Biologiya fanidan uzviylashtirilgan dts talablari asosida bajariladigan labarotoriya, amaliy mashg’ulot va sayohat darslarini tashkil qilish metodikasiDownload 1.79 Mb.
bet2/7
Sana08.09.2017
Hajmi1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Uyga vazifa: Xulosa yozib kelish.

6-sinf biologiya.

1-Amaliy mashg’ulot.

Mavzu: Madaniy o’simliklar urug’larining unuvchanligini aniqlash.

Mashg’ulotning maqsadi: O’quvchilarni madaniy o’simliklar urug’larining unuvchanligini matematik-statistik yo’l bilan aniqlashga o’rgatish.

Kerakli jihozlar: Bug’doy va rediska urug’lari, o’simtalari, Petri likobchasi, bosma qog’oz, suv, tomizgich termostat.Bug’doy urug’lari. Rediska urug’lari. Petri likobchasi. Tomizgich. Bosma qog’oz.

Ishning borishi: (Amaliy mashg’ulotni o’tkazishdan bir hafta oldin o’quvchilar quyidagi ishlarni qilishi kerak. Bug’doy va rediska yrug’laridan 100 donani sanab olib, ularni tagiga bosma qag’oz to’shalgan Petri idishiga 10 tadan 10 qator qilib teradi. Xuddi shu tarzda 4 ta idishga urug’lar joylashtiriladi va ustidan qag’oz bilan yopilib termostatga qo’yiladi. Vaqti-vaqti bilan suv sepib turiladi.)Rediska yrug’i Bug’doy urug’i

1. Urug’larning unishi, o’simtalarning oziqlanishi va rivojlanishi uchun qanday sharoit zarurligini eslang.

2. Qanday urug’lar unuvchan urug’lar deyilishini aniqlang.

3. Urug’ning unishida urug’palla, endosperm va murtakning qanday ahamiyati bor?

4. Qishloq xo’jaligi o’simliklarining hosildorligini yuqori bo’lishi qanday omillarga bog’liq?

5.Nima sababdan qishloq xo’jaligi ekinlarining urug’lari ekishdan oldin saralanib tozalanadi?

6. Avvaldan tayyorlangan va termostatga qo’yilgan Petri likobchalarini oling. Bug’doy urug’ini alohida, rediska urug’ini alohida unuvchanligini aniqlang.o’simtalarini sanang va quyidagi jadvalga yozing.

Bug’doy

Rediska

Tajriba raqami

Ekilgan urug’lar soni

Unib chiqqan urug’lar soni

Tajriba raqami

Ekilgan urug’lar soni

Unib chiqqan urug’lar soni

1
2
3
4
O’rtacha unuvchanlik

Bug’doy

Rediska

Urug’larning unuvchanligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi,X= A . 100% A- ungan urug’lar soni. B- ekilgan urug’lar soni.

B

4. O’rtacha unuvchanlikni aniqlash. X= 94+95+93+94=94%

4

Uyga vazifa: Xulosa yozib kelish.

6-sinf biologiya.

1-Ekskursiya.

Mavzu: O’simliklar hayotida ro’y beradigan o’zgarishlar.
Mashg’ulotning maqsadi: O’quvchilarga o’simliklar hayotida ro’y beradigan biologik o’zgarishlarni o’rgatish.

Kerakli jihozlar: Gerbariy papkasi, qog’ozlar, aniqlagichlar, blaknot, qalam, fotoaparat.Gerbariy papkasi Qog’ozlar Qalam Fotoaparat

Ekskursiyani tashkil etish: O’simliklar qoplamini o’rganishda to’qay yoki cho’llarda 1 m2dan 100m2gacha namuna maydonchasi ajratib olinadi va quyidagi tomonlariga e’tibor beriladi.

1. O’simliklarning turlar tarkibi. 2. Ulardagi biologik jaroyonlarni kuzatish 3. Fenologik holatlari. 4. Ulardagi o’zgarishlar.Ekskursiyaning borishi: O’quvchilarni kichik guruhlarga bo’linadi.

1.to’qay yoki shahar o’rmonlaridan 100 m2 namuna maydonchasi ajratib oling va u yerdagi daraxt va butalarni aniqlang. Namuna maydonchasidagi o’simliklarning biolagik o’zgarishlar.

natijalarni quyidagi jadvalga qayd eting.O’simlikning

nomi

Daraxtlardagi

o’zgarishlar

O’t o’simliklardagi o’zgaishlar

Ayrim turlarda uchraydigan fasllarga xos bo’lmagan o’zgarishlar

1

2. Quyidagi jadvalni to’ldiring.O’simlikning

nomiBahor

Yoz

Kuz

Qish

Urug’idan unib chiqadi

Gullaydi

Mevasi pishadi

Xazon bo’ladi

Tinim davri

Urug’idan unib chiqadi

Gullaydi

Mevasi pishadi

Xazon bo’ladi

Tinim davri

Urug’idan unib chiqadi

Gullaydi

Mevasi pishadi

Xazon bo’ladi

Tinim davri

Urug’idan unib chiqadi

Gullaydi

Mevasi pishadi

Xazon bo’ladi

Tinim davri

Qora ituzum

+
+

+

+
+
Uyga vazifa: Jadvalni to’ldirib xulosa yozib kelish.

6-sinf biologiya.

2-Laboratoriya mashg’uloti.

Mavzu: Bir va ko’p hujayrali yashil suvo’tlarini o’rganish.
Mashg’ulotning maqsadi: O’quvchilarga bir va ko’p hujayrali yashil suvo’tlarini tuzilishini o’rgatish.

Kerakli jihozlar: Mikroskop, suvo’tlari o’stirilgan akvarium, lupa, shisha naycha.Mikroskop Suvo’tlari o’stirilgan akvarium Lupa
Ishning borishi: O’quvchilar 3 guruhga ajratiladi.

I. Bir hujayrali suv o’tlarini mikraskopda o’rganish.

1. Akvarium suvidan naycha yordamida oling.

2. Undan preparat tayyorlab mikroskopning dastlab kichik keyin katta obektivida kuzating.

3. Bir tomchi suvda bir hujayrali suv otlarini tuzilishini kuzating.

4. Hujayralar ko’k-yashil rangda bo’lib ularning harakatini kichik va katta obektivlarda kuzating.

5. Katta obektivda har bir hujayra mayda yadrosiz xloroplastsiz hujayralardan tuzilganiga e’tibor bering.Xlorella

II. Ko’k yashil suvo’tini mikroskopda ko’rish.

1. Akvarium devori yoki ko’lmak suvdan olingan suv o’tlari hosil qilgan yupqa pardani nina yordamida oling.

2. Undan preparat tayyorlab mikroskopning dastlab kichik keyin katta obektivida kuzating.

3. Yupqa parda ingichka ko’p hujayrali iplardan tashkil topganiga e’tibor bering.

4. Ipchalar ko’k-yashil rangda bo’lib ularning tebranayotganligini kichik va katta obektivlarda kuzating.

5. Katta obektivda har bir ipcha bir hildagi mayda yadrosiz xloroplastsiz hujayralardan tuzilganiga e’tibor bering.

6. Hujayraning o’rta qismi rangsiz va chekkalari esa pigmentlardan iborat biroz to’qroq rangda ekenligini kuzating.

Ulotriks

Uyga vazifa: Xulosa yozib kelish.

6-sinf biologiya.

2-Ekskursiya.

Mavzu: Yopiq urug’li yoki gulli o’simliklar haqida tushuncha. Ikki va bir urug’pallali o’simliklar sinflari va ularning o’ziga xos xususiyatlari.

Mashg’ulotning maqsadi: O’quvchilarga. yopiq urug’li osimliklarni murtagining tuzilishi, ildiz sistemasi, barglarining tomirlanishi, poyasining tuzilishi, gulqismlarining halqada joylashishi o’rgatish

Kerakli jihozlar: Gerbariy papkasi, tesha, qog’ozlar, aniqlagichlar, blaknot, qalam, fotoaparat.Gerbariy papkasi Tesha Qog’ozlar Qalam Fotoaparat

Ekskursiyaning borishi: O’quvchilarni kichik guruhlarga bo’linadi.

1. yopiq urug’li osimliklarni murtagining tuzilishi, ildiz sistemasi, barglarining tomirlanishi, poyasining tuzilishi, gulqismlarining halqada joylashishi nazariy bilimlaringizga tayanib quyidagi jadvalni to’ldiringSolishtirish uchun belgilar

Yopiq urug’li o’simliklar

Ikki urug’pallali o’simliklar

Bir urug’pallali o’simliklar

Murtadining tuzilishiIldiz sistemasiBarglarining tomirlanishiPoyasining tuzilishiGulqismlarining halqada joylashishi2. isiqhonalardagi gulli o’simliklarni sinfini, ildizini tuzilshini, barglarini tomirlanishini poyasining tuzilishini, gullarini tuzilishini aniqlang va quyidagi jadvalni to’ldiring.


O’simlik nomi

Sinfi

Ildiz sistemasi

Barglarining tomirlanishi

Poyasining tuzilishi

Gulqismlarining halqada joylashishi

Pamidor

Ikki urug’pallali

O’q ildiz

To’rsimon tomirlangan

Kombiyli

Halqada gul qisimlari

5 tadan joylashgan3. ko’rganlaringizni rasmini rasm daftaringizga tushuring.

5. isiqhonalardagi gulli o’simliklardan gerbariy tayyorlang. (qoidaga amal qilib yig’ing).

Taxtakash Yig’ilgan o’simlik Taxtakash

Uyga vazifa: Jadvalni to’ldirib xulosa yozib kelish.

6-sinf biologiya.

2-Amaliy mashg’ulot.

Mavzu: Aniqlagichlardan foydalanib gulli o’simliklarning oilalarini o’rganish.

Mashg’ulotning maqsadi: O’quvchilarga aniqlagichdan foydalangan holda o’simlik oilalarini topishni o’rgatish.

Kerakli jihozlar: Aniqlagich kitobi, tabiatdan yig’ib keltirilgan o’simliklar, gerbariylar.


Aniqlagich kitobi Tabiatdan yig’b keltirilgan o’simliklar Gerbariylar.

Ishning borishi: O’quvchilar 3 guruhga bo’linadi.

1. Gerbariylardan foydalanib bir va ikki urug’pallali o’simliklarni aniqlash.O’xshashliklar

Sinf

Ildiz

Poya

Barg

Gul

Meva

Bir urug’pallali o’simliklar
Ikki urug’pallali o’simliklar
Farqlar


Toqqoslanadigan jihatlar

Bir urug’pallali o’simliklar

Ikki urug’pallali o’simliklar

1

2

3

Ildiz sistemasiBargiBargining tomirlanishiPoyasiGul tuzilishiGulqo’rg’oniMevasiUrug’i2.Aniqlagichdan foydalanib tabiatdan yig’b keltirilgan o’simliklar o’simlik oilalarini topish va quyidagi jadvalni to;ldurish.

O’simlik nomi

Oilasi

Hayotiy shakli

Ildiz sistemasi

Poyasi

Bargi

Gul tuzilishi

Mevasi

Urug’i

Olma

Ro’noguldoshlar

Daraxt

O’q

Tik o’suvchi

Oddiy

To’g’ri K5T5CH&U5

Ho’l sohta

2 pallali

O’rik


3.O’simliklarning tabiatdagi a insonlar hayotidagi ahamiyati. O’zbekiston “Qizil kitob”iga kiritilgan o’simliklar.

Oila nomi

Oilaga mansub o’simliklar

Ahamiyati

Shu oilaning “Qizil kitob”ga kiritilgan turi

Uyga vazifa: Jadvalni to’ldirib xulosa yozib kelish.

6-sinf biologiya.

3-Ekskursiya.

Mavzu: O’simliklar qoplami.

Mashg’ulotning maqsadi: O’quvchilarda o’simliklarni tashqi muhit bilan o’zoro aloqasi va moslanishlari kabi tushunchalarni rivojlantirish hamda flora va o’simliklar qoplami, mahalliy o’simliklar hamjamoalari bilan tanishtirish. O’quvchilarni tabiatda o’zini tutish ko’nikmalarini rivojlantirish, o’simliklar dunyosiga nisbatan ongli munosabatda bo’lishni o’rgatish.

Kerakli jihozlar: Gerbariy papkasi, tesha, qog’ozlar, aniqlagichlar, blaknot, qalam, fotoaparat.Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> 6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish

Download 1.79 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat