D 'd b u y r u g ’ I toshkent sh. 2018/2019 укув йилида клиник ординатурага кабул килиш тукрисидаDownload 1.65 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana26.09.2019
Hajmi1.65 Mb.
  1   2   3   4   5

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  SOG’LIQNI  SAQLASH  VAZIRINING

2 o d j_ 

viI 


" i t  

•  

D 'd

B U Y R U G ’ I

Toshkent sh.2018/2019  укув  йилида  клиник  ординатурага  кабул  килиш  тукрисида

Узбекистон 

Республикаси 

Президентининг 

2018 

йил 


майдаги 


“ Узбекистон  Республикасида  тиббий  таълим  тизимини  янада  ислох,  килиш 

чора-тадбирлари  тугрисида” ги  ПК,-2956-сонли  карори  уамда  Узбекистон 

Республикаси  Президенти  Ш .М .  Мирзиёев  рахбарлигида  2018  йил  5  январ  ва 

6  июлда  утказилган  “ Узбекистон  Республикаси  сотликни  саклаш  тизимининг 

холати:  муаммолар  ва  ривожланиш  истикболлари” га  батишланган  мажлислар 

баёнларида  белгиланган  вазифаларни  бажариш,  шунингдек  тиббиётнинг 

долзарб  йуналишлари  буйича  Крраколпотистон  Республикаси,  Тошкент  шахри 

ва  вилоятларда  юкори  малакали  кадрларга  булган  эхтиёж  ва  талабни  эътиборга 

олиб  буюраман:

1.  Куйидагилар  :

Клиник  ординатура  оркали  тиббиёт  кадрларни  2018/2019  укув  йилида 

тайёрлаш  буйича мутахассисликлар  руйхати  1 -иловата;

Тиббиёт  олий  таълим  муассасалари  ва  уларнинг  филиаллари,  Тошкент 

врачлар  малакасини  ошириш  института  буйича  2018/2019  укув  йилида  клиник 

ординатурага  умумий  ва  максадли  тартибда  кабул  килинадиган  уринлар  режаси 

2-иловага;илмий-текшириш 

институтлари, 

илмий 

ва 


ихтисослаштирилган 

илмий-амалий  тиббиёт  марказларида  2018/2019  укув  йилида  максадли  клиник 

ординатурага кабул  килиш  режаси  3-иловага;

2018/2019  укув  йилида  клиник  ординатура  кабули  тест  ва  отзаки  имтихон 

синовларини  тиббиёт  олий  таълим  муассасалари,  Тошкент  врачлар  малакасини 

ошириш 


института, 

илмий-текшириш 

институтлари, 

илмий 


ва  ихтисослаштирилган  илмий-амалий  тиббиёт  марказларида  ташкил  этиш 

жадвали 4-иловага мувофик;

2018/2019  укув  йилида  клиник  ординатурага  кабул  буйича  масъул 

котиблар  руйхати  5-иловага;

тиббиёт олий таълим  муассасалари,  Тошкент врачлар  малакасини  ошириш 

института,  илмий-текшириш  институтлари,  ихтисослаштирилган  илмий-амалий 

тиббиёт  марказлари  клиник  ординаторларни  “ Миллий  истиклол  гояси”  фанини 

укитиш  учун  Тошкент  врачлар  малакасини  ошириш  института,  тиббиёт  олий 

таълим муассасаларига бириктириш жадвали  6-иловага;

2018/2019  укув  йили  клиник  ординатурага  хужжатларни  кабул  килиш 

жараёнида 

клиник 


ординатура 

мутахассисликларига 

бакалавриат 

й}шалишларининг мослиги  7-иловага;

2018/2019  укув  йилида  клиник  ординатурага  кабул  килиш  тугрисидаги 

хисобот  шакллари  8-иловага мувофик тасдиклансин.

2.  Белгилансинки:

клиник  ординатурага  танлов  тест  ва  огзаки  синовлар  ёрдамида  амалга 

оширилади;

тупланган  баллар  рейтинги  буйича  танловдан  утган  (бунда  шахе  мумкин 

булган  энг  юкори  балларнинг  камида  30  фоизини  туплаши  керак)  ва  укиш 

пулини  тулаган  (тулов-контракт  шакл  учун)  шахслар  клиник  ординатурага 

кабул  килиниш хукукита эгадирлар.

3.  К^оракалпогистон  Республикаси  согликни  саклаш  вазири,  Тошкент 

шахри  ва  вилоятлар  согликни  саклаш  бошкармалари  бошликлари  худудлар 

микёсида  белгиланган  кабул  квоталари  туманлар  буйича  катьий  равишда 

эхтиёж  асосида таксимланишини таъминласин.

4.  Согликни  саклаш  вазирининг  2017  йил  25  июлдаги  97-сонли  “ Тиббий 

фаолият 

амалга 


ошириладиган 

тиббий 


ихтисосликлар 

турлари 


номенклатурасини 

тасдщлаш 

тугрисида’Ти 

буйругига 

асосан 

клиник


ординатура  оркали  тиббиёт  кадрларни  2018/2019  укув  йилида  тайёрлаш 

1-иловада келтирилган  мутахассисликлар  руйхати  асосида амалга оширилсин.

5.  Мазкур  буйрук  асосида  клиник  ординатура  кабули  буйича  эълонлар 

оммавий  ахборот  воситалари  оркали  чоп  этилишини  таъминлаш  “ Узбекистанда 

Согликни  саклаш”  газетаси  (И.Ж .  Соатова)  ва  “ Uzmedinfo”  электрон  согликни 

сакдашни  ривожлантириш  марказита (Д.Н .  Усманов)  юклатилсин.

6.  Тиббиёт  олий  таълим  муассасалари  ва  Тошкент  врачлар  малакасини 

ошириш  института  ректорлари,  Тошкент  тиббиёт  академиясининг  Урганч 

филиали, 

Тошкент  педиатрия  тиббиёт  институтининг  Нукус 

филиали, 

илмий-текшириш  институтлари,  ихтисослаштирилган  илмий-амалий  тиббиёт 

марказлари  директорларига:

клиник  ординатурага  кабулни  оммавий  ахборот  воситаларида  эълон 

килинган  кун,  20  июлдан  бошлаб  танлов,  жорий  йилнинг  20  августигача  (шу 

куни  хдм)  амалга ошириш;

кабул  килинган  хужжатлар  тугрисидаги  маълумотни  жорий  йилнинг 

23  августига  кадар  уРнатилган  тартибда  Фан  ва  тиббий  таълим  бош 

бошкармасига топшириш;

клиник  ординатурага  кабулни  жорий  йилнинг  10  сентябрига  кадар 

амалга  ошириш;

Крракалпогистон  Республикаси  ва  вилоятлар  квотаси  буйича  берилган 

максадли  уринларга  танловни  хар  бир  вилоят  учун  алокида  ташкил  этиш  ва 

ажратилган  уринларга  ушбу  кудудларда  яшовчи  ёки  бошка  вилоятларда  ишлаш 

истагини  билдирган  врачларни  кабул  килиш;

илмий-текшириш 

институтлари, 

ихтисослаштирилган 

илмий-амалий 

тиббиёт  марказлари  учун  клиник  ординатурага  берилган  уринларга  танловда 

иштирок  этувчи  талабгорларга  танловнинг  тест  синовларини  5-иловада 

бириктирилган  тартибда бепул ташкил  этиш;

клиник  ординатурага  кабул  килиш  режаси  бажарганлиги  тугрисидаги 

кисоботни  жорий  йилнинг  14  сентябригача вазирликнинг  Фан  ва тиббий таълим 

Бош  бошкармасига топшириш;

клиник  ординатурага  кириш  учун  танловда  иштирок  этувчи  кар  бир 

талабгорга  унинг  кужжатлари  кабул  килинганлиги  ва  имтихон  синовлари 

муддати  курсатилган  маълумотнома  кабул  комиссияси  томонидан  берилишини 

таъминлаш;


Клиник  ординатурада  2018/2019  укув  йили  кабули  буйича  укув 

жараёнини  жорий йилнинг  12  сентябридан  бошлаш;

О Т М   битирувчиларини  клиник  ординатурага  кабул  килган  хдр  бир 

муассаса  уларни  ишга  жойлашиш  мониторингини  таъминлаш  максадида,  улар 

билан  тузилган  “уч  томонлама  шартнома”  нусхасини  ва  битирувчиларга  О ТМ  

томонидан  такдим  этилган  “ ишга  кабул  килинганлик  тугрисидаги  йулланма” ни 

тулдириб,  улар  битирган  Олий таълим муассасасига такдим  этиш;

клиник  ординатурани  тугатган  хдр  бир  мутахассисни  ишга  жойлашиш 

мониторингини 

таъминлаш 

максадида, 

улар 


тугрисидаги 

маълумотни 

Крракалпогистон  Республикаси  согликни  саклаш  вазирлиги,  Тошкент  шахар  ва 

вилоятлар  согликни  саклаш  бошкармаларига такдим  этиш  топширилсин.

7.  Крракалпогистон  Республикаси  Согликни  саклаш  вазирлиги  хдмда 

барча  вилоятлар  Согликни  сакдаш  бошкармалари  бошликларига  ажратилган 

квота доирасида,  туманлар  эхдиёжидан  келиб  чиккан  хрлда,  врачларни  танловда 

иштирок этиш учун  жалб  этиш  юклатилсин.

8.  Фан  ва  тиббий  таълим  бош  бошкармаси  бошлиги  (У.С.Исмаилов)  ва 

Тиббий  таълимни  ривожлантириш  маркази  (Н.Р.  Янгиева)  республика  тиббиёт 

олий  таълим  муассасаларида  ташкил  этилган  янги  клиник  ординатура 

мутахассислиги  буйича  укув  дастури  2018  йил  26  август  кунига  кадар 

тузилишини таъминласин  ва тасдиклаш  учун  киритсин.

9.  Согликни  саклаш  вазирининг  биринчи  уринбосари  (Б.К.  Юсупалиев)  ва 

Фан  ва тиббий таълим  бош  бошкармаси  бошлиги  (У.С.Исмаштов)га:

Крракалпогистон  Республикаси,  вилоятлар  ва  Тошкент  шахри  учун 

клиник  ординатурага  ажратилган  уринлар  тулдирилмаса,  уларни  худудий  квота 

доирасида кайта таксимлаш;

Тошкент 

шахрида 


танловдан 

утган 


врачлар, 

Крракалпогистон 

Республикаси  ва  вилоятлардаги  тиббиёт  олий  таълим  муассасалари  ва  уларнинг 

филиаллари,  илмий  ва  ихтисослаштирилган  марказлар  филиалларида  укиш 

розилигини  билдирган  хрлда,  уларни  вилоят квотаси  доирасида юбориш;

тиббиёт  олий  таълим  муассасалари,  илмий-текшириш  институтлари, 

ихтисослаштирилган  илмий-амалий  тиббиёт  марказлари  эхтиёжидан  келиб 

чикиб,  клиник  ординатура  кабулига  киритилган  асосли  таклифларни  куриб 

чикиш  ва кушимча уринлар  ажратишни  назарда тутиш  топширилсин.

10. 


Иктисодиёт, 

молиялаштириш 

ва 

истикболни аниклаш 

бош 


бошкармаси  бошлиги  (Б.Т.Эргашев)га:

Согливдни  сакдаш  вазирлиги  тизимида  2018/2019  укув  йилида  клиник 

ординаторларни  тайёрлаш  бир  йиллик  укитиш  киймати  х,исоб-китобларини 

жорий  йилнинг  1  августига кадар  ишлаб  чикиш;

Олий 


таълим 

муассасалари, 

илмий-текшириш 

институтлари, 

ихтисослаштирилган 

илмий-амалий 

тиббиёт 

марказларидаги 

клиник 

ординаторлар  учун  “ Миллий  истикдол  гояси”  фанини  икки  йил  мобайнида умумий  108  соат укитиш  учун  сарф-харажатлар  х;исоб-китобини  ишлаб  чикиш 

ва  белгиланган  тартибда  маблаг  билан  таъминлаш  чораларини  куриш 

топширилсин.

11.  Уш бу  буйрукнинг  ижросини  назорат  килиш  вазирнинг  биринчи 

уринбосари  Б Д .  Юсупалиевга  юклатилсин.

Вазир

А.  Шадманов


Узбекистан  Республикаси 

Соппщни  сакдаш  вазирининг 

2018  й и л д а г и  

сонли 


буйругига 

1-илова


Клиник  ординатура  оркали  2018/2019  укув  йилида  тиббиёт  кадрларни 

тайёрлаш  буйича  мутахассисликлар  руйхати

1

.Акушерлик  ва  гинекология

2

Аллергология  ва  иммунология3.

Анестезиология  ва  реаниматология

4.

Болалар  анестезиология  ва  реаниматологияси5.

Болалар  ва усмир  кизлар  гинекологияси

6.

Болалар  ва усмирлар  гигиенаси7.

Болалар  жаррохлик  стоматологияси

8.

Болалар  неврологияси9.

Болалар  терапевтик  стоматологияси

10

Болалар  хирургияси11

Болалар  юкумли  касалликлари

12.

Гематология13. Дентал  имплантология

14. Дерматовенерология  (тери  таносил  касалликлари)

15. Диетология

16. Ички  касалликлар  (терапия)

17. Кардиология

18.


Касб  касалликлари

19. Клиник  фармакология

20.

Коммунал  гигиена21. Лаборатория  иши

22.


Мехнат гигиенаси

23

Наркология24.

Неврология  (асаб  касалликлари)

25.

Нейрохирургия26.

Неонагология

27.

Овкатланиш  гигиенаси28.

Ортодонтия29.

Ортопедик  стоматология

30.

Оториноларингология31.

Офтальмология

32.

Пародонтология33.

Патологик  анатомия

34.

Педиатрия35.

Психиатрия

36.

Пульмонология37.

Реабилитология  (даволаш  физкультураси,  курортология,  физиотерапия)

38.

Ревматология39.

Спорт тиббиёти

40.

Суд тиббиёт  экспертизаси41.

Терапевтик  стоматология

42.

Тиббий  радиология43.

Тиббий  психология

44.

Травматология  ва  ортопедия45.

У  мумий  хирургия

46.

У  мумий  онкология47.

Урология


48.

Фтизиатрия

49.

Хирургик  стоматология  (огиз  бушлиги)50.

Шошилинч  тиббий  ёрдам

51.

Эндокринология52.

Эпидемиология

53.

Ю з-жаг  хирургияси54.

Юкумли  касалликларУзбекистан  Республикаси 

Согликни саклаш  вазирининг 

2018 

т л /

/ ,^ 4 даги (з  feounm

  буйругига 

2-илова

Тиббиёт  олий  таълим  муассасалари  ва  уларнинг  филиаллари,  Тошкент  врачлар  малакаси  ошириш  института  буйича 

2018/2019  укув  йилида  клиник  ординатурага  умумий  ва  максадли  тартибда  кабул  килинадиган  уринлар  режаси

Тошкент тиббиёт  академияси

МутахассисликларЖами:

Эркин


уринлар

*

Максадли


уринлар:

Шу жумладан

То

ш

кент

ви

лоят

и

Жиз

за

хви

ло

яти

Хо

разм

ви

лоят

и

Сурх

он

дарё

ви

лоят

и

Сирд

ар

ёви

ло

яти

Ф

арго

на

вило

яг

иН

ам

анга

н

вило

ят

иIQJ

В*  н


Я 

Lm

§  


§  

Я 

ч

Б

 

s

СЗ  CQ &

жами


Г

К

ГК

Г

КГ

К

ГК

Г

КГ

К

ГК

Г

КГ

К

Гк

1

А к у ш ер л и к   ва гинекология

6

6

2

4

1

11

1

2

А ллергология  ва 

иммунология4

2

2

1

2

1

1

11

3

А н естези ологи я  ва реаниматология

6

2

4

1

2

1

2

1

11

4

Болалар  ва  усм ирлар 

гигиенаси

4

2

2

1

2

1

1

11

5

Гем атология6

3

31

1

22

1

11

1

6

Д ерм атовенерология 

(тери  таносил 

касалликлари)

7

7

3

4

1

2

1

7

Диетология

8

35

1

3

2

2

1

1

1

1

8

И чки  касалликлар (терапия)

13

4

9

1

1

о

8

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Кардиология6

2

4

1

1

1

3

1

1

1

1

10

К асб   касалликлари6

2

4

3

2

1

1

1

1

11

К ом м унал  гигиена11

4

7

3

2

1

5

1

1

1

1

1

1

12

Л аборатория  иши7

3

4

1

1

2

о

1

1

1

1

1

13

М ехн ат   гигиенаси

9

3

6

1

1

2

5

1

1

1

1

1

1

1

14

Н аркология6

6

2

4

1

2

1

15

Неврология

9

9

27

2

11

1

11

16

О вкатлани ш   гигиенаси4

4

22

1

117

О торинолори н гология

9

9

27

2

12

1

118

О ф тальм ология

7

7

34

1

11

1

19П атанатомия

6

42

2

21

1

20П сихиатрия

12

75

3

24

3

11

1

11

1

121

П ульм онология

4

4

22

1

122

Реабилитология

4

2

22

2

11

23

Ревматология4

4

22

1

124

С п о р т  тиббиёти

4

2

22

2

11

25

С у д   тиббиёт экспертизаси

6

62

4

11

1

126

Т и ббий  пси хология

5

2

*5J)

1

22

1

11

1

127

Тиббий  радиология

11

11

65

2

11

1

28Т равм атология  ва 

ортопедия

6

6

24

1

11

1

29У м у м и й   хирургия

9

93

6

11

2

11

30

Фтизиатрия7

7

25

1

11

1

131

Х и р у р ги к

стоматология

2

22

32

Ш ош и л и н ч   тиббий ёрдам

7

73

4

11

1

133

Эндокри нология

6

6

24

1

11

1

34Э пид ем иология

7

72

5

21

1

135

Ю з -ж а г ж арохлиги

2

2

236

Ю к у м л и   касалликлар

5

5

14

1

11

1

Жами:235

85 150 27

59

58

8917 20

7

14 69 14 19 3

7

8 11 24

2

5Тошкент  Тиббиёт  Академиясининг  Урганч  филиали

МутахассисликларЖами

Эркин


уринлар*

Максадли


уринлар:

Хоразм


вилояти

Жами


Г

К

ГК

Г

КГ

К

1А н е с т е з и о л о г и я   ва  р е а н и м а т о л о г и я

11

о2>

8

12

2

62

6

2Б о л а л а р   а н е с т е з и о л о г и я с и   ва  р е а н и м а т о л о г и я с и

6

о5

О

2)1

1

22

2

23

Б о л а л а р   н е в р о л о ги я с и

2

2

22

4

Г  е м а т о л о ги я2

2

22

5

Д е р м а т о в е н е р о л о г и я2

2

22

6

Д и е т о л о ги я2

2

22

7

И ч к и   к а с а л л и к л а р   (т е р ап и я )4

4

22

2

8Л а б о р а т о р и я   и ш и

6

33

1

32

3

29

Н а р к о л о г и я

7

о

2)4

1

12

о

2)2

о

2)10

Н е в р о л о г и я ( а с а б   к а са л л и к л а р и )

3

3

о2)

3

11Н е й р о х и р у р г и я

1

11

1

12Н е о н а т о л о г и я

2

11

1

11

1

13О т о р и н о л а р и н г о л о г и я

3

33

3

14О ф т а л ь м о л о г и я

3

о2)

3

315

П а т о л о г и к   а н а т о м и я

2

2

22

16

П е д и а т р и я6

О

2)3

1

32

о

2)2

17

П с и х и а т р и я6

о

2)->

2)

11

2

22

2

18П у л ь м о н о л о г и я

3

12

1

21

2

19С п о р т   т и б б и ё т и

2

21

1

120

С у д   т и б б и ё т   э к с п е р т и з а с и

9

о

2)6

1

35

о

2)5

21

Т и б б и й   р а д и о л о г и яо

2)

о2)

о

2)л

2)

22Т р а в м а т о л о г и я   ва  о р т о п е д и я

5

52

о

2)3

23

У м у м и й   о н к о л о г и я4

4

1о

2)

л2)

24

У м у м и й   х и р у р г и я5

5

14

4

25Ф т и з и а т р и я

7

43

1

1о

2)

23

2

26Ш о ш и л и н ч   т и б б и й   ё р д а м

2

22

2

27Э н д о к р и н о л о г и я

6

62

4

428

Ю к у м л и   к а са л л и к л а р

5

2

о2)

1

22

2

2Жами:

119


39

80

618

33

6233

62


Download 1.65 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik