Biologiya v1Download 28.95 Kb.
Sana23.03.2020
Hajmi28.95 Kb.
Biologiya v1

1. Oshqazon ichakdan shira ajralishi qaysi miyadagi markazga bog’liq. A) orqa miya B) uzunchoq miya C) o’rta miya D) voraleyv ko’prigi

2. Gemoglobin tarkibida… bo’ladi. 1. Gem 2. Fe 3. Bilirubin 4. Aglyutinogen 5. Aglyutinin A) 1,2 B) 2,4 C) 1,3 D) 1,5

3. Gilikogen hosil bo’lishda qaysi garmon ishtirok etadi. A) insulin, glyukokortikand B) porotgarmon, androgen C) timozin kataxolomin D) mineral kartikoid insulin

4. Orqa miyaning ko’ndalang qismida oq va kulrang modda bor. Oq modda (1) kulrang modda (2) nimadan tashkil topgan. a) nerv hujayralaridan b) nerv tolalaridan c) neyrogliyadan d) repseptorlardan A) 1-c 2-d B) 1-a 2-c C) 1-a 2-b D) 1-b 2-a

5. Oyoqlarning orqa yuzasini orqa miyaning qaysi sigmenti boshqaradi. A) bo’yin B) ko’krak C) bel D) dumg’oza

6. Odam ovqatsiz faqat suv ichib qancha kun yashashi mumkin. A) 30 B) 7 C) 40-45 D) 2oy

7. Qaysi a’zo ikki bo’lakdan iborat. A) meda osti bezi B) jigar C) yo’g’on ichak D) meda

8. Qaysi vitamin yetishmaganda odamning arzimagan narsaga jahli chiqadigan bo’lib qoladi? A) B1 B) A C) D D) C

9. Suvda eriydigan vitaminni toping. 1-B 2-C 3-D 4-A 5-K 6-PP 7-B6 8-B12 9-E 10-B15 A) 1,2,6,7,8,10 B) 1,3,6,8,9,10 C) 2,4,5,6,8,10 D) 3,4,5,9

10. Kaftust, barmoq, kaft, yelka, yelka kamari suyaklarining soni nechta? (berilgan ketma-ketlikda) A) 8,14,5,1,2 B) 4,12,8,2,4 C) 4,10,5,1,2 D) 8,10,5,1,4
Biologiya v2

1. Odam ovqatsiz faqat suv ichib qancha kun yashashi mumkin. A) 30 B) 7 C) 40-45 D) 2oy

2. Qaysi a’zo ikki bo’lakdan iborat. A) meda osti bezi B) jigar C) yo’g’on ichak D) meda

3. Qaysi vitamin yetishmaganda odamning arzimagan narsaga jahli chiqadigan bo’lib qoladi? A) B1 B) A C) D D) C

4. Suvda eriydigan vitaminni toping. 1-B 2-C 3-D 4-A 5-K 6-PP 7-B6 8-B12 9-E 10-B15 A) 1,2,6,7,8,10 B) 1,3,6,8,9,10 C) 2,4,5,6,8,10 D) 3,4,5,9

5. Kaftust, barmoq, kaft, yelka, yelka kamari suyaklarining soni nechta? (berilgan ketma-ketlikda) A) 8,14,5,1,2 B) 4,12,8,2,4 C) 4,10,5,1,2 D) 8,10,5,1,4

6. Oshqazon ichakdan shira ajralishi qaysi miyadagi markazga bog’liq. A) orqa miya B) uzunchoq miya C) o’rta miya D) voraleyv ko’prigi

7. Gemoglobin tarkibida… bo’ladi. 1. Gem 2. Fe 3. Bilirubin 4. Aglyutinogen 5. Aglyutinin A) 1,2 B) 2,4 C) 1,3 D) 1,5

8. Gilikogen hosil bo’lishda qaysi garmon ishtirok etadi. A) insulin, glyukokortikand B) porotgarmon, androgen C) timozin kataxolomin D) mineral kartikoid insulin

9. Orqa miyaning ko’ndalang qismida oq va kulrang modda bor. Oq modda (1) kulrang modda (2) nimadan tashkil topgan. a) nerv hujayralaridan b) nerv tolalaridan c) neyrogliyadan d) repseptorlardan A) 1-c 2-d B) 1-a 2-c C) 1-a 2-b D) 1-b 2-a

10. Oyoqlarning orqa yuzasini orqa miyaning qaysi sigmenti boshqaradi. A) bo’yin B) ko’krak C) bel D) dumg’oza
Biologiya v3

1.  Yurak faoliyatini susaytiruvchi nerv tolasining markazi qayerda joylashgan ? A) orqa miya B) o’rta miya C) uzunchoq miya D) miya ko’prigi

2. Qaysi kasallik alomati ko’ngil aynib, qusish ? 1.singa 2.gipoksiya 3.surunkali gepatit 4.virusli gepatit 5.salmonelloz 6. Kesson A) 3,5,6 B) 1,2,3,5C) 2,3,5,6

3. Quyidagi qaysi garmonlar faoliyatining buzilishi natijasida qanday kasalliklar kelib chiqadi. 1) qandli diabet 2) Bazedov kasalligi 3) gipoteroz 4) gigantizm a) tiroksin b) androgen esterogen c) porotireodin d) kotexlomin e) insumen f) somotatrop A) 1-a 2-c 3-d 4-f B) 1-e 2-a 3-a 4-f C) 1-f 2-a 3-c 4-c D) 1-b 2-c 3-e 4-a

4. Bosh miya yarimsharlar ensa bo’lagi ostida joylashgan miyani ko’rsating. A) miya ko’prigi B) oraliq miya C) o’rta miya D) miyacha

5. Katta yoshli odamda pastki jag’larda kurak (2) qoziq (2) kichik qoziq (3) va katta qoziq (4) tishlarning umumiy soni necha juftdan iborat? a) 4 b) 8 c) 3 d) 2 e) 12 f) 6 A) 1-b 2-a 3-f 4-e B) 1-a 2-d 3-a 4-c C) 1-a 2-d 3-a 4-f D) 1-b 2-a 3-b 4-c

6. Necha yoshda odam 100-110 gr yog’ 100-120 g oqsil va 450-500 gr uglevod istemol qiladi. A) 12-14 B) 16-18 C) 8-11 D) 5-7

7. Odamning 18 yoshdan keyin chiqadigan tishlari qanday tishlar qatoriga kiradi. A) kurak tishlar B) kichik oziq tishlar C) qoziq tishlar D) kata oziq tishlar

8. Ilxomga III-guruhli qoni quyildi. IV guruhli qoni quyish mumkin bo’lsa, uning qoni nechanchi bo’ladi. A) I B) II C) III D) IV

9. Oqsil va uglevod almashinuvida muhim o’rin tutadigan vitamin va garmonlarni ko’rsating. A) B vitamin tiroksin garmoni B) C vitamin tiroksin garmoni C) C vitamin glukokortikaid D) D vitamin porotgarmon

10. Quyidagi ichki sekretsiya bezlarini massasiga ko’ra moslashtiring. 1-genofiz 2-eniofiz 3-qalqonsimon bez (kattalarda) 4-qalqon orqa 5-buyrak usti a) 10-20g b) 100-150-mg c) 16-20g d) 25-30g e) 0,2g f) 0,5-0,6g j) 30-40g A) 1-e 2-a 3-d 4-b 5-c B) 1-f 2-e 3-b 4-d 5-j C) 1-f 2-e 3-d 4-b 5-a D) 1-f 2-b 3-c 4-e 5-a
Biologiya v4

1. Necha yoshda odam 100-110 gr yog’ 100-120 g oqsil va 450-500 gr uglevod istemol qiladi. A) 12-14 B) 16-18 C) 8-11 D) 5-7

2. Odamning 18 yoshdan keyin chiqadigan tishlari qanday tishlar qatoriga kiradi. A) kurak tishlar B) kichik oziq tishlar C) qoziq tishlar D) kata oziq tishlar

3. Ilxomga III-guruhli qoni quyildi. IV guruhli qoni quyish mumkin bo’lsa, uning qoni nechanchi bo’ladi. A) I B) II C) III D) IV

4. Oqsil va uglevod almashinuvida muhim o’rin tutadigan vitamin va garmonlarni ko’rsating. A) B vitamin tiroksin garmoni B) C vitamin tiroksin garmoni C) C vitamin glukokortikaid D) D vitamin porotgarmon

5. Quyidagi ichki sekretsiya bezlarini massasiga ko’ra moslashtiring. 1-genofiz 2-eniofiz 3-qalqonsimon bez (kattalarda) 4-qalqon orqa 5-buyrak usti a) 10-20g b) 100-150-mg c) 16-20g d) 25-30g e) 0,2g f) 0,5-0,6g j) 30-40g A) 1-e 2-a 3-d 4-b 5-c B) 1-f 2-e 3-b 4-d 5-j C) 1-f 2-e 3-d 4-b 5-a D) 1-f 2-b 3-c 4-e 5-a

6.  Yurak faoliyatini susaytiruvchi nerv tolasining markazi qayerda joylashgan ? A) orqa miya B) o’rta miya C) uzunchoq miya D) miya ko’prigi

7. Qaysi kasallik alomati ko’ngil aynib, qusish ? 1.singa 2.gipoksiya 3.surunkali gepatit 4.virusli gepatit 5.salmonelloz 6. Kesson A) 3,5,6 B) 1,2,3,5C) 2,3,5,6

8. Quyidagi qaysi garmonlar faoliyatining buzilishi natijasida qanday kasalliklar kelib chiqadi. 1) qandli diabet 2) Bazedov kasalligi 3) gipoteroz 4) gigantizm a) tiroksin b) androgen esterogen c) porotireodin d) kotexlomin e) insumen f) somotatrop A) 1-a 2-c 3-d 4-f B) 1-e 2-a 3-a 4-f C) 1-f 2-a 3-c 4-c D) 1-b 2-c 3-e 4-a

9. Bosh miya yarimsharlar ensa bo’lagi ostida joylashgan miyani ko’rsating. A) miya ko’prigi B) oraliq miya C) o’rta miya D) miyacha

10. Katta yoshli odamda pastki jag’larda kurak (2) qoziq (2) kichik qoziq (3) va katta qoziq (4) tishlarning umumiy soni necha juftdan iborat? a) 4 b) 8 c) 3 d) 2 e) 12 f) 6 A) 1-b 2-a 3-f 4-e B) 1-a 2-d 3-a 4-c C) 1-a 2-d 3-a 4-f D) 1-b 2-a 3-b 4-c
Biologiya v5

1. Paratgarmon (1) glyukokortikoid (2) somatatrob (3) melatonin (4) garmonlari organizmda qaysi funksiyalarni boshqaradi? a) kalsiy-fosfor almashinuvi b) oqsil va uglevod almashinuvi c) pigment almashinuvi d) oqsillar sintezlanishi A) 1-a 2-b 3-c 4-d B) 1-a 2-b 3-d 4-c C) 1-a 2-c 3-b D) 1-d 2-b 3-a 4-c

2. O’pka hajmining torayishi qaysi muskullar faoliyati tufayli amalga oshadi ? 1.bo’yin 2.ichki qovurg’alararo 3.tashqi qovurg’alararo 4.diafragma 5.qorin A) 1,3,4 B) 1,4,5 C) 1,2,4,5 D) 2,5

3.  Quyidagi belgilar qaysi kasalliklarda kuzatiladi? Qo’l –oyoq muskullarining uvishib og’rishi; uyqusizlik, yurak o’ynashi; umumiy holsizlik, tez charchash A) gipovitaminoz B1; tireotaksikoz; singa B) beri-beri; gipovitaminoz; qand kasalligi C) singa; avitaminozB1; Bazedov D) raxit, singa, yassioyoqlik

4. Sezuvchi neyronning uzun o’simtalari ….A) markaziy nerv sistemasidan ta’sirni organlarga o’tkazadi B) ta’sirni organlardan markaziy nerv sistemasiga o’tkazadi C) ta’sirni ikki tomonlama o’tkazadi D) t.j.y

5. Tashqi tomoni kulrang moddadan iborat bo’lgan miyani ko’rsating. 1) miya yarimsharlar po’stlog’I 2) oraliq miya 3) o’rta miya 4) uzunchoq miya 5) miya ko’prigi 6) miyacha A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 1,3,5 D) 1,5,6

6. Ichki sekretsiya bezlari ishini qaysi nerv sistemasi boshqaradi. A) somatik nerv sistemasi B) vegetative nerv sistemasi C) pereferik nerv sistemasi D) markaziy nerv sistemasi

7. Odam organizmida suyaklarning yumshab egiluvchan bo’lib qolishiga sabab bo’ladigan xolatlarni aniqlang. 1.qalqonsimon bezning funksiyasi ortib ketsa 2.parotgarmon juda kamayib ketsa 3. D vitamini yetishmasa 4. Paratgarmon ko’p ishlab chiqarilsa 5. A vitamin yetishmasa 6. Gipoteroz kasalligida A) 1,3 B) 2,3 C) 2,3,5 D) 2,3,6

8. Androgen va esterogen gormonlari qayerda ishlab chiqariladi? A) oshqazon osti bezi B) qalqon osti bezi C) buyrak usti bezi ustki po’stloq qavatida D) buyrak usti bezining ichki miya qismida

9. Qon tarkibidagi... miqdorning ko’payishi yoki kamayishi nafas olishning gumoral boshqaruvida muhim ahamiyatga ega. A) O2 B) CO2 C) H2 D) eritrosit

10. Quyidagi ichki sekretsiya bezlarini massasiga ko’ra moslashtiring. 1-genofiz 2-eniofiz 3-qalqonsimon bez (kattalarda) 4-qalqon orqa 5-buyrak usti a) 10-20g b) 100-150-mg c) 16-20g d) 25-30g e) 0,2g f) 0,5-0,6g j) 30-40g A) 1-e 2-a 3-d 4-b 5-c B) 1-f 2-e 3-b 4-d 5-j C) 1-f 2-e 3-d 4-b 5-a D) 1-f 2-b 3-c 4-e 5-a
Biologiya v5

1. Ichki sekretsiya bezlari ishini qaysi nerv sistemasi boshqaradi. A) somatik nerv sistemasi B) vegetative nerv sistemasi C) pereferik nerv sistemasi D) markaziy nerv sistemasi

2. Odam organizmida suyaklarning yumshab egiluvchan bo’lib qolishiga sabab bo’ladigan xolatlarni aniqlang. 1.qalqonsimon bezning funksiyasi ortib ketsa 2.parotgarmon juda kamayib ketsa 3. D vitamini yetishmasa 4. Paratgarmon ko’p ishlab chiqarilsa 5. A vitamin yetishmasa 6. Gipoteroz kasalligida A) 1,3 B) 2,3 C) 2,3,5 D) 2,3,6

3. Androgen va esterogen gormonlari qayerda ishlab chiqariladi? A) oshqazon osti bezi B) qalqon osti bezi C) buyrak usti bezi ustki po’stloq qavatida D) buyrak usti bezining ichki miya qismida

4. Qon tarkibidagi... miqdorning ko’payishi yoki kamayishi nafas olishning gumoral boshqaruvida muhim ahamiyatga ega. A) O2 B) CO2 C) H2 D) eritrosit

5. Quyidagi ichki sekretsiya bezlarini massasiga ko’ra moslashtiring. 1-genofiz 2-eniofiz 3-qalqonsimon bez (kattalarda) 4-qalqon orqa 5-buyrak usti a) 10-20g b) 100-150-mg c) 16-20g d) 25-30g e) 0,2g f) 0,5-0,6g j) 30-40g A) 1-e 2-a 3-d 4-b 5-c B) 1-f 2-e 3-b 4-d 5-j C) 1-f 2-e 3-d 4-b 5-a D) 1-f 2-b 3-c 4-e 5-a

6. Paratgarmon (1) glyukokortikoid (2) somatatrob (3) melatonin (4) garmonlari organizmda qaysi funksiyalarni boshqaradi? a) kalsiy-fosfor almashinuvi b) oqsil va uglevod almashinuvi c) pigment almashinuvi d) oqsillar sintezlanishi A) 1-a 2-b 3-c 4-d B) 1-a 2-b 3-d 4-c C) 1-a 2-c 3-b D) 1-d 2-b 3-a 4-c

7. O’pka hajmining torayishi qaysi muskullar faoliyati tufayli amalga oshadi ? 1.bo’yin 2.ichki qovurg’alararo 3.tashqi qovurg’alararo 4.diafragma 5.qorin A) 1,3,4 B) 1,4,5 C) 1,2,4,5 D) 2,5

8.  Quyidagi belgilar qaysi kasalliklarda kuzatiladi? Qo’l –oyoq muskullarining uvishib og’rishi; uyqusizlik, yurak o’ynashi; umumiy holsizlik, tez charchash A) gipovitaminoz B1; tireotaksikoz; singa B) beri-beri; gipovitaminoz; qand kasalligi C) singa; avitaminozB1; Bazedov D) raxit, singa, yassioyoqlik

9. Sezuvchi neyronning uzun o’simtalari ….A) markaziy nerv sistemasidan ta’sirni organlarga o’tkazadi B) ta’sirni organlardan markaziy nerv sistemasiga o’tkazadi C) ta’sirni ikki tomonlama o’tkazadi D) t.j.y10. Tashqi tomoni kulrang moddadan iborat bo’lgan miyani ko’rsating. 1) miya yarimsharlar po’stlog’I 2) oraliq miya 3) o’rta miya 4) uzunchoq miya 5) miya ko’prigi 6) miyacha A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 1,3,5 D) 1,5,6
Download 28.95 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Alisher navoiy
Toshkent davlat
tashkil etish
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
maxsus ta'lim
tibbiyot akademiyasi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
universiteti fizika
fizika matematika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
Samarqand davlat
tabiiy fanlar