Axolisining sanitariya osayishtaligi to‘g‘risi


Nonda uchraydigan kasalliklarDownload 0.9 Mb.
bet12/25
Sana12.01.2017
Hajmi0.9 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

Nonda uchraydigan kasalliklar:

 1. kartoshka kasallig i

 2. mog‘or bosishi

 3. chiri sh

 4. ko‘karish

 5. pigment xosil kiluvchi bakteriyalar bilan zararlani sh

 6. qo‘l bilan bosish

 1. Harkuninonorqalita’minlanadigan ozuqa moddalari miqdori:

 1. oqsilla r 35 g

 2. oqsillar 50 g

 3. quvvatlili k - 800 - 1000 kka l

 4. quvvatlilik 2000 kkal

 5. uglevodla r 150 - 200 g

 6. uglevodlar 300 g

 1. Nonni vitaminlash uchun qo‘llaniladigan vitaminlar:

 1. V 1

 2. V6

 3. V9

 4. R R

 5. V 2

 6. S

 1. Misning fiziologik ahamiyati:

 1. eritropoezni aktivlayd i

 2. keton tanachalarini inaktivatsiyasida qatnashadi

 3. ichki sekretsiya bezlariga ta’sir qilad i

 4. tayanch xarakat sistemasiga ta’sir qiladi

 5. gemoglobin sintezida qatnashadi, neorganik bohlangan formaga o‘tkazad i

 6. tromb xosil qilishni kuchaytiradi

 1. Organizmda boshqariladigan quvvat sarfi ko‘rinishlari:

 1. jismoniyharaka t

 2. dissimilyasiya

 3. assimilyasiya

 4. OSDT

 5. aqliy haraka t

 6. ishlab chiqarish harakat i

 1. B” jadvaldan asosiy almashinuvni aniqlash uchun kerak bo‘ladigan ma’lumotlar:

 1. organizmning jins i

 2. OSDT

 3. tana og‘irligi

 4. organizmning yosh i

 5. organizmning bo‘y i

 6. asimilyasiya

 1. Oqsil,yog‘ va uglevod parchalanganda ajralib chiqadigan quvvat miqdori:

 1. oqsil 1.1 kkal

 2. oqsil 4,1kka l

 3. uglevod1.7 kkal

 4. uglevodlar 4,1 kka l

 5. yog‘lar 9,3kka l

 6. yog‘lar 2.3 kkal

 1. Mutanosib ovqatlanishda ratsionda oqsil, yog‘, uglevodni nisbati:

 1. oqsi l –1

 2. uglevo d- 4

 3. uglevod- 6.6

 4. oqsil –2

 5. yog‘- 3.2

 6. yo g‘- 1

 1. Hozirgi sharoitda mutanosib ovqatlanish muammosini ko‘rsating:

 1. minimal energetik qiymat

 2. mutanosiblikni ta’minlash

 3. to‘la qiymatlikni ta’minlash

 4. mutanosib ovqatlanishni tashk il etish

 5. minimal energetik qiymat tash kil etadi

 6. to‘laqiymatli ovqatlanishni ta’min lash

 1. Nitratlarni eng ko‘p kumulyasiyalanadigan muhitlarni ko‘rsating:

 1. barglar

 2. mevalar

 3. em- xash ak

 4. sabzavot lar

 5. poliz ekin lari

 6. yog‘lar

 1. Oziq - ovqatlarda nitratlarni aniqlashning asosiy usullari:

 1. koloromet rik

 2. fizik

 3. xronometraj

 4. nomograf

 5. gazoxromot ografik

 6. elektrokimyo viy

 1. Nonda qaysi vitaminlar ko‘p:

 1. D

 2. A

 3. D.C

 4. B

 5. B 6

 6. B 2

 1. Organizmdagi kaliyning vazifasi:

 1. organizmdan suyuqlikni chiqa rish

 2. yog‘lar parchalanishi

 3. aminokislotalar sintezini tezlash tiradi

 4. aminokislota sint ezi

 5. Na ni organizmdan chiqarish

 6. Fe ni organizmdan chiqarish

 1. V guruhga kiruvchi vitaminlar:

 1. filoxinon

 2. retinol

 3. tiam in

 4. sian okobalamin

 5. piridok sin

 6. retinal

 1. Non ishlab chiqarish korxonalarida qo‘llaniladigan ovqat qo‘shimchalarini ayting:

 1. kalsiy xlorid

 2. tiosulfat magniy

 3. kaliy br omat

 4. ortofosfat ka lsiy

 5. tiosulfat ka lsiy

 6. kaliy xlorid

 1. Non sifatini kamaytiruvchi ko‘rsatkichlar:

 1. kislotalikning or tishi

 2. kislotalikning kamayishi

 3. namlikni kamayishi

 4. namlikni or tishi

 5. g‘ovaklikning ka mayishi

 6. og‘irligining kamayishi

 1. Nonni kartoshka kasalligini oldini olishning usullari:

 1. issiqnon sotishni man et ish

 2. nonga shakar qo‘shish

 3. nonni o‘rab qo‘yish

 4. nonga kalsiy xlor qo‘shish

 5. nonni darrov sovu tish

 6. har bir 1 kg unga 3000 mg miqdorda kalsiy atse tat qo‘shish

 1. Oziq- ovqat korxonalari loyixalarini ekspertiza qilishda qo‘llaniladigan asosiy me’yoriy hujjatlarni ko‘rsating:

 1. SNIP PL 8- 71

 2. SNIPPL 7- 81

 3. SNIP 125- 75

 4. SNIP PL 7- 70

 5. SNI P 124- 72

 6. SNIPPL 8- 72

 1. Loyixa turlarini ko‘rsating:

 1. xususiy loyixa

 2. individual loyi xa

 3. tipovoy loyi xa

 4. ma’muriy loyixa

 5. qayta qurish uchun loyi xa

 6. qayta ishlangan loyixa

 1. Umumiy ovkatlanish korxonalari xonalarining reja va kesmalarining o‘rganishda hisobga olinadingan punktlarni ko‘rsating:

 1. xonalar tarkibi, ularning orientatsiyasi va o‘lcho vlari

 2. xom ashyo va tayyor mahsulotlarga ishlov berishning ketma- ketli gini

 3. ta’minlashda xonalar joylashishining maqsadga muvofiqligi

 4. issiqva sovuq suv bilan ta’minlash imkoniyatining borligi

 5. xonalarning baland ligi

 6. xonalarning o‘lchami

 1. Qurilish loyixasining xulosasi qanday qismlardan iboratligini ko‘rsating:

 1. xususiy xulosa, bunda 3 tadan 1 ta variant ko‘rs atiladi

 2. tushuntirish xati

 3. grafik qism

 4. pasport ma’lumotla ri

 5. konstitutsionq ism

 6. yakuniy xulosa

 1. Umumdavlat qonuniy materiallari:

 1. umumiy ovqatlanish korxonalari uchun sanitariya norma va qoid alar

 2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

 3. magazinlar uchun normalar

 4. ishlab- chiqarish sanoati korxonalari uchun sanitariya norma va qoid alari

 5. savdo korxonalar uchun sanitariya norma va qoid alar

 6. bozorlar uchun normalar

 1. Qandolat sanoatida ishlatiladigan xom ashyoni tayyorlash va qayta ishlashga bo‘lgan talablarni sanab bering:

 1. eritmasi bilan dezinfeksiyalash va yuvish

 2. sexidishlariga ishlov berish qoidalariga rioya qilish

 3. idishva jixozlarni yuvish qoidalariga rioya qi lish

 4. apparatva jixozlarni 0,5% xlorli oxagi bilan yoki 0,2% xloramin xon alar

 5. sexdagi idishlarni toza saq lash

 6. ozodaligiga rioya qilish

 1. Gazlashtirilgan tabiiy yaxna ichimliklarning asosini tashkil etuvchi komponentlar:

 1. sharbat lar

 2. vitaminlar

 3. konservantlar

 4. mineral moddalar

 5. mors lar

 6. ekstrak tlar

 1. Tashishda foydalanilgan idishlarni yuvishdagi qoidani ko‘rsating:

 1. 0,5% li kalsiylangan sodada yu vish

 2. 2% sodali suvda yuvish

 3. issiqsuvda chay ish

 4. sovutish

 5. quritish

 6. bug‘ bilan ishlov berish

 1. Gazlashtirilgan sun’iy ichimliklarning asosini tashkil etuvchi komponentlar:

 1. sun’iyessensiya lar

 2. organik kislota lar

 3. oqsillar

 4. yog‘lar

 5. uglevodlar

 6. sun’iybuyoq lar

 1. Diabetlar uchun tayyorlanadigan ichimliklarda qanday sun’iy shirin moddalar qo‘llaniladi:

 1. saxar in

 2. laktoza

 3. saxaroza

 4. maltoza

 5. ksil it

 6. sorb it

 1. Mineral ichimlik suvlariga qo‘yiladigan organoleptik ko‘rsatkichlar:

 1. oqish

 2. cho‘kmali

 3. tin iq

 4. rang siz

 5. begona xid va maza bo‘lmas ligi

 6. shirinroq

 1. Gazlangan yaxna ichimliklarni buzilishini ko‘rsatuvchi ko‘rsatkichlar ayting:

 1. loyqala nish

 2. pag‘a-pag‘a cho‘kmalar xosil bo‘l ishi

 3. achchiq ta’m kelishi

 4. sarg‘imtir rang

 5. bijg‘igan ta’m kel ishi

 6. shirinta’m

 1. Ishlab chiqarish korxonalarida oyda 2 marta o‘tkaziladigan chora-tadbirlar:

 1. xo‘llash

 2. joriy ta’mirlash

 3. toza lash

 4. yuvi sh

 5. dezinfek siya

 6. xlorlash

 1. Dezinfeksiyadan keyin trubalar va sig‘imlarni tozalashning usullari:

 1. 80 xaroratli issiq suv bilan yuv ish

 2. 50 xaroratli suv bilan yuvish

 3. shetka bilan tozalash

 4. bug‘ bilan ishlov ber ish

 5. sovuqsuv bilan yu vish

 6. qaynoq suv bilan yuvish

 1. Tabiiy mineral suvlar qanday mikroelementlarni tutadi:

 1. tem ir

 2. kalsiy

 3. kaliy

 4. magniy

 5. xl or

 6. br om

 1. Mineral suvlar qanday ko‘rsatgichga ega bo‘lishi kerak:

 1. xidsiz

 2. rangli

 3. tin iq

 4. rang siz

 5. yot qo‘shim chalarsiz

 6. cho‘kmali

 1. Qanday komponentlar choyga maxsus xususiyat beradi:

 1. efir moy lari

 2. vitaminlar

 3. organik kislotalar

 4. kof ein

 5. tani nlar

 6. uglevodlar

 1. Qanday oziqa moddalari choyda bor:

 1. oqsillar

 2. yog‘lar

 3. uglevodlar

 4. V- gruppa vitam inlar

 5. mineral va mikroeleme ntlar

 6. organik kislo talar

 1. Loyixa turlarini ko‘rsating:

 1. individual loy ixa

 2. xususiy loyixa

 3. ma’muriy loyixa

 4. qayta ishlangan loyixa

 5. tipovoy loy ixa

 6. qaytaqurish uchun loy ixa

 1. Gippokrat kitobida “Parhez” haqidagi fikrlarni ko‘rsating:

 1. odamlariste’molqiladiganoziq - ovqat mahsulotlari va ichimliklar tarkibining xilma – xilli gi

 2. ovqatorganizmga va uning fizikholatigata’siri qil adi

 3. ovqatnifizik holatiga ta’siri

 4. oziq- ovqat mahsulotlari hajmini ko‘paytirish

 5. oziq - ovqat mahsulotlari va ichimliklar tarkibini kuchaytirish yoki kamaytirish mum kin

 6. mahsulotlartarkibini xilma – xilligi

 1. Empirik davridagi ensiklopedist olimlarni ko‘rsating:

 1. M. Maxkamov

 2. S. Xudayberganov

 3. N.L.Romanchenko

 4. Ibn Si no

 5. Gippokr at

 6. Sokr at

 1. Energiya almashinuvi va sarfini o‘rgangan olimlar:

 1. Lib ix

 2. M. Maxkamov

 3. Romanchenko N.L

 4. Fo yt

 5. Rubn er

 6. F.S. Xudayberganov

 1. Kaliyli o‘g‘itning xususiyalari:

 1. lipidlar x/q

 2. mahsulot kraxmalligini oshira di

 3. oqsilmiqdorini oshira di

 4. yog‘liligini oshiradi

 5. uglevodlar to‘planishi va transportirovkasida ishtirok eta di

 6. quvvatni oshiradi

 1. Pestitsidlar qo‘llashdan maqsad:

 1. zararkunandalargaqarshi kurash da

 2. ozuqaviylikni oshiradi

 3. o‘simliklarkasalligiga qarshi kurash da

 4. o‘sishni tezlashtirishda

 5. o‘simliklarnio‘sishini stimulyasiyasi da

 6. vitaminlarni oshiradi

 1. Bug‘doy murtagining kimiyoviy tarkibi:

 1. monosaxaridlar

 2. essensial yog‘ kislota lari

 3. xolesterin

 4. oqsil, uglev od

 5. laktoza

 6. vitamin lar

 1. Don mahsulotlarning kimyoviy tarkibini ayting:

 1. yog‘lar 35 – 20%

 2. oqsillar 50 – 60%

 3. oqsil lar 10 – 12%

 4. uglevod lar 60 – 70%

 5. yog‘ lar 2 – 4%

 6. uglevodlar 15 – 20%

 1. Dukkakli mahsulotlarning kimyoviy tarkibini ko‘rsating:

 1. yo g‘2%

 2. uglevo dlar52%

 3. uglevodlar 55%

 4. yog‘ 10%

 5. oqs il 23%

 6. oqsil 35%

 1. Arpani kimyoviy tarkibi:

 1. oqsil lar 34,9%

 2. oqsillar 50%

 3. yog‘ lar 17,3%

 4. yoglar 10%

 5. uglevod lar 26,5%

 6. uglevodlar 40%

 1. Go‘shtdagi azotsiz ekstraktiv moddalar:

 1. gliko gen

 2. pirouzum k- ta

 3. glikoproteid

 4. sut kislota si

 5. glyuko za

 6. oqsil

 1. Qand miqdoriga boy bo‘lgan sabzavotlar:

 1. lav lagi

 2. sabzi

 3. qovoq

 4. qo vun

 5. tar vuz

 6. sholg‘om

 1. Mahsulotlardagi enterokokklarning chidamliligi:

 1. 600S xaroratda 30mi nut

 2. 700S xaroratda 5mi nut

 3. 850Sxaroratda 10mi nut

 4. 25 0S xaroratda 15 minut

 5. 45 0S xaroratda 15 minut

 6. 20 0S xaroratda 5 minut

 1. Mineral o‘g‘itlar zanjiri manfiy bo‘lgan elementlar:

 1. ionosfera

 2. yog‘ochlar

 3. ko‘mir

 4. tup roq

 5. atmos fer

 6. hayvon lar

 1. Qishloq xo‘jaligi oziq – ovqat mahsulotlari sifatida azot o‘g‘itlarining almashinuviga manfiy ta’sir qiluvchi omillar:

 1. o‘simliklarning vegetatsion bosqichini qisqar ishi

 2. yomg‘ir ko‘p yog‘ishi

 3. shamol ko‘payishi

 4. qishni kech kirishi

 5. etilishning kechik ishi

 6. mahsulotlar sifatini pasay ishi 1. Mexanik himoyalanishning prinsiplari:

 1. klechatkaga boy bo‘lgan va qiyin xazm bo‘ladigan mahsulotlarni chek lash

 2. ovqatni uglevodlarga boyitish

 3. o‘simlik mahsulotlariga maxsus ishlov berish

 4. hayvon yog‘larini iste’mol qilish

 5. ovqatni sovuq iste’mol qi lish

 6. ovqattayyorlashjarayonidaishlovberish (maydalash, artish. usullaridan foydalani ladi

 1. Savdo korxonalari omborxonasiga qo‘yiladigan gigienik talablar:

 1. muzlatkichlar ikkitadan kam bo‘lmasligi ke rak

 2. poli betondan, devori 1.8m balandlikda moyli bo‘yoq bilan bo‘yal gan

 3. SXM 50- 60m

 4. isitgichlar bo‘lishi lozim

 5. transport qaytishi uchun joy bo‘lishi kerak

 6. xonalar qorong‘i, 5m kv dan kam bo‘lmasligi lo zim

 1. Kolbasa mahsulotlarini tayyorlanishi bo‘yicha guruhlari:

 1. qaynatilgan

 2. tuzlangan

 3. filtrlangan

 4. yarim dudlangan

 5. dudlangan

 6. tozalangan

 1. Kolbasa namligi bo‘yicha ularning turlari:

 1. qaynatilgan 50- 75%

 2. qaynatilgan 70- 80%

 3. dudlangan 27- 30%

 4. yarim dudlangan 35- 50%

 5. yarim dudlangan 40- 50%

 6. toza dudlangan 30- 70%

 1. Ratsion II ga qanday mahsulotlar kiradi:

 1. no‘xat

 2. non

 3. olma

 4. go‘sht

 5. baliq

 6. sut, pishloq

 1. Profilaktik ovqatlanishning vazifalari:

 1. vitamin preparatlari

 2. zararlimoddalarni organizmdan chiqib ketishini ta’minlash

 3. zararlimoddalarni to‘planishini oldini olish

 4. davolovchi profilaktik ovqatlanish ratsionlari

 5. organizmreaktivligini kuchaytirish

 6. umumiy toksik

 1. Kimyoviy moddalar yordamida konservalashning turlari:

 1. antioksidantlar

 2. Pb birikmalari

 3. oqsillar

 4. antiseptik moddalar

 5. antibiotiklar

 6. Ng birikmalari

 1. Prezervlardagi konservalash samarasi qaysi omillar ta’sirida ro‘y beradi:

 1. tuzlash

 2. qaynatish

 3. bug‘latish

 4. marinirovka qilish

 5. fitonsidlar ta’sirida

 6. konservalash

 1. Oziq-ovqat mahsulotlari sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan bakteriyali kasalliklar:

 1. infeksiyalar

 2. botulizm

 3. ORVI

 4. ovqat toksikozlari

 5. toksikoinfeksiyalar

 6. gripp

 1. 5- ratsionda oqsil, yog‘, karbon suvlarga ehtiyoj qancha:

 1. oqsil58 gr

 2. karbonsuvlar 172 gr

 3. yog‘ 8 gr

 4. oqsil 12 gr

 5. yog‘53 gr

 6. karbon suvlar 17 gr

 1. 3 maxsus ratsionda tavsiya qilingan protektorlar:

 1. pektin

 2. fenilalonin

 3. sistin

 4. sistein

 5. getatsin

 6. metionin

 1. Profilaktik ovqatlanishda pektin moddasini ratsionga qo‘shishning sabablari:

 1. ta’mini yaxshilash

 2. rangini yaxshilash

 3. kalloidxususiyati

 4. yuqoriadsorbsiya xususiyati

 5. parchalangandametall ionlarini xosil qilish

 6. xidini yaxshilash

 1. 4- ratsionda oqsil, yog‘, karbon suvlar extiyoji qancha

 1. oqsil 60 gr

 2. oqsil65 gr

 3. yog‘ 30 gr

 4. yog‘45gr

 5. karbon suvlar 40 gr

 6. karbonsuvlar 181 gr

 1. Savdo zaliga qo‘yiladigan talablar:

 1. balandligizal kengligiga bog‘liq 300 m kv da 3,3 m

 2. yorug‘lik 165

 3. balandligi 2 m

 4. prilovkalar eni 30 sm

 5. prilavkalareni 90 sm

 6. yorug‘lik1:8

 1. UOKga bo‘lgan talablar:

 1. politez va oson yuviladigan material bilan qoplangan bo‘lishi kerak.

 2. devori 1,5 m moyli bo‘yoq bilan bo‘yalgan bo‘lishi kerak

 3. poli betondan

 4. yorug‘lik1:8

 5. devori1,8 m balandlikda moyli bo‘yoq bilan bo‘yalgan bo‘lishi kerak

 6. yorug‘lik 1:5

 1. Ovqatlanish bilan bog‘liq bo‘lgan xozirgi kundagi kasalliklar:

 1. botulizm

 2. ORVI

 3. ochlik

 4. semirish

 5. allergikkasalliklar

 6. gripp

 1. Monosaxaridlar tutmaydigan mahsulotlar:

 1. kartoshka

 2. grechka

 3. sabzi

 4. sholg‘om

 5. suli

 6. makkajo‘xori uni

 1. Ionli radiatsiya ta’sirida konservalashni usullari:

 1. radapperizatsiya

 2. radilizatsiya

 3. radurizatsiya

 4. dudlash

 5. tuzlash

 6. qaynatish

 1. Nonning namligini toping:

 1. bug‘doynoni 1va2 nav uchun 42- 45%

 2. javdar noni30%

 3. javdar noni 48- 50%

 4. bug‘doynoni 45%

 5. bug‘doy noni 1 va2 nav uchun 28%

 6. bug‘doy noni 35- 40%

 1. Baliqni yog‘ligiga qarab turlari:

 1. yog‘li – 28% gacha

 2. yog‘li – 8% dan ko‘p

 3. yog‘siz4% gacha

 4. yog‘siz1 % gacha

 5. o‘rtacha yog‘li – 4- 8 %

 6. o‘rtacha yog‘li – 2 %

 1. YOg‘larni asosiy biologik ahamiyati:

 1. yog‘lar deposi

 2. vitaminlar deposi

 3. quvvatmanbai

 4. xujayrava membrana asosi

 5. plastikvazifa

 6. uglevodlar deposi

 1. Qaysi vitaminlar yog‘da yaxshi eriydi:

 1. A

 2. E

 3. D

 4. RR

 5. V1

 6. D

 1. YOg‘lar tarkibida bo‘lgan biologik faol moddalar:

 1. steroidlar

 2. fasfinlar

 3. fosfotidlar

 4. sterinlar

 5. takoferollar

 6. linolen

 1. O‘ta to‘yinmagan yog‘ kislatalarini nomi:

 1. olein,linol

 2. ksenin

 3. sistin

 4. sterinlar

 5. linolen

 6. araxidon

 1. Kolbasadagi namlikning ko‘rsatkichlari:

 1. qaynatilganda72- 75%

 2. dudlanganda 45- 50%

 3. dudlanganda27- 35%

 4. yarim dudlanganda 25- 40%

 5. yarim dudlanganda 35- 50%

 6. qaynatilganda 70- 72%

 1. Nonda uchraydigan kasalliklar:

 1. kartoshka kasalligi

 2. semizlik

 3. oqsil kasalligi

 4. suvsizlanish

 5. bakteriyalar bilan zararlanish

 6. mog‘or bosish

 1. Har kuni non orqali ta’minlanadigan ko‘rsatkichlarni ayting:

 1. uglevodlar150- 200g

 2. quvvatlilik800- 1000 kkal

 3. yog‘lar- 10g

 4. oqsillar- 50g

 5. quvvati 500- 600 kkal

 6. oqsillar- 35g

 1. Loyixa turlarini ko‘rsating:

 1. grafik usuldagi loyixa

 2. matematik loyixa

 3. individualloyixa

 4. qaytaqurush uchun loyixa

 5. tipovoyloyixa

 6. xammasi to‘g‘ri

 1. Gazlangan yaxna ichimliklarni ko‘rsating:

 1. sirop

 2. sharbat

 3. qaynatma

 4. gazlangan suv

 5. mors

 6. mineral suv

 1. Har oyda korxonada o‘tkaziladigan tadbirlar:

 1. xonalarni dezinfeksiyalash

 2. yakuniy tozalash

 3. bir martalik tozalash

 4. tibbiy ko‘rik

 5. deratizatsiya

 6. saralash

 1. Tayyor bo‘lgan ovqatni tarqatishga bo‘lgan talablarni ayting:

 1. birinchi 75 0Sdan kam bo‘lmasligi kerak

 2. yaxna ichimliklar 100S

 3. birinchi 850S dan kambo‘lmasligi kerak

 4. yaxna ichimliklar 140S

 5. ikkinchi ovqat va garnir 650S

 6. ikkinchi ovqat va garnir 500S

 1. 500 m2 maydonga ega bo‘lgan savdo korxonasiga xulosa bering:

 1. 1 ta tushirish maydoniga ega bo‘lishi kerak

 2. 2 ta tushirish maydoniga ega bo‘lishi kerak

 3. rastalar kengligi 0,6 m

 4. rastalar kengligi 0,8 m

 5. devorlar 1,8 m moyli bo‘yoq bilan qoplanganbo‘lishi kerak

 6. devorlar 1,3 m moyli bo‘yoq bilan qoplanganbo‘lishi kerak

 1. Kolbasalarni gigienik tekshirishdagi asosiy organoleptik ko‘rsatkichlari:

 1. baton qobig‘ining xolati

 2. qiymaning zichligi

 3. qobiq rangi

 4. baton rangi

 5. qobiqrangi va butunligi

 6. ta’mi

 1. Kolbasalarda epidemiologik bexatarlikni ko‘rsatkichlari:

 1. E.soli

 2. potogen bakteriyalar

 3. obdaminalis

 4. UMS

 5. 25 gr mahsulotdagi salmonellalar

 6. UVS

 1. Gazlashtirilmagan yaxna ichimliklar:

 1. sharbatlar

 2. mineral suv

 3. gazli suv

 4. mors

 5. qaynatmalar

 6. siroplar

 1. Gazlashtirilgan yaxna ichimliklar:

 1. gazli suv

 2. sirop

 3. sharbatlar

 4. qaynatma

 5. mors

 6. mineral suv

 1. Ichimliklar tayyorlash uchun ishlatiladigan suv qanday ko‘rsatkichga ega bo‘lishi kerak:

 1. rangli

 2. tiniq

 3. yot xidsiz

 4. mazali

 5. rangsiz

 6. xira

 1. Ovqatlanish korxonalarida har oyda bir marta o‘tkaziladigan proflaktik chora- tadbirlarni ko‘rsting:

 1. tozalash

 2. sterizatsiya

 3. dizenfeksiya

 4. yuvish

 5. dezinseksiya

 6. deratizatsiya

 1. Diabetlar uchun tayyorlanadigan ichimliklarda qanday shirin moddalar qo‘llaniladi:

 1. saxarin

 2. glyukoza

 3. saxaroza

 4. fruktoza

 5. sorbit

 6. ksilit

 1. Gazlashtirilgan yaxna ichimliklarning ayniganlaklarini ko‘rsatuvchi belglar:

 1. loyqalanish

 2. shirin maza

 3. tiniq.

 4. achigan maza

 5. cho‘kma

 6. rangli

 1. Tabiiy mineral suvlar qanday mikroelement tutadi:

 1. kislorod

 2. azot

 3. magniy

 4. temir

 5. yod

 6. brom

 1. Sutning gigienik ko‘rsatkichlarini belgilang:

 1. tiniqligi

 2. minerallar tarkibi

 3. rangsizligi

 4. yog‘liligi

 5. zichligi

 6. bo‘yoqlarning mavjudligi

 1. Nonning gigienik ko‘rsatkichlarini ayting:

 1. azot

 2. yog‘li

 3. kislotaligi

 4. g‘ovakligi

 5. namligi

 6. oqsilli

 1. Non qayyorlash uchun ishlatiladigan unning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari:

 1. namligi 50%

 2. kislataligi 5

 3. kislotaligi1,5- 3 gacha

 4. yopishqoqligi 30%dan kam emas

 5. namligi 14%

 6. kleykovinasi 10%

 1. Nonda uchraydigan kasalliklar:

 1. piyoz kasalligi

 2. kartoshka kasalligi

 3. gripp

 4. mog‘or bosishi

 5. pigment xosil qiluvchi bakteriyalar bilan zararlangan

 6. viruslar bilan kasallangan

 1. Sut tarkibida qanday vitaminlar ko‘proq uchraydi:

 1. A, B2, D

 2. vitamin V6

 3. vitamin S

 4. tiamin, askorbinat kislota

 5. keratin, xolin, tokoferol

 6. vitamin RR

 1. Tarkibidagi oqsillarga ko‘ra sutning turlari:

 1. laktoalbuminli

 2. laktoglobulinli

 3. araxidonli

 4. leysitinli

 5. kazeinli

 6. keratin

 1. To‘yinmagan yog‘ kislotalarini ko‘rsating:

 1. ksenin

 2. sistin

 3. olein, linol

 4. linolen

 5. araxidon

 6. azot

 1. Kolbasalarning namligi:

 1. qaynatilgan 70- 72%

 2. qaynatilgan 72- 75%

 3. dudlangan 45- 50%

 4. dudlangan 27- 35%

 5. yarim dudlangan 35- 50%

 6. yarim dudlangan70- 75%

 1. Ishlab chiqarish korxonalari ishchilarini ovqatlanish tartibi:

 1. nonushta 30%

 2. nonushta 40%

 3. tushlik 45%

 4. tushlik 60%

 5. kechki ovqat 25%

 6. kechki ovqat 15%

 1. Sutdagi vaminlarning turlari:

 1. A

 2. D

 3. V2

 4. E

 5. F

 6. S,F

 1. Tarkibidagi aminokislotalarga ko‘ra sut turlari:

 1. sistin

 2. lizen

 3. kazeinli

 4. laktoglobulinli

 5. laktoalbuminli

 6. sistein

 1. Sutni pasterizatsiya qilish turlari:

 1. uzoq muddatli 63- 65 0S, 30 daq

 2. bir zumda 85- 95 0S, 2- 3 sek

 3. qisqa muddatli 72- 75 0S, 20- 30 sek

 4. bir zumda 2000S

 5. uzoq 63- 65 0S, 1 soat

 6. qisqa 72- 75 0S, 2 soat

 1. Sut orqali yuqadigan kasalliklar:

 1. sil

 2. gepatit

 3. paragripp

 4. oqsim

 5. ichak infksiyalari

 6. gripp

 1. Smetanani yog‘liligi bo‘yicha turlari:

 1. 1nav 36%

 2. oliy nav 40%

 3. oliy nav 36%

 4. 2 nav 25%

 5. 1 nav 30%

 6. 2 nav 30%

 1. Smetanani kislotaligi bo‘yicha turlari:

 1. oliy nav 40- 90gr T

 2. oliy nav 65- 90grT

 3. 2 nav 30- 80gr T

 4. 2 nav 65- 125 grT

 5. 1nav 36- 78gr T

 6. 1 nav 65- 110gr T

 1. Tvorogning turlari:

 1. 20% yog‘li 200- 225grT

 2. yog‘siz 220- 270 grT

 3. 9% yog‘li 210- 240 grT

 4. 60% yog‘li

 5. 50% yog‘li

 6. 70% yog‘li

 1. Sutni fizik-kimeviy ko‘rsatkichlari:

 1. zichligi- 1,027- 1,034

 2. zichligi 2,027

 3. yog‘liligi 3,2- 4,5%

 4. yog‘liligi 5%

 5. kislotaligi 16- 18 gr T

 6. kislotaligi 15 gr T

 1. Sut tarkibidagi oqsil turlari:

 1. kazein

 2. globulin

 3. albumin

 4. sistein

 5. lizin

 6. lizotsum

 1. Sigir suti tarkibida suv, oqsil, uglevod miqdori:

 1. suv – 87,3%

 2. suv – 90%

 3. uglevod – 4,8%

 4. uglevod – 5,6%

 5. oqsil – 3,2%

 6. oqsil – 4,2%

 1. Tuzlangan baliqni tuz miqdoriga qarab turlari:

 1. o‘tkir tuzlangan – 38% gacha

 2. o‘tkir tuzlangan – 14% dan ko‘p

 3. kam tuzlanagan 5 % gacha

 4. kam tuzlangan 10% gacha

 5. o‘rta tuzlangan – 10- 14 %

 6. o‘rta tuzlangan – 27 %

 1. Ovqatni laboratoriyada tekshirish usullari:

 1. immunologik

 2. mikroskopik

 3. bakteriologik

 4. radiologik

 5. bakterioskopik

 6. virusologik

 1. Aminokislotalar tarkibi bo‘yicha quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

 1. monogen

 2. dioksigen

 3. geterotsiklik

 4. aromatik

 5. alifatik

 6. gomogen

 1. Pestitsidlarni qo‘llashdan maqsad:

 1. yovvoyi o‘simliklarni o‘sishdan to‘xtatadi

 2. o‘simlik kasalliklariga qarshi

 3. suv kelishini yaxshilaydi

 4. qushlarga qarshi

 5. tuproqni yumshatadi

 6. zararkunandalarga qarshi

 1. Zaharlanishi turi bo‘yicha pestitsidlarning tasnifi:

 1. pereoraltushishi bo‘yicha

 2. jigarni qo‘ritishi bo‘yicha

 3. soch to‘qilishi bo‘yicha

 4. teriorqali o‘tishi bo‘yicha

 5. ingalyasiontushishi bo‘yicha

 6. tirnoqlar sinishi bo‘yicha

 1. N.Polchenko bo‘yicha pestitsidlardan o‘tkir zaxarlanish guruxlari 86% - kuchli ta’sirli pestitsidlar:

 1. 12– yuqori zaharli

 2. 10– kam zaxarli

 3. 6 – yuqori zaxarli

 4. 6 – kam zaxarli

 5. 2 – o‘rta zaxarli

 6. 11 – o‘rta zaxarli

 1. Berilish maqsadiga ko‘ra pestitsidlarning turli ko‘rinishi:

 1. geterotsidlar

 2. gerbitsidlar

 3. defoliantlar

 4. akrotsidlar

 5. insektitsidlar

 6. nemototsidlar

 1. Kimyoviy tuzilishiga ko‘ra pestitsidlarni turlari:

 1. GOS

 2. mishyakli

 3. fosfororganik

 4. xlororganik

 5. qo‘rg‘oshinorganik

 6. akrotsid

 1. Turg‘unligi bo‘yicha pestitsidlarning tasnifi:

 1. emiriluvchi

 2. kam turg‘un

 3. turg‘un

 4. o‘rta turg‘un

 5. tez emiriluvchi

 6. so‘riluvchi

 1. Donning tarkibiy qismi:

 1. urug‘ligi

 2. oziq

 3. qobiq

 4. endosperm

 5. o‘zak

 6. gul changi

 1. Ovqat adekvatligini turlari:

 1. ishtaxantng yo‘qligi

 2. ovqat yoqmaslik

 3. etarli ovqatlanmaslik

 4. ortiqcha ovqatlanish

 5. balanslashmagan ratsion

 6. ratsionning mutanosibligi

 1. Ovqatlanish bilan bog‘liq kasalliklar:

 1. travmatik

 2. nospetsifik

 3. lor kasalliklar

 4. alimentar- spetsifik

 5. infeksion

 6. xirurgik kasalliklar

 1. Sut va sut mahsulotlarini saqlanish muddatlari:

 1. sut - 3 soat

 2. sut - 2 soat

 3. smetana - 48 soat

 4. smetana - 72 soat

 5. tvorog - 48 soat

 6. tvorog - 36 soat

 1. Sut tashish sisternalarni tozalashning bosqichlari:

 1. dezinfeksiyalash

 2. quritish

 3. yuvish

 4. tozalash

 5. plombalash

 6. markirovkalash

 1. Tayyor oziq- ovqat mahsulotlarini savdoga chiqarishga javobgar shaxslar:

 1. apparatchi

 2. omborchi

 3. laborant

 4. ekspeditor

 5. direktor

 6. sex boshlig‘i

 1. Ishlab chiqarish sexida ish boshlanishidan oldin xodimlar tomonidan o‘tkaziladigan asosiy chora- tadbirlar:

 1. dushqabul qilish

 2. qo‘llarni dezinfeksiya qilish

 3. qo‘lni yuvish

 4. qo‘llar tozaligini tekshirtirish

 5. sanitarkiyim kiyish

 6. ovqatlanish

 1. Harakatdagi savdo korxonalarining turlari:

 1. avtofurgonlar

 2. magazinlar

 3. telejkalar

 4. latoklar

 5. minimarketlar

 6. universamlar

 1. Savdo shakli bo‘yicha magazin turlari:

 1. sotuvchisi bor magazinlar

 2. sotuvchi yo‘q magazinlar

 3. o‘z- o‘ziga xizmat qiluvchi magazinlar

 4. supermarketlar

 5. magazin avtomatlar

 6. minimarketlar

 1. Stakanlar yuvish uchun vodoprovod bilan ta’minlanishi kerak bo‘lgan kioskalarning turlari:

 1. kvas sotuvchi

 2. choy sotuvchi

 3. sharbatlar sotuvchi kioskalar

 4. ayron sotuvchi

 5. gazli suv sotuvchi

 6. qimiz sotuvchi

 1. YAxna ichimliklarning saqlanish muddati:

 1. limonadlar - 7 kun

 2. limonadlar 15 kun

 3. diabetlar uchun ichimliklar - 15 kun

 4. fanta, koka- kola - 6 oy

 5. morslar - 7 kun

 6. kvaslar - 15 kun

 1. Vegetariancha ovqatlanishning qoidasi:

 1. hayvonmahsulotlari organizmda chidaydigan bakteriya va zararli moddalar hosil qiladi

 2. o‘simlik mahsulotlari o‘zida quyidagilarni saqlaydi (biologik aktiv birikmalar, vitaminlar, mineral moddalar fitonsidlar, fermentlar, organik kislotalar ovqat tolalari)

 3. o‘simlik mahsulotlari o‘zida mineral modda saqlaydi

 4. o‘simlik mahsulotlari odam organizmida aterioskleroz chaqirmaydi

 5. hayvon mahsulotlari organizmda zararli moddalar hosil qiladi

 6. o‘simlik mahsulotlari o‘zida vitaminlar saqlaydi

 1. Pestitsidlarni tasnifi:

 1. radiologik

 2. biologik

 3. qo‘llanilishiga ko‘ra

 4. kimiyoviy tuzilishiga ko‘ra

 5. toksikligiga ko‘ra

 6. fizik

 1. Don mahsulotlariningkimyoviy tarkibini ayting:

 1. oqsillar 50 – 60%

 2. oqsillar 10 – 12%

 3. uglevodlar 15 – 20%

 4. uglevodlar 60 – 70%

 5. yog‘lar 2 – 4%

 6. yog‘lar 35 – 20%

 1. CHoy olish texnologiyasi ketma- ketligini ko‘rsating:

 1. ekstragenlash

 2. yumshatish

 3. quritish

 4. barglarini o‘rash

 5. fermentlash

 6. filtrlash

 1. Qanday komponentlar choyga maxsus xususiyat beradi:

 1. vitaminlar

 2. kofein

 3. efir moylari

 4. organik kislotalar

 5. taninlar

 6. uglevodlar

 1. Qanday oziq- moddalar choyda bor:

 1. mineral va mikroelementlar

 2. oqsillar

 3. yog‘lar

 4. uglevodlar

 5. V- gruppa vitaminlar

 6. organik kislotalar

 1. Parranda go‘shtini kimyoviy tuzilishi bo‘yicha turlari:

 1. kaptar, bedana

 2. tovuq va kurka go‘shti

 3. qirg‘ovul

 4. suv qushlari

 5. tuyaqush

 6. uy qushlari

 1. Asosiy polimer va sintetik materiallarni ko‘rsating

 1. polietilen va polipropilen

 2. polisaxarid

 3. polistirol

 4. formaldegid

 5. polivinilxlorid

 6. polixloranilid

 1. Asosiy polimer va sintetik materiallarni ko‘rsating

 1. polisaxarid

 2. ftoroplast

 3. formaldegid

 4. poliamid

 5. polivodorod

 6. polietilentereftalat

 1. Tashqi ko‘rinishi va organoleptikani optimallashtiruchi moddalarni ko‘rsating:

 1. rang fiksatorlari(bo‘yoqlar kiradi)

 2. konservantlar

 3. aromatizatorlar va ta’m beruvchi moddalar

 4. stabilizatorlar

 5. shirin qiluvchi ovqat qo‘shimchalari

 6. akrilamid

 1. Konservantlarga kiruvchi ovqat qo‘shimchalarini ko‘rsating:

 1. mikrobga qarshi moddalar ximiyaviy preparatlar

 2. bifinillar

 3. mikrobga qarshi antibiotiklar

 4. poliakrilamid

 5. oksidlanishga qarshi preparatlar

 6. konservantlar

 1. Tabiiy bo‘yoq turlari:

 1. ko‘mir

 2. benzoy kislota

 3. ultramarin

 4. sorbin kislota

 5. oltin

 6. nitrolak

 1. Kamed turlarini ko‘rsating:

 1. konjakli

 2. guanil

 3. ribonukleotid

 4. dekstrin

 5. ksantanli

 6. sulili

 1. Pestitsidlarni xavfliligini aniqlashni mezonlari:

 1. turg‘unligi

 2. tolerantligi

 3. zichligi

 4. sanitariya ximoyachegarasi

 5. «kutishmuddati»

 6. formulasi

 1. Xlororganik pestitsidlarni ko‘rsating:

 1. DDT

 2. GXSG

 3. rogor

 4. tiodan

 5. xlorofos

 6. karbofos

 1. Keng ishlatilayotgan konservantlarni ko‘rsating:

 1. guanil

 2. ribonukleotid

 3. benzoy kislota

 4. oltingugurt dioksid

 5. tiodan

 6. sorbin kislota

 1. Modda va energiya almashinuvini ko‘rinishlari:

 1. aerob oksidlanish

 2. katabolizm

 3. energet fond

 4. fosforillanish

 5. anaerob oksidlanish

 6. anabolizm

 1. Organizmda boshqariladigan quvvat sarfining ko‘rinishlari:

 1. jismoniy harakat

 2. dissimilyasiya

 3. assimilyasiya

 4. aqliy harakat

 5. ishlab chiqarish harakati

 6. anaboliz

 1. Tuxum tozalash bosqichlarini ayting:

 1. 1 seksiyaga - 0,5% li kalsiy sodasiga suv harorati 40 xaroratdan kam bo‘lmagansharoitda yuvish

 2. 1 seksiyada - issiq suvda 5- 10 minut ivitish

 3. 11 seksiya - 2% li xlorli oxak eritmasida dizinfeksiyaqilish bunda suvharorati 40 xarorat kam bo‘lmasligi

 4. 11 seksiya - 0,5% kalsiy sodasidasuv harorati 40- 50 xarorat bo‘lganida 5- 10davomida tozalash

 5. 111 seksiyada - 2% xlorli oxak eritmasida yoki 0,3 xlorli eritmasida5 minut davomidadizinfeksiya qilish

 6. 10 minut davomida yuvish kerak

 1. Savdo korxonasi xovlisi (maydoni)ning asosiy ko‘rsatkichlari:

 1. asfaltlangan bo‘lishi

 2. asfalt bo‘lishi shart emas

 3. ko‘kalamzorlashtirishi, qulay yo‘laklarning borligi

 4. botqoq bo‘lishi

 5. botqoq bo‘lmasligi

 6. changbo‘lishi

 1. Savdo korxonasining tushirish maydonchasining soni:

 1. 650 m2 gacha bo‘lsa- 3 ta

 2. 1500 m2gacha bo‘lsa - 10ta

 3. 900 m2 gacha bo‘lsa - 4 ta

 4. 500m2 gacha bo‘lsa - 8 ta

 5. 360 m2 gacha bo‘lsa - 2 ta

 6. 800m2gacha bo‘lsa - 6ta

 1. Non ishlab chiqarish korxonalarida qo‘llaniladigan ovqat qo‘shimchalarini ko‘rsating:

 1. kaliy bromat

 2. kaliy bixromat

 3. ortofasfat kislota

 4. kaliy permanganat

 5. tiosulfat kalsiy

 6. perofosfat kislotasi

 1. Xamir qorishda qatnashadigan komponentlarni ko‘rsating.

 1. un

 2. shakar

 3. tuz, suv

 4. glyukoza

 5. xamirturish

 6. laktoza

 1. Tabiiy yaxna ichimliklar tarkibiga kiruvchi mineral elementlarni ko‘rsating:

 1. temir

 2. oltin

 3. yod

 4. qo‘rg‘oshin

 5. brom

 6. choy

 1. Kola ichimligining tarkibiga kiruvchi komponentlar:

 1. kola yong‘og‘i

 2. vitaminlar

 3. kuydirilgan qand, suv

 4. neorganik kislotalar

 5. bo‘yoqlar

 6. essensiyalar, organik kislotalar

 1. Kvas turlari:

 1. nonli

 2. go‘shtli

 3. okroshkali

 4. suli uni kvasi

 5. Moskva kvasi, rus kvasi

 6. guruch uni kvasi

 1. Ovqatlanish gigienasifanining vazifasi:

 1. mahsulotni ximiyaviy tarkibinio‘rganadi, ratsional va mutanosibovqatlanishni o‘rgatadi

 2. aholinixaqiqiyovqatlanishholatiga baho beradi

 3. epidemiologik

 4. mahsulotlarnigigienikekspertizasi, ogohlantiruvchiva joriy - sanitariya nazorati

 5. fiziologik

 6. anatomik

 1. Ovqatlanishgigiena fani asosiy metodlari:

 1. fiziologik

 2. matematik

 3. epidemiologik

 4. eksprimental

 5. bioximik, fizik- ximiyaviy

 6. anatomik

 1. Ovqatlanish gigenasi sohasida amaliy faoliyat davridagi taniqli olimlar:

 1. Buqrot

 2. Alisher Navoiy

 3. Sokrat, Galen

 4. Amir Temur

 5. Ibn- Sino

 6. Beruniy

 1. Quvvat almashinuvini o‘rgangandastlabki olimlar:

 1. YU.Libix

 2. Buqrot

 3. Suqrot

 4. Rubner

 5. Foyt

 6. Beruniy

 1. Ovqatlanishning yangi nazariyalarini ko‘rsating:

 1. xomeyish

 2. isitib eyish

 3. vegetariancha,tirik energiya

 4. nomutanosiblik

 5. ziddiyotlar, mutanosib

 6. pishirib eyish

 1. Ratsional ovqatlanishni qoidalari:

 1. fiziologik ehtiyojini qondirish

 2. nutrientlar tasiri

 3. "Gomeostaz" muvozanatini saqlash, ishchanlikni taminlash

 4. nomutanosiblik

 5. quvvat ehtiyojini qondirish, plastik vazifani bajarish

 6. mutanosiblik

 1. 2-ratsionda qanday mahsulotlar bor:

 1. go‘sht

 2. dukkakli mahsulotlar

 3. baliq

 4. qaliyga boy mahsulotlar

 5. o‘simlik moyi,pishloq

 6. vitamin RR ga boy mahsulotlar

 1. Parhez profilaktik ovqatlanishda qanday mahsulotlar chegaralanadi:

 1. yog‘lar

 2. tuxum, shakar

 3. yog‘li mahsulotlar

 4. osh tuzi,

 5. yashil no‘xat

 6. tuzlangan mahsulotlar

 1. Podagrada parhez buyurishdan maqsad:

 1. purin almashinuvini yaxshilash

 2. oshqozon osti bezi faoliyatini himoyalash

 3. oshkozonni sekretor faoliyatini himoyalash

 4. siydik kislotasini kamaytirish

 5. asab tizimini himoyalash

 6. jigarsekretor faoliyatini himoyalash

 1. Ovqatdan zahaplanishning uchta gupuhi:

 1. mikpobsiz

 2. virusli

 3. zamburug‘li

 4. mikpobli

 5. kam o‘pganilgan

 6. gazli

 1. Oziq- ovqat mahsulotlapida nitpatlapni aniqlashning asosiy usullapi:

 1. polyarografik

 2. kalopimetpik

 3. elektpokimyoviy (ionli)

 4. spektral

 5. gazoxpomatogpafik

 6. klinik

 1. Go‘sht mahsulotlarining turlarini ko‘rsating:

 1. sort

 2. sifatsiz sort

 3. sifatli sort

 4. sort

 5. sort

 6. past sort

 1. Go‘shtning organoleptik ko‘rsatkichlari:

 1. kislotaliligi

 2. yopishqoqligi

 3. rangi

 4. xidi

 5. ta’mi

 6. namligi

 1. Unning fizik- kimyoviy ko‘rsatkichlari:

 1. kislotaliligi

 2. rangi

 3. yopishqoqligi

 4. xidi

 5. namligi

 6. ta’mi

 1. Unning xavfli zararlanganligini ko‘rsatuvchi gigienik me’yoriy ko‘rsatkichlari:

 1. sporalar 0,5% dan ko‘p

 2. metall qorishmasi 6 mg/kg

 3. sporalar 50,0% dan kam

 4. uzuntumshuk talxagi 0,04% dan ko‘p

 5. randak qoldig‘i – 0,01%

 6. uzuntumshuk talxagi 40,0% dan kam

 1. Nonning asosiy organoleptik ko‘rsatkichlari:

 1. nonning tashqi xolati

 2. kislotaliligi

 3. yopishqoqligi

 4. rangi

 5. nonning shakli

 6. namligi

 1. Bombajning ko‘rinishlari:

 1. analitik

 2. katalitik

 3. fizik

 4. kimyoviy

 5. biologik

 6. infeksion

 1. Konservalarda nazorat qilinuvchi tarkibiy qismlarni ko‘rsating:

 1. choy

 2. sok

 3. yog‘

 4. shakar

 5. tuz

 6. non

 1. Normallashtirilgan sutning yog‘lilik ko‘rsatkichlari:

 1. 4,8%

 2. 12,2%

 3. 24,8%

 4. 6%

 5. 3,2%

 6. 21,9%

 1. Sanitar- bakteriologik tekshiruv turlari:

 1. epidemiologik

 2. klinik

 3. rejali

 4. rejasiz

 5. shoshilinch

 6. bakteriologik

 1. Ovqatlanish korxonalarida ishlovchi qaysi xodimlarning qo‘llaridan surtma olinadi:

 1. vrachlardan

 2. sotuvchilardan

 3. oshxona ishchilaridan

 4. pishiriq sexlari ishchilaridan

 5. ofitsiantlardan

 6. shofyorlardan

 1. Baliq mahsulotlarini ko‘rsating:

 1. tuzlangan baliq

 2. mol go‘shti

 3. cho‘chqa go‘shti

 4. seld

 5. baliq konservasi

 6. qo‘y go‘shti

 1. Baliq tarkibiga kiruvchi komponentlar:

 1. oqsil 12- 18%

 2. oqsil 15- 22%

 3. uglevod 0,5%

 4. uglevod 1,5%

 5. yog‘ 0,2- 28%

 6. yog‘ 0,3- 34%

 1. Baliqning yog‘ tarkibi bo‘yicha turlari:

 1. yog‘siz baliq 4%gacha

 2. o‘rtacha yog‘li baliq 7- 12%

 3. o‘rtacha yog‘li baliq 4- 8%

 4. yog‘li baliq 8% dan ko‘p

 5. yog‘siz baliq 9%gacha

 6. yog‘li baliq 10% dan ko‘p

 1. YAngi baliqning organoleptik ko‘rsatkichlarini ko‘rsating:

 1. baliq tashqi tomondan toza tiniq shilliq bilan qoplangan

 2. shilliq tiniqligini yo‘qotib xiralashgan

 3. teridan tangasining ajralishi qiyin

 4. jabra jigarrang tusda

 5. jabrasi qizil rangda

 6. noxush xid

 1. Sifati buzilgan baliqning organoleptik ko‘rsatkichini ko‘rsating:

 1. noxush hid

 2. baliq tashki tomondan toza tiniq shilliq bilan qoplangan

 3. shilliq tiniqligini yo‘qotib xiralashgan

 4. jabrasi yorqin qizil rangda

 5. jabra jigarrang tusda

 6. teridan tangasining ajralishi qiyin

 1. Tuzlangan baliq turlari:

 1. yuqori tuzlangan

 2. shirin tuzlangan

 3. ajoyib tuzlangan

 4. kam tuzlangan

 5. o‘rta tuzlangan

 6. qaynoq tuzlangan

 1. Seld turlarini ko‘rsating:

 1. bo‘linmagan

 2. quruq

 3. jabrasiz

 4. nam

 5. boshi olingan

 6. issiq

 1. Ikra tarkibini ko‘rsating:

 1. letsitin 2%gacha

 2. xolesterin 6.9- 18%

 3. ixtulin 17- 18%

 4. ixtulin 19- 25%

 5. albumin 2- 2.5%

 6. letsitin 2%dan ortiq

 1. Baliqni qayta ishlovchi muassasalarni ko‘rsating:

 1. qirg‘oqdagi korxonalar

 2. baliqchilik korxonalari

 3. baliq tozalash sexlari

 4. baliq dudlash sexlari

 5. baliq tutuvchi kemalar

 6. ikra tayyorlash sexlari

 1. Baliqni qayta ishlovchi muassasalarning tarkibiy qismlari:

 1. baliqni tozalash va konservalash sexlari

 2. konservalash sexlari va qirg‘oqdagi korxonalar

 3. kulinar ishlovdan o‘tkazish sexlari va baliq tutuvchi kemalar

 4. baliqni dudlash va kulinar ishlovdan o‘tkazish sexlari

 5. ikra tayyorlash sexlari va sovutish kameralari

 6. sovutish kameralari va baliqchilik korxonalari

 1. Unning ruxsat etilgan namligi:

 1. 20% dan kam emas

 2. 60% dan kam emas

 3. 14% dan ko‘p emas

 4. 14% gacha

 5. 14%

 6. 10% gacha

 1. Nonning gigienik ko‘rsatkichlari:

 1. kislotaliligi, namligi, g‘ovakliligi

 2. azot, ammiak

 3. serovodorodlar

 4. oqsillar, yog‘lar, uglevodlar saqlashi

 5. kislotaliligi, zichligi

 6. barcha javoblar to‘g‘ri

 1. Kazeinli sutlar:

 1. qush suti

 2. sigir suti

 3. echki suti

 4. cho‘chqa suti

 5. tuya suti

 6. barcha javoblar to‘g‘ri

 1. Sutning yog‘liligi:

 1. 23,5%

 2. Katalog: dhcaan -> wp-content -> uploads -> sites

  Download 0.9 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat