C da 10 g natriy gidroksid eriydi. Uning eruvchanligini topingDownload 53.5 Kb.
Sana14.12.2019
Hajmi53.5 Kb.
Eruvchanlik

1. 100g suvda 70oC da 10 g natriy gidroksid eriydi.Uning eruvchanligini toping.

A) 10 B) 9.09 C) 11 D) 5

2. 10% li ishqor eritmasining eruvchanligini toping?

A) 10 B) 9,09 C) 11,11 D) 5

3. 70g suvda 30g kislota eriydi.Shu kislotaning eruvchanligini aniqlang.

A) 30 B) 42,86 C) 15 D) 24,43

4. 0,425mol natriy gidroksid 1,83mol suvda eritildi.Ishqorning eruvchanligini toping.

A) 17 B) 51,5 C) 34 D) 103

5. 7%li tuzning eruvchanligini toping.

A) 7 B) 14 C) 7,5 D) 14

6. 00Cda 10g 510C da 32g tuz eriydi. Eritma 510C da to’yingandir, 300g to’yingan eritma hosil qilish uchun kerak bo’lgan tuz va suvning massasini toping.

A) 72,7 ; 227,3 B) 300

C) 66,67;233,33 D) 227,3;72,7

7. 11% li tuzning 700Cdagi eritmasi to’yingandir.250g to’yingan eritma hosil qilish uchun necha mol suv kerak?

A) 200 B) 100 C) 11,1 D) 12,36

8. 200Cda 140g eritmada 20g kalsiy ionlari bo’lgan to’yingan eritmadagi gidroksil ionlarini (g) toping.

A) 114,27 B) 92,27 C) 17 D) 97,27

9. 00C dagi eruvchanlik (S) 5g va 150C dagi S=10 Bariy sulfatning 150Cdan 00C gacha sovitilganda 43g tuz cho’kmaga tushdi. Bariy sulfat eritmasining massasini toping.

A) 110 B) 946 C) 220 D) 473

10. 17%li tuzning eruvchanligini toping.

A) 17 B) 20,5 C) 34 D) 41

11. CaCO3 eritmasini 500Cdan 100gacha sovitilganda 11g tuz cho’kmaga tushgan bo’lsa,

CaCO3 ning 100Cdagi to’yingan eritmasini massasini toping.(S= 500C 40g ; S= 100C 15g)

A)61,6 B) 30,4 C) 40,2 D) 60,8

12. 10gr Natriy sulfat tuzi 35gr suvda eritildi. To’yingan eritmaning C%ni aniqlang.

A) 22,2 B) 28,6 C) 44,4 D) 14,3

13. Alyuminiy trigidroksid eritmasi 170C dan 70C gacha sovitilganda 22gr tuz cho’kmaga tushdi. Alyuminiy trigidroksidning to’yingan (170C dagi) eritmasining massasini toping.

(S=17Cda 40g; 7Cda 7g)

A) 140 B) 93,3 C) 70 D) 186,6

14. 1400C da 7 gr suvda 7gr Magniy karbonat eriydi. Magniy karbonatning to’yingan (1400C) eritmasini hosil qilish uchun necha (gr) tuz kerak.

A) 70 B) 100 C) 140 D) 50

15. Temir digigidroksid eritmasi 150Cdan 00C gacha sovitilganda 7,5 g cho’kma trushdi. 150C da to’yingan eritma hosil qilish uchun necha gr tuz va suv kerak? (S=15Cda 20g; 10Cda 5g)

A)10;50 B) 20;100 C) 50;10 D) 100;20

16. Qo’rg’oshin atsetat eritmasi 700C dan 100C gacha sovitilganda 37gr cho’kma hosil bo’ldi. Qo’rg’oshin atsetatning 700C dagi to’yingan eritmasini hosil qilish uchun sarflanadigan tuz va suvni massasini toping.

(S=70Cda 31g; 10Cda 12,5g)

A) 100;31 B) 62;200 C) 31;100 D) 46,5; 150

17. Alyuminiy xlorid eritmasini 730C dan 300gacha sovitilganda 22gr cho’kma hosil bo’ldi. 730C da eritma tayyorlash uchun kerak nbo’lgan suv va tuzning massasini toping. (S=73Cda 44g 30Cda 33g )

A) 200;88 B) 100;44 C) 88;200 D) 44;100

18. Kalsiy fosat eritmasining 500C dagi eruvchanligi 74 , 100C dagi eruvchanligi 14,8 ni tashkil etadi. Eritma 500С dan 100C gacha sovutilganda 29,6gr tuz cho’kmaga tushdi. 500Cda to’yingan eritma hosil qilishda sariflangan tuz massasi suvning massasidan necha marta ko’p?

A) 0,74 B) 1,35 C) 1,48 D) 2,7
19. 200C da 1 hajm suvda qancha hajm xlor eriydi?

A) 5 B) 250 C) 2,5 D) 500

20. Kaliy nitratning 40C dagi eruvchanlik koeffisenti 61ga teng uning 250g to’yingan eritmasini bug’latish natijasida olingan tuz massasini (gr) va shu temperaturadagi eritmasida erigan tuzning massa ulushini toping.

A) 94,7; 0,39 B) 82,1; 0,27

C) 86,6; 0,32 D) 80,3; 0,36

21. Kaliy dixromatning 200C dagi eruvchanligi 12,5g ni tashkil etadi. Shu moddaning 400g suv bilan hosil qilgan eritmasining massasi necha gr bo’ladi?

A) 437,5 B) 412,5 C) 425 D) 450

22. 200 С dagi temir(II)- sulfat ning to’yingan eritmasiga temir (II) – sulfat tuzi qo’shib qizdirilganda 150g 60% eritma hosil bo’ldi. Eritmani dastlabki sharoitga keltirilganda 60gr kristalagidrat

(FeSO4 * 7H2O) cho’kmaga tushdi. 200C dagi temir(II)- sulfat eritmasining C% aniqlang.

A) 63,556 B) 36,444 C) 338,133 D) 40

23. 800C Magniy sulfat tuzining to’yingan eritmasiga Magniy sulfat tuzi qo’shib qizdirilganda 400 ml (p=0,7) 35%li eritma hosil bo’ldi. Eritmani dastlabki sharoitga keltirilgamnda 77,5g kristaljgidrat (MgSO4* 2 H2O) cho’kma tushdi. 800C dagi eritma tarkibida nech gr tuz bor.?

A) 38 B) 14.9 C) 59,6 D) 38,4

24. 300C dagi Natriy karbonatning toyingan eritmasiga Natriy karbonat tuzi qo’shilib qizdirilganda 300g 25% lieritma hosil bo’ldi. Eritmani boshlang’ich sharoitga keltirlganda 66,6g Na2CO3 * 10H2O cho’kmaga tushdi. Cho’kma uchun sarflangan tuz bilan dastlabki eritmadagi tuzlarning massa nisbatini toping.

A) 2; 4, 0768 B) 1; 2,5771

C) 1; 4,0768 D) 4,0768; 1

25. 120g 10% li Magniy sulfat eritmasiga 10gr MgSO4 tuzidan qo’shildi. Hosil bo’lgan eritmani sovitilganda 20gr MgSO4 *x H2O cho’kmaga tushgan go’lsa (x)ni toping.

A) 6,45 B) 5 C) 5,45 D) 6

26. 160gr 20%li Mis(II) – sulfat eritmasiga 15gr Mi(II)- sulfat tuzidan qo’shib aralashtirildi. Hosil bo’lgan eritmani sovitilganda 40gr cho’kma tushdi. Kristllagidrat tarkibidagi suvning massasini toping (CuSO4*x H2O).

A) 160 B) 20 C) 47 D) 27

27. 400C dagi Mis(II)- sulfat ning to’yingan eritmasiga Mis(II)-sulfat qo’shib qizdirilganda 240gr 50%li eritma hosil bo’ldi.Eritma boshlang’ich sharoitga keltirilganda 40gr kristllagidrat tarkibli (CuSO4 * 5H2O) cho’kmaga tushdi. 400Cdagi Mis(II)-sulfat eritmasining C% toping.

A) 56,25 B) 40 C) 36 D) 47,2

28. 260gr 30%li Magniy sulfatning to’yingan eritmasiga 65gr Magniy sulfat qo’shib qizdirildi. Eritmani dastlabki sharoitga keltirilganda 140gr Magniy sulfat kristallagidrati cho’kmaga tushdi. Kristallagidratning formulasini toping

.A) MgSO4 * 5H2O B) MgSO4*3H2O

C) MgSO4* 2H2O D) MgSO4*4H2O

29. 480g 25% li Kalsiy sulfat eritmasiga 70g Kalsiy sulfat tuzi qo’shib qizdirildi. Aralashma dastlabki sharoitga keltirilganda 150gr kristallagidrat (CaSO4*xH2O ) cho’kmaga tushdi. Kristallagidrat tarkibidagi x ni toping.

A) 5,6 B) 6,2 C) 4,1 D) 5,03

30. Temir(II) – sulfat 150g 15% li eritmasiga 20g temir(II)-sulafat tuzidan qo’shib qizdirildi. Eritma boshlangich sharoitga keltirilganda 30gr temir (II)-sulfat krisstallagidrat cho’kmaga tushdi. ksiataloGidrat tarkibidagi tuzning massasini toping?

A) 21,5 B) 42,5 C) 22,5 D) 21


31. 250 g 8%li kalsiy sulfat eritmasiga 16 g kalsiy sulafat qo’shilib, qizdirildi va boshlang’ich sharoitga keltirilganda 40 g kristalogidrat cho’kmaga tushti. Kristalogidratdagi suvning massasi kristalogidratga sarflangan tuz massasidan necha martta katta.

A) 10,72 B) 10,6 C) 1,06 D) 1,72

32. 100 g12%li Na2SO4 eritmasiga 7 g tuz qo’shib qizdirildi. Erirtma boshlang’ich sharoitga keltirilganda 20 g kristalogidrat cho’kdi. Kristalogidratdagi tuzning massa ulushini toping?

A) 56,5 B) 66,6 C) 57,2 D) 42,8

33.600C dagi natriy sulfatning to’yingan eritmasiga natriy sulfat tuzi qo’shilib qizdirilganda 200gr 20%li eritma hosil bo’ldi. Eritmani dastlabki sharoitga keltirilganda 75gr (Na2SO4 * 10H2O) kristalogidrati cho’kmaga tushdi. 60%dagi natriy sulfat eritmasining C% toping.

A) 5,6 B) 6,5 C) 56 D) 65

34. 500m (p=0,65) 20%li natriy karbonat eritmasiga 75g natriy karbonat tuzidan qo’shib qizdirildi va dastlabki sharoitga qaytarilganda 130g cho’kma tushdi. Cho’kma tarkibidagi Na ning massa ulushini topinng.

A) 0,287 B) 0,4 C) 0,872 D) 0,2

35.360C dagi natriy karbonatning to’yingan eritmasiga natriy karbonat tuzidan qo’shib qizdirilganda 160g 65%li eritma hosil bo’ldi. Eritmani dastlabki sharoitga keltirilganda 46gr Kristal so’da cho’kmaga tushdi. Dastlabki eritma tarkibidagi tuzning massa ulushini toping.

A) 0,87 B) 0,17 C) 0,763 D) 0,673

36 200gr 40% li mis sulfat eritmasiga 60g mis sulfat tuzidan qo’shib qizdirildi va eritma dastlabki sharoitga keltirilganda 100g cho’kma tushdi. Kristalogidrat tarkibidagi suvning massasini toping.

A) 42 B) 24 C) 27 D) 72

37. 100C dagi kalsiy sulfatning to’yingan eritmasiga kalsiy sulfat tuzidan qo’shi qizdirilganda 200gr 60% li eritma hosil bo’ldi. Eritmani dastlabki sharoitga qaytarilganda 77,77g gips cho’kmaga tushdi. Dastlabki eritma tarkibidagi, tuz massasini topng.

A) 58,5 B) 61,5 C) 120 D) 80

38. 400gr (p=1,1) 10% il C6H12O6 eritmasiga 30 gr glyukozadan qo’shib qizdirildi. Eritma dastlabki sharoitga qaytarilganda 45gr cho’kma tushdi. Kristalogidrat formulasini toping.

A) C6H12O6*4H2O B) C6H12O6*3,4H2O

C) C6H12O6*4,3H2O D) C6H12O6*3H2O

39. 80gr 29% li Na2B4O7 eritmasiga 13gr Na2B4O7 tuzidan qo’shib qizdirilganda 26gr Na2B4O7

Kristalogidrati cho’kmaga tushdi . Kristalogidrat tarkibidagi tuz massasi eritmada qolgan tuz massasidan necha marta katta.

A) 0,888 B) 1,16 C) 1,77 D) 0,86340. 400 gr 35 % li mis sulfat eritmasiga 17gr mis sulfat tuzi qo’shib qizdirildi. Eritmani dastlabki sharoitga qaytarilganda 30gr mis kuporosi cho’kmaga tushdi qolgan eritmani C% toping .

A) 53,6 B) 35,6 C) 65,3 D) 63,5
Download 53.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat