D 'd b u y r u g ’ I toshkent sh. 2018/2019 укув йилида клиник ординатурага кабул килиш тукрисидаDownload 1.65 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/5
Sana26.09.2019
Hajmi1.65 Mb.
1   2   3   4   5

Ж а м и :

2 3 9

5 0

1 8 9

13

5 8

3 7

1 3 1

1 7

5 0

11

3 3

5

2 6

4

2 2

Изох,:  -  *  эркин  уринларга  Тошкент  шахри  ва  барча  вилоятда  яшовчи  врачлар  кабул 

килинади  (акушерлик  ва  гинекология  мутахассислигидан  факат  барча  вилоятда  яшовчи 

врачлар  кабул  килинади).Фан  ва  тиббий  таълим 

Бош  бошкармаси  бошлиги

Узбекистон  Республикаси 

Согликни  сакдаш  вазирининг 

2018 

даги 


сонли  буйругига

3-илова


Илмий  текшириш  институтлари,  Илмий  ва  ихтисослаштирилган  илмий-амалий 

тиббиёт  марказларида  2018/2019  укув  йилида  максадли  клиник  ординатурага  кабул

килиш  режасиМутахассисликлар

Жами

Грант

Контракт

Академик  В.Вохидов  номидаги  республика  ихтисослаштирилган 

хирургия  илмий-амалий  тиббиёт  маркази

1

У мумий  хирургия11

-

112

Анестезиология  ва 

реаниматология

6

-

6

3

Тиббий  радиология

4

-

4Жами:

21

-

21Республика  ихтисослаштирилган  кардиология  илмий-амалий  тиббиёт  маркази

1

Кардиология

13

-

13Жами:

13

-

13Республика  ихтисослаштирилган  куз  микрохирургияси  илмиг

маркази

i-амалий  тиббиёт

1

Офтальмология7

-

7Жами:

7

_________ 7

Республика  ихтисослаштирилган  педиатрия  илмий-амалий  тиббиёт  маркази

1

Педиатрия

10

-

102

Неонатология

4

-

43

Болалар  анестезиология  ва 

реаниматологияси

4

4Жами:

18

-

18Республика  ихтисослаштирилган  фтизиатрия  ва  пульмонология  илмий-амалий

тиббиёт маркази

1

Фтизиатрия5

-

52

Пульмонология

4

-

4Жами:

9

-

9Республика  ихтисослаштирилган  акушерлик ва  гинекология  илмий-амалий

тиббиёт  маркази

1

Акушерлик ва гинекология

13

-

13Жами:

13

-

13Республика  ихтисослаштирилган  эндокринология  илмий-амалий  тиббиёт

маркази

1

Эндокринология11

-

11Жами:

11

-

11Республика  ихтисослаштирилган дерматология  ва  венерология  илмий-амалий

тиббиёт  маркази

1

Дерматология  и  венерология

10

-

10Жами:

10

-10

Республика  ихтисослаштирилган  терапия  ва тиббий  реабилитация  илмий-

амалий тиббиёт маркази

1

Ички  касалликлар  (терапия)9

-

92

Кардиология

7

-

73

Ревматология

5

-

54

Реабилитология  (даволаш 

физкультураси, 

курортология,  физиотерапия)

4

-

4Жами:

2 5

-

2 5Республика  ихтисослаштирилган  онкология  ва тиббий  радиология  илмий-

амалий тиббиёт  маркази

1

Онкология11

-

11Жами:

11

-11

Республика  ихтисослаштирилган  нейрохирургия  илмий-амалий  тиббиёт

маркази

1

Нейрохирургия4

-

4Жами:

4

-4

Вирусология  илмий  текшириш  институти

1

Юкумли  касалликлар4

-

4Жами:

4

-4

Эпидемиология,  микробиология  ва  юкумли  касалликлар  илмий  текшириш

институти

1

Юкумли  касалликлар6

-

62

Эпидемиология

2

-

2Жами:

8

-

8Гематология  ва  кон  куйиш  илмий  текшириш  институти

1

Гематология11

-

11Жами:

11

-11

Республика  ихтисослаштирилган  травматология  ва  ортопедия  илмий-амалий

тиббиёт  маркази

1

Травматология  ва  ортопедия14

-

14Жами:

14

-14

Санитария  гигиена  ва  касб  касалликлари илмий  текшириш  институти

1

Касб касалликлари9

-

9Жами:

9

-

9Республика  шошилинч тиббий  ёрдам  илмий  маркази**

1

Ички  касалликлар  (терапия)22

-

222

Кардиология

15

-

153

Неврология

13

-

134

Педиатрия

25

-

255

Патологи к  анатомия

5

-

56

Нейрохирургия

6

-

67

Травматология ва  ортопедия

12

-

128

У мумий хирургия

15

-

159

Болалар  хирургияси

7

-

710

Анестезиология  ва 

реаниматология

20

-20

11

Болалар  анестезиология  ва 

реаниматологияси

14

1412

Шошилинч тиббий  ёрдам

32

32

Жами:186

186

Республика  Шошилинч  тиббий  ёрдам  илмий  маркази 

Самарканд  филиали

1

Анестезиология  ва реаниматология

6

-6

2

Ички  касалликлар  (терапия)6

-

63

Нейрохирургия

4

-

44

Травматология  ва ортопедия

2

-

25

У мумий  хирургия

6

-

6Жами:

24

24

Жами:

илмий текшириш  институтлари 

ва марказлар  буйича

398

398


* * Республика  Шошилинч  Тиббий  Ёрдам  Илмий  Марказида  (вилоятлар  кесимида)

М у т а х а с с  и сл  и кларЖ

а

ми

Г

 ра

н

тК

о

нт

р

ак

т

КК

Р

Ан

д

иж

о

нв

и

ло

я

ти

Б

ух

о

ро

в

ил

о

ят

и

Жи

з

за

х

ви

л

оя

т

иН

а

ма

н

га

н

ви

л

оя

т

иН

а

во

и

йв

и

ло

я

ти

С

ам

а

рк

а

нд

в

ил

о

ят

и

Си

р

да

р

ёв

и

ло

я

ти

С

ур

х

он

д

ар

 

ё в

и

ло

я

ти

Т

ош

к

ен

т

ви

л

оя

т

иФ

а

рг

о

на

в

ил

о

ят

и

Хо

р

аз

м

ви

л

оя

т

иК

а

шк

а

да

р

ёв

и

ло

я

ти

1

Х и р у р г и я19

19

32

2

21

1

32

2

12

Н е й р о х и р у р г и я

13

13

22

1

12

1

22

3

Т р а в м а т о л о г и я15

15

11

2

21

1

12

2

14

А н е с т е з и о л о г и я   ва 

р е а н и м а т о л о ги я

26

262

2

22

О

J)1

2

2о

э

оJ

О

J

5

К а р д и о л о г и я17

17

12

1

12

1

оJ

2

21

1

6Т е р а п и я

13

131

1

12

1

11

2

21

7

Н е в р о л о г и я14

14

12

1

22

1

22

1

8П е д и а т р и я

12

121

1

12

1

21

2

19

Б о л а л а р

х и р у р г и я с и

12

122

1

11

1

12

2

110

Б о л а л а р

а н е ст е з и о л о г и я   ва 

р е а н и м а т о л о г и я с и

18

18

31

2

22

1

22

1

211

Ш о ш и л и н ч   т и б б и й  

ё р д а м

21

212

2

21

1

16

1

312

П а т о л о г и к

а н а т о м и я

6

61

1

11

1

1Ж а м и

1 8 6

1 8 6

13

9

1 7

1 5

2 0

12

7

1 9

5

2 6

5

2 3

15

Изох,:*  -  Эркин  уринларга  Тошкент  шахри,  Крракалпогистон  Республикаси  ва  вилоятларда  яшовчи  врачлар  кабул 

килинади.  Акушерлик  ва  гинекология  мутахассислиги  бундан  мустасно,  ушбу  мутахассисликда  факат 

Крракалпогистон  Республикаси  ва  вилоятларда  яшовчи  врачлар  кабул  килинади.

-  Республика  ихтисослаштирилган  травматология  ва  ортопедия  И А Т М ,  Республика  ихтисослаштирилган 

терапия  ва  тиббий  реабилитация  И А Т М ,  Республика  ихтисослаштирилган  кардиология  И А Т М   учун 

ажратилган  уринлар  квотаси  доирасида  Тошкент  шахри,  Крракалпогистон  Республикаси  ва  вилоятларнинг  хар 

биридан  1  нафардан  кам  булмаган  врачлар  кабул  килиниши  назарда тутилган.Фан  ва  тиббий  таълим 

Бош  бошкармаси  бошлити

У .С .  ИсмаиловУзбекистан  Республикаси 

Соглицни  сакдаш  вазирининг 

2018  йил

-/ / ^   m x w n v y

  сонли  буйругига 

4-илова

2018/2019  укув  йилида  клиник  ординатура  кабули  тест  ва  отзаки  имтихрн

синовлари  жадвали

МуассасаТест  ва  имтихрн  синовлари

1

1.  Тошкент тиббиёт академияси24-29  август

Тест ва огзаки  имтих,он  синовлари 

ТТАда утказилади

2.

1.  Тошкент  педиатрия тиббиёт институти.24-29  август

Тест ва огзаки  имтих,он  синовлари 

ТошПТИда  утказилади

3.

1.  Тошкент Давлат  стоматология  институти24-29  август

Тест  ва  огзаки  имтихрн  синовлари 

ТД СИ да утказилади

4.

1.  Тош В М О И24-29  август

Тест ва огзаки  имтихрн  синовлари 

Тош ВМ О И да утказилади

5.

1.  Акад.  В.Вохидов  номидаги  РИ И А Т М2.  РИ акушерлик  ва гинекология  И А Т М

3.  РШ ТЁ И М

4.  РИ кардиология  И А Т М

5 .Республика 

Ихтисослаштирилган 

куз 


микрохирургияси  И А Т М

6.  Республика  ихтисослаштирилган  терапия 

ва 

тиббий 


реабилитация 

илмий-амалий 

тиббиёт  маркази

7. Республика  ихтисослаштирилган  педиатрия 

илмий-амалий тиббиёт маркази

8. 


Республика 

ихтисослаштирилган 

эндокринология 

илмий-амалий 

тиббиёт 

маркази.


9. 

Республика 

ихтисослаштирилган 

дерматология  ва  венерология  илмий-амалий 

тиббиёт маркази

10.  РИ  онкология  ва  тиббий  радиология 

И А Т М

11.  РИ  нейрохирургия  И А Т М12. 

Республика 

ихтисослаштирилган 

фтизиатрия  ва  пульмонология  илмий-амалий 

тиббиёт  маркази

13.  РИ  травматология  ва  ортопедия  И А Т М

24-29  август 

Республика врачлар  ва 

фармацевгларга лицензия  бериш  ва 

аттестациядан  утказиш  марказида 

тест  синовлари  утказилади*. 

Огзаки  имтихонлар  хар  бир 

институт,  И ТИ ,  ихтисослаштирилган 

ва илмий  марказлар  кабул 

комиссияси  томонидан  утказилади.


14.  ЭМ   ва Ю К   И ТИ

15.  Гематология  ва  кон  куйиш  И ТИ

16. Санитария,  гигиена  ва  касб  касалликлари 

ИТИ


17.  Вирусология  И ТИ

7.

Самарканд давлат тиббиёт  института24-29  август

8.

Андижон  давлат тиббиёт института24-29  август

10

.

Бухоро  давлат тиббиёт института

24-29  август

11.


ТТАнинг  Урганч  филиали

24-29  август

12.


ТошПТИнинг Нукус  филиали

24-29  август

Фан  ва  тиббий  таълим 

Бош  бошкармаси  бошлиги

Узбекистан  Республикаси 

Соглидни  саклаш  вазирининг 

2018  йил/ f  

даги>/ 


Р У

сонли


буйругига  5-илова

2018/2019  укув  йилида  клиник  ординатура  кабули  буйича  масъул

котиблар  руйхатиО Т М   номиНомзоднинг 

фамилия,  исми, 

шарифи

Лавозими

1

Тошкент тиббиёт 

академияси

Матмурадов

Рустамбек

Жуманазарович

Илмий  тадкикот ва илмий 

кадрлар  тайёрлаш  булими 

бошлиги

2

Тошкент  педиатрия тиббиёт института

Турсунбоев  Азиз 

Камилович

Талабалар  билимини  бахрлаш 

маркази  рах,бари

3

Тошкент давлат стоматология  института

Пулатов  Ойбек 

Абдумуталович

Ички  назорат  ва  мониторинг 

булими  бошлиги

4

Тошкент  врачлар малакасини  ошириш 

институти

Кариев  Саидахрор 

Сайидасланович

Кафедра  ассистента

5

Андижон давлат тиббиёт институти

Тураева  Гульноз 

Юлдашевна

2-акушерлик  ва  гинекология 

кафедраси  катта укитувчиси

6

Бухоро  давлат тиббиёт институти

Нуров  Убайдулло 

Ибодуллаевич

Тиббий  педагогика ва  О Х И  

факультета  декани

7

Самарканд давлат тиббиёт  институти

Гаффоров  Усмон 

Бобоназарович

Ю з-жаг хирургияси  кафедраси 

мудири

8

Тошкент тиббиёт академияси  Урганч 

филиали


Оллаберганов Мардон 

Исмоилович

Укув  ишлари  булим  бошлиги

9

Тошкент тиббиёт академияси  Фаргона 

филиали


Ботиров  Муроджон 

Тургунбоевич

Укув  ва илмий  ишлар  буйича 

директор  уринбосари10

Тошкент педиатрия 

тиббиёт институти  Нукус 

филиали


Атаханова  Дилбар 

Оринбаевна

У  мумий  гигиена  кафедраси 

катта  укитувчиси11

Республика 

ихтисослаштирилган 

педиатрия  илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Умарназарова 

Зулхумор  Ерназаровна

Булим  етакчи  илмий  ходими12

Республика 

ихтисослаштирилган 

дерматовенерология  ва 

косметология  илмий- 

амалий  тиббиёт маркази

Исмагилов Абдумалик 

Исмаилович

Катта илмий ходим

13

Республика ихтисослаштирилган 

фтизиатрия  ва 

пульмонология  илмий- 

амалий  тиббиёт  маркази

Туйчиев  Нуриддин 

Назарович

Булим  мудири

14

Республика ихтисослаштирилган 

травматология  ва 

ортопедия  илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Салиев  Муратжан 

Мухаммадович

Илмий  ишлар  буйича директор 

муовини


15

Гематология  ва кон 

куйиш  илмий текшириш 

институти

Давлатова Г улчехра 

Нажмиддиновна

Илмий  котиб

16

Республика ихтисослаштирилган 

терапия  ва тиббий 

реабилитация  илмий- 

амалий  тиббиёт  маркази

Машарипова

Диляфруз


Рахматуллаевна

Кичик  илмий  ходим

17

Эпидемиология, микробиология  ва 

юкумли  касалликлар 

илмий  текшириш 

институти

Крсимов  Олилжон 

Шодиевич


Етакчи  илмий  ходим

18

Вирусология  илмий текшириш  институти

Хикматуллаева Азиза 

Сайдуллаевна

Илмий  ишлар  буйича директор 

уринбосари

19

Республика ихти сосл аштири лган 

эндокринология  илмий- 

амалий тиббиёт  маркази

Муратова Шахло 

Тахиржановна

Илмий  котиб

20

Республика шошилинч тиббий  ёрдам  илмий 

маркази


Атаджанов Шухрат 

Камилович

Илмий  котиб

21

Республика шошилинч тиббий  ёрдам  илмий 

маркази  Самарканд 

филиали

Максудова Лайло Бахтияровна

Неврология  булими  ординатори22

Академик  В.Вохидов 

номидаги  Республика 

ихтисослаштирилган 

хирургия  илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Эшонходжаев  Отабек 

Джураевич

Директорнинг биринчи 

уринбосари

23

Республика ихтисослаштирилган 

кардиология  илмий- 

амалий  тиббиёт  маркази

Сирожидинова  Нигора 

Зайнутдиновна

Артериал  гипертензия 

булимининг  катта  илмий 

ходими


24

Республика 

ихтисослаштирилган 

онкология  ва тиббий 

радиология  илмий- 

амалий  тиббиёт  маркази

Нигманова  Нигора 

Анваровна

Шифокор-маммолог

25

Республика ихтисослаштирилган 

нейрохирургия илмий- 

амалий  тиббиёт  маркази

Ахмедиев  Махмуд 

Мансурович

Булим  мудири

26

Республика ихтисослаштирилган 

акушерлик  ва 

гинекология  илмий- 

амалий  тиббиёт  маркази

Халитова Замира 

Ибрагимовна

Катта  илмий  ходим

27

Республикаихтисослаштирилган  куз 

микрохирургияси  илмий- 

амалий  тиббиёт маркази

Фазилова  Замира 

Абдуллаевна

Шифокор-ординатор

28

Санитария,  гигиена ва касб  касалликлари  илмий- 

тадкикот института

Ахмедова Дилафруз 

Баходировна

Клиника биохимия  булими 

мудири


Фан  ва  тиббий  таълим 

Бош  бонщармаси  бошлиги

У .С .  ИсмаиловУзбекистан  Республикаси 

Соглик;ни  саклаш  вазирининг 

2018  йил^ # ^ агиу ^ 7   сонли 

буйругига 6-иловаТиббиёт олий  таълим  муассасалари, Тошкент  врачлар  малакасини  ошириш  институти, 

Download 1.65 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent axborot
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
махсус таълим
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
Buxoro davlat
fizika matematika
fanining predmeti
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat