AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiriDownload 33.96 Kb.
Sana08.05.2017
Hajmi33.96 Kb.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri: prof. Nağıyev N.H.

( )

“ 11 ” sentyabr 2014 il
Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra; Memarlığın əsaları

Fənnin adı: Dizayn əsasları

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili 2014-2015 semestr I

Fakültə: Memarlıq

Qrup: 164a1 164a2

Tədris yükü: mühazirə 30 saat, seminar (məşğələ) 30 saat,Laboratoriya 0 saat. Cəmi 60 saat.

Kredit: __2___

Auditoriya: № ________

Saat: ________2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi: : Abbasova Şəhla Abdul Əhəd qızımemarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Kafedranın ünvanı: Bakı ş. Aynasultanova 5, korpus 3, mər.3

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: _______________________________

İş telefonu: 439-38-88

3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1.Mikayılova M.N. Məkan formalarının ahəngdarlıq vasitələri. Metodik vəsait.Bakı. 2003;

2.Mikayılova M.N., Tağıyeva V.A Memarlıq kompozisiyasının əsasları.Metodik vəsait. Bakı. 2005;

3. Беликин Н.П., Шемякин Г.А. Вопросы теории архитектурной композиции (2 т.), М., 1958;

4. Витрувий. Десять книг об архитектуре,М., 2006;

5. Иконников А., Степаров Г., Основы архитектурной композиции, М., 1971;

6. Тиц А.А. Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев, 1976;

7.Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция: учебное пособие, М. 2003;

8. Устин В. Композиция в дизайне. М. 2007

4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)Həcm-fəza kompozisiyası - memarlıq obyektinin və layihənin yaradılması sistemidir. Memarlıq kompozisiya elmi memarlıqda və nailiyyət vasitəsinin forma birliyinin formasının tikilməsinin ümumi qanunlarını və onun məzmununu öyrədir.

Funksional, texniki-iqtisadi və estetik tələblərdən aslı olaraq binanın istər daxili. istərsədə xarici komponentlərinin harmonik vəhdəti memarlıq kompozisiyası adlanır. Bəzən memarlıq kompozisiyası anlayışı ilə memarlıq sənətinin layihələndirilmə prosesi də başa düşülür.

Binanın memarlıq kompozisiyası, binanın təyinatından asılı olaraq, birinci nöbədə rahatlıq və qənaətcillik, aydın quruluş və daxili həcmi kompozisiya prinsiplərinə əsaslanmalıdır.
5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftə-lər

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1. Fənə giriş. Dizayn kompozisiyasının məqsəd və məsələləri

 1. Dizaynda kompozisiya layihələndirmə qrafikası anlayışı

 2. Dizaynda kompozisiyasının məqsəd və məsələləri

 3. Kompozisiyada gözəllik və zövq anlayışı

 4. Həcm-fəza kompozisiyasının anlayışı

2

18.09.14

2

Mövzu№2. Kompozisiya-bədii formayaranışının əsası kimi

 1. Fəza kompozisiyasında və dizayında forma anlayışı

 2. Forma-formayaranışı-kompozisiya

 3. Kompozisiya” –Dizynda funksiya məsələlərinin bədii səviyyədə həlli

2

25.09.14

3

Mövzu№3. Dizyn əsərlərinin təyinatı və məkanda təşkili

 1. Dizynda məkanının təyin edilməsi

 2. Dizynda məkanın təskil edilməsi

 3. Məkanın sistemli qruplaşmasının, funksional proseslərə əsaslanaraq təşkili

2

2.10.14

4

Mövzu№4. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi

 1. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsinin anlayışı

 2. Forma vahidliyi və bitkinliyi

 3. Kompozisiyada eynilik və oxşarlıq qanunu

2

9.10.14

5

Mövzu№5. Kompozisiyada simmetriya və asimmetriya

a.Kompozisiyada simmetriya anlayışı. Güzgü, mərkəzi ox, vintvari simmetriya, diaqanala nəzərən simmetriya

b.Kompozisiyada disimmetriya. Disimmetrik kompozisiyanın qurulma məqsədi

c. Kompozisiyada asimmetriya. Asimmetrik kompozisiyanın qurulma məqsədi

2

16.10.14

6


Mövzu№6.Kompozisiyada formanın dinamikası və statikası

 1. Kompozisiyada statika, əsas forma təşkilinin vasitəsi kimi

 2. Kompozisiyada dinamika, formanın fəal istiqaməti kimi

 3. Kompozisiyada hərəkətin (dinamika) və sakitlikliyin (statika) təşkili üsülu

2


23.10.14


7


Mövzu№7.Kompozisiyada təzad, nüans, bərabərlik anlayışları. Kompozisiyada tarazlıq haqqında anlayış

 1. Bərabərlik və ya nüanslıq forma xüsusiyyətlərinin cüzi fərqlənməsi

 2. Eynilik- müxtəlif formaların obyektiv xüsusiyyətlərin bərabərliyi kimi

 3. Təzad- formanın müxtəlifliyi, kəskin fərqi kimi

 4. Kompozisiya tarazlığının pozulması üsulları və əldə edilməsi məqsədi

 5. Kampazisiya tarazlığında forma, rəng və plastikliyin ahəngdarlığı

2

30.10.14

8


Mövzu№8. Kompozisiyada miqyas və əhatəlik anlayışı

 1. Ümumi qəbul olunmuş miqyasın mənası. Rəqəmli və qrafik miqyas

 2. Hissələrin ölçülərinin mütənasibliyini təyin edən, qurğunu hissələrə və detallara ayıran miqyas, memarlıq kompozisiyasının ahəngdarlıq vasitəsi kimi

 3. Kompozisiyada miqyaslı korreksiya

2

06.11.14

9


Mövzu№9. Kompozisiyada nisbət və mütənasiblik

 1. Nisbət üsulları

 2. Qızıl nisbət üsulları

 3. Le Korbüzyenin –“Modullar” sisteminin üsulları

2

13.11.14

10


Mövzu№10 Kompozisiyada materialın rəngi, fakturası və teksturası

 1. Rəngin insan psixoloqiyasına təsiri

 2. İncəsənət – kompozisiyasında rəngin əsas növlərinin fərqlənən xüsusiyyətləri

 3. Kompozisiyada təzad və nüansın rənglə uyğunlaşdırılması

 4. Kompozisiyada materialın fakturası və teksturası

2

20.11.14

11


Mövzu№11. Kompozisiyada ritm və metr anlayış

 1. Metrik sıralar və onların uyğunluğu. Metrik sıraların növləri

 2. Ritmik sıraların növləri və ifadə olunma üsulları

 3. Memaerlıq məsələlərinin həllində metrik nizam

2

27.11.14

12


Mövzu№12. Şrift kompozisiyası

 1. Şrift kompozisiyasında mətin əsas eliment kimi

 2. Şrift kompozisiyasında şriftlərin qurulma qaydaları

 3. Şrift kompozisiyasında məqsədyönlü yüklənməsi üsullarının əldə edilməsi

2

4.12.14

14


Mövzu№13. Tektonika və həcm-fəza strukturu haqında

 1. Dayaq-tir sisteminin tektonikası

 2. Orderlər. Orderin strukturu.

 3. Oblomların strukturu.

2

11.12.14

14

Mövzu№14. Kompozisiyanın növləri. Memarlıq kompozisiyaları və ansamblı

 1. Frotal (və yaxud müstəvi) kompozisiyası

 2. Həcmi və dərinlik-fəza kompozisiyaları

 3. Qapalı və açıq kompozisiyalar

 4. Memarlıq ansamblı- sistemin qanuna uyğun təşkili kimi

2

16.12.14

15


Mövzu№15 Üslubların əsas xüsusiyyətləri

 1. Üslublarının xarakterik əlamətləri

 2. Kompozisiyada üslub birliyi və harmoniyanın yaranması nailiyyətləri

 3. Tarixi üsublar və onların xarakterik əlamətləri

 4. Modernizim bütün avanqard istiqamətlərin ümumi işarəsi kimi

2

25.12.14


5.2. Məşğələ və kurs işləri dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1Mövzu№1.Giriş. “Frotal (və yaxud müstəvi) kompozisiyasının” maketinin qurulması movzusunun izahı

 1. Materialları araşdırmaq.

 2. Esgizlərin işlənilməsi

 3. Esgiz variantlara aid məsləhətlərin verilməsi

216.09.14


2


Mövzu№2. “Frotal (və yaxud müstəvi) kompozisiyasının” esgizinin işlənilməsi

 1. Esgizlərin işlənilməsi.

 2. Tapşırıqın kompozisiya həllinin axtarışı

223.09.14

3

Mövzu№3. “Frotal (və yaxud müstəvi) kompozisiyasının” esgizinin son mərhələsi işlənilməsi

 1. Kompozisiyanın esgiz variantlarının işlənməsi

 2. Esgiz variantlarının yoxlanılması

2

30.09.14

4

Mövzu№4. “Frotal (və yaxud müstəvi) kompozisiyasının” maketinin işlənilməsi

 1. Eskizin təsdiq edilməsi

 2. Maketin mərhələlərlə qurulması

2

7.10.14

5

Mövzu№5 Frotal kompozisiyasının maketinin sona yetirilməsi

 1. Maketin işlənməsi mərhələsi

 2. Maketin son mərhələsinin yekunu

2

14.10.14

6

Mövzu№6 Frotal kompozisiyasının maketinin qəbulu

 1. Maketin son variantının yoxlanılması

 2. Için qəbulu və qiymətləndirməsi

2

21.10.14

7

Mövzu№7 “Həcmi kompozisiyası” maketinin qurulması mövzusunun izahı

 1. Materialları araşdırmaq.

 1. Esgizlərin işlənilməsi

 2. Esgiz variantlara aid məsləhətlərin verilməsi

2

28.10.14.

8

Mövzu№8 “Həcmi kompozisiyası” maketinin esgizinin işlənilməsi

 1. Kompozisiyanın esgiz variantlarının işlənməsi.

 2. Esgiz variantlarının yoxlanılması

 3. Esgiz variantlarının təsdiq edilməsi

2

4.11.14.

9

Mövzu№9 “Həcmi kompozisiyası” maketinin işlənilməsi.

 1. Maketin mərhələlərlə qurulması

 2. Maketin son mərhələsinin yekunu

2

11.11.14.

10

Mövzu№10 “Həcmi kompozisiyası” maketinin təsdiqi və qəbulu.

 1. Maketin son variantının yoxlanılması

 2. işin qəbulu və qiymətləndirməsi

2

18.11.14.

11

Mövzu№11.“Dərinlik-fəza kompozisiyası” maketinin qurulması movzusunun izahı

 1. Materialları araşdırmaq.

 2. Esgizlərin işlənilməsi

 3. Esgiz variantlara aid məsləhətlərin verilməsi

2

25.11.14

12

Mövzu№12. “Dərinlik-fəza kompozisiyası” maketinin esgizinin işlənilməsi

 1. Esgizlərin işlənilməsi.

 2. Tapşırıqın kompozisiya həllinin axtarışı

2

2.12.14

13

Mövzu№4. “Dərinlik-fəza kompozisiyası” maketinin işlənilməsi

 1. Eskizin təsdiq edilməsi

Maketin mərhələlərlə qurulması

2

9.12.14

14


Mövzu№7. “Dərinlik-fəza kompozisiyası” maketinin son variantının işlənilməsi

 1. Maketin mərhələlərlə qurulması

 1. Maketin son mərhələsinin yekunu

2

16.12.14

15

Mövzu№8. “Dərinlik-fəza kompozisiyası” maketinin qəbulu.

 1. Maketin son variantının yoxlanılması

 2. Işin qəbulu və qiymətləndirməsi

1

23.12.14


5.5. Fənn üzrə sərəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1

Müstəvi üzərində eyni elimentlərdən kompozisiya

2

Müstəvi üzərində simmetrik kompozisiya

3

Müstəvi üzərində disimmetrik kompozisiya

4

Müstəvi üzərində asimmetrik kompozisiya

5

Müstəvi üzərində nüans kompozisiya

6

Müstəvi üzərində təzad kompozisiya

7

Müstəvi üzərində statika kompozisiya

8

Müstəvi üzərində dinamika kompozisiya

9

Müstəvi üzərində metrik kompozisiya

10

Müstəvi üzərində ritmik kompozisiya


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

I. Sentyabr-oktyabr ayları: Frotal (və yaxud müstəvi) kompozisiyasının maketinin qurulması

II. Noyabr ayı: Həcmi kompozisiyasının maketinin qurulması

III.Dekabr ayı: Dərinlik-fəza kompozisiyasının maketinin qurulması

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Müəllim: dos. Abbasova Ş.A.

( )
11”sentyabr 2014 il.
Katalog: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> memarliquser -> files
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 16 sentyabr 2014-cü il
files -> Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri
files -> Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə əməkdaşlıq edən universitetlər
files -> 1. Metrologiya nədir?
files -> İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
files -> Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?
files -> Strasburq Universitetinin prezidenti Alen Beretzin rəhbərliyi ilə Fransa ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti Universitetimizdə olmuşdur
files -> İ. N.Şirinzadə “12” sentyabr 2014-cü il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra

Download 33.96 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat