qo‘riqchilar bor
C)ona, erkak va ishchilarning jag‘lari kuchli rivojlangan
D)voyaga yetmagan erkaklari in qurish va oilani boqish vazifasini bajaradi

KIMYO

76) 45,7g amigdalinni kislota ta’sirida gidroliz qilinganda necha gramm gulukoza hosil bo`ladi?


A)72 B)36 C)118 D)9


77) Li2O ning suv bilan reaksiyasi natijasida LiOH hosil bo`ldi, hosil bo`lgan LiOH ning massasi modda massasidan 1,5 marta ko`p bo`lsa, reaksiya unumini toping?
A) 47,5 B)87,5 C)93.75 D)100

78) 00g 18% li HNO3 eritmasiga Cu ta’sir ettirilgandan keyin HNO3 ning massa ulushi 11.5% gat eng bo`lib qoldi. Shu reaksiyada necha gramm Cu(NO3)2 hosil bo`lgan?


A)20 B)56,48 C)28.24 D)14.12

79) Cl2 va HCl dan iborat 22,4 l gazlar aralashmasini qizib turgan temir ustidan o`tkazilgach massa 42,6g ga oshgan bo`lsa dastlabki aralashmaning tarkibini (l) da aniqlang.


A)17,92; 4,48 B)8,96; 13,44
C)4,48; 17,92 D)13,44; 8,96

80) Glikakol va alanindan iborat aralashmadagi azotning massa ulushi 0,1694ga teng. Mazkur aralashmaning 0,55 mol miqdori KOHning 30%li necha g eritmasi bilan reaksiyaga kirishishini toping.


A) 50,4g B) 62,88g C) 32,7g D) 102,67g

81) Molyar nisbatlari1:2:3 bo’lgan kalsiy karbonat,kalsiy gidrokarbonat,kalsiy nitrat dan iborat 100 gramm aralashma qizdirilishidan olingan gaz mahsulotlari 1200oC va normal bosimda qancha hajmni egallaydi?


A)148,4 l B)89,2 l C)131,7 l D)162,4 l

82) Quyidagi birikmalardan trigonal gibridlanish mavjud bo’lgan moddalarni aniqlang?


1) CH2(Br)CH2(Br) 2) CH3CH2OH;3) C2H2 4) C6H5NH2; 5) C2H4 ; 6)C2H5(OH);
7) HOOCCOOH; 8) C6H5NH3Cl; 9) CH3COH; 10) CHCC2H5; 11) CH3CH(Br)C2H5
A) 4,5,6 B)8,2,3 C) 5,7,9 D)1,2,3

83) Al2O3 va CaO oksiddan iborat 55gr aralashmani neytallash uchun kislotalarning massa ulushlarining yig`indisi 63 bo`lgan 139,65gr aralashmasi sarflandi (H2SO4 va H3PO4 larning massa ulushlarinig nisbati 1:1.25 ekanligi ma`lum) aralashmadagi oksidning tarkibini aniqlang?


A)20.4:34.6 B)30.6:24.4 C)10.2:44.8 D)40.8:14.2

84) 68 gr lyapis qizdirilishidan hosil bo`lgan O2 dan foydalanibqancha (gr) propanni yoqish mumkin?


A)1.76 B)3.52 C)0.88 D)7.04
85) Elektronlar soni o`zaro teng bo`lgan NaOH va Ca(OH)2 dan iborat 15g aralashmani neytrallash uchun 36,5 % xlorid kislota eritmasidan necha gramm kerak?
A)25.671 B)24.376 C)26.871 D)27.671

86) Stexiometrik nisbatda olingan 9 litr noma`lum uglevodorod va kislorod aralashmasi yondirilganda 4 litr CO2 olish uchun qaysi uglevodoroddan foydalanish kerak?


A)metan B)etan C) propan D)butan

87) 100 g CuSO4 eritmasi tuz va kislata massalari teng bo’lgundacha elektroliz qilindi. Bunda elektrodlarda ajralgan mis va kislarod ayirmasi 9,6 gr bo’lsa hosil bo’lgan eritmadagi va dastlabki tuz massa ulushlarini hisoblang?


A)0,45 va0,566 B)0,308 va 0,23 C) 0,23 va 0,516 D) 0,516 va 0,23

88) 2 litr toza distillangan suvga necha ml (p=1,84g/ml) 98% li sulfat kislota eritilsa pOH ning pH ganisbati 6 ga teng bo’ladi?


A)1 B)0,543 C) 2 D)1,08

89) Olimlarni qilgan ishlari bilan juftlang 1)Danilevskiy 2)Beylshteyn.F 3)Blek.J 4)Arbuzov.E 5) Yuryev.K


a) Mg ni kashf qilgan
b) moddalar tarkibida galogenlar borligi tezda aniqlanadi
c) 300 C0 da Al2O3 katalizotori ishtirokida furan tiofen va pirrollar o’zoro bir-biriga o’tib turadi
d) 1888 –yilda oqsillar molekulasida peptid bog’ mavjudligi xaqidagi fikrni ilgari surgan
e) birinchi marta uchlamchi alkilfosfatga galoid alkil ta’sir ettirib alkilfosfin kislota efirini sintez qildi
A) 2-b; 1-d; 5-c; 3-a;4-e;
B) 3-a; 5-c;1-e;4-d; 2-b;
C) 5-c; 4-a;3-d; 2-b; 1-e;
D)4-d; 2-b; 3-e; 1-a;5-c;

90) Noma’lum tarkibli 16,9 gr oleumga oltingugurt va vadarod atomlari soni teng bo’lgungacha suv qo’shildi va oleum massasi 17,8 g teng bo’ldi dastlabki oleumning 0,3 molining massasini hisoblang?


A)26 B)26,5 C) 35,25 D)25,35

91) Moyning gidrolizlanish soni 192,66 ga teng bo’lsa, ushbu moyning yod sonini aniqlang(moy faqat bitta karbon kislatadan hosil bo’lgan)?


A)269,15 B)262,15 C)129,5 D)105,5

92) Surik tarkibidagi kislarodning massa ulushini aniqlang?


A)15,15 B)11,66 C)22,22 D)7,17

93) 600 ml 0,25N li eritma hosil qilish necha gram Al2(SO4)3 kerak?


A)17,1 B)8,55 C)25,65 D) 21,3

94) Quyidagilarni qaysi birini 0,24 moli bilan alkilmagniy yodid reaksiyaga kirishib 7,68 g metan hosil qiladi?


a)HOCH2CH2OH b)H2N(CH2)4NH2 c)HOOCCOOH d)sut kislota f)CH3COOH g)shilliq kislota h)HOCCOH
A)c,a,d,b B)h,f,b,g C) g,f,a,d D)a,b,c,d,h

95) 0,01 M li gipoxlorit kislotaning eritmasining pOH ini aniqlang?( )


A)4 B)11 C)3 D)7

96) C2H4 va C2H2 dan iborat 3.36 litr aralashma yondirildi. Hosil bo`lgan gaz NaOH ning 20gr 12% li eritmasi bilan ichimlik sodasi hosil qiladi. Dastlabki aralashmaning massa ulushlarini (%) toping?


A)70:30 B)62:48 C)52:48 D)56:44

97) 300 ta levulin aldegidini massasini toping.


A) 1.24 10‑22 B) 4.98 10-20
C) 4.15 10-22 D) 805.4 10-20

98) 300 ta levulin aldegidini massasini toping.


A) 1.24 10‑22 B) 4.98 10-20
C) 4.15 10-22 D) 805.4 10-20

99) N.sh da H2 va He dan iborat 44,8 l aralashmani (D(H2)=1,5) yoqish uchun qancha hajm kislorod kerak?


A)22,4 B)56 C)11,2 D)5,6

100) Trimetil silanning 0,25 moli tarkibidagi elelkronlarini hisoblang?


A)8,73•1024 B) 6,321•1024
C) 7,525•1024 D)6,45•1024

101) Uglerod va vodorod atomlari soni nisbati 1:1,2 bo`lgan C2H2 va C3H4 dan iborat 4,48 litr aralashma yonishidan hosil bo`lgan gaz KOH 120 35 % li eritmasi bilan reaksiyaga kirishdi. Hosil bo`lgan mahsulot(lar)ini formulasi va massasini toping.


A) 25 g KHCO3; 34,5 K2CO3
B) 12,5 g KHCO3; 6 g K2CO3
C) 50 g KHCO3
D) 34,5 K2CO3

102) Cu va CuO dan iborat aralashmada misning massa ulushi 90 % ni tashkil etadi. Bu aralashma sulfat kislotadan eritildi. Olingan eritma bug`latildi va 112,5 gr CuSO4 · 5H2O olindi. Aralashma massasini (gr) toping.


A) 32 B) 38,4 C) 34 D) 40,8

103) LiOH, Ca(OH)2 va Al(OH)3 lardan iborat 35,2 gr aralashmani neytrallash uchun necha (gr) HNO3 kislota kerak bo`ladi. (aralashmadagi metallarning massa ulushi yig`indisi 42 % ga teng)


A) 44 B) 78,3 C) 37,8 D) 75,6

104) 10,1 g KNO3 va 8,5 g NaNO3 termik parchalandi. Bunda hosil bo’lgan kislarod massasini aniqlang?


A)16 B)3,2 C)6,4 D)1,6

105) Si va C aralashmasiga ekvivalent miqdorda natriy ishqor tasir ettirildi, bunda 40% li 30 g NaOH eritmasi sarflandi ko’p bo’lsa, xuddi shunday massadagi aralashmaga necha ml (p=1,96g/ml) 80%li H2SO4 sarflanadi (dastlabki aralashmada Si va C 7:8 nisbattda (massa jihatdan))?


A)100 B)50 C)75 D) 802 MART 2020 y.Download 354,2 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish