•d a V r n a s h r iy o t I t o s h k e n t


E Edison, Tom as  55,  84  Eshkak  3 0 -3 1 FDownload 4,63 Mb.
Pdf ko'rish
bet68/68
Sana08.09.2021
Hajmi4,63 Mb.
#168461
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68
Bog'liq
Kashfiyot va ixtirolar
noaniqlik va tavakkalchilik, Rahbarlik madanyati, Kashfiyot va ixtirolar, Одил, boshlangich funksiya va aniqmas integral. aniqmas integralning asosiy xossalari, boshlangich funksiya va aniqmas integral. aniqmas integralning asosiy xossalari, Urartu ppt, 1 amaliy Mantiqiy dasturlash Bilimlar bazasining faktlari va qoidalari, Chingiz Aytmatov, Muxtor Shoxonov Cho'qqida qolgan ovchining ohi, 29-ҲАФТА АХБОРОТ СОАТИ МАТЕРИАЛИ, 29-ҲАФТА АХБОРОТ СОАТИ МАТЕРИАЛИ, Common Android Views Cheat Sheet, 2-kredit topshirigi, mpdf
E

Edison, Tom as  55,  84 

Eshkak  3 0 -3 1

F

Fales  54

Faradey,  M aykl  92 

Fauler, Jon  26 

Ford,  Genri  23 

Fotografiya  68 

F utbol  88 

Fulton,  R o b e rt  32G

Gagarin, Yuriy  6 

G alaktika  17 

G alera  52 

Galle, lo g a n n   12 

Galiley, G alileo  5,  11, 66 

G a m b u rg er  77 

Ganyan,  Emil  35 

G aubitsa  46 

G e liko p te r  40 

Genleyn,  P eter  63 

G e rb e rt, V a lte r  81 

G ershel, Vilyam   1 2 ,6 5  

Gudyir, Charlz  89 

G uygens, Xristian  11

H

Havo sharlari  9 2 -9 3  I

In te rn e t  75 J

Jiffar, Anri 37 К

K a le yd o sko p   92 

Kam on  42

Karab  43 

Karasso,  Isaak  81 

Karrier, Uillis  58 

«Katusha» m in om yo ti  46 

Kin o a p p a ra t  69 

K inokam era  69 

Kir yuvish m ashinasi  5 6 -5 7  

K o ka -ko la   85 

K o m p yu te r  7 4 -7 5  

K o n d itsio n e r  5 8 -5 9  

K onservalar  82 

K o n ta kt linzalari  65 

K o n fe tla r  84 

Konki  9 0 -9 1  

K opernik,  N ikolay  4 

K o s m ik ra k e ta   6 

Kram , Jo rj  83 

K retors, C harlz  83 

Kusto, Jak Iv  35 

Kyunyo,  N ikolya Jo ze f  22 

K o'zo yn a k  64L

Lalm an,  Pyer  20 

Levenguk van, A n to n i  6 6 -6 7  

Letbrij, Jo n   34 

Ley,  G erm an  82 

Liliyental,  O tto   38 

Lim onad  85 

Lippersgey, Xans  5 

Lodigin, A le ksa n d r  55 

Lorenso de, G ilye rm o   34 

Louell,  Persival  13 

Lunoxod  8 - 9  

Lyumyer, O g yu st va Lui  69

M

M ag n ita fo n   7 2 -7 3  

M a ka ro n la r  7 8 -7 9  

M aksim , Xayrem  4 4 -4 5
M arko n i, G ulyelm o  70 

M ars  1 4 -1 5  

M auzer (qurol)  44 

Mauzer, Paul va Vilgelm   44 

M erlin, Jo ze f  91 

M etro   2 6 -2 7  

M echnikov,  Ilya  81 

M ikro sko p   66 

M il,  M ixail  41 

M o kik  21

M on g o lfye , Jo ze f va Etyen  36 

M o n g o lfye r  37 

M op e d   21 

M orze,  Sem uel  70 

M o to ro lle r  21 

M oto tsikl  21 

M uzqaym oq  85 

M uzlatg ich   58 

M uzyorar kem alar  33

N

N e p tu n   12 

Nikonov, Yefim  52 

N on  7 6 -7 7  

N yeps, Jo ze f  68

О

O lam ninggeo m a rka ziy tizim i  4 

O ldrin,  Edvin  9 

O m let  80 

O m nibus  28 

«Osma  tram vay»  27

P

Parovoz  2 4 -2 5  

P aroxod  3 2 -3 3  

Pazl  93


P e m b e rto n , Jon  85 

Petrov, Vasiliy  55 

Pikar, O g u st  35 

Piyatssi, Ju ze p pe   16 

P ishloq  81 

P laner  38 

Pluton  13 

P opkorn  83 

Popov, A le ksa n d r  70 

Porox  43

Pristli, Jo ze f  85 

P tolem ey  4 

P ulem yot  4 4 -4 5

Q

Quyosh tizim i  4 R

R adiostansiya  71 

Rayt, U ilb e r va Orvill  39 

Revolver  44 

R ichardson,  Erl  57

S

S am okat  20 

Saturn  10-11 

Sehrli c h iro q la r  6 8 -6 9  

Sendvich  77 

S ep p e lin  (d irija b l)  37 

S eppelin,  Ferdinand  37 

Sikorskiy, Ig o r  40,  50 

Sim ens, V ern e r  26,  29 

S ka fa n d r  3 4 -3 5  

S ke ytb o rd   91 

S kiaparelli, Jovanni  14 

Sm it, Goras  44 

Soat  6 2 -6 3  

S p ilb e ri, Jo n   93 

S p lit-tizim   59 

«Stels»-texnologiya  51 

Stefanson, Jo rj  24 

Stettler, F rits  81 

Suv o sti kem asi  53 

Suze,  Konrad  74

T

Tank  4 8 -4 9  

Telefon  70 

Telegraf  70 

Teleskop  5 

Televizor  72 

T em iryo 'l  2 4 -2 5  

Tennis  89

T om bo, Klayd Uilyam   13 

Tram vay  26 

Tretvik, R ichard  24 

Trolleybus  29U

Uatt, Jeym s  24 

Unitaz  61 

Uran  12


V

Vanna  60

Velosiped  2 0 -2 1

Venera  15

V e rto lyo t  4 0 -4 1

Vesson,  Daniel  44

V id e o m a gn ito fo n   73

Vinchi da,  Leonardo 38, 48,  65

Volta, A le ksa n d r  55

Volt u stuni  55X

Xeyns, Jekson 91Y

Yablochkov,  Pavel  55 

Yansen, Xans va Z axariy  66 

Yelkan  3 0 -3 1  

Yogurt  8 0 -8 1  

Yulduzlar  16 

Yung, Tom as  65 

Yupiter  1 0 -1 1  

Yuryev,  Boris 40

Z

Z e n it-ra ke ta  ja m la m a si  47 G ‘

G 'a w o s la r q o 'n g 'iro g 'i  34 

G 'ild ira k  1 8 -1 9

Sh

Shari, Ja n -A le ksa nd r  37 

S haxm at  87 

Shashka  87 

Shilder,  Karl  53 

S h o 'rva   78Ch

C h a n g yutg ich   57 

C hipsi  8 2 -8 3  

C h o 'g 'la n m a  lam palari  55
U O ‘K 629.331 

К В К   9 2 у К32

0 ‘RTA МАКТАВ YOSHIDAGI  BOLALAR UCHUN

«B ola lar u ch u n  e n s ik lo p e d iy a »  se riy a s iО. Artyomova,  L. Galpershyeyn,  V.  Digalo,  Yu.  Kalinina,  O.  Korchagina, 

I.  Kudishin,  A.  Martinov,  K.  Porsevskiy,  T. Sidorina,  S. Trankovskiy,

S.  Fedoseyev,  V. Shimanovskiy,  I.  Shmelev,  Yu. Shokarev,  L. Shugurov,

Yu.  Shuyskaya

KASHFIYOT  VA  IXTIROLAR

R a s s o m la r  M.  DMITRIYEV,  V.  DIGALO,  T. JEJERYA,  A. JIRNOV,  I.  MAKSIMOVA, 

O.  PARXAYEV,  A.  POZINENKO,  A.  PROSKURYAKOV,  A.  SAVELYEV,  I.  SITNIKOV, 

T.  SITNIKOVA,  N.  SUCHKOVA

Tarjimon  G.  MUXAMEDYAROVA

M u h a rrir  R. ZAPAROV 

B a d iiy va  te xn ik m u h a rrir  Ye.  KRASNIKOVA 

M usahhih  O.  KANAYEV 

S a h ifa lo vch i  Ye.  PAVLOVA

«DAVR NASHRIYOTI» M ChJ

davrbooks@ gm ail.com  

www.  davrbooks.uz

100129,  Toshkent,  A.  Navoiy ko 'ch a si, 30

Litsenziya raqam i №  Al 227 

B osishga ruxsat etildi 25.02.13. Q o g 'o z bichim i 7 0 x9 0 /1 6 . 

Pragm aticaC garniturasi.  O fset bosm a usuli. Shartli b. t. 7,02.

Nashr t. 7,6. 3000 nusxada ch o p  etildi.

Bahosi shartnom a asosida.  Buyurtm a№ 91-13.

0 ‘zb e kisto n  M a tb u o t va a xb o ro t a g e ntligi 

«  q itu vch i»  n a sh riyo t-m a tb a a  ijo d iy uyi b o sm axonasida c h o p  etildi.

100206, Toshkent, Yunusobod dahasi, Yangi sh a h ar ko 'ch a si, 1A rtyom ova O ., G alp ersh teyn  L .,  D ig alo  V. va boshqa

KASHFIYOT  VA  IXTIR O LAR ./Bolalar uchun ilm iy-o m m a b o p  nashr.  — T :  «DAVR 

NASHRIYOTI» MChJ,  2013.  — 96 b.  — (B olalar uchun ensiklopediya).

U shbu  kito b   qiziquvchan  yosh  kito b xo ng a   g 'ild ira k   ixtirosi  in soniyatga  n im alar  b e r- 

ganligi,  b irin ch i  a vto m o b iln i  kim   yaratganligi,  qaysi  u ch a r  a p p a ra t  b irin chi  b o 'lib   fazoga 

ko 'ta rilg a n lig i,  m akaron qaysi  m am la ka td a  o 'y la b  to p ilg a n lig i va sh unga o 'xsha sh   h a yo ti- 

m izni o 'zg a rtirg a n  k o 'p la b  ka sh fiyo tlar va ixtiro la r haqida hikoya qiladi.

U O 'K  629.331 К В К   9 2 y K32

Download 4,63 Mb.


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
matematika fakulteti
saqlash vazirligi
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
pedagogika universiteti
haqida umumiy
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
koronavirus covid
coronavirus covid
qarshi emlanganlik
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
moliya instituti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
fanlar fakulteti
fanidan mustaqil
ishlab chiqarish
Toshkent axborot