Davlat va huquqDownload 1.56 Mb.
bet27/30
Sana12.01.2017
Hajmi1.56 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

erkinliklariga rioya etmasligida; uchinchidan, davlat organlarining

konstitutsiya va qonunlarga zid normativ-huquqiy hujjatlarni qabul

qilishi va ular asosida faoliyat yuritishida; to‘rtinchidan, vakolatli

davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolarning amaldagi

huquq normalarini noto‘g‘ri qo‘llashida va h.k.

Jamiyatda qonuniylikni ta’minlanishiga erishish qabul

qilinayotgan barcha normativ-huquqiy hujjatlarni mavjud

qonunlarga muvofiq bo‘lishi va ularga zid bo‘lmasligi hamda

huquqiy normalarni qonunlarga muvofiq qabul qilinishini taqozo

etadi.


Qonunlar qanchalik takomillashsa, ijtimoiy hayot talablari

qanchalik to‘la aks ettirilsa, ular kishilar ongiga shunchalik chuqur

ta’sir etadi hamda fuqarolarning bu huquqiy normalarni o‘z

ixtiyorlari bilan amalga oshirishlariga erishish mumkin.

2-§. Qonuniylik prinsiplari va kafolatlari

Jamiyatda qonuniylikni ta’minlashga bir qancha amaliy

prinsiplarga rioya qilish orqali erishiladi.

Qonuniylikning o‘ziga xos xususiyatlari uning quyidagi

prinsiplarida ifodalanadi:

1. Qonuniylikning yagonaligi. Qonunlar mamlakatning barcha

hududida bir xilda qo‘llaniladi. Qonunlar mamlakatning butun

hududida yagona ma’no kasb etishini, bir xilda qo‘llanishini,

hammaning qonun oldida tengligini, aholining biron-bir guruhlari

304


uchun imtiyoz va cheklashlar yo‘qligini bildiradi. Bu haqda

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-moddasida

shunday deyilgan: “O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar

bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili,

dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan

qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar”.

Respublikamizda qonunning yagonaligi va barcha fuqarolarning

qonun oldida tengiligi, birinchidan, O‘zbekiston Konstitutsiyasi

va qonunlarini uning barcha hududida amal qilishini va barcha

normativ-huqiy hujjatlar qonun asosida qabul qilinib, ularga zid

bo‘lmasligini talab qiladi. Ikkinchidan, O‘zbekiston qonunlari uning

ijtimoiy va davlat tuzumini, barcha millat va elatlarning

manfaatlarini qo‘riqlaydi. Uchinchidan, mamlakatning butun

hududida qonunlar bir xilda qo‘llaniladi.

2. Qonunning ustuvorligi va hamma uchun majburiyligi.

Jamiyatda qonunlar oliy yuridik kuchga ega, boshqa normativhuquqiy

hujjatlarning hammasi qonun asosida qabul qilinadi. Biror

bir huquqiy norma qonunga zid bo‘la olmaydi, maboda qonun

bilan boshqa huquqiy norma o‘rtasida shunday nomuvofiqlik paydo

bo‘lgudek bo‘lsa, bunday holda qonun amal qiladi. Bu tamoyil

Konstitutsiyamizning 15-moddasida mustahkamlangan bo‘lib, unda

shunday deyilgan: “O‘zbekiston Respublikasida O‘zbekiston

Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so‘zsiz

tan olinadi.

Davlat uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat

birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish

ko‘radilar”.

3. Qonuniylik va maqsadga muvofiqlik tamoyili. Mamlakat

hududida amaldagi qonunlarni va boshqa normativ huquqiy

hujjatlarni aniq bajarish har bir davlat organi, jamoat birlashmalari,

mansabdor shaxs va fuqarolar uchun shartdir. Ammo barcha

fuqarolar ham amaldagi qonunlarga bir xilda rioya qilavermaydi.

Ayrim fuqarolar qonunlarga rioya qilmaydi va bunga vaj qilib,

amaldagi qonunlarning eskirib qolganligi hamda ularni hozirgi davr

talablariga javob bermasligini ro‘kach qiladi. Mamlakatdagi

o‘rnatilgan qonunchilik tartibiga ko‘ra vakolatli organ tomonidan

amaldagi qonunlar rasmiy ravishda bekor qilingunga qadar u yuridik

kuchga ega bo‘ladi va unga rioya qilish hamma uchun majburiydir.

Jamiyatda hech bir qonun yo‘qki, u o‘zining yuridik ahamiyatini

305


yo‘qotgan. Agarda qonunlarning birortasi jamiyat manfaatlariga

zid yoki uning talablariga to‘g‘ri kelmaydigan bo‘lsa, bunday holda

qonunchilik tashabbusiga ega subyektlar mazkur qonunlarni bekor

qilish to‘g‘risidagi tashabbus bilan Oliy Majlisga taqdim etadi va

o‘rnatilagan tartibda qonun bekor qilinadi va shundagina u o‘zini

yuridik ahamiyatini yo‘qotgan hisoblanadi.

4. Qonuniylikning aholining madaniy darajasi bilan bog‘liqligi.

Qonuniylik madaniyatni oshirishga, madaniyatning rivojlanishi esa

qonuniylikni mustahkamlashga yordam beradi. Qonuniylik bevosita

aholining huquqiy madaniyat darajasi bilan bog‘liq bo‘ladi.

Jamiyatda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyat darajasi

qanchalik yuqori bo‘lsa, qonunlarga rioya qilish va ularning

bajarilishi shunchalik yuqori darajada bo‘ladi. Agarda aholining

huquqiy ongi va madaniyat darajasi shakllanmas ekan, bunda

qonuniylikka erishish amrimaholdir. Negaki fuqarolar qonun

chiqaruvchining qonunlarda mustahkamlangan erki, unda qo‘yilgan

talablarni bilmas ekan, bunday hollarda ijobiy natijalar kutilmaydi.

Asosiy sabab xalq qonunlarda qanday imtiyozlar berilgan yoki

qanday harakatlar taqiqlanganligidan bexabar bo‘ladi. Aholining

huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirshda hamda qonuniylikni

samarasini oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi

tomonidan 1997-yil 29-avgustda “Jamiyatda huquqiy madaniyatni

yuksaltirish Milliy dasturi” qabul qilingan bo‘lib, bu huquqiy ong

va huquqiy madaniyatni shakllantirishdagi dasturilamal hujjat bo‘lib

xizmat qiladi.

Mamlakatda qonuniylikni ta’minlashda ularni kafolatlash muhim

ahamiyat kasb etadi.

Jamiyatda qonunlar bilan kishilar o‘rtasidagi munosabatlar

tartibga solinar ekan, qonunlarni hayotda to‘g‘ri qo‘llash uchun

qonuniylik tegishli usullar orqali amalga oshiriladi. Bunday usullar

davlat tomonidan belgilangan bo‘lib, qonuniylikning kafolati deb

ataladi.


Qonuniylik kafolatlari – bunda huquqlardan foydalanish va

yuridik burchlarni amalga oshirishga imkon beradigan ijtimoiy

taraqqiyotning obyektiv shart-sharoitlari va davlat hamda jamoat

tashkilotlari tomonidan maxsus ishlab chiqilgan turli-tuman usul

va vositalar tushuniladi.

Qonuniylikni kafolatlash jamiyatda qabul qilingan qonunlarni

ijtimoiy hayotga tatbiq etilishining garovi hisoblanib, davlat ularni

306


qo‘riqlash va mustahkamlashni ta’minlovchi iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy,

yuridik, ma’naviy va boshqa omillarga tayanadi. Agarda qonunlar

davlat tomonidan kafolatlanmas ekan, u ijtimoiy munosabatlarni

tartibga solishda o‘zining yuridik ahamiyatiga ega bo‘lmaydi.

Qonuniylikni amalga oshirishning quyidagi kafolatlari mavjud:

Iqtisodiy kafolat davlatning iqtisodiy rivojlanish darajasi: samarali

soliq tizimi, yuqori darajadagi ishlab chiqarish, adolatli taqsimot

tizimining mavjudligi, iqtisodiyotning huquqiy bazasini yaratilganligi

bilan belgilanadi. Shuningdek, qonuniylik iqtisodning yuqori va

bir xildagi pog‘onasi hisoblanib, har xil turdagi mulk shakllari,

monopoliyaning cheklanishi, ijtimoiy inqirozning yo‘qligi,

fuqarolarning yuqori darajada ijtimoiy va moddiy ta’minlanishi

bilan ham tavsiflanadi.

Jamiyatdagi har bir qabul qilingan qonun o‘zining iqtisodiy

bazasiga ega bo‘lishi lozim, chunki qonundagi normalar amaliyotga

tatbiq etilishi uchun u muayyan bir darajadagi sarf-xarajatlarni

talab qiladi. Masalan: «Ichki ishlar idoralari xodimlarini ijtimoiy

kafolatlash to‘g‘risida»gi qonun qabul qilinib, uni amaliyotga tatbiq

etilishi uchun, qonunda nazarda tutilgan ichki ishlar idoralari

xodimlari uchun davlat katta miqdordagi moliyaviy mablag‘ni

budjetdan ajratishi lozim. Agar qonun qabul qilinsa-yu, lekin

iqtisodiy jihatdan kafolatlanmasa, bu kabi qonunlar amaliyotga

tatbiq etila olmaydi, chunki mazkur qonun normalarini amalga

oshirish bevosita iqtisodiy manbalarga tayanadi.

Siyosiy kafolatlar davlat va uning faoliyatini holati yuqori

darajada tashkil qilinganligi: hokimiyatlarning taqsimlanish

prinsipining mavjudligi; davlat va hokimiyat organlarining

Konstitutsiya asosida tashkil etilganligi; demokratik siyosiy rejimning

mavjudligi, hurfikrlilik va hokazolarda namoyon bo‘ladi.

Siyosiy kafolat mazmunida demokratizmning mustahkamlanishi,

davlat va jamiyat qurilishi, oshkoralik tarzida jamoatchilik

tomonidan ma’muriy organlar faoliyatini nazorat qilishning

kengayishi, ochiq siyosiy tizimning rivojlanishi va shakllanishiga

erishish tushuniladi.

Konstitutsiyada belgilab qo‘yilgan siyosiy normalarni amalga

oshirish uchun davlat siyosati fuqarolarning erkin fikrlashiga sharoit

yaratib berish, shuningdek, ularga nisbatan taqiqlarni, ommaviy

axborot vositalariga esa senzurani bekor qilish kabi talablar qo‘yiladi

va ular bajarilishi lozim.

307


Mafkuraviy kafolatlar – mafkura, asosan, insonni jamiyatning

buyuk bir oliy qadriyati sifatida talqin etadi. Mafkuraviy kafolat

hurfikrlilik, so‘z va fikr erkinligi, ma’naviy rivojlanish erkinligi,

diniy tolerantlik, jamiyatning yuqori darajada ma’naviyatga va

mafkuraga egaligida namoyon bo‘ladi. Xalqni qonunlarni muqaddas

bilishi, hurmat qilishi va unga bo‘ysunish ruhida tarbiyalash,

aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish asosida erishish

mumkin.


Ijtimoiy kafolat – bunda qonunlar qabul qilishda aholining

ijtimoiy himoyaga muhtoj tabaqalarining ham manfaatlarini

inobatga olinishi lozim. Chunki, davlat tomonidan qabul qilingan

qonun oldida mamlakatning barcha fuqarosi teng bo‘lib, qonun

talablarini xalqning barcha tabaqasi ham birday qabul qilavermaydi.

Shuning uchun qonunlar qabul qilish jarayonida qonun

normalaridagi talablarda jamiyatning barcha tabaqalarining

manfaatlarini inobatga olishi, qonuniylikka erishishning garovidir.

Shuningdek, qonuniylikka erishish uchun mamlakatda kuchli

ijtimoiy siyosat, ya’ni aholining bandlik darajasini yuqoriligi,

ishsizlikdan himoyalanishning kafolatlanganligi, aholining kam

ta’minlangan qismini davlat tomonidan ijtimoiy jihatdan

himoyalanishini amalga oshirmoq zarur.

Jamoatchilik kafolati – qonunlarni amalga oshirishda faqatgina

davlatning tashabbusi yetarli emas. Qonunlarni ijrosini ta’minlashda

davlat organlaridan tashqari, mansabdor shaxslar, ayniqsa, keng

jamoatchilik mahalla, maktab, xotin-qizlar kengashi, nodavlat

tashkilotlari, kasaba uyushmalari muhim o‘rin tutadi. Shuning

uchun mazkur nomlari zikr etilgan jamoat tashkilotlari qonunlarni

amalga oshirilishida hamda ularni buzilishini oldini olishda faol

ishtirok etishi lozim.

Huquqiy kafolat qonunchilik va huquqiy tizimning

mukammalligi, jamiyat, davlat va fuqarolarning yuqori darajadagi

huquqiy ong va madaniyatga egaligi; yuridik amaliyot va yuridik

doktrinaning rivojlanganligi bilan belgilanadi.

Huquqiy kafolat bir vaqtda yuridik kafolat ham deb nomlanib,

qonuniylikni ta’minlovchi kafolatlarni boshqa turlaridan keskin farq

qiladi hamda samaraliroqdir. Chunki huquqiy kafolat qonunlar

uchun asosiy garov hisoblanadi. Bunda huquqiy normalarning

takomillashuvi, nazoratni kuchayishi, shuningdek, huquqiy

308

normalarning buzilishini oldini olishda mansabdor shaxslarningfaoliyati va javobgarligi katta o‘rin egallaydi.

Jamiyatda qonuniylik va huquqiy tartibotni ta’minlash va

qo‘riqlashda huquqiy kafolat ikki usul – ishontirish va majburlash

usullariga tayanadi.

Ishontirish – keng xalq ommasiga qonunlar va huquqiy

normalarni tushuntirish orqali, ular ongiga singdirish va boshqa

tarbiyaviy choralar ko‘rish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

Majbur qilish usulida qonunlar va boshqa huquqiy normalar

buzilgan taqdirda davlat organlari tomonidan uning zo‘rlik kuchi

bilan majburiy choralar ko‘rish amalga oshiriladi.

Umuman qonunchilikni ta’minlash va rivojlantirishda,

avvalambor majburlash emas, balki ishontirish asosiy o‘rin tutadi.

Bu, demak, qachonki ishontirish istagan natijani bermasa, huquqiy

normani buzuvchi amaldagi huquqiy tartibotga va ijtimoiy-axloqiy

normalarga qarshi o‘z harakatini davom ettirsa, shu vaqtdagina

majburlash usulini qo‘llash mumkin. Majburlash hamma vaqt

ishontirishga asoslanadi. Ishontirish usuli huquqda ko‘rsatilgan

yurish-turish qoidalarini ta’minlash uchun jamiyat a’zolarining

ongiga davlat va jamoat tashkilotlarining faol, maqsadga muvofiq

ta’sir qilishiga erishishdir.

Qonuniylik va huquqiy tartibotni ta’minlash uchun kurashda

jamoatchilik rolining yanada oshirilishi huquqiy davlatning haqiqiy

bir belgisidir.

3-§. Huquqiy tartibot tushunchasi, jamoat tartiboti. Intizom.

Huquqni amalga oshirish va huquqiy normani bajarish

qonuniylikning asosiy talabidir. Bu talabning amalga oshirilishi,

erkin ijtimoiy munosabatlarda shunday tartibni o‘rnatishga olib

kelishi kerakki, bunda subyektiv huquq qarshiliksiz amalga

oshirilishi, huquqiy burch esa og‘ishmay bajarilishi lozim bo‘ladi.

Qonuniylik asosida o‘rnatilagn bunday tartibot huquqiy tartibot

deyiladi.

Demak, huquqiy tartibot talablarini amalga oshirish asosida

vujudga kelgan ijtimoiy munosabatlarning ma’lum tuzilishidir.

Qonuniylik bilan huquqiy tartibot bir-biridan farq qiladi:

qonuniylikning mazmuni huquqiy normalarga qat’iy va og‘ishmay

rioya etishlarida ifodalansa, huquqiy tartibot esa ijtimoiy

309

munosabatlarda qatnashuvchilarining yurish-turishlari ularningsubyektiv huquq va burchlariga muvofiq kelishida ifodalanadi.

Davlat jamiyatda o‘rnatilgan huquqiy tartibotning kafolatidir.

Shunday qilib, huquqiy tartibot huquqiy munosabatlar doirasida

shu munosabatlarning ishtirokchilari o‘z subyektiv huquqlarini

amalga oshirishlari va huquqiy burchlarini bajarishlari natijasida

vujudga keladi.

Qonuniylikni amalga oshirish huquqiy tartibotni ta’minlash

vositalaridan biri bo‘lsa, huquqiy tartibotni mustahkamlash esa,

o‘z navbatida qonuniylikni mustahkamlashga yordam beradi.

Huquqiy tartibot – huquqiy normalar bilan tartibga solinadigan

ijtimoiy munosabat tartiblarini o‘zida ifodalaydi.

Bu tartiblar qonunlarning aniq amalga oshirilishi vositasi bilan

o‘rnatiladi va uning ifodalanishi shundaki, fuqarolar va

tashkilotlarning huquqiy holati saqlanadi va ularning huquqiy

layoqati qarshiliksiz amalga oshirilishi mumkin bo‘ladi.

Qonunlarsiz qonuniylik bo‘lmaganidek, huquqiy munosabatlarsiz

huquqiy tartibot ham bo‘lishi mumkin emas. Shu bilan birga,

huquqiy tartibot bilan huquqiy munosabatlarning yig‘indisini

tenglashtirib bo‘lmaydi. Ma’lum ijtimoiy munosabatlarning huquq

bilan tartibga solinishi huquqiy munosabatlar yig‘indisini tashkil

qiladi, ya’ni shu munosabat ishtirokchilari uchun qonunda aniq

huquq va burchlar ko‘rsatilgan bo‘ladi.

Ammo huquqiy tartibot uchun bu yetarli emas, buning uchun

subyektiv huquqlarning amalga oshirilishini, yuridik burchlarning

qat’iy bajarilishini ta’minlovchi kafolatlangan imkoniyatlar bo‘lishi

zarurdir. Huquqiy tartibot huquq bo‘lgan joyda, davlat huquqiy

normalarining amalga oshirilishi ta’minlangan joyda bo‘ladi.

Huquqiy tartibot va jamoat tartiboti har xil tushunchalardir.

Huquqiy tartibot jamoat tartibotining bir qismidir.

Jamoat tartibi – huquqiy normalarning amalga oshirishini va

jamiyat turmush qoidalarini (shu jumladan, axloq, odob va boshqa

huquqiy bo‘lmagan ijtimoiy yurish-turish qoidalarini) hurmatlashni

talab qiladi. Jamoat tartibini buzish faqat huquqiy normalarni emas,

balki turmush qoidalarini hurmat qilmaslik natijasida ham kelib

chiqishi mumkin, bunda javobgarlik, albatta, qonun chiqaruvchi

organ tomonidan ko‘rsatilgan bo‘lishi shart. Jamoat tartibi huquqiy

tartibotga nisbatan kengroq ma’noni anglatadi.

Jamiyatda huquqiy tartibotning o‘rnatilishi va amalga oshirilishi

310

muayyan bir rahbariy g‘oyalar, prinsiplar asosida amalga oshiriladi.Huquqiy tartibot prinsiplari qonuniylik, huquqiy tartibotning

yagonaligi, ierarxiyaga asoslanganlik, adolatlilik, huquqiy tartibotning

kafolatlanganligi, normativligi kabi turlardan iborat.

Qonuniylik – davlat organlari, mansabdor shaxslar va oddiy

fuqarolarning mavjud normativ-huquqiy hujjatlarga og‘ishmay amal

qilishi.


Huquqiy tartibotning yagonaligi – mamlakatning butun hududida

yagona huquqiy muhit, huquqiy tartibot o‘rnatiladi, mazkur huquqiy

tartibotga to‘g‘ri kelmaydigan boshqacha tarzdagi tartib o‘rnatish

qat’iyan man qilinadi.

Ierarxiyaga asoslanganligi – ierarxiyaning mazmuniga ko‘ra

quyi turuvchi idoraning yuqori turuvchi idoraga bo‘ysunishi, yuqori

turuvchi organning quyi turuvchiga nisbatan hokimiyat xarakteriga

egaligi tushuniladi. Huquqiy tartibotni amalga oshirishda fuqarolar,

avvalambor, qonun va qolaversa, qonunosti normalari bilan tartibga

solingan ijtimoiy tartibotga rioya etishlari lozim.

Adolatlilik – huquqiy tartibotning eng asosiy prinsipi hisoblanadi.

Jamiyatda o‘rnatilgan huquqiy tartibot adolatli tarzda bo‘lishi lozim,

shundagina shaxslar bunday huquqiy tartibotga ixtiyoriy rioya

qilishlari mumkin. Huquqiy tartib jamiyatning barcha a’zolari uchun

maqbul bo‘lishi talab etiladi.

Huquqiy tartibotning kafolatlanganligi – jamiyatda o‘rnatilgan

har qanday huquqiy tartibot davlat majburlov kuchi bilan

ta’minlanadi. Huquqiy tartibotni ta’minlashda yetakchi o‘rinni

huquqni muhofaza qiluvchi organlar egallaydi. Ayniqsa, sud,

prokuratura va ichki ishlar idoralari muhim o‘rin tutadi, chunki

ular kundalik faoliyatida doimiy ravishda jamoat tartibini saqlash,

jamoat xavsizligini ta’minlash kabi vakolatlarini amalga oshiradilar

va bu orqali huquqiy tartibot o‘rnatiladi.

Huquqiy tartibotning normativligi. Huquqiy norma orqali ijtimoiy

munosabatlar tartibga solinadi. Huquqiy munosabat subyektlarini

aniq belgilaydi va ularga subyektiv huquq va yuridik majburiyat

beradi hamda huquqiy munosabatlarni vujudga keltiruvchi,

o‘zgartiruvchi hamda bekor qiluvchi yuridik faktlarni ajratadi.

Huquqiy munosabat ishtirokchilarining harakatlarini aniqlashtirib

beradi.


Nazoratga olinganligi – huquqiy tartibot davlat va jamiyat

tomonidan nazoratga olingan bo‘lib, uning o‘rnatilishini

311

ta’minlaydi. Huquqiy tartibot o‘rnatilgan jamiyatda inson huquqva erkinliklariga rioya etiladi, fuqarolar o‘z majburiyatlarini

ixtiyoriy bajaradi. Shuningdek, fuqarolarning huquqiy xulq-atvorini

amalga oshirish, qonun va qonunosti hujjatlarini sifatli tarzda

yaratishga hamda huquqni to‘g‘ri qo‘llashga erishiladi. Yuqorida

qayd etilgan prinsiplarga tayangan holda jamiyatda huquqiy tartibot

o‘rnatiladi.

Yuridik adabiyotlarda huquqiy tartibotni turlarga ajratish, ya’ni

tasniflash mavjud bo‘lib, u bir necha shakllarda namoyon bo‘ladi:

– birinchidan, hududiy miqyosiga ko‘ra mamlakat, viloyat va

tuman miqyosida o‘rnatilgan huquqiy tartibot;

– ikkinchidan, huquq sohasiga ko‘ra: konstitutsiyaviy, moliyaviy,

ma’muriy, jinoiy-huquqiy, boshqa huquq sohalariga asosan

o‘rnatilgan huquqiy tartibot;

– uchinchidan, huquqiy ta’siriga ko‘ra umumhuquqiy, sohaviy

va alohida normalar bilan tartibga solingan huquqiy tartibot.

Ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish ma’lum tartibini

joriy qilish, kishilarning o‘zaro munosabatlarida mustahkam

intizomni qo‘llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Qonuniylik, huquqiy

tartibotni o‘rnatishga kuchli intizom orqali erishiladi.

Intizom – davlat organlari, jamoat tashkilotlari, shuningdek,

korxona va muassasalarda o‘rnatilgan, amal qilinishi lozim bo‘lgan

ichki kun tartibi qoidalari.

Huquqshunoslikda intizomni tasniflashning ko‘p turlari bo‘lib,

lekin shartli ravishda ularni uch guruhga bo‘lib o‘rganish maqsadga

muvofiqdir. Ular davlat intizomi, harbiy intizom va mehnat intizomi

kabi turlardan iborat.

Davlat intizomi – muayyan davlat tomonidan o‘rnatilgan va

shu hududda yashovchi barcha fuqarolar uchun majburiy

ahamiyatga ega tartib-qoidalarga rioya qilishdir.

Davlat intizomi muayyan davlat hududida o‘rnatiladi, mazkur

davlat fuqarolari uchun taalluqli bo‘ladi, intizomni buzish yuridik

oqibatlarni keltirib chiqaradi, o‘rnatilgan intizom davlat tomonidan

qo‘llab-quvvatlanadi.

Harbiy intizom – barcha harbiy xizmatchilarning qonun, harbiy

Nizomlar, komandirlar (boshliqlar) buyruqlari bilan belgilangan

tartib va qoidalarga qat’iy va aniq rioya etilishi tushuniladi.

Harbiy intizomga harbiy burch, shaxsiy mas’uliyat va mislsiz

sadoqat kabi omillar orqali erishiladi.

312

Yuksak harbiy intizomga erishishning asosiy yo‘nalishlari bo‘lib,ular quyidagilarda ifodalanadi:

– harbiy xizmatchilarda yuksak axloqiy-ruhiy va jangovar

fazilatlarni tarbiyalash, komandirlariga ongli tarzda bo‘ysunish;

– har bir harbiy xizmatchining o‘z majburiyatlari va harbiy

nizomlar talablarini bajarishga mas’uliyati;

– harbiy qismda ichki tartibga bo‘ysunish, barcha harbiy

xizmatchilar tomonidan kundalik rejimga qat’iy rioya qilish;

– jangovar tayyorgarlikni puxta tashkil etish va u barcha shaxsiy

tarkibni qamrab olishi.

Harbiy intizom qo‘l ostidagilarga kundalik talabchanlik,

xizmatchilarning ijrochiligini nazorat qilish, harbiy xizmatchilarning

sha’nini hurmat qilish va bu haqda doimiy qayg‘urish, ishontirish,

majburlash, jamoatchilik ta’siri kabi omillarni to‘g‘ri uyg‘unlashtirish

va o‘rnida qo‘llash kabi omillarga tayangan holda amalga oshiriladi.

Mehnat intizomi deganda, mehnat jamoalarining, har bir

xodimning mehnatga munosabati, xatti-harakatlarini tartib doirasida

tutishi tushuniladi.

Mehnat intizomi korxona rahbariyati tomonidan o‘rnatiladi va

unga barcha xodimlar rioya etishlari shart bo‘lib, o‘rnatilgan

intizomga rioya qilish barcha xodimlar uchun majburiydir. Xodimlar

tomonidan o‘rnatilgan intizomning buzilishi tanbeh, hayfsan hamda

mehnat shartnomasining bekor qilish kabi intizomiy javobgarliklarga

tortiladi. Shu bilan bir qatorda xodimlar o‘rnatilgan intizomga rioya

qilganliklari uchun rag‘batlantiriladi.

313

XXII BOB. DAVLAT VA HUQUQNINGRIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

1-§. Fuqarolik jamiyati tushunchasi va mohiyati

Erkin fuqarolik jamiyatini qaror toptirish O‘zbekiston xalqining

ulug‘vor maqsadlaridan biridir. Konstitutsiyaning mazmun va

mohiyatidan shu narsa qat’iy ayonki, mamlakatimizda

shakllantirilayotgan jamiyat – demokratiya va adolat tamoyillariga

tayanuvchi erkin insonlar jamiyati bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi

Prezidenti I. A. Karimov shunday degan edi: «Biz fuqarolik jamiyati

qurishga intilmoqdamiz. Buning ma’nosi shuki, davlatchiligimiz

rivojlana borgani sari boshqaruvning turli xil vazifalarini bevositaDownload 1.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat