Davlat universiteti “Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta‘limi” kafedrasi milliy g`oya: asosiy tushuncha va tamoyillar fani bo‘yichaDownload 1.77 Mb.
bet11/21
Sana12.01.2017
Hajmi1.77 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

42

O‘quvchi-talabalar ongida milliy g‘oya va milliy istiqlol mafkurasini uzluksiz shakllantirish ishlari qaysi dastur asosida olib boriladi?


*kadrlar tayyorlash milliy dasturi;


kamolot yoshlar ijtimoiy harakati dasturi;


jamiyat huquqiy madaniyatni shakllantirish milliy dasturi;


kadrlar tayyorlash milliy dasturi;


43

O‘zini o‘zi boshqarishning milliy modeli nima?

*mahalla;


adabiyot va san’at;


mexnat jamoalari;


jismoniy tarbiya va sport;


44

Hozirgi kunda mamlakatimizda demokratik jamiyat barpo etishga xizmat qiladigan siyosiy partiyalarning soni qancha.?

*5 ta;

3 ta;

7 ta.


6 ta;

45

Milliy istiqlol mafkurasini yoshlar qalbi va ongiga singdirishda xizmat qiladigan Respublika ma’naviyat va ma’rifat kengashi, inson huquqlari milliy markazi «Ma’rifatparvarlar» jamiyati, ijtimoiy fikr markazlari qanday tashkilotlar hisoblanadi»?

*nodavlat tashkilotlar;


to‘g‘ri javob yo‘q.


xarbiy vatanparvarlik tashkilotlari;


V) xalqaro tashkilotlar;


46

Mafkuraviy tarbiyaning eng muhim ijtimoiy omillaridan biri bo‘lish jamiyat negizi bu…

*oila;

birlashmalari;
mahalla;


mexnat jamoalari;


jamoat

47

Milliy ma’naviy tiklanish uchun qo‘yilgan dastlabki qadamning asosiy sababi nima?

*ma’muriy buyruqbozlik asosida qurilgan mustabid tuzumning yemirilishi;


sobiq tuzumdagi millatlaro notenglik;sobiq tuzumdagi iqtisodiy inqiroz;


sobiq tuzumdagi iqtisodiy inqiroz;


48

Ijtimoiy taraqqiyotning o‘zbek modeli jamiyatni isloh etishning qanday strategiyasiga asoslanadi?

* jamiyatni isloh etishning besh asosiy tamoyiliga;


ma’naviy, ma’rifiy isloh strategiyasiga;


jamiyatni iqtisodiy isloh etish strategiyasiga;


madaniy isloh strategiyasiga.


49

Iqtisodni erkin rivojlanish omili nimadan iborat?

*iqtisodni siyosatdan holi qilish;

iqtisodni yuksak rivojlantirish;


iqtisodiy globallashtirish.


iqtisodni siyosatdan holi qilish;


50

Inson tafakkuridagi g‘oyaviy bo‘shliqni qanday bartaraf etish mumkin?

*inson tafakkurini moddiy, ruhiy va diniy olamning inson aqliga muvofiq qilib, mavjud qonunlarimizni inkor qilmay, ular rivojiga ko‘maklashuvchi dalillar bilan to‘ldirish orqali;


huquqiy savodxonlik, huquqiy madaniyatni o‘stirish orqali;


insonning umumiy madaniyatini o‘stirish orqali.


iqtisodni izchil o‘rganish orqali;


51

Fuqarolarning huquqiy savodxonliklari va huqiqiy madaniyatlarini o‘stirishdan asosiy maqsad nima?

*fuqarolarning o‘z huquqlarini chuqur bilishlari asosida o‘z burchlari, vazifalarini aniq bilib, amaliyotda qo‘llay olishlari uchun;

jamiyatda qonun ustivorligini ta’minlash;


fuqarolar erkinligini ta’minlash;


sobiq tuzumdan qolgan salbiy holatlarni takrorlamasliklari uchun.


52

I.Karimov qaysi asarida barkamol inson haqida 4 ta asosiy omilni ko‘rsatgan?

*«Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q».


«Buyuk maqsad yo‘lidan og‘ishmaylik»;


«Ijobiy ishlarimizni oxiriga yetkazaylik»;


«O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda»;


53

IX-X asrda yashab ijod etgan ajdodlarimizdan kim komil insonga ta’rif bergan?

*Farobiy;

Beruniy;

A.Nasafiy;

Navoiy

54

A.Navoiyning qaysi asarida komil insonni tarbiyalash g‘oyasi ilgari surilgan?

*«Mahbubul Qulub»;


«Saddi Iskandariy»;


«Farxod va Shirin»;


«Layli va Majnun»;

55

I.Karimovning qaysi asarida komil insonga ta’rif berilgan?

*«Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q»;


«Buyuk maqsad yo‘lidan og‘ishmaylik»;


Mahbubul Qulub»;


«Xushyorlikka da’vat»;


56

«Millatni yo‘q qilish uchun uni qirish shart emas, uning madaniyatini, san’atini, tilini yo‘q qilsang bas, tez orada o‘zi tanazzulga uchraydi»-deb qaysi rus generali fikr bildirgan edi?

*Skobelev;

A.Chernyaev;

Kaufman;

Jukov;


57

«Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari» fanining nazariy va amaliy yo‘nalishlarga kim tomonidan asoslab berilgan?

*I.Karimov;

siyosiy partiyalar;


jamiyatimiz;


nodavlat tashkilotlar.

58

Ma’naviy tarbiyaning uslub va vositalariga nimalar kiradi?

*yuqoridagilarning barchasi to‘g‘ri.


Shaxs, gurux va jamiyat ruxiyatiga ta’sir qiluvchi ma’naviy omillar;

sog‘lom muloqot madaniyatini tarbiyalash;


e’tiqodni shakllantiruvchi uslublar;


59

«Ma’naviyat va ma’rifat» jamoatchilik markazi qachon tashkil etilgan?

*1994 yil;

1993 yil;

1995 yil;

1997 yil.


60

Prezidentimiz I.Karimov. «Ma’naviyat va ma’rifat» jamoatchilik markazi boshqaruvi a’zolari bilan qachon uchrashgan?

*1996 yil sentabr;

1994 yil aprel;

1995 yil oktabr;


1998 yil avgust.


61

Ma’naviyat bo‘yicha o‘zlashtirilgan bilimlarni chuqurlashtirish uzluksiz ta’limning qaysi turida amalga oshiriladi?

*malaka oshirish va qayta tayyorlash.


maktabgacha ta’lim;

boshlang‘ich ta’lim;umumiy o‘rta ta’lim;

62

Totemizm so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

*O‘simliklar va hayvonlarga sig‘inish

Dunyoning asosi bitta

Olamning asosida ko‘p narsalar yetadi

Shohlarni xudo deb tan olish


63

Kant, Gegel, Nitsshe kabi olimlar qaysi xalq faylasuflari hisoblanadi?

*Nemis


Fransuz


InglizShved


64

Fikrlar va qarashlar rang-barangligi tushunchalari qanday umumiy fikr bilan izohlanadi?

*Plyuralizm


Plyuralizm


Dualizm


Monizm


65

Sintoizm qaysi xalqning milliy dini hisoblanadi?

*Yapon


Xitoy


Mug‘ul


Kores

66

Italiya va Germaniyada qachon fashizm g‘alaba qozondi?

*XX asr 30-yillarida


XIX asr oxirlarida


XX asr 50-yillarida


XX asr 43-yillarida

67

Har qanday mafkuraning asosiy maqsadlari nimalardan iborat bo‘ladi?

*Hamma javob to‘g‘ri.


Muayyan g‘oyaga ishontirish, uyushtirish, safarbar etish.


Ma’naviy-ruhiy rag‘batlantirish.


Harakat dasturiga ega bo‘lishi.

68

Ustozi avval nomini olgan faylasuf kim edi?

*Aristotel


Platon


Gegel


Forobiy

69

Dorga osib o‘ldirilgan alloma kim edi?

Dorga osib o‘ldirilgan alloma kim edi?


*Mansur Halloj


Ibn Sino


Imom Buxoriy


Maxatma Gandi

70

Insoniyat tarixi-…tarixidir.

*G‘oyalar


Xalqlar


Mafkuralar


A va D javoblar to‘g‘ri

71

Gegel falsafasi davlat mafkurasiga aylanganmi?

*Faqat Pruss monarxiyasi davlatining


Ha barcha davlatlarning


Faqat Pruss monarxiyasi davlatining


Faqat A javob to‘g‘ri


72

G‘oyaga qarshi g‘oya, fikrga qarshi fikr, jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurash olib borish lozimligi kim tomonidan ta’kidlangan?

G‘oyaga qarshi g‘oya, fikrga qarshi fikr, jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurash olib borish lozimligi kim tomonidan ta’kidlangan?

*I.A.Karimov


Munavvar Qori


A. Avloniy


A. Fitrat


73

XX asrda Yaponiya mamlakati qaysi g‘oyalar asosida mamlakat poydevoriga asos soldi.

*Barcha javoblar to‘g‘ri


«Milliy davlatchilik tizimi»


«Yapon ruhi»


«Tadbirkorlik»


74

Monizm qanday falsafiy yo‘nalish hisoblanadi?

*Olamning asosi bitta deb ta’lim beruvchi yo‘nalish

Modda (materiya) va uning xossalarini ustuvor deb bilish

Ko‘p xudoliklarga sig‘inishni targ‘ib qiluvchi ta’limot

Olamning asosida ko‘p narsalar yotishini isbotlovchi yo‘nalish


75

Yovuz g‘oya va mafkuralarning eng ko‘p tarqalgan shakli qaysi?

*Aqidaparastlik


Shovinizm


Fashizm


A javob to‘g‘ri


76

Konfutsiylik ta’limoti qaysi davlatga taalluqli?


*Xitoy


Mug‘iliston


Yaponiya


Indoneziya


77

Amaliyot falsafasi deb tan olingan g‘oyani aniqlang?

*Pragmatizm


Sionizm


Pragmatizm


Dualizm

78

«Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» fani qachon ta’lim tizimiga

joriy qilindi?

*18 yanvar 2001 yil


16 fevral 1999 yil

31 avgust 1991 yil

1 oktabr 1992 yil

79

«Ezgu fikr, ezgu so‘z va ezgu amal» g‘oyalari qaysi manbada ilgari surilgan?

*Avesto


Qur’oni Karim

Injil

Tovrat

80

Milliy g‘oya fanining asosiy tushunchalari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan:

*Mafkuraviy immunitet, g‘oya, mafkura, mafkuraviy xavfsizlik


Dunyoqarash, ong, mafkura


G‘oya, tafakkur, siyosat, davlat.


Mafkura, g‘oya, dunyoqarash, siyosat.

81

Tarixiy xotirasi bor inson - irodali inson”, degan fikrni kim ilgari surgan?

*Islom Karimov

Amir Temur

Mirzo Ulug‘bek

Najmiddin Kubro

82

Quyidagilardan qaysi biri mafkuraning diniy ildizlariga kiradi?

*Avesto, Veda, Qur’on kabi kitoblarda zikr etilgan ezgu g‘oyalar.

Umumetirof etilgan prinsiplar, qonun ustuvorligi, siyosiy plyuralizm


Har bir xalqning o‘ziga xos falsafiy merosi, qarashlari, g‘oyalari ularning maqsadlarida

o‘z ifodasini topishi mafkuraning qaysi
Umumetirof etilgan prinsiplar, muqaddas diniy kitoblarda zikr etilgan g‘oyalar.

83

Quyidagilardan qaysi biri Vatan ravnaqi g‘oyasining siyosiy-huquqiy omillarini tashkil

etadi:

*Qonun ustuvorligi, demokratiya, mulk xilma xilligining kafolatlanishiMadaniyat, ilm-fan, ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, xususiy mulkning daxlsizligi

Demokratiya, erkin shaxs, yangi texnologiyalar, mulk xilma-xilligi


Yangi texnologiyalar, ilm-fan, madaniyat, ma’rifat.

84

Fan taraqqiyotining samarasi, ilmiy kashfiyotlarning natijasi sifatida paydo bo‘ladigan,

turli fan sohalarining asosiy tamoyillarini tashkil qiladigan fikrlar qaysi g‘oya

shakliga kiradi?

*Ilmiy g‘oya

Falsafiy g‘oya

Ijtimoiy-siyosiy g‘oya


Badiiy g‘oya

85

Quyidagilardan qaysi biri Yurt tinchligi g‘oyasining asosiy tamoyilariga kirmaydi?

*Erkin tadbirkorlik faoliyati

Sarhadlar daxlsizligi


Fuqarolarning Vatanga sadoqati

Fildoiylik

86

G‘oyaning mazmun va namoyon bo‘lish shakliga ko‘ra turlar qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan:


*Diniy, badiiy, ilmiy, falsafiy, ijtimoiy-siyosiy


Milliy, sinfiy, badiiy, falsafiy


Umumxalq, milliy, umuminsoniy, falsafiy


Bunyodkor, vayronkor, milliy, umuminsniy

87

Siyosiy partiyalar to‘g‘risidagi qonun qachon qabul qilingan?


* 1996 yil


1994 yilda;

2003 yil

2004 yil

88

Inson ongi va tushunchalari tizimida hayot haqidagi falsafiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy,

diniy, estetik, badiiy, kasbiy qarashlarni maqsadli shakllantirish jarayoni qaysi

tushunchada to‘g‘ri ko‘rsatilgan?


*G‘oyaviy tarbiya

Siyosiy tarbiya;

Mafkuraviy profilaktika;


Mafkuraviy xavfsizlik;

89

Milliy istiqlol g‘oyasining umumbashariy tamoyillaridan biri bu –


*Diniy bag‘rikenglik;


Ayol zotiga hurmat;


Halollik va mehr-muruvvat;


Har bir oila va butun xalqning farovonligi.

90

O‘zbekiston “Adolat” sotsial-demokratik partiyasining raisi kim?


*Saifnazarov I.

Tursunov A.

G‘ulomov L..


Teshaboev M.

91

O‘zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga 2009 yilgi saylovda nechta deputat

saylangan


*150

120

15

135

92

«Immunitet» so‘zining ma’nosi nima?


*Ozod bo‘lish, qutulish;


Himoya qilish, davolash;

Oqim;

Maydon.

93

«Diling Ollohda, qo‘ling mehnatda bo‘lsin» g‘oyasi kim tomonidan ilgari surilgan:


*Bahouddin Naqshbandiy

Ahmad Yassaviy;

Najmiddin Kubro;


Imom al Buxoriy;

94

Taraqqiyotning “O‘zbek modeli” qaysi xususiyatlari bilan milliy modenllardan farq

qiladi.


*Model faqat iqtisodiy rivojlanish emas, balki keng ma’nodagi milliy tiklanish

va ijtimoiy taraqqiyot modeli hamdir.Model ijtimoiy rivojlanish bilan birga ta’lim tizimini ham isloh qiladi


Bu model boshqa barcha milliy modellarning jamlanmasi hisoblanadi va ularning yaxlit

tizimini tashkil qiladiJadallik bilan rivojlanishni ifoda etishida

95

Milliy istiqlol g‘oyasining quyidagi qaysi asosiy g‘oyalaridan birini “Murosa

falsafasi” ham deyish mumkin.

*Ijtimoiy hamkorlik

Diniy bag‘rikenglik

Komil inson


Vatan ravnaqi

96

Xizbut-tahrir” tashkiloti qachon va kim tomonidan tashkil etilgan?

*1953-yilda Taqiyuddin Nabhoniy


1950- yilda Muhammad Xusayin Fadallo

1950- yilda Taqiyuddin Nabhoniy


1956-yilda Hasan alg‘ Banno

97


Download 1.77 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat