Аnorganik kimyoDownload 7.47 Mb.
bet36/51
Sana23.01.2017
Hajmi7.47 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   51

Tayanch so’zlar: xrom, oksidi, gidroksidi, xrom(111) birikmalarining qaytaruvchanlik xossalari, xrom(Y1) birikmalarining oksidlovchilik xossalari, marganets, oksidi,gidroksidi, marganets birikmalarining oksidlovchilik va qaytaruvchilik xossalari.

Adabiyotlar:

1. Q. A. Ahmerov, A. T. Jalilov, Umumiy va anorganik kimyo, Tashkent,2006,390 b.

2.Anorganik kimyo: Farmatsiya-57230500-bakalavriyat ta’lim yo’nalishi uchin darslik)|H.R.To’xtayev (va bosqalar); O’zROliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi.-T.:”Noshir”,20011.-520 b.

3.Umumiyvaanorganikkimyodanamaliymashg’lotlar.Farmatsevtikainstitutetalabalariuchun/ mualliflar: S.N.Aminov?R.Aristanbekov, H.R.To’xtaevvaboshqalar, Toshkent,2005. 368 b.

4.N.A.Parpiyev,A.G.Muftaqov,H.R.Rahimov , Anorganikkimyo- Toshkent. ”O’zbekiston”, 2003.-428 b.

Tabiatda uchrashi

Temirli xromtosh holida uchraydi. Cr2FeO4 yoki Fe(CrO2)2 xrom miqdori foizlarda 15% dan 40 % gacha boradi..Qo’rg’oshinli qizil ruda PbCrO4(krokoit ham deyiladi). Xromli oxra Cr2O3.Xossalari

Xrom tutgan mineral 1766 y. I.G/ leman tomonidan ochilgan “Sibir qizil qo’rg’oshini” deb atalgan. Xrom dastlab 1797 y. da Vokelen tomonidan bo’yoq modda PbCrO4 tarkibidan ajratib olingan. “Xrom” so’zi “rangli” demakdir.

Crom – oq yaltiroq metall, qattiq, mo’rt. U qaytaruvchi, 2 tadan 6 tagacha elektron beradi. Shuning uchun kimyoviy reaksiyalarda sharoitiga qarab +2, +3 va +6 oksidlanish darajasiga ega bo’ladi.

Xrom kislorod bilan xona temperaturasida oksidlanmaydi:

4Cr+O2=2Cr2O3

2Cr+3Cl2= 2CrCl3

Ftor bilan oson reaksiyaga kirishadi. Temperatura ta’sirida oltingugurt, kremniy va brom bilan ta’sirlashadi. Maydalangan holda suvni parchalaydi.

2Cr + 6H2O =2Cr(OH)3 + 3H2O

Suyultirilgan HCl da erib va H2SO4da erib, xrom +3 tuzlariga aylanadi:2HCl + Cr = CrCl2 + H2

4HCl + 4CrCl2 + O2 = 4CrCl2 + 2H2O

HNO3, zar suvida ( 1:3 HNO3 va HCl ) oddiy temperaturada zar suvini passivlashtiradi. Lekin HCl da uzoq vaqt qaynatilsa vodorod ajraladi. Keyin bu reaksiya sovuqda ham davom etadi. Passivlangan xrom o’zini nodir metallga o’xshab tutadi,

Xromning olinishi. Sof metallni alyuminlotermiya usuli bilan olish mumkin.

2Al + Cr2O3 = Al2O3 + 2Cr + 456 kJ

2Cr2O3 + 3Si = 2SiO2 + 4Cr

Fe(CrO2)2 + 4C = 4CO + Fe + 2Cr

Laboratoriyada xrom olish uchun temir xromitdan dastlab xrom (III)- oksid olinadi. Buning uchun xromli temirtosh kislorod va soda bilan suyuqlantiriladi. Keyin natriy xromatdan uglerod yordamida xrom (III)-oksidi olinadi.4Сr2FeO4 + 7O2 +8Na2CO3 = 8Na2CrO4 + 2Fe2O3 + 8CO23C + 2Na2CrO4 =3CO + 2Na2O +Cr2O3

Texnikada ishlatilishi. Po’lat ishlab chiqarish sanoati xrom ishlatiladigan 1-2% Cr tutgan po’latlarqattiq va mustahkam bo’ladi. Po’latda 12% xrom bo’lganda zanglamaydigan po’lat hosil bo’ladi. Xrom metal buyumlarni qoplashda ishlatiladi. Masalan, eltiral, nixrom, xromal.

Kimyoviy jihatdan passiv element. Buning sababi uning sirti juda yupqa va ko’z ilg’amaydigan pishq oksid pardanong borligidir. Unga odatdagi sharoitda kislorod ham nam ham ta’sir etmaydi. Qizdirilganda sirti oson oksidlanadi.

Konts. nitrat kislota yoki zar suvi (HNO3+3HCl)xromni passivlaydi.

Xossalari.Juda qattiq metal.(=7,2 g/sm3). 1875 oS da syuqlanadi.2430oS da qaynaydi.Xrom metali hajmi markazlashgan kub holda kristallanadi. Kristall panjarada koordinatsion son 8 ga teng.

Cr+2 nihoyatda beqaror birikmalar hosil qiladi. Ular kucli qatarvchilardir. CrO – qora kukun.

Soviqda xromga HCl ta’sir etmaydi. Qizdirilganda syultirilgan HCl bilan ta’sirlashadi. Xrom (11) oksid kislotalarda eriydi.

CrO+2HCl= CrCl2+H2O

Maydalangan xrom kislotalardan vodorodni siqib chiqazadi:

Cr+2HCl=CrCl2+H2

Havo kislorodi ishtirokida Cr2+ oksidlanadi:

4CrCl2+O2+4HCl= 4CrCl3+2H2OCr(OH)2 – sariq rangli .Tuzlaridan olinadi:

CrCl2+2NaOH=Cr(OH)2+2NaCl

Xrom(11) gidroksidi beqaror birikma, oson oksidlanadi:

4Cr(OH)2+O2+2H2O=4Cr(OH)3CrCl2– rangsiz kristall suvda eriydi. Eritmada havo rangli va [Cr(H2O)6]2+ akva komlekslar hosil qiladi.

Terichilik sanoatida xrom tuzlaridan pishiq xromli terilar olishda ishlatiladi. Cr3+ birikmalari barqaror.

Ishqoriy muhitda Cr3+ Cr6+

Cr3+ – yashil va ko’k binafsha

Cr2O3 – xromli oxra, yashil rangli kukun, syuqlanish temperaturasi 2265 oS. Qiyin syuqlanuvchan kimyoviy jihatdan inert. Suvda, kislotalarda va ishqorlarda erimaydi.Disulfid kaliy bilan syqlantarilsa xromning 111 valentli birikmalariga o’tadi:

Cr2O3+3K2S2O7=Cr2(SO4)3+3K2SO4

Xrom(111) oksidni olinish usullari:


 1. Uglerod bilan qaytarish:

3C + (NH4)2Cr2O7 = 3CO + Na2O + Cr2O3

 1. S qaytarish:

S + K2Cr2O7 = K2SO4 + Cr2O3

 1. Temperatura ta’sirida parchalanish:

2Cr(OH)3 = 3H2O + Cr2O3

 1. Dixromatlarni parchalash orqali ham oson olinadi:

(NH4)2Cr2O7 = N2 + 4H2O + Cr2O3

Xrom (III) – oksidini soda yoki ishqorlar bilan suyuqlantirish natijasida meta- va ortoxromitlar hosil bo’ladi.CrCl3 + 3NaOH = Cr(OH)3+ 3NaCl

Cr(OH)3 + 3HCl =CrCl3 + 3H2O

Cr(OH)3 + 3NaOH =[Na3Cr(OH)6]

HCrO2 – metoxromitlar

Cr2O3+ 2NaOH = 2NaCrO2 + H2O

H3CrO3 – ortoxromitlar

Cr2O3+ 6NaOH = 2Na3CrO3 + 3H2O

Xrom (III) gidroksidi kuchli oksidlovchilar ta’sirida ishqoriy muhitda Cr+6 birikmalariga o’tadi.2Na3[Cr(OH)6] + 3Br2 + 4NaOH = 2Na2CrO4 + 6NaBr + 8H2O

[Cr(OH)6]3- + 2OH- - 3e = CrO42- +4H2O

Br2 + 2e = 2Br-1

Na3[Cr(OH)6] o’rniga Cr(OH)3 ni olish mumkin

Xrom birikmalaridan Cr+3 kationi ko’k rangli xrom (III) sulfat, xrom (III) nitrat, xrom (III)xlorid. Xrom (III) anion holda bo’lsa, yashil rangli bo’ladi. Masalan, natriy xromit, kaliy xromit.

Kaliy xromli achchiqtosh yoki kvatsga oz miqdorda ishqor qo’shamiz.

2Cr(OH)3 + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 6H2O

ko’k rang

Cr(OH)3+ KOH = KCrO2 + 2H2O

yashil rang

III valentli xrom tuzlarigidrolizga uchraydi.[Cr(H2O)6]Cl3 + H2O =[CrOH(H2O)5]Cl2 + HCl

[Cr(H2O)6]3+ + H2O =[CrOH(H2O)5]2+ + H+

[CrOH(H2O)5]Cl2 + H2O=[Cr(OH)2(H2O)4]Cl+HCl

[CrOH(H2O)5]2++ H2O=[Cr(OH)2(H2O)4]++H+

Cr2S3– qora kristall modda, suvda erimaydi.

2CrCl3 + 2H2S = Cr2S3 + 6HCl

2Cr3+ + 3S2- = Cr2S3

Bu tuz kuchli gidrolizga uchraydi va to’la gidroliz sodir bo’ladi.Cr2S3 + 6H2O = 2Cr(OH)3 + 3H2S

Cr3+tuzlari eritmadan kristallogidratlar holiday ajraladi: CrCl3*6H2O;

K2SO4*Cr2(SO4)3*24H2O;Cr2(SO4)3*18H2O;

(NH4)2SO4*Cr2(SO4)3*24H2O

Xrom (III) birikmalarining koordinatsion soni 6 ga teng komplekslar hosil qiladi: [Cr(H2O)6]Cl6 [Cr(H2O)5Cl]Cl2 [Cr(H2O)4Cl2]Cl * H2Oko’k binafsha rangli och yashil rangli tim yashil rangli

[Cr(NH3)6]Cl3 ; [Cr(NH3)5Cl]Cl2 K3[Cr(OH)6] K3[CrCl6]

Tarqatma matеrial

Xrom (VI) oksidi, xromatkislotasiningangidridi – to’qqizilrangliignasimonkristallgaega. (syuqlanish temp. 197 oS). Suvda oson eriydi. Bunda xromat kislotasi hosil bo’ladi.

K2Cr2O7+H2SO4=K2SO4+2CrO3+H2O

Xromat angidridga xromat kislota va dixromat kislota to’g’ri keladi.2H2CrO4 = H2Cr2O7 + H2O

Suyultirish ortishi bilan muvozanat H2CrO4 tarafiga qarab suriladi.

Xrom (VI) oksidi zaharli. Natriyli yoki kaliyli xromat texnikada xromli temirtoshni soda, potash yoki ohak bilan kuydirib olinadi.

4Cr2FeO4 + 7O2 +8Na2CO3 = 8Na2CrO4 + 2Fe2O3 + 8CO2

Na2Cr2O7 + Na2CO3 = Na2CrO4 + CO2

Agar xrom (III) oksidiga ishqor va oksidlovchi qo’shilsa, xromatlarga o’tadi:Cr2O3 + NaNO2 +4NaOH = 2Na2CrO4 + 2NaNO3 + 2H2O

Agar natriy xromatga kislota qo’shilsa, muvozanat chapgs suriladi. Agar ishqor qo’shilsa, muvozanat o’ngga suriladi.2Na2CrO4 + H2SO4 = Na2Cr2O7 + H2O + Na2SO4

Na2Cr2O7 + 2NaOH =2Na2CrO4 + H2O

Xromat kislota tuzlari juda kuchli oksidlovchilar.3H2S + K2Cr2O7 + 4H2SO4 = S + Cr2 (SO4)3 + 7H2O + K2 SO4

H2S orniga KJ,Na2SO3,NaNO2 olish mumkin.

Xromatlar xromning (III) valentli tuzlarini ishqoriy sharoitda oksidlab oson olinadi:2CrCl3 + 3H2O2 + 10KOH = 2K2CrO4 + 6KCl + 8H2O

H2O2 orniga bosqa oksidlovchilar NaNO3,KClO3 ishlatish mumkin.

Bixromatlar olish uchun xrom (III) valentli tuzlarini kislotali muhitda kuchli olsidlovchilar PbO2, KMnO4, NaBiO3 .2Cr(NO3)3 + 3NaBiO3 + 6HNO3 = H2Cr2O7 + 3NaNO3 + 3Bi(NO3)3 + 2H2O

Xromning periks tipidagi birikmalari ma’lum. Ular nad kislotalar deyiladi.4CrO3 + 2H2O2 +3 H2SO4 = H2Cr2O8 + Cr2(SO4)3 + 4H2O + 2O2

H2Cr2O12- ko’k rangli efirda barqaror. H3CrO8-qizil rangli.

Xromning birikmalaridan CrO2Cl2 qizil qo’ng’ir rangli suyuqlik( syuqlanish temp. -96,5 oS, qaynash temp. 117 oS).CrO2Cl2 + H2O = H2CrO4 + 2HCl

K2CrO4 kaliy xromat suvsiz kristallanadi.Suvda yaxshi eriydi(20 oS da 100 g suvda 62,9 g tuz eriydi). Na2CrO4kristallari tarkibida 4,6,10 molekula suv ushlaydi. Yning ham suvda eruvchanligi yaxshi.

Qo’llanilishi. Kaliy dixromat terichilik, tekstil, lak bo’yoq va farmatsevtika sanoatida ishlatiladi. Qo’rg’oshin xromat sariq bo’yoq tayyorlashda ishlatiladi. Kaliy dixromatni to’yingan eritmasi hamda konsentrlangan sulfat kislota tehg hajmda aralashtirilsa, xrompik deyiladi. Bu aralashma juda kuchli oksidlovchi u bilan kimyoviy idishlarni yuviladi.

Y1 B guruh elementlarining farmatsiyadagi ahamiyati. Xrom va moluibden muhim biologik ahamiyatga ega elementlar qatoriga kiradi.Protein va nuklein kislotalari tarkibida xrom borligi aniqlangan. Xrom organizmda glukoza o’zlastirilishi uchun zarur moddadir. Odam organizmida 6 g.ga yaqin xrom bor. Yarakning ishimik kasalliklarida, surunkali xoletsistitda, jigar xastaligida xrom etishmasligi aniqlangan.

Molibden o’simlik va hayvon organizmlari tarkibiga kiradi.To’qimalarda molibden azot almashinuvi jarayonlarida(ksantin va purinning sut va jigarda oksidlanishi) katalizator vazifasini bajaradi.

Mis, rux,marganets vat emir bilan birga molibden ham “hayotiy metallar” deb ataladi. Molibden organizmda turli komplekslar hosil qiluvchi moddalar sifatida ishtirok etadi.


Jonlantirish uchun savollar

1.Xromning tabiatda uchrashi;

2. Xromning olinishi;

3. Xromning oksidlari;

4. Xromning 2,3,6 valentli birikmalari.

5. 3 valentli xromning qaytaruvchanlik xossalari;

6. 6 valenli xromning oksidlovchilik xossalari;

7. Xrom va unung birikmalarini ishlatilishi.3-MAVZU

VI V guruhcha elеmеntlari. Ularning birikmalari va xossalari

LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK MODЕLI

O`quv soati: 3 soat

talabalar soni: 10-12 ta

O`quv mashg`uloti shakli


Bilimlarni kеngaytirish va chuqurlashtirish bo`yicha laboratoriya mashg`uloti.

Laboratoriya mashg`ulotining rеjasi

1. Talabalarning xrom birikmalari va xossalari bo`yicha bilimlarini aniqlash.

2. xrom va uning birikmalarini oksidlanish-qaytarilish rеaktsiyalari.

3. xrom va uning birikmalarini olinishi va xossalari.


O`quv mashg`ulotining maqsadi:

Talabalarning xrom va uning birikmalari haqidagi bilimlarini chuqurlashtirish hamda kaliy dixromat ishtirokidagi rеaktsiyalarni olib borish ko`nikmalarini hosil qilish.

Pеdagogik vazifalar:

 • VI V guruhcha elеmеntlari elеmеntlari va ularning tavsifi bilan tanishtirish;

 • Xrom olinishi va xossalari bilan talabalarni tanishtirish;

 • Xrom birikmalarining olinishi va xossalari bilan tanishtirish;

 • Laboratoriya mashg`ulotlarini tushuntirib, ularni olib borishda talabalar bilan ishlash.

O`quv faoliyatining natijalari:

talabalar biladilar:

 • VI V guruhcha elеmеntlari elеmеntlari va ularning tavsifini biladilar;

 • Xrom va uning birikmalarini olinishi hamda xossalarini biladilar;

 • Laboratoriya mashg`ulotlarini olib borish tartibini biladilar;

 • Xrom va uning birikmalarini ishlatilish sohalarini biladilar;

 • Ishni tugatgach, natijalarini o`kituvchiga tеkshirtirib, ish daftarlariga yozadilar.

Ta'lim usullari

Laboratoriya mashg`uloti, tеzkor so`rov, aqliy hujum, munozara.

Ta'lim vositalari

Darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanmalar, kimyoviy idishlar.

O`qitish shakllari

Ommaviy, jamoaviy

O`qitish shart-sharoiti

Maxsus kimyoviy laboratoriya vositalari bilan jixozlangan xona.

Monitoring va baholash

Og`zaki so`rov, tеzkor so`rov, intеraktiv mashqlar (Organayzеrlar orqali –bumеrang)

Yozma so`rov: bilеtlar, tеstlar

II. LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK XARITASI

Ish bosqichilari va vaqti

Faoliyat

o`qituvchi

talabalar

1-bocqich.

O`quv mashg`ulotiga kirish(20 daq)
1.1.Mavzuning maqsadi, o`quv natijalarini e'lon qiladi, ularning ahamiyatini va dolzarbligini asoslaydi. Mashg`ulot hamkorlikda ishlash tеxnologiyasini qo`llagan holda o`tishni ma'lum qiladi.

Tinglaydilar, yozib oladilar


2-bocqich.

Asosiy bosqich

(90 daq)


2.1. Talabalarning “VI V guruhcha elеmеntlari. Ularning birikmalari va xossalari” haqida tushuncha bеrib, bilim saviyalarini bilеtlar yordamida tеkshiradi.

2.2. Talabalarga kimyoviy idishlar va rеaktivlar bеradi;

2.3. Laboratoriya ishini boshlashni taklif etadi;

2.4. Vazifani bajarishda o`quv matеriallari (darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanma)laridan foydalanish mumkinligini eslatadi;

2.5. Ishni tugallagan talabalar ish natijalarini tеkshirib, kamchiliklarini tuzatib turadi;

2.6. “VII V guruhcha elеmеntlari. Marganеts birikmalari va xossalari” mavzusining farmatsiyadagi ahamiyatini tushuntiradi, savollarga javob bеradi;

2.7. Talabalar javobini tinglaydi;


2.1. Savollar bеradi.

2.2. Kimyoviy idishlar va rеaktivlarni ko`rib chiqadi;

2.3. Ish olib borilishi bilan tanishadi;

2.4. Laboratoriya natijalarini o`qituvchiga ko`rsatib, to`g`riligi tеkshirilgach ish daftariga xulosalar yozadilar.
3-bocqich.

Yakuniy


(10 daq)

3.1. Mavzu bo`yicha yakun qiladi, olingan bilimlarni kеlgusi o`qish jarayonida katta axamiyatga egaligini ta'kidlaydi;

3.2.Mustaqqil ish uchun topshiriq bеriladi;

3.3.Kеlgusi mashg`ulot uchun mavzu “VII V guruhcha elеmеntlari. Marganеts birikmalari va xossalari”ga tayyorlanish bеriladi.

3.4.Savollarga javob bеradi.

3.5.Talabalar olgan baxolarini e'lon kiladi.


Savollar bеrishadi

Ilovalar
«BUMЕRANG» TRЕNINGI


I – guruh vazifasi

1. Xrom va uning birikmalarini olinishi.

2. Xrom va unung birikmalarini ishlatilishi.

II – guruh vazifasi

1. Xrom va uning birikmalarini oksidlanish-qaytarilish rеaktsiyalari.

2. Xromning oksidlari

III guruh vazifasi

1.VI V guruhcha elеmеntlari elеmеntlari va ularning tavsifini

2. . Xromning 2,3,6 valentli birikmalari.
.LABORATORIYA MAShG`ULOTI

* Talabalar bir nеchta kichik guruhlarga bo`linadi va vazifa yozilgan matеriallar tarqatiladi, har bitta guruho`z fikrlarini bayon qiladi hamda guruhlar orasida savol javob kеtadi.
Tеst savollarirеaktsiyada qanday maxsulotlar xosil bo`ladi?

gaz, asosli tuz va o`rta tuz

*asos, gaz, o`rta tuz

nordon tuz, gaz, kislota

asosli tuz, gaz, kislota

tuzining ionga kaytarilishi natijasida oksidlovchining ekvivalеnti nimaga tеng?

М/3

М/4

М/2

*М/6

... birgalikdagi gidrolizda qanday mahsulotlar xosil bo`ladi?

gaz asosli tuz +o`rta tuzlar

*asos, gaz, o`rta tuz

nordon tuz, gaz, kislota

asosli tuz, gaz, kislota

gidrolizida qanday mahsulotlar xosil bo`ladi?

O`rta tuz va asos

O`rta tuz va kislota

normal tuz va kislota

*nordon tuz va asos

gidrolizini tеzlashtirish uchun quyidagilarning qaysi birini qo`shish kеrak?HCI

*KOHCr = Mo = W - katorida elеmеntlarning kimеviy aktivligi qanday o`zgaradi?

ortadi

*kamayadi

uzgarmaydi

xammasi aktiv

Ionli rеaktsiya qanday jaraеn?

oksidlanish

qaytarilish

gidroliz

*ion almashinish ishqoriy muxitda

Quyida rеaktsiyaning natijasini chiqarib, koeefitsiеntlar yigindisini aniqlang?

25

13

35

*23

Quyidagi ionlarning qaysilari kislotali sharoitdda barqaror? 1) 2) 3) 4) 5)

3, 4

4, 5

2, 3

*2, 5

Quyidagi tеnglamalarda oksidlanish jaraеnini aniqlang? 1) = 2) - = 3) = 4) = 5) =

1, 2

*1, 3

2, 4

3, 4

Xrom (3+) nitrat va kaliy sulfit suvli eritmalari aralashtirilganda qanday maxsulotlar xosil bo`ladi?

nordon tuz + gaz + asos

*asos+ gaz + urta tuz

asosli tuz + gaz +kislota

nordon tuz + gaz + kislota

Xrom guruxchasidagi sof mеtallarning kaysi biri ishkoriy sharoitda еki ta'sir etmaydi?

xammasi oksidlanadi

*Сr

Mo

W

Xrom nitrati gidrolizga uchraganda qanday maxsulotlar xosil bo`ladi?

nordon tuz va kislota

nordon tuz va asos

*asosli tuz va kislota

asosli tuz va asos

Xrom sulfat gidrolizini tеzlashtirish uchun quyidagi moddalarning qaysi birini qo`shish kеrak?

*

CuS

Xromga qaysi kislota ta'sir etmaydi?

* (k)

(c)

HCI (k)

HCI (c)

Poroshok xolatdagi xrom kislorodda еndirilsa qanday ok sidi xosil bo`ladi?

CrO

*

Massasi 3 gr bulgan xrom (VI)-oksid 120 ml suvda eri tildi. Olingan eritmadagi xromat kislotaning massa ulu shini aniqlang?

3,54

2,44

*2,88

3,0


Download 7.47 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   51
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik