D 'd b u y r u g ’ I toshkent sh. 2018/2019 укув йилида клиник ординатурага кабул килиш тукрисидаDownload 1.65 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/5
Sana26.09.2019
Hajmi1.65 Mb.
1   2   3   4   5

Ж а м и :

2 6 2

72

190

15

49

5 7

141

4

7

3

6

10

3

9

2

1

4

11

4

11

13 24

2

10

13 2 2

5

14

1

9

2

7

Тошкент Давлат стоматология  института

МутахассисликларЖами:

Эркин


уринлар*

Максадли


уринлар:

Шу жумладанОн

С

амар

ка

нд

ви

лоят

и

Си

рд

арё

ви

лоят

и

Тош

ке

нт

ви

лоят

и

ихв

ок

ия 

э

Жами:Г

К

ГК

Г

КГ

К

ГК

Г

КГ

К

ГК

1

Болалар жаррохлик стоматологияси

6

24

2

22

1

12

2

Болалар терапевтик стоматологияси

11

47

3

44

1

ОJ)

4

3Дентал

имплантология

12

12

66

6

4Ортодонтия

11

38

5

33

2

11

1

15

Ортопедик

Стоматология

15

411

6

45

о

Д5

1

6Оториноларинголог

5

55

7

Офтальмолог4

4

48

Пародонтология

2

2

22

9

ТерапевтикСтоматология

18

810

5

85

1

22

1

21

2

210

Терапия(ички 

касалликлар)

5

55

11 Умумий хирургия

5

5

512

Хирурги к 

стоматология (огиз 

бушлиги)


18

18

810

6

22

13 Юз-жаг хирургияси

7

7

43

3

Жами:119

21

980

58

2140

3

205

9

4

0

5

64

5


Андижон  давлат тиббиёт  института

МутахассисликларЖами:

Эркин


уринлар*

Максадли


уринлар:

Шу жумладан

А

н

диж

он

вило

ят

иН

ам

анга

н

вило

ят

иФ

ар

гон

а

вило

ят

иЖами:

Г

кГ

К

IК

Г

КГ

К

Г

К1

А к у ш е р л и к   ва 

ги н ек о л о ги я

9

93

6

22

2

2А л л е р г о л о г и я   ва 

и м м у н о л о ги я

3

1

21

2

11

1

3А н е с т е з и о л о г и я   ва 

р е а н и м а т о л о ги я

18

18

315

5

5

5

4

Б о л а л ара н е с т е з и о л о г и я с и   ва 

р е а н и м а т о л о ги я си

9

3

63

3

31

1

11

1

15

Б о л а л ар   ва  у с м и р   к и зл ар  

ги н ек о л о ги я си

3

33

1

11

6

Б о л а л а р   н е в р о л о ги я си4

4

42

2

7

Б о л а л а р   х и р у р г и я с и

7

71

6

22

2

8Б о л а л а р   ю к у м л и  

к а са л л и к л а р и

3

3

31

1

19

Г  ем ат о л о ги я

7

7

16

2

22

10

Д е р м а т о в е н е р о л о г и я7

7

7

2

23

11

И ч к и   к а са л л и к л а р и  (т ер ап и я)

11

112

9

15

3

12К а р д и о л о г и я

5

51

4

11

2

13К л и н и к   ф а р м а к о л о г и я

2

22

2

14Н а р к о л о г и я

3

33

1

11

15

Н е а н а т о л о ги я7

3

41

3

31

1

11

1

116

Н ев р о л о г и я

7

7

72

2

317

О н к о л о ги я

4

4

42

1

118

О т о р и н о л о р и н г о л о г и я

7

7

72

2

319

О ф т а л ь м о л о г и я

7

7

72

2

320

П а т о л о г и к   ан ат о м и я

4

4

42

1

121

П е д и а т р и я

9

3

62

о

J

4

1

11

1

12

22

П с и х и а т р и я4

4

42

1

123

С п о р т   т и б б и ё т и

5

5

23

1

11

24

С у д  т и б б и ё т  э к с п е р т и з а с и

3

33

1

225

Ш о ш и л и н ч   т и б б и й  

ёр д ам

3

33

2

126

Т и б б и й   р а д и о л о ги я7

7

7

2

23

27

Т р а в м а т о л о г и я   ва о р т о п ед и я

4

44

1

21

28

У м у м и й   х и р у р г и я

4

4

42

1

1

29

У р о л о г и я4

4

41

1

2

30Ф т и зи ат р и я

6

6

6

2

22

31

Э н д о к р и н о л о г и я6

6

6

2

22

32

Ю к у м л и   к а са л л и к л а р и6

3

33

3

11

1

Ж а м и :

1 8 8

5 3

1 3 5

3

1 9

5 0

1 1 6

2 0

3 6

14

3 9

16

4 2

Бухоро  Давлат  гиббиёт  институти

Т/р


Мутахассисликлар

Жами:


Эркин

уринлар*


Максадли

уринлар:


Шу жумладан

Б

ухор

о

вило

ят

иО.  -

л

 

S  


« 

§  


s

сз а 

UT

Нав

ои

йви

ло

яти

С

урхо

н

дар

ё

вило

ят

иЖами

Г

КГ

К

ГК

Г

КГ

К

ГК

Г

К1

А к у ш е р л и к   ва 

ги н ек о л о ги я

9

91

8

2

1

1

4

2

А н е с т е з и о л о г и я   ва 

р е а н и м а т о л о ги я

9

2

7

32

4

11

1

1

1

1

3

Б о л а л ара н е ст е з и о л о г и я с и   ва 

р е а н и м о т о л о г и я с и6

2

4

22

2

2

1

1

4

Б о л а л ар   ва  у с м и р  к и злар  ги н е к о л о г и я с и

4

41

3

11

1

5

Б о л а л ар   н е в р о л о ги я си3

3

31

2

6

Б о л а л ар   т е р а п е в т и к  

с т о м а г о л о г и я с и

7

2

5

2

5

22

1

1

1

7

Б о л а л ар   х и р у р г и я с и3

1

2

1

2

1

1

1

8

Б о л а л ар   ю к у м л и  

к а сал л и к л ар и

4

41

3

11

1

9

Г е м а т о л о ги я3

3

1

2

1

1

10 


11

Д е р м а т о в е н е р о л о г и я

4

4

41

3

И ч к и   к а са л л и к л а р  (тер ап и я)

11

112

9

12

1

512

К а р д и о л о г и я

7

7

25

1

11

2

13К а с б   к а са л л и к л а р и

2

22

1

114

Л а б о р а т о р и я   и ш и

4

4

42

2

15Н а р к о л о г и я

3

31

2

216

Н е в р о л о ги я

5

5

23

1

11

17

Н е о н а т о л о ги я4

4

41

1

11

18

О т о р и н о л а р и н г о л о г и я7

7

72

2

12

19

О ф т а л ь м о л о г и я6

6

62

1

12

20

П а т а л о г и к   а н а т о м и я3

3

12

1

121

П е д и а т р и я

16

3

133

3

101

2

21

2

14

22

П с и х и а т р и я3

3

31

2

23П у л ь м о н о л о г и я

4

44

1

11

1

24Р е в м а т о л о ги я

3

12

1

21

1

125

С п о р т   т и б б и т ё т и

6

6

24

1

11

1

26С у д   т и б б и ё т  

э к с п е р т и з а м

3

3

31

2

27Т е р а п е в т и к

ст о м а т о л о ги я

7

7

25

2

12

28

Т и б б и й   п си х о л о г и я3

1

21

2

11

1

29Т и б б и й   р а д и о л о ги я

8

81

7

21

2

230

Т р а в м а т о л о ги я   ва 

о р т о п ед и я

6

66

1

21

2

31У м у м и й   о н к о л о г и я

5

51

4

11

1

132

У м у м и й   х и р у р г и я

7

7

25

1

11

2

33У р о л о г и я

5

55

1

11

2

34Ф т и зи ат р и я

4

44

1

12

35

Х и р у р г и к  с т о м а т о л о г и я ( о г и з  

б у ш л и ги )

4

4

13

1

11

36

Э н д о к р и н о л о г и я3

3

31

2

37Э п и д е м и о л о г и я

3

33

1

11

38

Ю к у м л и   к а са л л и к л а р5

3

23

2

11

2

1Ж а м и :

1 9 9

5 0

1 4 9

5

2 4

4 5

1 2 5

16

339

2 4

2

18

18

5 0

Самарканд  Давлат тиббиёт  института

МутахассисликларЖами:

Эркин


уринлар*

Максадли


уринлар:

Шу жумладан

С

ам

арка

н

дви

ло

яти

Ж

изз

ах

вило

ят

и:<и

а   -


«  

5

5   я сз  S  

stf  2

3  s

оз  ca

6

С

урха

н

дар

ё

вило

ят

иЖами

Г

КГ

К

ГК

Г

КГ

К

Г

К

Г

К1

А к у ш е р л и к   ва 

ги н ек о л о ги я

7

73

4

11

1

12

А л л е р г о л о г и я   ва 

и м м у н о л о ги я

5

52

3

11

1

3А н е с т е з и о л о г и я   ва 

р е а н и м а т о л о ги я

16

2

141

2

112

1

33

3

34

Б о л а л ар

а н е ст е з и о л о г и я с и   ва 

р е а н и м а т о л о ги я с и

6

2

41

1

13

1

11

1

5Б о л а л а р   ва  у с м и р  

ки злар   ги н е к о л о г и я с и

4

4

13

2

16

Б о л а л ар   н е в р о л о ги я с и

6

6

24

1

11

1

7Б о л а л ар   т е р а п е в т и к  

с т о м а т о л о ги я с и

4

2

21

2

11

1

18

Б о л а л а р   х и р у р г и я с и

6

6

15

2

11

1

9Б о л а л ар   к ж у м л и  

к асал л и к л ар и

6

3

31

1

22

1

11

1

10Г е м а т о л о ги я

3

12

1

11

1

111

Д е р м а т о в е н е р о л о г и я

7

7

25

2

11

1

12И ч к и   к а са л л и к л а р  

(т ер ап и я)

9

9

45

2

11

1

13К а р д и о л о г и я

4

42

2

11

14

Л а б о р а т о р и я   и ш и4

2

21

2

12

1

15Н а р к о л о г и я

2

22

16

Н ев р о л о г и я9

9

27

3

21

1

17Н е й р о х и р у р г и я

4

41

О

31

1

118

Н ео н а т о л о ги я

7

7

25

2

11

1

19О р т о д о н т и я

3

33

1

11

20

О р т о п е д и кст о м а т о л о ги я

3

31

2

11

21

О т о р и н о л а р и н г о л о г и я7

7

16

2

11

2

22О ф т а л ь м о л о г и я

7

71

6

22

1

123

П а т о л о г и к   а н а т о м и я

4

2

22

2

11

24

П е д и а т р и я8

2

62

2

41

1

11

1

125

П с и х и а т р и я

6

3

31

3

21

1

11

1

26П у л ь м о н о л о г и я

3

31

2

11

27

Р е а б и л и т о л о ги я5

2

31

2

21

1

11

32

Р е в м а т о л о ги я3

3

12

1

133

С п о р т   т и б б и ёт и

6

6

24

1

11

1

34С у д   т и б б и ё т  

э к сп е р т и з а си

5

2

32

2

11

1

135

Ш о ш и л и н ч   т и б б и й  

ёр д ам

2

21

1

136

Т е р а п е в т и к

ст о м а т о л о ги я

3

О3

1

21

1

37Т и б б и й   п с и х о л о г и я

4

42

2

11

38

Т и б б и й   р а д и о л о ги я9

9

36

3

11

1

3 9Т р а в м а т о л о ги я   ва 

о р т о п ед и я

5

5

23

1

11

40

У м у м и й   о н к о л о г и я5

5

23

2

141

У м у м и й   х и р у р г и я

7

7

25

2

11

1

42У р о л о г и я

5

51

4

11

1

143

Ф т и зи а т р и я

5

5

14

1

11

1

4 4Х и р у р г и к  

с т о м а т о л о ги я   (о ги з 

б у ш л и ги )

3

31

2

11

45

Э н д о к р и н о л о г и я5

5

14

2

11

4 6


Э п и д е м и о л о г и я

5

51

4

21

1

4 7Ю з - ж а г   х и р у р г и я с и

5

52

3

11

1

48Ю к у м л и   к а са л л и к л а р

7

34

1

12

3

11

1

11


Download 1.65 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat